UOHS S063/2004
Rozhodnutí: OF/S063/04-1796/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Koch Cellulose, LLC. a divize GP Pulp společnosti Georgia-Pacific Corp.
Účastníci divize GP Pulp společnosti Georgia-Pacific Corp., se sídlem Peachtree Street 133, Atlanta, Georgia, Spojené státy americké Koch Cellulose LLC., se sídlem 37th Street North 4111, Wichita, Kansaas, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 28. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 63/04-1796/04 V Brně dne 26. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 63/04, zahájeném dne 24. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Koch Cellulose LLC., se sídlem 37 th Street North 4111, Wichita, Kansas, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 19. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji akcií a majetku, uzavřené dne 26. února 2004 mezi společností Koch Cellulose LLC., se sídlem 37 th Street North 4111, Wichita, Kansas, Spojené státy americké, jako kupujícím, a společností Georgia-Pacific Corp., se sídlem Peachtree Street 133, Atlanta, Georgia, Spojené státy americké, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Koch Cellulose LLC. nabýt soubor vymezených práv, věcí a jiných majetkových hodnot, které slouží prodávajícímu k podnikání v oblasti buničiny a který je označen účastníkem řízení jako divize GP Pulp, a tím i získat možnost tuto divizi kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, popř. jiného obdobného registru, spojujících se soutěžitelů, listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/04 ze dne 7. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji akcií a majetku (dále jen "Smlouva"), která byla uzavřena dne 26. února 2004 mezi společností Koch Cellulose LLC., se sídlem 37 th Street North 4111, Wichita, Kansas, Spojené státy americké (dále jen "Koch Cellulose" nebo "navrhovatel"), jako kupujícím, a společností Georgia-Pacific Corp., se sídlem Peachtree Street 133, Atlanta, Georgia, Spojené státy americké (dále jen "GP"), jako prodávajícím.
Podle Smlouvy navrhovatel nabude od společnosti GP divizi označenou účastníkem řízení jako GP Pulp. Převáděná divize slouží společnosti GP k podnikání v oblasti buničiny a zahrnuje (i) akcie představující [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnost [ obchodní tajemství ], se sídlem v Delaware, Spojené státy americké a (ii) vymezená práva, věci a jiné majetkové hodnoty vztahující se k závodu na výrobu buničiny sídlícího v [ obchodní tajemství ], Mississippi, Spojené státy americké, a k prodejnímu zastoupení v Hongkongu a ve Švýcarsku. V důsledku předmětné transakce získá navrhovatel možnost vymezené majetkové hodnoty, tvořící ve svém souhrnu divizi GP Pulp, ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), kontrolovat. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Koch Cellulose je subjektem založeným za účelem uskutečnění předmětné transakce a v době před spojením nevykonával žádnou podnikatelskou činnost. Společnost Koch Cellulose je kontrolována společností Koch Industries, Inc., se sídlem ve Wichitě, Kansas, Spojené státy americké (dále jen "Koch Industries"). Navrhovatel a jeho mateřská společnost, včetně subjektů jimi kontrolovaných, tvoří skupinu Koch, která c elosvětově působí zejména v následujících oblastech: kapalné plyny, služby v oblasti ropného průmyslu, služby v oblasti nerostných surovin, služby v energetice, kapitálové služby, silniční a stavební materiály, chemikálie a chemické technologie (včetně polyesterových polotovarů, polymerů a vláken), nylonové polotovary, nylonové polymery, nylonová vlákna určená k textilnímu, kobercovému a průmyslovému užití a elastanové polotovary a vlákna.
V České republice skupina Koch kontroluje společnost KOCH-GLITSCH s.r.o., se sídlem Příkop 8, Brno, která se zabývá zejména stavbou strojů s mechanickým pohonem a projektovou činností v investiční výstavbě.
Kromě toho je skupina Koch na území České republiky činná prostřednictvím dovozů elastanových a nylonových polotovarů a vláken.
Nabývaný soutěžitel, kterým je divize GP Pulp , je v době před spojením vlastněn společností GP a jejími dceřinými společnostmi (společně také jen "skupina GP"). Skupina GP působí celosvětově v oblasti výroby a distribuce dřevařských a papírenských výrobků, včetně papírových kapesníků, papíru, lepenky, buničiny, stavebního dřeva a souvisejících chemikálií. Divize GP Pulp vyvíjí celosvětově činnost zejména v oblasti výroby a prodeje buničiny. Na území České republiky nekontroluje skupina GP žádné subjekty.
V České republice je nabývaná divize GP Pulp činná prostřednictvím dodávek druhu buničiny, který se používá například při výrobě dětských plen, dámských hygienických produktů a hygienických vložek při inkontinenci dospělých.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel či jeho část, nad níž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti divize GP Pulp na území České republiky, vztahující se k oblasti buničiny.
Jak je zřejmé z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí skupina Koch a nabývaná divize GP Pulp v odlišných a vzájemně nesouvisejících oblastech. Aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují. Posuzované spojení soutěžitelů tak má konglomerátní charakter.
Buničina je vodová vláknitá hmota vyráběná buď za dřeva, nebo ze starého papíru. Je základním materiálem, ze kterého se vyrábí různé druhy papíru, lepenky a další produkty. Vlastnosti buničiny se liší v závislosti na tom, zda je při její výrobě používáno tvrdé, nebo měkké dřevo. Jednotliví producenti vyrábějí různé druhy buničiny, které nacházejí své využití v široké škále odvětví, a to například v potravinářském průmyslu, v oblasti balících produktů, v potravinářství atd.
Podle zjištění, ke kterým Úřad v průběhu řízení dospěl, působí divize GP Pulp v České republice prostřednictvím dovozů buničiny, která se používá pro výrobu hygienických produktů, jako například dětských plen, dámských hygienických produktů nebo hygienických vložek při inkontinenci dospělých. Použití uvedeného druhu buničiny (tzv. " fluff pulp ") k popsaným účelům umožňuje její vysoká absorpční schopnost, kterou ostatní druhy buničiny postrádají.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní z pohledu věcného trh buničiny určené pro výrobu hygienických produktů . Z pohledu geografického je relevantní trh vymezen územím České republiky .
K tomu Úřad dodává, že v posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů by nedošlo k žádné změně i v případě, že by relevantní trh byl z pohledu věcného vymezen širším způsobem, tzn. tak, že by zahrnoval veškeré druhy buničiny. Navrhovatel v České republice, ani celosvětově nepůsobí na celkovém trhu buničiny, ani na dílčím segmentu buničiny určené pro výrobu hygienických produktů, zatímco nabývaná divize GP Pulp v České republice působí pouze v segmentu buničiny určené pro výrobu hygienických produktů . U obou v úvahu přicházejících vymezení relevantního trhu by tak byla zachována konglomerátní povaha předmětného spojení soutěžitelů.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu buničiny určené pro výrobu hygienických produktů v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze nabývaná divize GP Pulp, jejíž tržní podíl činil v posledním účetním období [ obchodní tajemství ] %. Uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů tak nedojde k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Spojením vzniklý subjekt čelí na vymezeném relevantním trhu konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi nimž lze jmenovat například společnosti Biocel Paskov, a.s., nebo Frantschach AG (Rakousko).
Kromě výše uvedených skutečností přihlédl Úřad také k tomu, že (i) vybavení a technologie pro výrobu všech druhů buničiny je dostupná z mnoha alternativních zdrojů a (ii) neexistují významné překážky vstupu na vymezený relevantní trh.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, zejména pak k povaze posuzovaného spojení, dospěl Úřad k závěru, že jeho uskutečnění nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, která by spojujícím se soutěžitelům umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
Právní moc: 28. dubna 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jan Myška, Ph.D., advokát
AK Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1