UOHS S062/2003
Rozhodnutí: OF/S062/03-1572/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sony Software B.V. a Sony Music / Bonton s.r.o.
Účastníci Sony Music / Bonton s.r.o., se sídlem Palackého 1, 110 00 Praha 1 Sony Software B.V., se sídlem Heuvelaan 50, 1271 JN Hilversum, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 62/03-1572/03 V Brně dne 7. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 62/03, zahájeném dne 10. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Sony Software B.V., se sídlem Heuvelaan 50, 1217 JN Hilversum, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátkou, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 20. února 2003, ve věci povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Sony Software B.V., se sídlem Heuvelaan 50, 1217 JN Hilversum, Nizozemské království, a Sony Music / Bonton s.r.o., se sídlem Palackého 1, 110 00 Praha 1, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Dohody o vyrovnání", která bude uzavřena mezi společnostmi Sony Software B.V., se sídlem Heuvelaan 50, 1217 JN Hilversum, Nizozemské království, jako kupujícím, a Bonton Discs a.s., se sídlem Štvanice 858, 170 21 Praha 7, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Sony Software B.V., se sídlem Heuvelaan 50, 1217 JN Hilversum, Nizozemské království, získá 100% podíl na společnosti Sony Music / Bonton s.r.o., se sídlem Palackého 1, 110 00 Praha 1, a tím i přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Memoranda o dohodě", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/03 ze dne 23. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě "Dohody o vyrovnání" která bude uzavřena mezi společnostmi Sony Software B.V., se sídlem Heuvelaan 50, 1217 JN Hilversum, Nizozemské království (dále jen " Sony Software B.V. "), jako kupujícím, a Bonton Discs a.s., se sídlem Štvanice 858, 170 21 Praha 7 ( sále jen " Bonton Discs a.s. "), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Software B.V. získá 100% podíl na společnosti Sony Music / Bonton s.r.o., se sídlem Palackého 1, 110 00 Praha 1 (dále jen " Sony Music / Bonton s.r.o. "). V důsledku popsané transakce dojde ke změně kvality kontroly z kontroly společné, vykonávané dosud společnostmi Sony Software B.V., jejíž obchodní podíl činil před spojením 51 %, a Bonton Discs a.s., jejíž podíl činil před spojením 49 %, na kontrolu výlučnou, vykonávanou společností Sony Software B.V. Společná kontrola nad společností Sony Music / Bonton s.r.o. byla dána "Rámcovou smlouvu" uzavřenou mezi společnostmi Sony Software B.V. a BONTON, a.s.
Ustanovení zákona o vzniku kontroly se vztahuje na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly, tedy v tomto případě z kontroly společné na kontrolu výlučnou. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Uvedený přístup uplatnil Úřad např. již v rozhodnutí č.j. S 35/02-BP p.l.c. a E.ON AG.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
Společnost Sony Software B.V. je nizozemská investiční společnost, jejímž hlavním předmětem podnikání je správa podílů ve společnostech, které ovládá. Samotná společnost Sony Software B.V. nevyvíjí v České republice v současné době žádnou činnost. Společnost Sony Software B.V. je členem skupiny tvořené japonskou společností Sony Corporation a jejími dceřinými společnostmi (dále jen "skupina Sony"), která působí zejména v oblasti výroby a distribuce elektroniky (audio, video a televizních přijímačů, polovodičů a dalších součástí), v oblasti informačních technologií, zábavy (činnost v hudebním odvětví, kinematografii a v oblasti televize), výroby a distribuce počítačových produktů v oblasti zábavy, obchodování a reklamy po internetu a finančních služeb.
Kromě obchodního podílu ve společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. má skupina Sony v České republice následující dceřiné společnosti:
SONY MUSIC ENTERTAINMENT (CZECH REPUBLIC) s.r.o. , se sídlem Slunná 17, Praha 6, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, v současné době však nevyvíjí žádnou činnost,
SONY Czech, spol. s r.o. , se sídlem Vinohradská 1597/174, Praha 3, jež distribuuje elektronické vybavení a videohry a software "Playstation",
Sony Ericsson Mobile Communications International AB Branch Office Czech Republic , organizační složka, se sídlem Sokolovská 192, Praha 8, která se zabývá propagační činností a marketingem.
V oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek působí skupina Sony v České republice pouze prostřednictvím společnosti Sony Music / Bonton s.r.o.
Společnosti Sony Software B.V. a Bonton Discs a.s. jsou rovněž společníky slovenské společnosti Sony Music / Bonton (Slovakia) s.r.o., v níž mají stejné obchodní podíly jako ve společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. Obchodní podíl společnosti Bonton Discs a.s. ve společnosti Sony Music / Bonton (Slovakia) s.r.o. bude rovněž převeden na společnost Sony Software B.V. Společnost Sony Music / Bonton (Slovakia) s.r.o. působí v oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek na Slovensku. V České republice dosáhla společnost Sony Music / Bonton (Slovakia) s.r.o. obratu na základě licenčních poplatků z licence udělené společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. k využívání hudebních nahrávek především slovenských umělců z katalogu Sony Music / Bonton (Slovakia) s.r.o.; přímý prodej společnost Sony Music / Bonton (Slovakia) s.r.o. v České republice neuskutečňuje.
Společnost Sony Music / Bonton s.r.o. byla založena roku 1998 společností Sony Software B.V., která následně uzavřela "Rámcovou smlouvu" se společností BONTON, a.s., na jejímž základě se společnost BONTON, a.s., stala druhým společníkem společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. Společnosti Sony Software B.V. a BONTON, a.s., se dohodly, že budou nad společností Sony Music / Bonton s.r.o. vykonávat společnou kontrolu a že žádný člen skupiny Sony ani společnost Bonton, a.s., ani její dceřiné společnosti nebudou konkurovat činnosti společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. při výrobě a prodeji nahrávek populární hudby. Společnost BONTON, a.s., se od 1. ledna 2003 rozdělila na šest nástupnických společností (dále jen "společnosti skupiny Bonton"), z nichž na společnost Bonton Discs a.s. přešel obchodní podíl ve společnosti Sony Music / Bonton s.r.o.
Společnost Sony Music / Bonton s.r.o. se zabývá výrobou a distribucí hudebních nahrávek všech druhů, zejména záznamů populární hudby (včetně nahrávek folkové, rockové a jazzové hudby, dechovky a audiovizuálních nahrávek). Činnost společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. tedy zahrnuje nahrávání hudby, výrobu hudebních nahrávek a prodej hudebních nahrávek maloobchodu včetně marketingu a propagace hudebních nahrávek. Společnost Sony Music / Bonton s.r.o. nevykonává kontrolu nad žádnou společností.
Před navrhovanou transakcí společnost Sony Music / Bonton s.r.o. a BONTON, a.s., těsně spolupracovaly a společnost Sony Music / Bonton s.r.o. měla ve svém katalogu distribuovaných nahrávek zařazeny rovněž nahrávky populární hudby vyrobené v licenci společnosti SUPRAPHON, a.s., která byla kontrolována společností BONTON, a.s. Hudební nahrávky Sony Music / Bonton s.r.o. byly distribuovány do maloobchodu také společností PANTHER, a.s., kontrolovanou společností BONTON, a.s., a prodávány v prodejnách BONTON, a.s.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je výlučná kontrola získávána nad společností Sony Music / Bonton s.r.o., která je činná v oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek. K překrytí podnikatelských aktivit společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. a společností skupiny Sony v České republice nedochází.
Na základě výše uvedených skutečností určil Úřad jako věcně relevantní trh výroby a distribuce hudebních nahrávek (viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 57/02-1321/02). Součástí trhu výroby a prodeje hudebních nahrávek je objevování a získávání nových umělců; nahrávání hudby; výroba nahrávek; marketing a propagace nahrávek a jejich prodej velkoobchodníkům a maloobchodníkům. Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky.
Podíl společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. na vymezeném relevantním trhu činil před spojením méně než (obchodní tajemství) %, včetně zahrnutí nahrávek populární hudby společnosti SUPRAPHON, a.s., vyrobené na základě licence.
Po uskutečnění transakce odpadne závazek nekonkurovat společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. při výrobě a prodeji nahrávek populární hudby vyplývající z "Rámcové smlouvy" z roku 1998, což umožní společnostem skupiny Bonton, zejména prostřednictvím společnosti SUPRAPHON, a.s., samostatně se účastnit výroby a distribuce všech druhů nahrávek. Tržní podíl společnosti SUPRAPHON, a.s., na relevantním trhu po uskutečnění transakce odhaduje účastník řízení na (obchodní tajemství) %.
Z hlediska konkurence je možné konstatovat, že relevantní trh je charakteristický silnou konkurencí na nabídkové i poptávkové straně. Na nabídkové straně neexistuje konkurence pouze mezi velkými nahrávacími společnostmi, ale i mezi nimi a menšími nezávislými společnostmi, a to především z toho důvodu, že postavení nahrávacích společností na trhu silně závisí na jejich schopnosti získat nové hudební interprety a udržet si stávající.
Konkurenty společnosti Sony Music / Bonton s.r.o. v oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek v České republice jsou tedy jak české společnosti, produkující a prodávající hudební nahrávky, tak zahraniční společnosti, která hudební nahrávky na český trh dovážejí. Hlavními z nich jsou např. společnosti B&M Music spol. s r.o., Universal Music Publishing s.r.o., Universal Music, s.r.o., Popron Music s.r.o. a Popron Traxx, s.r.o., všechny ze skupiny Vivendi Universal, dále BMG Czech Republic s.r.o., EMI Czech Republic s.r.o., MULTISONIC a.s. a mnoho dalších.
Na straně poptávky je silný konkurenční tlak způsoben mimořádnou důležitostí nových hudebních nahrávek oproti nahrávkám již dříve uvedeným na trh a dále tím, že zákazníci vykazují poměrně nízkou loajalitu značce-určité nahrávací společnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojovaných subjektů, a že společnost SUPRAPHON, a.s., se bude moci účastnit soutěže na relevantním trhu jako samostatný soutěžitel, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností na relevantním trhu a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
AK Lovells sdružení nezávislých advokátů
Slovanský dům
Na příkopě 22
110 00 Praha 1
Rozhodnutí nabylo právní moci 12. května 2003