UOHS S061/2004
Rozhodnutí: OF/S061/04-1780/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-News Outdoor Czech Republic s.r.o. a AGART s.r.o.
Účastníci AGART s.r.o., se sídlem V soudním 170, Praha 9, IČ: 25697862 News Outdoor Czech Republic s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, IČ: 26193302
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 61/04-1780/04 V Brně dne 23. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/04, zahájeném dne 24. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost News Outdoor Czech Republic s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, IČ: 26193302, ve správním řízení zastoupená Mgr. Janem Halamou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů News Outdoor Czech Republic s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, IČ: 26193302, a AGART s.r.o., se sídlem V soudním 170, Praha 9, IČ: 25697862, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 17. března 2004 mezi společností News Outdoor Czech Republic s.r.o., jako nabyvatelem, a panem Darkem Šmerdou, bytem V soudním 170, Praha 9, panem Petrem Jiřičkou, bytem Pivcova 945/4, Praha 5, a společností BLACKTON a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 27067106, jako převodci, v jejímž důsledku má společnost News Outdoor Czech Republic s.r.o. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti AGART s.r.o., a tím i získat možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/04 ze dne 7. dubna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouva"), uzavřené dne 17. března 2004 mezi společností News Outdoor Czech Republic s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, IČ: 26193302 (dále jen "News Outdoor ČR" nebo "navrhovatel"), jako nabyvatelem, a panem Darkem Šmerdou, bytem V soudním 170, Praha 9, panem Petrem Jiřičkou, bytem Pivcova 945/4, Praha 5, a společností BLACKTON a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 27067106 (dále jen "BLACKTON"), jako převodci.
Podle uvedené Smlouvy má společnost News Outdoor ČR nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti AGART s.r.o., se sídlem V soudním 170, Praha 9, IČ: 25697862 (dále jen "AGART"), od dosavadních společníků společnosti AGART, jimiž jsou pan Darek Šmerda (50% obchodní podíl) a společnost BLACKTON 1 (50% obchodní podíl).
Protože v důsledku předmětné transakce získá navrhovatel možnost kontrolovat soutěžní chování společnosti AGART, zakládá tato transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost News Outdoor ČR je součástí skupiny společností v čele s mateřskou nadnárodní společností News Corporation Limited, se sídlem King William Street 121, Adelaide, Austrálie (dále jen " News Corporation Limited " a společně "skupina News").
Společnost News Corporation Limited celosvětově působí v oblasti výroby a distribuce hraných filmů a televizních programů, televizního, kabelového a satelitního vysílání, publikace časopisů, novin a knih, výroby a distribuce reklamních a propagačních materiálů a služeb, vývoje digitálního vysílání, vývoje systémů umožňujících předplatitelství pořadů a programů a výroby a distribuce populárního on-line programování.
Na území České republiky je skupina kontrolovaná společností News Corporation Limited činná prostřednictvím navrhovatele, tj. společnosti News Outdoor ČR , v oblasti pronájmu velkoplošných reklamních ploch podél veřejných komunikací a ve městech. V jiných oblastech činností na území České republiky skupina News aktivity nevyvíjí.
Společnost AGART se rovněž zabývá pronájmem velkoplošných reklamních ploch podél veřejných komunikací a ve městech v České republice. V době před spojením je kontrolována dvěma společníky, tj. panem Darkem Šmerdou a společností BLACKTON, po uskutečnění předmětného spojení pak bude výlučně kontrolována společností News Outdoor ČR. Společnost AGART nevykonává kontrolu v žádném jiném subjektu.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti společnosti AGART.
Jak je zřejmé z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí oba spojující se soutěžitelé na území České republiky v oblasti pronájmu velkoplošných reklamních ploch; společnost AGART sama a skupina News prostřednictvím jí kontrolovaného navrhovatele. Posuzované spojení soutěžitelů tak má horizontální charakter.
Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad ze své předcházející rozhodovací praxe 2 . Z hlediska věcného je jako relevantní vymezen trh provozování velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech . Geograficky je relevantní trh vymezen územím České republiky .
Hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu se ze spojujících soutěžitelů účastní jak skupina News, jejíž tržní podíl činil v roce 2003 [ obchodní tajemství ] , tak nabývaná společnost AGART s tržním podílem [ obchodní tajemství ] za rok 2003. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak po spojení bude činit [ obchodní tajemství ] . Spojující se soutěžitelé na vymezeném relevantním trhu čelí konkurenci dalších subjektů, mezi nimiž lze jmenovat například společnosti Europlakat, spol. s r.o., euro AWK s.r.o., BigBoard Praha, spol. s r.o., Billboard a.s. či Český okruh, a.s., které jednotlivě disponují tržními podíly srovnatelnými s tržním podílem spojením vzniklého subjektu.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zejména k velikosti tržních podílů spojujících se soutěžitelů před spojením a jejich nepatrnému navýšení v důsledku realizace spojení, a také s ohledem na silné konkurenční prostředí na vymezeném relevantním trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc: 12.5. 2004
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama, advokát
AK Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1
1 Jediným akcionářem společnosti BLACKTON je pan Petr Jiřička.
2 Jedná se o rozhodnutí Úřadu č.j. S 179/01-273/02 ze dne 24. ledna 2002 ve věci povolení spojení soutěžitelů News out of Home B.V. a Quo, spol. s r.o., č.j. S 54/02-1312/02 ze dne 2. dubna 2002 ve věci povolení spojení soutěžitelů SC2000H, s.r.o. a Quo, spol. s r.o. a č.j. S 7/03-401/03 ze dne 13. února 2003 ve věci povolení spojení soutěžitelů SC2000H, s.r.o. a AURUM media, s.r.o.