UOHS S062/2000
Rozhodnutí: VO II/S062/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci EFTEC Europe Holding AG Vulkanplast, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 105 KB


Č.j. S 62/00-1931/00-220 V Brně dne 13.11.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 62/00-220 zahájeném dne 4.9.2000 dle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Eftec Europe Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, CH-6304 Zug, Švýcarsko a společností D PLAST spol. s r.o., se sídlem Zlín, Lužkovice 206, PSČ 763 11, IČO 00 54 47 52, zastoupených na základě plných mocí ze dne 18.8.2000 a 29.8.2000 JUDr. Drahomírem Fusem, advokátem, r.č. 511026/069, bytem Jiráskova 1537, 763 61 Napajedla, ve věci udělení povolení spojení podniků, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, poté, co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, toto
rozhodnutí:
Spojení podniků, k němuž dochází ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 45/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. tím, že společnost Eftec Europe Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, CH-6304 Zug, Švýcarsko a společnost D PLAST spol. s r.o., se sídlem Zlín, Lužkovice 206, PSČ 763 11, IČO 00 54 47 52, na základě Dohody o koupi akcií, uzavřené mezi společností Eftec Europe Holding AG a Ing. Jiřím Dragem, CSc., RČ 500626/007, bytem Obecniny XII/3639, Zlín ; Ing. Ladislavem Košárkem, RČ 580909/0749, bytem Provodov 167 ; Ing. Miroslavou Dragovou, RČ 525129/002, bytem Obecniny XII/3639, Zlín ; Ing. Miroslavem Balejou, RČ 530402/004, bytem Obecniny XIII/3985, Zlín ; panem Lubomírem Vinterem, RČ 580625/1110, bytem Kopaniny1008, Zlín a Ing. Jaroslavem Šichem, RČ 510427/201, bytem Obecniny XII/3637, Zlín, dne 13. dubna 2000, jejímž předmětem je převod 50 % akcií společnosti VULKANPLAST a.s., se sídlem ve Zlín, IČO 49 45 09 81, a na základě stanov společnosti VULKANPLAST a.s., vykonávají společnou kontrolu nad společností VULKANPLAST a.s., se sídlem Zlín, IČO 49 45 09 81, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., povoluje.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 4.9.2000 na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Eftec Europe Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, CH-6304 Zug, Švýcarsko (dále jen "EFTEC") a společnost D PLAST spol. s r.o., se sídlem Zlín, Lužkovice 206, PSČ 763 11, IČO 00 54 47 52 (dále jen "D PLAST"), právně zastoupení na základě plných mocí JUDr. Drahomírem Fusem, advokátem, r.č. 511026/069, bytem Jiráskova 1537, 763 61 Napajedla, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků, k němuž dochází na základě společně vykonávané kontroly společností EFTEC a D PLAST nad společností VULKANPLAST a.s., se sídlem ve Zlín, IČO 49 45 09 81 (dále jen "VULKANPLAST").
Společníci společnosti D PLAST, jimiž jsou Ing. Jiří Drag, CSc., RČ 500626/007, bytem Obecniny XII/3639, Zlín ; Ing. Ladislav Košárek, RČ 580909/0749, bytem Provodov 167 ; Ing. Miroslava Dragová, RČ 525129/002, bytem Obecniny XII/3639, Zlín ; Ing. Miroslav Baleja, RČ 530402/004, bytem Obecniny XIII/3985, Zlín ; pan Lubomír Vinter, RČ 580625/1110, bytem Kopaniny1008, Zlín a Ing. Jaroslav Šich, RČ 510427/201, bytem Obecniny XII/3637, Zlín, drželi ke dni 12.4.2000 100 % akcií společnosti VULKANPLAST. Dne 13.4.2000 byla, s účinností od téhož data, uzavřena mezi společností EFTEC a výše uvedenými společníky společnosti D PLAST dohoda o koupi akcií, na základě které dochází k převodu 50 % akcií společnosti VULKANPLAST na společnost EFTEC.
Ze stanov společnosti VULKANPLAST vyplývá, že Valná hromada společnosti je usnášeníschopná za přítomnosti akcionářů představujících alespoň 60 % základního jmění společnosti a rozhodnutí musí být přijata nadpoloviční většinou. Vzhledem k 50 procentním podílům obou stran dohody budou tato rozhodnutí znamenat vždy dohodu akcionářů a proto tedy tímto spojením dochází ke společné kontrole.
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníků řízení vyzván, aby ve lhůtě od 8.9.2000 do 18.9.2000 odstranil nedostatky podání. Na tuto dobu úřad správní řízení přerušil. Nedostatky podání spočívající v nezaplacení správního poplatku byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
Při posuzování spojení podniků úřad vyházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřených plných mocí k zastupování účastníků řízení
úředně ověřených výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností
úředně ověřené kopie Dohody o koupi akcií
informací o spojovaných společnostech
protokolu z ústního jednání konaného dne 27.9.2000
informací konkurentů a odběratelů pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení. Charakteristika spojovaných podniků
Společnost Eftec Europe Holding AG, se sídlem Grafenauweg 8, CH-6304 Zug, Švýcarská konfederace, je akciová společnost založená podle švýcarského práva, zaregistrovaná v hlavním registru Obchodního registračního úřadu kantonu Zug pod registračním číslem CH-170.3.000.753-5. Předmětem podnikání, dle výpisu z obchodního registru, je držení, nabývání a správa účastí všeho druhu ; může provádět finanční a obchodní operace, získávat, využívat, zcizovat a zprostředkovat vynálezy, licence, patenty a know-how, stejně jako kupovat, spravovat a zcizovat nemovitosti. Současně se jedná i o společnost výrobní, jejíž výrobní závody jsou umístěny v několika zemích Evropy. V České republice nemá společnost obchodní zastoupení, své výrobky distribuuje přímo odběrateli.
Společnost EFTEC je kontrolována ze 70 % společností EMS-CHEMIE HOLDING AG a ze 30 % společností H.B. FULLER COMPANY USA.
EMS-CHEMIE HOLDING je výrobní švýcarskou společností, vyrábí roznětky do air bagů, technické polymery, chemikálie pro farmaceutický průmysl a zabývá se projektováním. Své výrobky na tuzemský trh nedodává.
H.B. FULLER COMPANY USA je americkou výrobní společností, dodávající výhradně na trh v USA. Zabývá se výrobou tmelů pro automobilový průmysl. Na tru v USA se ve srovnání s dalšími producenty tmelů pro automobilový průmysl pohybuje do pátého místa.
Společnost D PLAST spol. s r.o ., se sídlem Zlín, Lužkovice 206, PSČ 763 11, IČO 00 54 47 52, je společností s ručením omezeným zapsaná od 2.5.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 1554. Předmětem podnikání společnosti je: -výzkum a vývoj v oblasti plastů a pryže
výroba a zpracování plastů a pryže
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
silniční motorová doprava nákladní
D PLAST, jakožto společnost s ručením omezeným, je kontrolována společníky Ing. Jiřím Dragem CSc., Ing. Marcelou Dragovou, Ing. Ladislavem Košárkem, Ing. Miroslavem Balejou, p. Jiřím Vinterem a Ing. Jaroslavem Šichem.
Výrobky D PLASTU jsou určeny zejména pro potravinářský a stavební průmysl. Doposud část těchto výrobků vyrábí VULKANPLAST, ale v souvislosti se soustředěním této společnosti pouze na automobilový průmysl, bude tato výroba převedena do D PLASTU.
Společnost VULKANPLAST a.s. , se sídlem Zlín, Lužkovice 206, PSČ 763 11, IČO 49 45 09 81, je akciovou společností, zapsanou rovněž v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1141. Předmětem podnikání je:
výroba a zpracování plastů a pryže
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
výroba a zpracování tmelů a past PVC
Společnost vznikla v roce 1993 vyčleněním části podniku z akciové společnosti VULKAN a.s., která se zabývala především výrobou kondomů a hygienických rukavic. Část vyčleněná formou založení akciové společnosti VULKANPLAST se zabývala výrobou tmelů pro automobilový průmysl. Jelikož se výrobou takového zboží zabývala již od svého založení i společnost D PLAST, na vlastnictví akcií spol. VULKANPLAST se podílely jak VULKAN a.s., tak i D PLAST společně. D PLAST posléze odkoupil akciový podíl VULKANU a stal se tak jediným akcionářem.
Po uskutečnění shora uvedeného převodu akcií drží společnost EFTEC i společnost D PLAST po 50 % akcií a na základě výše uvedené dohody budou vykonávat společnou kontrolu nad společností VULKANPLAST. Současně byla Krajským obchodním soudem v Brně provedena změna v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 1141. Obchodní jméno společnosti VULKANPLAST a.s. bylo dne 5.9.2000 změněno na D PLAST-EFTEC a.s.
Hlavním předmětem činnosti společnosti VULKANPLAST je výroba PVC tmelů pro automobilový průmysl, které mají především funkci ochrannou a antikorozní.
Společnost VULKANPLAST má tyto dceřinné společnosti, působících v zemích východní Evropy:
společnost PLASTOL, Ukrajina
společnost CBS Automotive Jelabuga, Rusko
společnost Nizhnegorodplast, Rusko Z uvedených společností se výrobou zabývá pouze společnost CBS Automotive Jelabuga a zahájení výroby se připravuje ve společnosti Nižegorod. Žádná z uvedených společností v současnosti nedodává své výrobky na tuzemský trh.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z předložených materiálů vyplynulo, že společnost Eftec Europe Holding AG dodává své výrobky na tuzemský trh téměř výhradně do společnosti ŠKODA AUTO a.s., přičemž tyto dodávky jsou závislé na výběrovém řízení, které se každoročně ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. koná. Vzhledem k dosavadnímu stavu lze však konstatovat, že jde o dodávky pravidelné. Výrobky společnosti EFTEC jsou distribuovány přímo z výrobních středisek z Genku v Belgii, Romanshonu ve Švýcarsku a Hässleholmu ve Švédsku. Společnost EFTEC dodává na tuzemský trh výrobky užívané v automobilovém průmyslu. Jedná se o následující výrobky:
-PVC plastisoly (= tmely)-jedná se o tmely vyrobené na bázi PVC, určeny jsou pro automobilový průmysl a užívají se k lepení a těsnění lemů především pro účely antivibrační (užití kolem dveří a další použití v místech náchylných k vibraci ) . -Vosky-jedná se o vosky určené k ochraně karoserie, šlo pouze o jednorázovou zkušební dodávku v r. 1999.
Na tuzemský automobilový trh dodává své výrobky ještě firma DINOL Holding AB, sesterská společnost společnosti EFTEC, v rámci skupiny EMS-TOGO Group. Jedná se o opravárenský utěsňovací materiál. Je dodáván do spol. Tatra Kopřivnice, ve velmi malém množství a nepravidelně.
Na tuzemských trzích PVC plastisolů a vosků, stejně tak na trzích opravárenských utěsňovacích materiálů, nebyl podíl společnosti EFTEC, ani společnosti DINOL Holding AB, vyšší jak 30 % celkového obratu dosahovaného na každém z uvedených trhů.
Společnost D PLAST spol. s r.o . vyrábí a dodává širokou škálu výrobků, které jsou určeny zejména pro potravinářství a stavebnictví. V rámci reorganizace dochází k převádění výroby, nesouvisející s automobilovým průmyslem, ze společnosti VULKANPLAST do sídla podniku D PLAST. Z důvodů náročných technologických úprav je pro rok 2000 vyráběn "granulát pro těsnění korunkových uzávěrů" (219 tun) a "akrylátový tmel stříkací" (16 tun) ještě v areálu společnosti VULKANPLAST. Naopak D PLAST dodává pro VULKANPLAST polotovar pro výrobu automobilových tmelů. Jedná se o "tmel A", který je v jednotlivých výrobcích společnosti VULKANPLAST zastoupen přibližně 9 %. V roce 1999 ho bylo dodáno 525 tun. Společnost D PLAST vyrábí a dodává na tuzemský trh následující výrobky:
potravinářské pasty a granuláty-jde o materiály určené pro potravinářství, z nichž
zpracovatelé vytvářejí těsnění pro korunkové uzávěry, odhad podílu na trhu je 15 %.
technické pasty a granuláty-jde o polotovary určené pro stavebnictví, odhad podílu na trhu činí cca. 10 % .
poplastované plechy-jedná se o výrobky, sloužící jako střešní krytina ve stavebnictví, podíl na trhu je asi 5 %.
akrylátové tmely a progaly-jde o materiál určený k utěsňování spárů ve střešních krytinách, odhad podílu na trhu je asi 5 %.
Podíl společnosti D PLAST z celkového obratu na jednotlivých posuzovaných trzích nepřesáhl ani v jednom případě 30%.
Společnost VULKANPLAST a.s. vyrábí a dodává na tuzemský trh výrobky určené pro automobilový průmysl, její dodávky jsou závislé, stejně jako v případě spol. EFTEC, na rámcových smlouvách uzavíraný zpravidla na 1 rok se společností ŠKODA AUTO a.s., jakožto téměř výhradním tuzemským odběratelem. Jedná se o tyto výrobky:
PVC plastisoly (= tmely)-Jedná se o tmely vyráběné na bázi PVC, využívané zejména pro účely antikorozní, zejména k ochraně spodku karoserie, těsnění lemů, těsnění vnějších i vnitřních spár, těsnění bodových svárů a pro těsnění lemů a pertlů. Jde však o výrobky, které se od výrobků dodávaných společností EFTEC liší svým účelem a zaměřením a nejde o vzájemně plně zastupitelné zboží. Vzhledem k jejich hlavnímu zaměření budou, pro účely vymezení věcně relevantního trhu, tmely společnosti VULKANPLAST nadále uváděny pod označením "PVC tmely pro antikorozní účely".
Na tuzemském trhu "PVC tmelů pro antikorozní účely" byl podíl společnosti VULKANPLAST ve sledovaném období vyšší než 30 % z celkového obratu dosahovaného na tomto trhu.
Z materiálů úřadu dostupných vyplývá, že společnosti EFTEC a VULKANPLAST dodávají na tuzemský trh tmely založené na bázi PVC, které jsou určeny pro automobilový průmysl. Přesto však, podle údajů spojovaných subjektů i podle odběratele, nepůsobí na totožném trhu zboží a to proto, že výrobky dodávané těmito společnostmi jsou určeny k odlišnému užití a nejsou vzájemně zastupitelné. Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tyto trhy:
Výroba PVC tmelů pro antikorozní účely a jejich prodej výrobcům originálního vybavení (original equipment manufacturers).
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný doposud pravidelně se opakujícími dodávkami. Při vymezování relevantního trhu přihlédl úřad k rozhodnutím Evropské komise-"Case No IV/M.1363-DUPONT/HOECHST/HERBERTS (Official Journal C 064)" a "Case No IV/33.802-BASF Lacke+Farben AG, and Accinauto SA". Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu:

Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1999.
Na trhu PVC tmelů určených pro antikorozní účely působila ze spojovaných společností pouze společnost VULKANPLAST, jejíž výrobky jsou vyráběny v sídle provozovny v Hrádku nad Nisou a poté jsou přímo expedovány k zákazníkům. Podíl společnosti VULKANPLAST na sledovaném trhu přesáhl 30 % celkového obratu. Společnost dodává cca. 95 % produkce na tuzemský trh, z toho téměř 99 % produkce je určeno na dodávky do společnosti ŠKODA AUTO a.s. Zbývající část se dodává do společnosti TATRA a.s. Kopřivnice, jde však o nahodilé dodávky.
EFTEC ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny EMS TOGO Group zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Jediným soutěžitelem na vymezeném trhu je společnost HENKEL-TEROSON GmbH. Existuje však několik dalších potenciálních soutěžitelů, jimiž jsou společnosti GURIT-ESSEX AG, PPG INDUSTRIES INC., atd. Trend spotřeby všech PVC tmelů bude i přes zvyšující se výrobu automobilů klesající, vzhledem k tomu, že budou částečně nahrazeny celoplošnými kryty.
Posouzení dopadů spojení:
Pro posouzení dopadů uvedeného spojení podniků se úřad rovněž rovněž zabýval podmínkami pro vstup dalších soutěžitelů na tuzemský trh výše uvedených výrobků.
Z předložených informací vyplynulo, že omezení pro vstup dalších soutěžitelů nejsou známá. Pro dovoz produkce PVC tmelů do České republiky nejsou vytvořeny žádné administrativní bariéry. Přesto se za posledních pět let na posuzovaný trh žádný významný vstup neuskutečnil. Důvodem je patrně značná finanční náročnost. Požadavky automobilek na jejich dodavatele jsou totiž velmi náročné. Pro všechny dodavatele platí přísná výběrová kritéria a každý zájemce, který se chce stát dodavatelem, musí prokázat vysokou odbornou způsobilost, zajistit dokonalý servis a také cenová hladina jeho výrobků musí být pro odběratele přijatelná. Vzhledem k dostatečné kvalitě má společnost VULKANPLAST výhodu v nízkých transportních nákladech a také levnější pracovní síle. Pro případ, že by potenciální soutěžitel chtěl vybudovat v blízkosti odběratele svůj pobočný výrobní závod, musel by nést značné investiční náklady.
Z odpovědí odběratelů a konkurentů VULKANPLASTU, na něž se úřad v průběhu správního řízení obrátil s žádostí o vyjádření k možným dopadům posuzovaného spojení podniků vyplynulo, že od spojení neočekávají zásadní změny ve vztahu k tuzemskému trhu a spojení přispěje k rozšíření vývozních možností výrobků VULKANPLASTU na zahraniční trhy.
Na tuzemském trhu se po spojení podíl spojením vzniklého subjektu nezmění, neboť EFTEC ani žádná jiná společnost ze skupiny EMS TOGO Group zastupitelné výrobky nedodává a ani se to v blízké budoucnosti nepředpokládá. VULKANPLAST bude i nadále uvedené výrobky vyrábět a dodávat a lze předpokládat, že podstatná většina produkce VULKANPLASTU bude i nadále určena pro tuzemský trh, představovaný zejména poptávkou společnosti ŠKODA AUTO a.s., přičemž však může být ve výběrovém řízení, konaném každoročně v rámci celého koncernu Volswagen pro další rok, vybrán jiný kandidát. Takto by společnost VULKANPLAST, nebo i kterákoliv jiná, mohla ztratit dosavadní silně dominantní postavení. Úřad konstatuje, že posuzovaným spojením podniků nedojde ke změně soutěžního prostředí na relevantním trhu.
Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům:
Distribuce výrobků společnosti VULKANPLAST je zajišťována vlastními prostředky nebo objednanou spediční firmou, přičemž ta není jakkoliv propojena s některým ze spojovaných subjektů. Dodávky pro společnost ŠKODA AUTO a.s., jako prakticky výhradního odběratele, jsou obvykle upraveny rámcovou smlouvou, zpravidla na období jednoho roku. Dodávky následují po odvolávkách dispozic, existují však i výjimky, kdy je vztah řešen jednorázovou smlouvou.
Právní rozbor:
Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
Dle ustanovení § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě společně vykonávané kontroly společností D PLAST a EFTEC nad společností VULKANPLAST dochází ke spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona.
Dne 13. dubna byla uzavřena Dohoda o koupi akcií, na základě které získal EFTEC od D PLASTU 50 % akcií společnosti VULKANPLAST. Společně vykonávaná kontrola vyplývá s ustanovení Stanov společnosti VULKANPLAST, dle kterého je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 60 % základního jmění společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Při podílu 50 % to bude znamenat vždy dohodu akcionářů.
Předmětem spojení nejsou strany jako celek. Pro D PLAST i pro EFTEC představuje VULKANPLAST majetkovou akvizici, přičemž obě strany si nadále uchovají nezávislé postavení v ostatních oblastech hospodaření a budou v těchto oblastech i nadále vyvíjet hospodářskou aktivitu.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti VULKANPLAST přesahuje na vymezeném relevantním trhu 30 % celkového obratu. Jde tedy o spojení, které ve smyslu § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele a z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti na trhu následující výhody:
Vzhledem k očekávanému vstupu České republiky do Evropské unie je hlavním cílem spojení s významným zahraničním partnerem snaha o zachování další konkurenceschopnosti tuzemského výrobce. Přestože VULKANPLAST zaujímá dominantní postavení na trhu v ČR, po vstupu do Evropské unie dojde k zásadní změně relevantního trhu a je zřejmé, že bez technické, marketingové a obchodní podpory významné zahraniční společnosti nenajde ryze český výrobce uplatnění.
Kapitálový vstup společnosti EFTEC do VULKANPLASTU umožní lépe uspokojovat požadavky zákazníků, vzhledem k vyšší kvalitě výrobků, lepší distribuci, kvalitnějšímu servisu a především nižším cenám. Těch bude dosaženo zejména díky vzájemné koordinaci nákupu surovin, kdy při vyšších objemech odebraného množství surovin bude dodavateli poskytovány množstevní slevy.
Výměna informací v oblasti výroby antikorozních materiálů umožní zlepšit výrobní procesy a tím zvýšit kvalitu výrobků. Rovněž koordinace výzkumu a vzájemná výměna informací umožní racionalizaci vývojových prací s cílem snížení nákladů na vývoj, což se rovněž promítne ve snížení konečných cen.
Společnost VULKANPLAST bude po spojení zajišťovat distribuci výrobků společnosti EFTEC, včetně servisu, což bude mít za následek lepší přístup zákazníků ze střední a východní Evropy k širšímu sortimentu výrobků. Na společnost VULKANPLAST bude rovněž převedena výroba PVC tmelů určených k dodávkám pro společnosti OPEL a SUZUKI. To povede ke zvýšení počtu pracovníků v oblasti výroby, marketingu, prodeje a servisu, což se promítne ve zlepšení zaměstnanosti, ale i na výši daní odváděných do státního rozpočtu.
Očekává se, že se vstup EFTECU pozitivně promítne i v oblasti řízení společnosti VULKANPLAST. Stálý styk managmentu s evropskými dodavateli a odběrateli zajistí jejich vyšší odbornou kvalifikaci a lepší pracovní výsledky.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska účinků spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastníci řízení předložili. Přesto, že na vymezeném relevantním trhu působí vedle společnosti VULKANPLAST pouze jediný zahraniční konkurent, možnost neuzavření smlouvy s prakticky jediným odběratelem by znamenala ztrátu dosavadního postavení. Úřad vzal v úvahu, že tato skutečnost a rovněž reálná možnost náhrady výrobků společnosti VULKANPLAST jiným výrobcem by měla vyloučit jakýkoli náznak zneužití dominantního postavení společností VULKANPLAST. Uvedeným spojením podniků nedojde ke změně tržního podílu na vymezeném relevantním trhu, stávající tržní podíly na tuzemském trhu zůstanou zachovány. S ohledem na tyto skutečnosti úřad dospěl k závěru, že spojení podniků nepovede k narušení soutěže probíhající na daných trzích.
Skutečnost, že se úřad spojením podniků zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/00 ze dne 29.9.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení, které se uskutečnilo dne 8.11.2000, nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonnému odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
JUDr. Drahomír Fus, advokát
Advokátní kancelář JUDr. Fusová & JUDr. Fus
Kvítková 4703
760 01 Zlín