UOHS S061/2005
Rozhodnutí: SOHSII/S061/05-702/2006/720 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH a PPL CZ s.r.o.
Účastníci Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, Charels-de-Gaulle-Strasse 20, Bonn, Spolková republika Německo PPL CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, U Vozovny 658/8, PSČ 108 00
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 18. 1. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB


S 61/05-00702/2006/720
V Brně dne 13. ledna 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/05, zahájeném dne 22. prosince 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, se sídlem c/o Deutsche Post AG, Zentrale, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené Mgr. Danielem Čekalem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 24. listopadu 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", která byla, v návaznosti na "Dohodu o záměru související s prodejem 100% obchodního podílu v PPL CZ s.r.o.", uzavřena dne 20. prosince 2005 mezi panem Ing. Pavlem Horákem, bytem Opavská 1137, Ostrava, Poruba, PSČ: 708 00, jako prodávajícím, a společnostmi Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, se sídlem c/o Deutsche Post AG, Zentrale, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Spolková republika Německo, a Deutsche Post International B.V., se sídlem Jozef Israëlskade 48 G, 1072 Amsterdam, Nizozemské království, jako kupujícími, v jejímž důsledku společnost Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, se sídlem c/o Deutsche Post AG, Zentrale, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Spolková republika Německo, získá možnost přímo kontrolovat společnost PPL CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, U Vozovny 658/8, PSČ 108 00, IČ: 251 94 798, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/2005 ze dne 4. ledna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", jež byla uzavřena dne 20. prosince 2005 na základě "Dohody o záměru související s prodejem 100% obchodního podílu v PPL CZ s.r.o." mezi panem Ing. Pavlem Horákem, bytem Opavská 1137, Ostrava, Poruba, PSČ: 708 00 (dále jen "Ing. P. Horák"), jako prodávajícím, a mezi společnostmi Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, se sídlem c/o Deutsche Post AG, Zentrale, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Spolková republika Německo (dále jen "DP Beteiligungen"), a Deutsche Post International B.V., se sídlem Jozef Israëlskade 48 G, 1072 Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "DP International"), jako kupujícími. Podle uvedené smlouvy má společnost DP Beteiligungen získat od pana Ing. P. Horáka akcie představující 99,9% podíl na základním kapitálu společnosti PPL CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, U Vozovny 658/8, PSČ 108 00, IČ: 251 94 798 (dále jen "PPL"), a zbývající akcie představující 0,1% podíl na základním kapitálu společnosti PPL získá společnost DP International, přičemž v obou případech se jedná o společnosti skupiny Deutsche Post World Net (dále jen "DPWN"), jež je ovládána společností Deutsche Post AG, se sídlem Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, Spolková republika Německo (dále jen "DPAG"). V konečném důsledku tak získá společnost DPAG prostřednictvím svých dceřiných společností výlučnou kontrolu nad společností PPL. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost DP Beteiligungen je holdingovou společností v rámci skupiny DPWN ovládané společností DPAG. Hlavním předmětem činnosti společností náležejících do skupiny DPWN je poskytování veřejných poštovních služeb ve Spolkové republice Německo, a to prostřednictvím společnosti DPAG. V celosvětovém měřítku se společnosti skupiny DPWN zabývají poskytováním zejména zasilatelských a logistických služeb, včetně doručování listovních a balíkových zásilek, nákladním zasilatelstvím a poskytováním finančních služeb.
Společnosti skupiny DPWN jsou organizovány do čtyř hlavních divizí:
1) Poštovní služby-tato oblast zahrnuje mezinárodní i vnitrostátní doručování zásilek a poskytování přepážkových služeb. V České republice DPWN tyto služby s výjimkou služby "Globalmail Business" neposkytuje. Službu "Globalmail Business" nabízí DPWN v České republice prostřednictvím společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Ostrava-Přívoz, nám. Sv. Čecha 3, čp.516, PSČ 702 00, IČ: 256 83 446 (dále jen "DHL Express Czech"), rozsah této služby je však zanedbatelný, přičemž uvedená služba má pouze doplňkový charakter k tuzemským aktivitám DPWN. Služba "Globalmail Busines" je určena podnikatelům, kteří přeshraničně rozesílají větší množství obyčejných listovních zásilek (tj. nikoliv doporučeně), které jsou následně vybírány a zasílány hromadně a jsou přepravovány prostřednictvím sítě DHL konečným adresátům, jimž jsou dosílány prostřednictvím lokálního poskytovatele poštovních služeb.
2) Expresní služby-v oblasti poskytování mezinárodních a vnitrostátních kurýrních služeb (tj. expresní zasilatelství listovních zásilek a balíků) a mezinárodního a vnitrostátního standardního doručování balíků působí divize DHL Express, jež poskytuje také služby pozemního nákladního zasilatelství mezinárodního i vnitrostátního (silniční a železniční přeprava), jakož i logistické služby v souvislosti s přepravou, po celé Evropě (DHL Freight). V České republice zastupuje obchodní aktivity této divize společnost DHL Express Czech.
3) Logistické služby zabezpečuje divize DHL Danzas Air & Ocean, jejíž hlavní aktivitou je poskytování služeb přeshraniční nákladní přepravy (námořní a letecké), projektové logistiky a s tímto spojené přidané služby a skladovací služby. Prostřednictvím divize DHL Solutions poskytuje DPWN rovněž služby komplexní projektové logistiky. V České republice zastupuje aktivity této divize společnost DHL Logistics (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, nám. Sv. Čecha 3/516, PSČ 702 00, IČ: 271 12 161 (dále jen "DHL Logistic Czech").
4) Finanční služby-v rámci DPWN tyto služby poskytuje společnost Deutsche Postbank AG, jejíž hlavní aktivitou je poskytování obecných bankovních služeb zákazníkům ve Spolkové republice Německo. DPWN prostřednictvím této divize zajišťuje rovněž vnitrostátní a mezinárodní důchodové platby a platby z pojištění. V uvedené oblasti DPWN v České republice zatím nepůsobila, rozhodnutím Úřadu č.j. S 51/05-272/05-SOHS II bylo však povoleno spojení soutěžitelů Deutsche Postbank AG, se sídlem Fridrich-Ebert-Allee 114-126, Bonn, Spolková republika Německo, a BHW Holding AG, se sídlem Preussenallee 3-5, Berlín, Spolková republika Německo, která je v České republice činná prostřednictvím společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, Praha 2, IČ: 60192852.
K dalším aktivitám společností skupiny DPWN patří management jejího portfolia nemovitostí, zastupování v celním řízení, provozování call-center, informačních technologií a databází a marketing. V České republice působí společnost DHL Information Services (Europe) s.r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2308/10, IČ: 270 80 439 (dále jen "DHL Information"), která poskytuje pouze vnitro-skupinové služby IT ostatním členům skupiny DPWN v Evropě, a dále společnost GERLACH spol. s r.o., se sídlem Rudná u Prahy, K Vypichu 1086, PSČ 252 19, IČ: 186 26 165 (dále jen "GERLACH"), která se zabývá zastupováním v celním řízení a poskytuje související poradenské služby. DPWN získala výlučnou kontrolu nad skupinou společností Exel (spojení COMP/M.3971-Deutsche post/Exel povoleno Evropskou komisí dne 24. listopadu 2005), jež poskytuje v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností služby smluvní logistiky a nákladního zasilatelství.
Společnost PPL působí především v oblasti vnitrostátního expresního zasilatelství listovních zásilek a balíků do 50 kg zejména pro velké a střední podniky. Společnost PPL v rámci této služby nabízí expresní doručování dokumentů a balíků "z domu do domu" (tzv. "door-to-door") v rámci celé České republiky do následujícího pracovního dne. Společnost PPL je interně organizována do sedmi regionálních odštěpných závodů pokrývajících území České republiky.
Společnost PPL působí v České republice a rovněž na území Slovenské republiky, kde své dodávky realizuje prostřednictvím smluvního partnera, společnosti IN-TIME s.r.o., se sídlem Výhonska 13, Bratislava 831 06, IČ 31 342 621, Slovenská republika, přičemž tato aktivita je pouze okrajová. Před uskutečněním spojení je společnost PPL 100% kontrolována fyzickou osobou, panem Ing. P. Horákem. Společnost PPL nemá žádnou dceřinou společnost. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost PPL je v České republice činná v oblastech vnitrostátního i mezinárodního expresního zasilatelství balíků a listovních zásilek. V obou uvedených oblastech působí v České republice rovněž společnosti náležející do stejné skupiny jako nabývající společnost DP Beteiligungen.
Konkrétně společnost PPL nabízí v České republice v oblasti vnitrostátního zasilatelství balíků a listovních zásilek následující služby:
" Normal" -celostátní tzv. "door-to-door" expresní doručování balíků do 50 kg včetně sledování a dohledávání, s dobou doručení nejpozději do 18:00 hodin dalšího dne. Cena služby se pohybuje v rozmezí 115 Kč (10 kg) až 350 Kč (50 kg). Služba je bez záruky vrácení peněz.
" PPL express+" -celostátní tzv. "door-to-door" expresní doručování balíků do 50 kg včetně sledování a dohledávání, s dobou doručení do 10:00 hodin dalšího dne (se zárukou času doručení). Cena služby je od 160 Kč (10 kg) do 590 Kč (50 kg). Služba je poskytována se zárukou vrácení peněz.
" PPL express+ Same Day" -tzv. "door-to-door" expresní doručování balíků do 50 kg včetně sledování a dohledávání, a to pouze v rámci Prahy, s dobou doručení do 18:00 hodin téhož dne. Cena služby je stejná jako u "PPL express+", služba je poskytována bez záruky vrácení peněz.
Aktivity společnosti PPL v oblasti mezinárodního zasilatelství balíků do 50 kg jsou realizovány pouze ve vztahu ke Slovenské republice, jak bylo uvedeno výše, a to tím způsobem, že zásilky jsou doručovány do dalšího dne do Bratislavy a do 2 dnů v případě jiných destinací na Slovensku. Tato služba není nabízena se zárukou dne ani času doručení. Exportní cena se pohybuje od 220 Kč za balík o hmotnosti do 1 kg do 980 Kč za balík o hmotnosti do 50 kg, importní cena pak od 320 Kč za balík do hmotnosti 1 kg do 1080 Kč za balík o hmotnosti do 50 kg. Objem této služby společnosti PPL představuje méně než (obchodní tajemství) % z celkového denního objemu doručovaných balíků.
Společnosti skupiny DPWN v České republice nabízí v oblasti vnitrostátního zasilatelství balíků a listovních zásilek následující produkty:
" DHL Same Day" -jedná se o celostátní tzv. "door-to-door" expresní doručování balíků včetně sledování a dohledání, přičemž balíky jsou doručovány téhož dne. Cena služby se liší v závislosti na váze a velikosti balíku a na rychlosti doručení a pohybuje se v rozmezí od několika tisíc Kč výše. Služba je bez hmotnostního omezení.
" Domestic" -celostátní tzv. "door-to-door" expresní doručování balíků včetně sledování a dohledání s dobou doručení nejpozději do 17:00 hodin dalšího dne se zárukou vrácení peněz; cena služby se pohybuje od 760 Kč (3 kg) + 85 Kč za každý další kg. I tato služba je bez hmotnostního omezení.
" Czechpack" -celostátní tzv. "door-to-door" expresní doručování balíků včetně sledování a dohledání, přičemž balíky jsou doručovány nejpozději následující den. Pro tuto službu je stanoven maximální hmotnostní limit 31,5 kg a cena služby se pohybuje v rozmezí od 87 Kč (2 kg) do 155 Kč (31,5 kg). Není zde poskytována záruka vrácení peněz.
V oblasti mezinárodního zasilatelství balíků a listovních zásilek nabízejí společnosti ze skupiny DPWN řadu produktů: DHL Same Day, StartDay Express, MidDay Express, European Community Express, Easy Pack, Worldwide Document Express, Worldwide Parcel Express (mezinárodní expresní zasilatelství) a dále DHL Europack a DHL Europlus (mezinárodní standardní zasilatelství).
Z výše uvedených aktivit spojujících se soutěžitelů jsou služby poskytované spojujícími se soutěžiteli v oblasti vnitrostátního zasilatelství balíků a listovních zásilek srovnatelné, jejich charakteristiky a použití jsou podobné. V oblasti mezinárodního zasilatelství balíků a listovních zásilek jsou aktivity společnosti PPL omezeny pouze na Slovenskou republiku a jsou poskytovány pouze v zanedbatelném rozsahu.
Otázkou vymezení relevantních trhů v oblasti zasilatelství se Úřad zabýval např. v rozhodnutí S 163/02-3154/02 (Deutsche Post AG/ DHL International). Vzhledem k výše uvedenému překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů a s přihlédnutím ke své předchozí rozhodovací praxi vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí z hlediska věcného následující relevantní trhy: relevantní trh mezinárodního expresního zasilatelství balíků a listovních zásilek a relevantní trh vnitrostátního expresního zasilatelství balíků a listovních zásilek . Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trhy územím celé České republiky .
Trh mezinárodního expresního zasilatelství zahrnuje doručování listinných a balíkových zásilek, které je podstatně rychlejší a spolehlivější než standardní poštovní služba. Doba doručení je zpravidla garantovaná a v některých případech jsou navíc poskytovány některé služby s přidanou hodnotou (např. potvrzení o doručení, sledování a dohledávání, možnost změny místa určení během přepravy, pružná fakturace a cenová kalkulace). Rychlost, vyšší kvalita, spolehlivost a náklady na dodatečné služby se odrážejí ve vyšších cenách expresních služeb.
Na vymezeném relevantním trhu mezinárodního expresního zasilatelství balíků a listovních zásilek v České republice dosahuje společnost PPL tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a skupina DPWN, jejíž součástí je společnost DP Beteiligungen, dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu bude tedy po uskutečnění spojení soutěžitelů činit cca (obchodní tajemství) %.
Mezi významné soutěžitele na trhu mezinárodního expresního zasilatelství v České republice patří zejména společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., se sídlem Praha 5-Zličín, Na Radosti 413, PSČ 15521, IČ: 15888959, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o., se sídlem Praha 6-Ruzyně, K letišti 57/1049, IČ: 25684094, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a Federal Express Czech s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 37/707, PSČ 11000, IČ: 27139981, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
V důsledku uskutečnění spojení dojde tedy pouze k nepatrnému navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na trhu mezinárodního expresního zasilatelství v České republice o cca (obchodní tajemství) %, přičemž na daném trhu působí řada konkurenčních soutěžitelů.
Trh vnitrostátního expresního zasilatelství -tato služba odpovídá mezinárodnímu expresnímu zasilatelství, avšak probíhá výlučně v rámci národních hranic. Globální poskytovatelé zasilatelských služeb poskytují tento typ služeb spíše jako doplněk svých mezinárodních služeb a navíc existují národní či regionální provozovatelé, kteří tuto službu poskytují pouze v rámci daného státu.
Na vymezeném relevantním trhu vnitrostátního expresního zasilatelství balíků a listovních zásilek v České republice dosahuje společnost PPL tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a skupina DPWN, jejíž součástí je společnost DP Beteiligungen, dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na předmětném relevantním trhu bude tedy po uskutečnění spojení soutěžitelů činit cca (obchodní tajemství) %.
Největším konkurentem spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu vnitrostátního expresního zasilatelství v České republice je společnost Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 225 99, IČ: 471 14 983 (dále jen "ČP"), jež zde dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Na předmětném relevantním trhu působí dále např. společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Praha 10, Uhříněves, ul. Františka Diviše čp. 944, PSČ 10400, IČ: 613 29 266, jejíž tržní podíl činí cca (obchodní tajemství) %, a General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Humpolec, Nerudova 1680, PSČ 39601, IČ: 260 87 961, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
I po uskutečnění posuzovaného spojení zůstane tedy na relevantním trhu vnitrostátního expresního zasilatelství v České republice nejsilnějším soutěžitelem společnost ČP s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne (obchodní tajemství) %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim tato umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniel Čekal, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1