UOHS S064/2001
Rozhodnutí: OF/S064/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Brchel Emanuel a DIAMO, s.p.
Účastníci Brchel Emanuel Diamo s.p.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 20. 10. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 61 KB


S 64/01-1644/01 V Brně dne 26.9.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 64/01, zahájeném dne
26. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je pan Emanuel Brchel, bytem Jana Drdy 504, 261 01 Příbram, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Nabytí nemovitosti patřící společnosti DIAMO, s.p., IČ 00002739, se sídlem Stráž pod Ralskem, panem Emanuelem Brchelem, bytem Jana Drdy 504, 261 01 Příbram, k němuž došlo na základě Smlouvy č. 024/2001 o prodeji podniku, uzavřené dne 20.7.2001 mezi Fondem národního majetku ČR jako prodávajícím a panem Emanuelem Brchelem, bytem Jana Drdy 504, 261 01 Příbram, jako kupujícím, dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á p o v o l e n í .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 26. července 2001 na návrh pana Emanuela Brchela, bytem Jana Drdy 504, 261 01 Příbram, správní řízení S 64/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Jelikož písemný návrh na zahájení správního řízení neobsahoval veškeré náležitosti, Úřad jej rozhodnutím č.j. S 64A/01-1127/01-OF ze dne 1.8.2001 přerušil ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu do doby odstranění nedostatků podání.
Dne 12.9.2001 byly vyžádané náležitosti podání doplněny a počínaje tímto dnem Úřad, v souladu s § 29 odst. 4 správního řádu, pokračoval ve správním řízení.
Z podkladů poskytnutých účastníkem řízení vyplývá, že pan Brchel se zúčastnil obchodní veřejné soutěže vyhlášené Fondem národního majetku ČR, o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku DIAMO, s.p., IČ 00002739, se sídlem Stráž pod Ralskem (dále jen "DIAMO")-Budova ŘSP-část C, ul. 8. října 184, 261 13 Příbram (privatizační projekt č. 61709/2012).
V této obchodní veřejné soutěži byl návrh pana Brchela vyhodnocen jako nejvhodnější. Na základě toho uzavřel Fond národního majetku ČR s panem Brchelem dne 20.7.2001 Smlouvu č. 024/2001 o prodeji podniku, jejímž předmětem je prodej nemovitosti patřící společnosti DIAMO, a to Budovy ŘSP-část C, ul. 28. října 184, 261 13 Příbram. Právní rozbor
V prvním kroku úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle § 12 odst. 2 zákona se za spojení soutěžitelů považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku. Podle § 5 Obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. Jde tedy o určitý organizovaný celek podnikání, jehož účelem je dosahování zisku.
Předmětem smlouvy uzavřené mezi FNM ČR a panem Brchelem je prodej nemovitosti. Společně s touto nemovitostí nejsou převáděni žádní zaměstnanci ani žádná práva vztahující se k podnikání. Nelze ji tedy považovat za celek organizovaný za účelem dosahování zisku. Z toho důvodu není převáděná nemovitost podnikem, resp. částí podniku ve smyslu výše citovaného ustanovení. Nabytí této nemovitosti panem Brchelem tedy není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. Posuzovaná transakce nenaplňuje ani znaky ostatních druhů spojení soutěžitelů vymezených v § 12 zákona.
Vzhledem k tomu rozhodl Úřad dle § 16 odst. 2 zákona o tom, že nabytí výše uvedené nemovitosti panem Emanuelem Brchelem nepodléhá jeho povolení.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníků řízení této možnosti nevyužil.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Emanuel Brchel
Jana Drdy 504
261 01 Příbram