UOHS S063/2005
Rozhodnutí: S063/05-1665/06-610 Instance I.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů-BGS LEVI Group a.s.; LEVI International a.s.; BGS-Distribution a.s.
Účastníci BGS LEVI Group a.s.; Koněvova 2660/141; 130 83 Praha 3; IČ: 27367126 LEVI Ineternational a.s., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČ: 607 92 922
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 15. 2. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 63/05-1665/06-610 V Brně dne 27. ledna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 50/05, zahájeném dne 27. prosince 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost BGS LEVI Group a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 27367126, ve správním řízení zastoupená JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů BGS LEVI Group a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 27367126, LEVI International a.s., se sídlem Tuřanka 1222/115, Brno, IČ: 60792922, a BGS-Distribution a.s., se sídlem Stará Vajnorská 21, Bratislava, Slovenská republika, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 9. září 2005 mezi společností BGS LEVI Group a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 27367126, jako kupujícím, a panem Ing. Ivo Kristenem, bytem Kokory č.p. 278, r.č. 650707/1313, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost BGS LEVI Group a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 27367126, nabýt akcie představující 81,76% podíl na základním kapitálu společnosti LEVI International a.s., se sídlem Tuřanka 1222/115, Brno, IČ: 60792922, a na základě smluv o úplatném převodu cenných papírů, uzavřených dne 15. prosince 2005 mezi společností BGS LEVI Group a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 27367126, vždy jako kupujícím, a společnostmi FILGROVE ENTERPRICES LTD. a THORPEWOOD INVESTMENT S.A., obě se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, a., jako jednotlivými převodci, v jejichž důsledku má společnost BGS LEVI Group a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 27367126, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BGS-Distribution a.s., se sídlem Stará Vajnorská 21, Bratislava, Slovenská republika, a tím i získat možnost tyto společnosti přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/2006 ze dne 11. ledna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v důsledku nabytí přímé kontroly společnosti BGS LEVI Group a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 27367126 (dále jen BGS LEVI"), nad společnostmi LEVI International a.s., se sídlem Tuřanka 1222/115, Brno, IČ: 60792922 (dále jen "LEVI"), a BGS-Distribution a.s., se sídlem Stará Vajnorská 21, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "BGS").
Kontrolu nad společností LEVI má společnost BGS LEVI získat na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", kterou, jako kupující, uzavřela dne 9. září 2005 s panem Ing. Ivo Kristenem, bytem Kokory č.p. 278, r.č. 650707/1313, jako prodávajícím, a v jejímž důsledku má nabýt akcie představující 81,76% podíl na základním kapitálů, čímž dojde k navýšení jejího současného podílu na 90,32 %.
Nad společností BGS pak BGS LEVI má nabýt přímou kontrolu v důsledku smluv o úplatném převodu cenných papírů, které, vždy jako kupující, uzavřela dne 15. prosince 2005 se společnostmi FILGROVE ENTERPRICES LTD. a THORPEWOOD INVESTMENT S.A., obě se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, jako jednotlivými převodci. V důsledku těchto smluv společnost BGS LEVI má nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BGS.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Posuzovaná transakce spočívá v nabytí kontroly nad dvěmi dříve na trhu na sobě nezávislými společnostmi (LEVI, BGS) ze strany společnosti BGS LEVI. Toto nabytí kontroly by z pohledu zákona představovalo dvě různá spojení soutěžitelů. Nicméně, jelikož předmětné transakce jsou jejími účastníky od jejich počátku považovány za jednu, a s ohledem na skutečnost, že kdyby tyto transakce měly být považovány za dvě různá spojení soutěžitelů, tak by první z nich nepředstavovalo spojení soutěžitelů ve smyslu zákona (nebyla by naplněná obratová kriteria stanovená v § 13 zákona) a až druhé by bylo nutné Úřadu notifikovat, Úřad akceptoval posouzení obou transakcí jako spojení soutěžitelů v rámci jednoho správního řízení o povolení spojení soutěžitelů. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Předmětem podnikání společnosti BGS LEVI je v současné době pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, nicméně doposud žádnou podnikatelkou činnost nevykonávala. Společnost BGS LEVI má v úmysl dále podat na příslušný živnostenský úřad ohlášení dalších živností, které po vydání příslušných živnostenských listů budou zapsány i do obchodního rejstříku. Mezi tyto další činnosti náleží velkoobchod, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, zprostředkování obchodu a služeb, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, vedení účetnictví, činnost ekonomických poradců v oblasti výpočetní techniky, poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware a reklamní činnost a marketing.
Společnost BGS LEVI je kontrolována nizozemskou společností PRIME IT B.V., jejíž předmětem podnikání zřizování je zřizování, jakákoli účast, řízení a dohled v podnicích a společnostech, získávání, vlastnění, provozování, zatěžování hypotékou, zcizování, pronájem a investice do nemovitého majetku, braní a poskytování půjček, správa financí, poskytování poradenství, poskytování ručení, obchodování s valutami, cennými papíry a majetkovými hodnotami obecně, provozování a obchodování s patenty, značkovými právy, povoleními a know-how. V České republice kromě kontrolního podílu ve společnosti BGS LEVI nevykonává žádnou podnikatelskou činnost.
Společnost BGS LEVI ani PRIME IT B.V. nekontrolují v České republice, ani celosvětově, žádnou další společnost.
Předmětem podnikání společnosti LEVI je distribuce PC komponent, výroba osobních počítačů a serverů LYNX, distribuce periférií, softwaru, síťových řešení včetně WLAN, mobilních telefonů a jejich příslušenství. Společnost LEVI kontroluje společnost LEVI SK s.r.o., se sídlem v Bratislavě, jejíž předmět podnikání je obdobný jako u mateřské společnosti, a BGS Retail s.r.o., která působí v pronájmu nemovistostí, bytů a nebytových prostor, malo-a velkoobchodu a činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.
V současné době je společnost kontrolována fyzickou osobou, panem Ing. Ivo Kristenem, který dále nevykonává žádnou další činnost na základě živnostenského listu.
Předmětem činnosti společnosti BGS je distribuce kompletního IT sortimentu, výroba osobních počítačů DigiPro a autorizovaná distribuce produktů mnoha světově významných společností působících v oblasti IT. Společnost BGS kontroluje dvě dceřiné společnosti, a to BGS Distribution Czech s.r.o., která podniká mj. v oblasti velkoobchodu s IT technikou, a Minekopa distribution, spol. s r.o., jejíž předmět činnosti zahrnuje mj. i poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.
Akcie společnosti BGS jsou před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů v držení společností FILGROVE ENTERPRICES LTD. a THORPEWOOD INVESTMENT S.A. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Hlavní činnost nabývaných společností LEVI a BGS je výroba a prodej PC a distribuce PC komponent a periferií. Společnost LEVI vyrábí PC značek LYNX a BRAVE, společnost BGS pak je výrobce značky DigiPro. Obě dvě společnosti pak působí jako distributoři PC komponent a periférií různých značek (např. AMD, ASUS, MICROSOFT, AOC, MSI, IBM, HEWLETT-PACKARD atd.).
Společnost BGS LEVI doposud v oblasti IT technologií nepůsobila.
S ohledem na výše uvedené Úřad vymezil z hlediska věcného následující relevantní trhy:
relevantní trh výroby a prodeje PC
relevantní trh distribuce PC komponent a periferií
Z hlediska geografického tvoří relevantní trh území České republiky .
Na relevantním trhu výroby a prodeje PC v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů společnost LEVI, která na tomto trhu dosahuje podílu nižšího než 5 %, a společnost BGS dosahujícího podílu menšího než 1 %, společnost BGS LEVI na tomto trhu doposud nepůsobila. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by na předmětném relevantním trhu nedosahoval 5 %. Na relevantním trhu výroby a prodeje PC v České republice působí velké množství soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější náleží společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o., AT Computers a.s. a Acer Czech Republic s.r.o., jejichž tržní podíl přesahuje 10 %.
Na relevantním trhu distribuce PC komponent a periferií v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů společnost LEVI, která na tomto trhu dosahuje podílu převyšujícího 10 %, a společnost BGS dosahujícího podílu výrazně menšího než 5 %, společnost BGS LEVI na tomto trhu doposud nepůsobila. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by na předmětném relevantním trhu nedosahoval 15 %. Na relevantním trhu výroby a prodeje PC v České republice působí velké množství soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější náleží společnosti eD´systém a.s., Tech Data Distribution, s.r.o. a AT Computers a.s., jejichž tržní podíl přesahuje 10 %.
S ohledem na skutečnost, že se společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích nepřesahuje hranici 15 %, existenci velkého množství konkurenčních subjektů, z nichž někteří dosahují podstatně vyšších tržních podílů než spojením vzniklý subjekt a náleží do mezinárodně významných skupin společností působících v oblasti IT technologií, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Hartmann, advokát
AK Hartmann, Jelínek, Vališ, Vych a partneři
Sokolovská 49/5
186 00 Praha 8