UOHS S061/1999
Rozhodnutí: VO3/S061/99 Instance I.
Věc spojení podniků-Česká Kooperativa a Moravskoslezská KOOPERATIVA
Účastníci Česká kooperativa pojišťovna a.s., Templova 5, Praha Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s., Koliště 1, Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí není spojením podniků
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 20. 7. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 60 KB


Č.j. S 61/99-230 V Brně dne 29. června 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 61/99-230, zahájeném dne 8. 6. 1998, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení-společnosti Česká Kooperativa pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Templová 5 a společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a. s., se sídlem Brno, Koliště 1, zastoupených ve správním řízení Mgr. ing. Augustinem Semerákem, korespondenční adresa Templová 5, Praha, na základě plné moci ze dne 15. 6. 1999, ve věci povolení spojení podniků Česká Kooperativa pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Templová 5 a Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a. s., se sídlem Brno, Koliště 1, po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníků řízení s výsledky šetření před rozhodnutím ve smyslu ust. § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s ust. § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
S pojení podniků, k němuž dochází sloučením společnosti Česká Kooperativa pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Templová 5, jejíž akcionář Kooperativa poisťovna a.s. se sídlem v Bratislavě vlastní 44,9 % akcií a akcionář Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Wien vlastní 39,7 % akcií a společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a. s., se sídlem Brno, Koliště 1, jejíž akcionář Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Wien vlastní 55,25 % akcií,
není spojením podniků
ve smyslu § 8 zákona č.63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
Odůvodnění :
Dne 8. 6. 1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníků řízení, a to společnosti Česká Kooperativa pojišťovna a. s., se sídlem Praha 1, Templová 5 (dále jen "Česká Kooperativa a. s.") a společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a. s., se sídlem Brno, Koliště 1 (dále jen "Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s.") správní řízení čj. S 61/99-230 ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází sloučením společností Česká Kooperativa a. s. a Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s. tím způsobem, že dojde k zániku společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s., výmazem z obchodního rejstříku a její veškeré jmění, práva a povinnosti přejdou k datu výmazu na společnost Česká Kooperativa a. s., která se stane jejím právním nástupcem.
Sloučení společností Česká Kooperativa a. s. a Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s. bylo projednáno akcionáři, kteří vlastní 100 % základního jmění společnosti Česká Kooperativa a. s. a Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s. Tito akcionáři uzavřeli dne 29. 1. 1999 dohodu akcionářů a rozhodli se, že budou na valných hromadách obou společností hlasovat pro sloučení.
Z dokladů, předložených účastníky řízení vyplývá, že společnosti Česká Kooperativa a. s. a Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s. podaly dne 14. 5. 1999 žádost o povolení ke sloučení podle § 22 zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, u Ministerstva financí jako orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvím.
Společnosti Česká Kooperativa a. s. a Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s. vznikly ke dni 1. 3. 1993. Obě pojišťovny se staly, v důsledku rozdělení tehdejší ČSFR, právními nástupci v pojišťovací činnosti společnosti Kooperativa, československá družstevní pojišťovna, a. s. se sídlem v Bratislavě.
Česká Kooperativa a. s. má následující kapitálový podíl akcionářů: Kooperativa poisťovna a.s. se sídlem v Bratislavě vlastní 44,9 %, Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Wien 39,7%, Vltava s.r.o. 10,3 % a každý ze dvou dalších akcionářů vlastní méně než 10 % akcií.
Kapitálový podíl akcionářů společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s. je následující: Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Wien vlastní 55,25%, Kooperativa poisťovna a. s. se sídlem v Bratislavě 34 % a každý ze dvou dalších akcionářů vlastní méně než 10 % akcií.
Dále společnost Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Wien vlastní 75,7 % základního jmění společnosti Kooperativa poisťovna a. s. se sídlem v Bratislavě a 100 % základního jmění společnosti Vltava s. r. o.
Ke sloučení společností Česká Kooperativa a. s. a Moravskoslezská KOOPERATIVA, a. s. úřad konstatuje, že toto spojení podniků není spojením podniků, na které by se vztahovalo ustanovení § 8 a 8a zákona, poněvadž obě slučované společnosti již byly a jsou kontrolovány, přímo a nepřímo, společností Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Wien od svého vzniku v roce 1993 po celou dobu působnosti.
S výsledky šetření byli účastníci řízení seznámeni dne 28. 6. 1999 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesli účastníci řízení žádné připomínky.
Úřad po zvážení všech shora popsaných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
1 x Česká Kooperativa pojišťovna a. s, Praha 1, Templová 5 zastoupená Mgr. ing. Augustinem Semerákem, korespondenční adresa Templová 5, 110 01 Praha 1
1 x Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a. s., Brno, Koliště 1, zastoupená Mgr. ing. Augustinem Semerákem, korespondenční adresa Templová 5, 110 01 Praha 1
1 x spis