UOHS S0602/2016
Rozhodnutí: S0602/2016/KS-39849/2016/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČEZ ESCO, a. s. / AZ Klima a. s.
Účastníci ČEZ ESCO, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 29. 9. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 124 KBČ. j.: ÚOHS-S0602/2016/KS-39849/2016/840/DVá

. 9. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0602/2016/KS, zahájeném dne 9. 9. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, IČ: 03592880, zastoupeného JUDr. Liborem Prokešem Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 8, Pobřežní 12, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, IČ: 03592880, a AZ Klima a.s., se sídlem Brno, Slatina, Tilhonova 450/59, IČ: 24772631, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti AZ Klima a.s. , jež má být uzavřena mezi společností ČEZ ESCO, a.s., jako kupujícím, společností GENOBIUM LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Sotiri Tofini 4, 2nd Floor, Agios Athanasios, a Ing. Miroslavem Čížkem, MBA, bytem Moravany, Pod Remízkem 680/10, jako prodávajícími, a společností GCP Limited, se sídlem Channel Islands, Guernsey, St Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza, jednající jako Managing General Partner Genesis Private Equity Fund II L.P., se sídlem Channel Islands, Guernsey, St Peter Port, Royal Avenue, 1 Royal Plaza, jako ručitelem, v jejímž konečném důsledku má společnost ČEZ ESCO, a.s. nabýt akcie představující 100% základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti AZ Klima a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumentem identifikovaným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, IČ: 03592880 (dále jen ČEZ ESCO ), nabýt 100% obchodní podíl na společnosti AZ Klima a.s., se sídlem Brno, Slatina, Tilhonova 450/59, IČ: 24772631 (dále jen AZ Klima ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost ČEZ ESCO působí zejména v oblasti energetiky, když se zabývá mj. instalací a provozováním a údržbou úsporných technologií (lokálních energetických zdrojů), projektováním energetických staveb, komplexními projekty energetických úspor, dodávkami řešení v oblasti veřejného osvětlení a osvětlení průmyslových objektů, dále dodávkami tepla a prodejem elektřiny a plynu.
3. Společnost ČEZ ESCO je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, která kontroluje řadu dalších společností (dále jen Skupina ČEZ ). Skupina ČEZ se zabývá na území České republiky zejména výrobou elektrické energie, distribucí elektrické energie a jejím velko-i maloobchodním prodejem. Skupina ČEZ dále poskytuje různé podpůrné služby elektrizační soustavě, působí v oblasti výroby, rozvodu a prodeje tepelné energie, v oblasti obchodu s plynem, v oblasti telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení a v dalších oblastech.
4. Společnost AZ Klima se na území České republiky zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti technického zařízení budov, zejména pak projektováním, výrobou, dodávkami a údržbou vzduchotechniky a chladící techniky pro administrativní, obchodní, průmyslové a jiné budovy.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží:
WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka Pobřežní 12 186 00 Praha 8
IS DS: 6regiyb