UOHS S062/2004
Rozhodnutí: OF/S062/04-1991/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RAGT GENETQUE S.A. a MONSANTO ČR s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 62/04-1991/04 V Brně dne 10. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 62/04, zahájeném dne 9. dubna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost RAGT GENETIQUE S.A., se sídlem Rue Emile Singla, Rodez, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená Miloslavem Mastným, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. dubna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, kterou zamýšlejí uzavřít společnost RAGT GENETIQUE S.A., se sídlem Rue Emile Singla, Rodez, Francouzská republika, jako kupující, a společnost MONSANTO ČR s.r.o., se sídlem Rybkova 1, Brno, IČ: 63677628, jako prodávající, v jejímž důsledku má společnost RAGT GENETIQUE S.A. nabýt vymezenou část podniku společnosti MONSANTO ČR s.r.o., zabývající se vývojem, šlechtěním, rozmnožováním a komerčním využitím pšenice a ječmene, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, návrhu listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/04 ze dne 28. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji části podniku (dále jen "Smlouva"), kterou zamýšlejí podle § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen "obchodní zákoník"), uzavřít společnost RAGT GENETIQUE S.A., se sídlem Rue Emile Singla, Rodez, Francouzská republika (dále jen "RAGT GENETIQUE" nebo "navrhovatel"), jako kupující, a společnost MONSANTO ČR s.r.o., se sídlem Rybkova 1, Brno, IČ: 63677628 (dále jen "MONSANTO ČR"), jako prodávající.
Podle Smlouvy navrhovatel nabude od společnosti MONSANTO ČR vymezenou část jejího podniku, zabývající se vývojem, šlechtěním, rozmnožováním a komerčním využitím pšenice a ječmene. Převáděná část podniku zahrnuje [ obchodní tajemství ].
Protože převáděné věci, práva a jiné majetkové hodnoty ve svém souhrnu tvoří podstatnou část podniku jiného soutěžitele 1 a k transakci má dojít na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho podstatné části, splňující náležitosti § 476 a násl. obchodního zákoníku, dospěl Úřad k závěru, že předmětná transakce zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Uskutečnění předmětné transakce, spočívající v nabytí části podniku společnosti MONSANTO ČR ze strany navrhovatele, je součástí širší transakce, ve které [ obchodní tajemství ]. Rámcové podmínky realizace celé transakce jsou upraveny v Hlavní smlouvě o koupi a prodeji, uzavřené mezi společností RAGT GENETIQUE, jako kupujícím, a společností MONSANTO COMPANY, jako prodávajícím. Hlavní smlouva [ obchodní tajemství ]
Účastník předmětného správního řízení podal návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů v souladu s § 15 odst. 5 zákona před uzavření smlouvy zakládající spojení.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost RAGT GENETIQUE je společností založenou podle práva Francouzské republiky. Společnost RAGT GENETIQUE sama nebo prostřednictvím jí kontrolovaných subjektů (dále také jen "skupina "RAGT GENETIQUE") c elosvětově působí v oblasti výroby semenářských a rostlinných produktů a prostředků na ochranu rostlin.
Na území České republiky nekontroluje skupina RAGT GENETIQUE žádné subjekty.
Převáděná část podniku společnosti MONSANTO ČR , která je v době před spojením kontrolována společností MONSANTO COMPANY (společně také jen "skupina MONSANTO"), se zabývá vývojem, šlechtěním, rozmnožováním a komerčním využitím pšenice a ječmene. Společnost MONSANTO ČR je činná v oblasti šlechtění a ochrany rostlin, výroby, úpravy a prodeje osiv a sadby.
Na území České republiky nekontroluje společnost MONSANTO ČR žádné subjekty.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 2 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí podnik soutěžitele či jeho část, která má být v důsledku spojení převedena na navrhovatele, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti nabývané části podniku společnosti MONSANTO ČR, na území České republiky, vztahující se k oblasti osiva, konkrétně pak pšenice a ječmene.
Jak je zřejmé z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí skupina RAGT a nabývaná část podniku společnosti MONSANTO ČR v oblasti osiva. Zatímco však nabývaný soutěžitel činnosti v předmětné oblasti vyvíjí v České republice, skupina RAGT GENETIQUE se činnostmi v této oblasti zabývá výhradně mimo území České republiky.
V rámci oblasti osiva a jeho produkce lze rozlišovat dvě základní fáze. První fáze zahrnuje šlechtění a biotechnologické programy zaměřené na vývoj jednotlivých odrůd osiva z mateřského semene, které splňují požadované charakteristiky. Druhá fáze je pak představována výrobou jednotlivých vyšlechtěných odrůd semen, jejíž součástí je čištění, zpracování, chemické ošetření, distribuce jednotlivých druhů semen a jejich konečný prodej. Jednotlivé činnosti, tvořící uvedené fáze v oblasti osiv, lze podřadit z pohledu věcného pod stejný relevantní trh 2 . Naopak jednotlivé druhy osiva (řepka olejná, slunečnice, pšenice, ječmen atd.) nejsou z pohledu svých vlastností považovány za vzájemně zastupitelné 3 .
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, zejména pak k tomu, že se činnosti spojujících se soutěžitelů na území České republiky nepřekrývají, vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní z pohledu věcného trh osiva-pšenice a trh osiva-ječmene . Z pohledu geografického jsou relevantní trhy vymezeny územím České republiky .
Hospodářské soutěže na relevantním trhu osiva-pšenice v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze nabývaná část podniku společnosti MONSANTO ČR, jejíž tržní podíl činil v posledním účetním období [ obchodní tajemství ]. Uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů tak nedojde k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Spojením vzniklý subjekt čelí na vymezeném relevantním trhu konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi nimž lze jmenovat například společnosti SELGEN, a.s. s tržním podílem [ obchodní tajemství ], či CEBECO SEEDS s.r.o. s tržním podílem [ obchodní tajemství ].
Hospodářské soutěže na relevantním trhu osiva-ječmene v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze nabývaná část podniku společnosti MONSANTO ČR, která v posledním účetním období dosáhla tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]. Uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů tak nedojde k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Spojením vzniklý subjekt čelí na vymezeném relevantním trhu konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi nimž lze jmenovat například společnosti SELGEN, a.s. s tržním podílem [ obchodní tajemství ], či CEBECO SEEDS s.r.o. s tržním podílem [ obchodní tajemství ].
Kromě výše uvedených skutečností přihlédl Úřad také k tomu, že dovozy výrobků na vymezené relevantní trhy nejsou ovlivněny kvótami, tarifními a netarifními překážkami obchodu. Na druhé straně náklady na přepravu osiva významným způsobem zvyšují prodejní cenu osiva (o cca 10 %).
Navrhovatel nabytím vymezené části podniku společnosti MONSANTO ČR vstoupí na území České republiky jak na relevantní trh osiva-pšenice, tak na relevantní trh osiva-ječmene. Na druhé straně je však třeba konstatovat, že situace, kdy soutěžitelé působící v oblasti osiv mají ve svém výrobkovém portfoliu více druhů osiv, není nijak neobvyklá, o čemž svědčí příklady konkurenčních společností SELGEN, a.s. a CEBECO SEEDS s.r.o., které navíc na vymezených relevantních trzích disponují srovnatelnými tržními podíly. Spojením vzniklý subjekt tak nezíská na vymezených relevantních trzích oproti konkurenčním soutěžitelům žádnou soutěžní výhodu, vyplývající z šíře jeho výrobkového portfolia.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že jeho uskutečnění nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, která by spojujícím se soutěžitelům umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc:11. května 2004
Rozhodnutí obdrží:
Miloslav Mastný, advokát
AK CMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 25
110 00 Praha 1
Rozhodnutí obdrží:
Milostav Mastný, advokát
AK CMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 25
110 00 Praha 1
1 Převáděné věci, práva a jiné majetkové hodnoty odpovídají vymezení pojmu podniku podle § 5 obchodního zákoníku, resp. jeho samostatné organizační složky podle § 7 obchodního zákoníku.
2 Shodný přístup zastává ve své rozhodovací praxi i Evropské Komise (viz například případy M.556 ve věci spojení soutěžitelů Zeneca/Vanderhave nebo M.1497 ve věci spojení soutěžitelů Novartis/Maisadour).
3 k tomu viz rozhodnutí Evropské Komise M.556 ve věci spojení soutěžitelů Zeneca/Vanderhave nebo M.1497 ve věci spojení soutěžitelů Novartis/Maisadour