UOHS S063/1999
Rozhodnutí: VO3/S063/99 Instance I.
Věc spojení podniků-Worthington Heiser Cylinders
Účastníci Worthington Gastec, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 31. 7. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 105 KB


Č.j. : S 63/99-230 V Brně dne 15. července 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 63/99-230, zahájeném dne 16.6. 1999 na návrh účastníka řízení a to společnosti Worthington Heiser Cylinders GmbH, se sídlem Kienberg, Beim Herrenhaus 1, 3291 Kienberg, Rakouzská republika, zastoupené ve správním řízení JUDr. Jaroslavem Polanským, Mgr. Pavlem Kvíčalou, advokátní kancelář BALCAR POLANSKÝ NORTON ROSE, se sídlem E.Peškové 15, Praha 5, na základě plné moci ze dne 3.3. 1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci povolení spojení podniků Worthington Heiser Cylinders GmbH , se sídlem Kienberg, Beim Herrenhaus 1, 3291 Kienberg, Rakouzská republika a Worthington Gastec , a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Bratislavská 2 podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků Worthington Heiser Cylinders GmbH, se sídlem Kienberg, Beim Herrenhaus 1, 3291 Kienberg, Rakouzská republika a Worthington Gastec, a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Bratislavská 2 podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází tím, že dne 25. února 1999 byla podepsána smlouva o převodu 220,-ks akcií společnosti Worthington Gastec, a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Bratislavská 2, uzavřená mezi společností Worthington Heiser Cylinders GmbH, se sídlem Kienberg, Beim Herrenhaus 1, 3291 Kienberg, Rakouzská republika,jako nabyvatelem a společností CARLOS, spol. s r.o., se sídlem Brno, Cejl 109, jako převodcem a dále upsáním 610,-ks kmenových akcií na jméno dne 25.února 1999, čímž se společnost Worthington Heiser Cylinders GmbH, se sídlem Kienberg, Beim Herrenhaus 1, 3291 Kienberg, Rakouzská republika stala majitelkou 830,-ks akcií, což představuje 51 % jmenovité hodnoty akcií společnosti Worthington Gastec, a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Bratislavská 2 se podle ust. § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
p o v o l u j e.
Odůvodnění :
Rozhodné skutečnosti, které vedly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k zahájení
správního řízení
Dne 16. června 1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení a to společnosti Worthington Heiser Cylinders GmbH, se sídlem Kienberg, Beim Herrenhaus 1, 3291 Kienberg, Rakouzská republika (dále jen "Worthington Cylinders") správní řízení čj. S 63/99-230 ve věci povolení spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází uzavřením smlouvy o převodu 220 ks akcií společnosti Worthington Gastec,a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Bratislavská 2 (dále jen "Worthington Gastec") ze dne 25. února 1999 mezi společností Worthington Cylinders, jako nabyvatelem a společností CARLOS, spol. s r.o., se sídlem Brno, Cejl 109 (dále jen "CARLOS"), jako převodcem. Téhož dne upsala společnost Worthington Cylinders 610,-ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč. Konstitutivní zápis zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku proběhl dne 26.2.1999 usnesením Krajského obchodního soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 2641. Těmito kroky se společnost Worthington Cylinders stala majitelkou 830,-ks akcií společnosti Worthington Gastec, což představuje 51 % jmenovité hodnoty akcií.
Příslušnost úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad dále v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku dne 21.6.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě, ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky.
S výsledky šetření byli účastníci řízení seznámeni dne 9.7. 1999 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesli účastníci řízení žádné připomínky.
II. Charakteristika spojovaných podniků
Společnost Worthington Cylinders je společností zabývající se výrobou ocelových vysokotlakých lahví (Cylinders). Jako taková má tedy potřebné know-how pro výrobu a kontrolu kvality ocelových lahví a tyto zkušenosti může předávat českému subjektu, který se zabývá výrobou nízkotlakých lahví. Společnost Worthington Cylinders nízkotlaké lahve nevyrábí ani nedodává na relevantní trh ČR.
Společnost Worthington Gastec byla zapsána ke dni 27.5.1998 do obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2641, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
Předmětem činnosti této společnosti je mimo jiné poradenská činnost v oblasti obchodu, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, pronájem motorových vozidel, správa a pronájem nemovitostí, výroba turistických vařičů na PB, výroba pažnicových centrátorů, výroba náhradních dílů k výrobkům společnosti, výroba plynoinstalačních materiálů, strojírenská výroba, strojně-montážní a stavebně-montážní činnost po vlastní výrobu, výuka, montáž, opravy a rekonstrukce a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a zámečnictví.
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu podle § 8a odstavec 2 zákona. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh obecně je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou. Relevantní trh byl pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska věcného, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
V předmětném případě spojení účastníků řízení se jedná o trh nízkotlakých plynových lahví, které společnost Worthington Gastec vyrábí.
Nízkotlaká plynová lahev na dopravu plynů slouží k plnění, přepravě, uchovávání a odčerpávání propanbutanového plynu.
Je charakteristická svým objemem a technickými parametry jako maximálním plnicím tlakem, konstrukcí a tvarem uzávěru, použitým výrobním matriálem a technologickými postupy. Výroba tlakové lahve je poměrně náročná na přesnost a dodržování technologických postupů. Při výrobě se používá kombinace plošného tváření, svařování a následného tepelného zpracování (konkrétně žíhání na odstranění vnitřního pnutí). Přesnost a dodržování postupů jednotlivých operací se odráží v kvalitě finálního výrobku. V této komoditě kvalita přímo souvisí s bezpečností tlakové lahve na plyn. V průběhu výrobního procesu přitom nelze určit jaká z operací nebo jaký výrobní postup více ovlivňuje kvalitu finálního výrobku tedy nízkotlaké plynové lahve.
Kromě vlastní výroby má na kvalitu podstatný vliv i kvalita a zpracování výchozího materiálu (ocelového plechu) a technologie jeho následného zpracování včetně použité metody sváření i následného tepelného zpracování, které slouží ke snížení vnitřního pnutí materiálu. Díky složitosti technologie umocněné situací, že je nutno z bezpečnostních důvodů zachovat kontrolu kvality výroby i při zhotovování velkých sérií, nenašel se na území ČR jiný výrobce, který by nízkotlaké lahve vyráběl. Není zde ani zahraniční konkurence, která vyrábí většinou jiné rozměry lahví s jiným uzávěrem, jež nelícuje s koncovkami používanými v ČR. Vzhledem k tomu, že nízkotlaké plynové lahve dodávané soutěžitelem na relevantní trh ČR jsou nezaměnitelné s obdobnými výrobky v zahraničí, ale i vysokotlakými plynovými lahvemi, byl relevantní trh věcně vymezen jako trh nízkotlakých plynových lahví. Na takto vymezeném relevantním trhu zaujímá společnost Worthington Gastec podíl, který přesáhl více jak 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Úřad zjistil, že výrobci plynových lahví směřují své dodávky dle požadavků zákazníků do celého území České republiky. Nebyla zjištěna žádná omezení týkající se dodávek na určitou část území České republiky. Úřad konstatuje, že nebyla zjištěna nehomogenita podmínek soutěže uvnitř území České republiky, a proto byl trh z hlediska geografického vymezen územím celé České republiky.
Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům.
Analýza zjištěných skutečností z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěž
Šetřením bylo zjištěno, že výrobou a prodejem na trhu nízkotlakých plynových lahví se zabývá pouze výše uvedený výrobce. Na relevantním trhu ČR nejsou taktéž dostupné ani produkty od zahraničních konkurentů.
Vzhledem ke skutečnosti, že trh nízkotlakých plynových lahví je již nasycen a s postupným zaváděním zemního plynu nových uživatelů plynových lahví spíše ubývá, není zde ani do budoucna prostor pro vstup nového soutěžitele na relevantní trh ČR.
Z výsledku šetření vyplývá, že podíl spojovaných podniků přesáhne zákonem stanovenou hranici třiceti procent podílu celkového obratu na relevantním trhu České republiky a daná transakce tedy podléhá povolení úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Hospodářské výhody
Účastník řízení uvedl tyto následující výhody, které plynou ze spojení podniků :
(citace)
"Spojením se vytvořila možnost rozvoje výrobních technologií. Využití know-how se promítne do podstatného zvýšení produktivity práce a úspory nákladů na výrobek. Předpokládá se zavedení následujících nových technologií a investičních projektů :
použití výchozích materiálů ve svitcích, které jsou levnější oproti stávajícímu používání tabulí plechu
zavedení nové metody technologie svařování s využitím zkušeností skupiny Worthington
žíhání lahví v peci s inertní atmosférou nedochází k okujení lahví, není nutné následující tryskání
automatizované pracoviště stříhání rondelů včetně točení den a zarovnání okrajů.
Dojde k zavedení přísnějších jakostních norem, což považujeme za výhodu z hlediska veřejného zájmu i z hlediska konečného spotřebitele, který na zvýšení kvality bude jednoznačně profitovat. Veškeré výrobky jsou vyráběny dle platných norem, přesto je pro zlepšení kvality v současné době budován systém jakosti dle ISO 9002. Tento systém je ve fázi předcertifikace. Získání vlastního certifikátu se předpokládá v září 1999. V průběhu příštích let je v plánu přechod na evropské normy. Tyto zajišťují pro spotřebitele další zvýšení kvality a užitné hodnoty výrobků a zvýšení úrovně bezpečnosti.
Rovněž se předpokládá zvýšení produkce. Toto předpokládá zavedení a využití nových technologií, investic, změny v organizaci plánování a řízení vlastního výrobního procesu. Nové technologie a postupná automatizace výroby bude předpokládat nábor nových pracovníků s vyšším stupněm vzdělání a zvyšování odborné zdatnosti stávajících pracovníků.
Začlenění společnosti Worthington Gastec, a.s. do skupiny Worthington přináší do regionu trvalou stabilitu a příslib budoucího rozvoje." (konec citace)
Úřad konstatuje, že níže uvedené hospodářské výhody jsou výhodami jak pro konečného spotřebitele, tak i z pohledu veřejného zájmu. Jedná se o :
zvýšení bezpečnosti nízkotlakých plynových lahví
snížení nákladů při výrobě, což se pozitivně odrazí v konečné ceně výrobku.
Další výhody uvedeného spojení podniků jsou :
zlepšení pracovního prostředí při výrobě lahví
získání certifikátu jakosti dle ISO 9002
zvýšení počtu vyrobených kusů nízkotlakých plynových lahví
nábor nových pracovníků a zvýšení zaměstnanosti v regionu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po zvážení všech skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravním prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
JUDr. Jaroslav Polanský, advokátní kancelář BALCAR POLANSKÝ NORTON ROSE, se sídlem E. Peškové 15, 150 00 Praha 5