UOHS S061/2003
Rozhodnutí: OF/S061/03-2063/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Speditions Holding AG, Brno Trans Inter. a Brno Trans Eurail
Účastníci BRNO Trans EURAIL, s.r.o., Brno BRNO Trans Internationale spedition, spol. s r.o., Brno Speditions Holding AG, Wohllebengasse 18, Wien
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB


S 61/03-2063/03 V Brně dne 13. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/03, zahájeném dne 8. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Wien, Rakousko, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Procházkou, advokátem, se sídlem Majdalenky 7, Brno, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Wien, Rakousko, BRNO Trans Internationale spedition, spol. s r.o., se sídlem Míčkova 431/64, Brno a BRNO Trans EURAIL, s.r.o., se sídlem Míčkova 431/64, Brno, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů" uzavřené dne 1. dubna 2003, mezi panem Ing. Janem Maršálkem, bytem Stromovka 1, Troubsko, panem Ing. Vlastimilem Motlíčkem, bytem B. Martinů 18, Brno, a panem Bohumilem Rampulou, bytem Bohuňova 5, Brno, jako prodávajícími, a společností Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Wien, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku společnost Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Wien, získá 100% obchodní podíl společnosti BRNO Trans Internationale spedition, spol. s r.o., se sídlem Míčkova 431/64, Brno, a 100% obchodní podíl společnosti BRNO Trans EURAIL, s.r.o., se sídlem Míčkova 431/64, Brno, a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech, informací získaných od profesních svazů a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/03 ze dne 23. dubna 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Úřad dále, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti přepravy zboží a zasílatelství, vyzval některé subjekty, profesní organizace jako jsou Svaz dopravy České republiky a Svaz spedice a logistiky České republiky, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení a vymezení relevantního trhu.
Úřad vede pod č.j. S 67/03 správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů Intercontainer Austria GesmbH, se sídlem Wiedner Hauptstrasse 54-56, Vídeň, Rakousko (dále jen "ICA"), Intercontainer-Interfrigo SA, se sídlem Rue de France 85, Brusel, Belgie (dále jen "ICF"), na straně jedné, a Česká a slovenská kombinovaná doprava-INTRANS a.s., se sídlem Žerotínova 34, Praha 3 (dále jen "ČSKD"), na straně druhé. Meritorním rozhodnutím, vydaným v tomto řízení, toto spojení Úřad povolil.
Společnost Speditions Holding AG, se sídlem Wohllebengasse 18, Wien, Rakousko (dále jen "Speditions Holding"), nabývající obchodní podíly ve společnostech BRNO Trans Internationale spedition, spol. s r.o., se sídlem Míčkova 431/64, Brno (dále jen "Trans Internationale"), a BRNO Trans EURAIL, s.r.o., se sídlem Míčkova 431/64, Brno (dále jen "Trans EURAIL"), drží 54% podíl na společnosti ICA. Vzhledem k personálnímu propojení soutěžitelů vzal Úřad toto spojení soutěžitelů v úvahu. Při svém rozhodování však Úřad vycházel ze skutkového stavu v době vydání rozhodnutí.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Speditions Holding, na straně jedné, a Trans Internationale a Trans EURAIL, na straně druhé, dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů" uzavřené dne 1. dubna 2003, mezi panem Ing. Janem Maršálkem, bytem Stromovka 1, Troubsko, panem Ing. Vlastimilem Motlíčkem, bytem B. Martinů 18, Brno, a panem Bohumilem Rampulou, bytem Bohuňova 5, Brno, jako prodávajícími, a společností Speditions Holding, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku získá společnost Speditions Holding 100% obchodní podíly společností Trans Internationale a Trans EURAIL, a tím i možnost výhradní kontroly nad těmito společnostmi.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Speditions Holding je akciovou společností založenou podle rakouských právních předpisů. Společnost je 100% dceřinou společností společnosti Österreichische Bundesbahnen, se sídlem Wien, Rakousko, jež je mateřskou společností skupiny Österreichische Bundesbahnen (dále jen "ÖBB"). Skupina ÖBB působí a poskytuje služby zejména v oblasti železniční dopravy, tj. osobní a nákladní dopravy, stavebnictví, poradenské a reklamní činnosti, logistiky, pronájmu dopravních prostředků aj.
V České republice působí skupina ÖBB prostřednictvím společnosti EXPRESS MORAVIA Internacionální spedice, s.r.o., se sídlem v Olomouci, která má jako předmět činnosti zasilatelství, a společnosti TRANSPED-SOC spol. s r.o., se sídlem v Hradci Králové, jež působí zejména v oblasti vnitrostátního a mezinárodního zasilatelství, silniční nákladní dopravy a souvisejících činnostech. V případě uskutečnění spojení soutěžitelů ICA, ICF a ČSKD, povoleného Úřadem v rámci správního řízení č.j. S 67/03, bude skupina ÖBB působit v České republice rovněž prostřednictvím společnosti ČSKD, která je činná zejména v oblasti mezinárodní kombinované přepravy.
Společnost Trans Internationale má jak předmět činnosti zasilatelství. Trans Internationale dále kontroluje společnost BRNO Trans INVEST s.r.o., se sídlem v Brně, která se zabývá zprostředkovatelkou činností v oblasti obchodu a služeb, správou a pronájmem nemovitostí a pronájmem movitých věcí.
Společnost Trans EURAIL působí v oblasti zasilatelství, zprostředkovatelské činnosti a činnosti organizačních a ekonomických poradců v oboru dopravy.
Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společnostmi Trans Internationale a Trans EURAIL jež působí v České republice zejména v oblasti zasílatelství.
Na trhu v České republice působí spojující se soutěžitelé zejména v oblasti zasilatelských a přepravních služeb . Zasilatelská služba zahrnuje zprostředkování přepravy zboží dle požadavků příkazce (výrobce či distributora zboží) prostřednictvím třetí osoby (přepravce) nebo vlastními prostředky zasilatelské společnosti obvykle na základě zasilatelské smlouvy či zasilatelského příkazu. Přepravní služba je realizována na základě smlouvě o přepravě zboží, kde přepravce uskutečňuje přemístění zboží vlastními dopravními prostředky (popř. pronajatými), vlastním jménem, pro konečného zákazníka.
V souvislosti s přepravou zboží mohou být v rámci zasílatelských a přepravních služeb poskytovány také související logistické služby , které zahrnují různé služby související například se skladováním, překládkou a manipulací se zbožím, organizací dopravy, finančním řízením, zajišťováním optimalizace výrobkových toků v čase a příslušném místě (tzv. just in time managament).
Z provedeného šetření Úřadu vyplynulo, že oblast přepravy a zasilatelství v České republice je charakterizována převahou nabídky nad poptávkou a působí zde velké množství soutěžitelů nabízejících předmětné služby. Zájemci o přepravu v závislosti na náročnosti přepravy zboží upřednostňují většinou zavedené dopravce poskytující širokou nabídku služeb. V souvislosti s vysoce konkurenčním prostředím a rovněž s restrukturalizací výrobců zboží, kteří se zbavují činností nesouvisejících přímo s jejich hlavní činností (tzv. outsourcing), dochází u většiny subjektů poskytujících předmětné služby k postupné koncentraci činností a rozšiřování nabídky služeb souvisejících s přepravou.
Ve většině případů se zasilatelské společnosti nespecializují pouze na čisté zasilatelské služby, ale využívají také možnosti samovstupu (mají-li příslušné živnostenské oprávnění), tzn. poskytují i vlastní přepravní služby. Uvedenou situaci lze vnímat i z opačného úhlu tak, že velcí přepravci zpravidla poskytují současně i zasilatelské služby a služby s tím související, a to i pro jiné přepravce. Rozsah služeb, které jsou v současné době v rámci přepravy a zasilatelství poskytovány, v praxi smazává rozdíly mezi přepravou zboží a zasilatelstvím. Společným rysem oblasti přepravy a zasilatelství je skutečnost, že i zasilatelé vstupují do dopravního řetězce jako přepravci a poskytují i některé shodné služby související s přepravou zboží podobně jako přepravci. Důležité je i hledisko konečného spotřebitele, tj. zájemce o přepravu a související služby, který se rozhoduje pro konkrétního přepravce či zasílatele zejména z hlediska včasnosti doručení zboží na určené místo při zachování kvality zboží a v neposlední řadě i ceny za přepravu či doprovodné služby. V České republice zájemce o přepravu na kratší vzdálenost, který nemá zvláštní požadavky z hlediska druhu přepravovaného zboží, volí zpravidla přepravní společnost, a to zejména na základě cenového kritéria, a pro delší vzdálenosti (typicky pro přeshraniční dopravu) a při speciálních požadavcích na přepravu volí zasílatelskou společnost.
Nicméně i přes výše uvedené mohou být oblast přepravních služeb pro konečné zákazníky a oblast zasílatelských služeb z pohledu zájemce o přepravu vnímány jako zaměnitelné. Uvedený závěr potvrzuje rovněž Svaz dopravy ČR, který uvádí, že se v případě přepravních služeb a zasílatelských služeb nejedná o dva relevantní trhy, ale že zasílatelský trh zahrnuje i trh přepravy.
I přes některé odlišné rysy poskytovaných služeb přepravy zboží a zasilatelství, týkající se zejména charakteru smluvního zajištění, je možno na základě výše uvedeného konstatovat, že dotčeným trhem je trh přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb. Přičemž tento trh je možno vzhledem k odlišnému charakteru poskytovaných služeb dále členit na segment vnitrostátní přepravy pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb a segment mezinárodní přepravy pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb. Dalším kriteriem pro možné dělení trhů je členění na jednotlivé trhy z pohledu způsobu přepravy a zvoleného dopravního prostředku na dopravu silniční, železniční, vodní (říční, námořní) a ostatní (potrubní, kontejnerovou aj.)
V dané případě však nebylo nutné vymezení relevantního trhu s konečnou platností, neboť posuzované spojení nezakládá ani při jedné z v úvahu přicházejících definic relevantního trhu obavy z narušení hospodářské soutěže. Na trhu přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb působí všichni spojující se soutěžitelé, tj. společnost Österreichische Bundesbahnen, prostřednictvím svých dceřiných společností, a nabývané společnosti Trans Internationale a Trans EURAIL. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb nepřevýšil hodnotu [.. obchodní tajemství ..] % za posuzované účetní období.Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílů, na dotčeném trhu působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na tento trh. Výše uvedené informace, včetně tržních podílů spojujících se soutěžitelů, byly obdobné i ve vztahu k úžeji vymezeným tržním segmentům, a tudíž nebylo v rámci posuzovaného spojení soutěžitelů provedení tohoto užšího vymezení relevantního trhu nezbytně nutné.
Při vymezování relevantního trhu Úřad také podpůrně přihlédl k rozhodnutím Evropské komise M.1513 1 , M.1500 2 , kde Evropská komise uvedla, že trh zasilatelských (přepravních) služeb je možno dále členit na trh vnitrostátních a trh mezinárodních služeb zasilatelských (přepravních) služeb. Rovněž podpůrně přihlédl k rozhodnutí M.2905 3 , ve kterém se Evropská komise se zabývala dalším možným členěním trhu zasilatelských, a s tím spojených logistických služeb z pohledu druhu přepravovaného zboží (velkoobjemové zásilky, přeprava těžkého zboží, sypkých materiálů a kapalin, kusového zboží, spotřebního zboží aj.), logistických služeb, expresní či běžné přepravy a druhu přepravy (pozemní, lodní, letecké).
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Procházka, advokát
Majdalenky 7
638 00 Brno
1 rozh. M. 1513-Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd ze dne 1. 7. 1999
2 rozh M. 1500-TPG/Tecnologistica ze dne 11. 5. 1999
3 rozh. M. 2905-Deutsche Bahn/Stinnes ze dne 17. 9. 2002