UOHS S060/2004
Rozhodnutí: OF/S060/04-1924/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-APOS-AUTO, s.r.o. a METRA BLANSKO a.s.
Účastníci APOS-AUTO s.r.o., se sídlem Českobratrská 3b, č.p. 1086, 679 61 Letovice, IČ: 47906260
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 24. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 60/04-1924/04
V Brně dne 4. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/04, zahájeném dne 25. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3b, č.p. 1086, Letovice, IČ: 47906260, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3b, č.p. 1086, Letovice, IČ: 47906260 , a METRA BLANSKO a.s., se sídlem Poříčí 24, č.p. 1602, Blansko, IČ: 15546110, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu akcií" uzavřené dne 23. února 2004 mezi společnostmi ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, čp. 87, Adamov, IČ: 26699451, jako prodávajícím, a APOS-AUTO, s.r.o. , jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost APOS-AUTO, s.r.o. získat akcie představující 42,2% podíl na základním kapitálu společnosti METRA BLANSKO a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listiny zakládající spojení, stanov nabývané společnosti, zápisů z jednání řádných a mimořádných valných hromad nabývané společnosti, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2004 ze dne 7. dubna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu akcií" (dále jen "Smlouva"), kterou uzavřely dne 23. února 2004 společnosti ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, čp. 87, Adamov, IČ: 26699451 (dále jen jako "ADAST"), jako prodávající, a APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3b, č.p. 1086, Letovice, IČ: 47906260 (dále jen "APOS-AUTO"), jako kupující. V důsledku této Smlouvy má společnost APOS-AUTO získat akcie představující 42,2% podíl na základním kapitálu společnosti METRA BLANSKO a.s., se sídlem Poříčí 24, č.p. 1602, Blansko, IČ: 15546110 (dále jen "METRA BLANSKO"). Výše uvedená Smlouva byla uzavřena jako jedna ze skupiny čtyř vzájemně závislých smluv ve smyslu ustanovení § 275 odst. 2 obchodního zákoníku. Všechny smlouvy se vztahují k aktivům souvisejícím se společností METRA BLANSKO a smyslem nabytí jejích aktiv je dokončení procesu finanční restrukturalizace této společnosti v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 969/02.
V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Kontrolou se pro účely posuzování spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona rozumí možnost určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování jiného soutěžitele. Z obsahového hlediska jde o odlišnou konstrukci oproti pojmu ovládání ve smyslu § 66 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola ve smyslu zákona se výslovně vztahuje na určování nebo ovlivňování soutěžního chování jiného soutěžitele, zatímco ovládání předpokládá vliv na celkové řízení nebo provozování jiného podniku, zahrnuje tedy i jiné projevy chování než soutěžní.
V této souvislosti zpravidla platí, že subjekt, který drží většinu akcií jiného soutěžitele, má nad takovým soutěžitelem kontrolu. Neexistují-li jiné právní nebo faktické okolnosti spolehlivě vyvracející tento závěr, stačí ke kontrole nadpoloviční akciový podíl na kontrolovaném subjektu. Na druhou stranu je rovněž možné, aby za určitých okolností vykonával kontrolu nad soutěžitelem subjekt, který nedrží akcie představující nadpoloviční podíl na základním kapitálu tohoto soutěžitele.
Podle stanov společnosti METRA BLANSKO uskutečňuje obchodní vedení společnosti a činnosti související představenstvo. Představenstvo je voleno dozorčí radou (tzv. německý model), a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada má tři členy, přičemž dva z nich jsou voleni prostou většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě společnosti. Pro úplnost je nutno konstatovat, že valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři držící akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu.
Z informací a dokumentů poskytnutých Úřadu účastníkem řízení vyplývá, že valných hromad společnosti METRA BLANSKO se v posledních letech účastnili akcionáři společnosti držící akcie s jmenovitou hodnotou nepřesahující 45 % základního kapitálu společnosti.
V souladu s výše uvedeným Úřad konstatuje, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost APOS-AUTO se ziskem akcií společnosti METRA BLANSKO, představujících 42,2% podíl na jejím základním kapitálu, získá možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti METRA BLANSKO.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl vyšší než 550 milionů Kč, a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost APOS-AUTO je společností s ručením omezeným, která je kontrolována následujícími fyzickými osobami: Ing. Antonín Oujezdský, bytem Východní 2332/4, Blansko, Ing. Ladislav Nečas, bytem Lesní 125, Ráječko, Ing. Josef Svoboda, bytem Sloup 7, Blansko, RSDr. Vladimír Pernica, bytem Šošůvka 144, Blansko, Ing. Josef Pernica, bytem Sloupečník 73, Blansko, Ing. Jiří Zouhar, bytem Sloupečník 69, Blansko, a Ing. Miroslav Růžička, bytem Pod Javory 28, Blansko. Společnost APOS-AUTO se zabývá především obšíváním, kompletací a centralizací volantů.
V rámci České republiky kontroluje společnost APOS-AUTO společnost LEDER BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Boubínská 307, Vimperk, IČ: 62509047, která působí v oblasti obšívání a kompletace volantů. Výše uvedené fyzické osoby kontrolující společnost APOS-AUTO dále kontrolují společnosti APOS-Hotel Koupaliště, s.r.o., se sídlem U Koupaliště 82/10, Letovice, IČ: 63473224 (hostinská činnost a ubytovací služby), a APOS Blansko, a.s., se sídlem Masarykova 20, Blansko, IČ: 25568663 (dále jen "APOS Blansko", především výroba pokladních boxů, průmyslových řídících systémů pro pokladní boxy, dopravníkových pásů, zahradního nábytku a regálových systémů). Společnost APOS Blansko kontroluje společnosti APOS-TRADING, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 20, Blansko, IČ: 63468867 (především zakázkové montáže nábytku a regálů, v roce 2003 nedosáhla žádného obratu), APOS-KOMPLET spol. s r.o., se sídlem Masarykova 20, Blansko, IČ: 63493594 (nevyvíjí žádnou činnost a nedosáhla žádného obratu), a Tena Fabric a.s., se sídlem Soběšická 156, Brno, IČ: 25597973 (pronájem nemovitostí).
Společnost METRA BLANSKO je českou akciovou společností, která je před uskutečněním předmětného spojení vlastněna společnostmi ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, čp. 87, Adamov, IČ: 26699451 (42,203% akciový podíl), Palác Blaník a.s. (6,444% akciový podíl), Fond národního majetku ČR (4,605% akciový podíl), BUDERIO a.s. (3,991% akciový podíl) a některými dalšími právnickými či fyzickými osobami s podílem menším než 1 %.
V rámci České republiky vykonává společnost METRA BLANSKO kontrolu nad společností METRA KOMPONENTY s.r.o., se sídlem Poříčí 24, č.p. 1602, Blansko, IČ: 25578758, která nevyvíjí žádné aktivity, nemá zaměstnance a v roce 2003 dosáhla na trhu České republiky nulového čistého obratu. Společnost METRA BLANSKO vykonává dále kontrolu nad společností SP METRA UKRAINA, se sídlem Dombrovskogo 38, Žitomir, Ukrajina, zabývající se především opravami a servisem elektrických měřících přístrojů, jejich vývojem, výrobou a prodejem.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností METRA BLANSKO.
Činnost společnosti METRA BLANSKO lze rozdělit na dvě oblasti, a to oblast elektro a oblast strojírenské výroby. V oblasti elektro vyrábí společnost METRA BLANSKO řídící systémy pro textilní stroje, které dodává společnosti UNIPLET Třebíč, a.s., a dále měřící přístroje a tachografy. Ze skupiny nabyvatele vyrábí jen společnost APOS Blansko řídící systémy, přičemž se jedná o systémy, které jsou součástí pokladních boxů a nejsou vyráběny jako konečný produkt. Oba typy řídících systémů jsou tedy zcela odlišné a nejsou vzájemně zastupitelné. V oblasti strojírenské výroby působí společnost METRA BLANSKO (výroba plechových šasi, tvarování-zámečnictví a kovoobráběčství, povrchové úpravy, vstřikování plastů, výroba nástrojů, výroba plastových a pryžových výrobků) i společnost APOS Blansko (výroba pokladních boxů pro supermarkety-zámečnictví a kovoobráběčství, výroba dopravníkových pásů, výroba zahradního nábytku a regálových systémů, obšívání a kompletace volantů, lakování akrylovými laky bez tepelného vytvrzení). Jak ale vyplývá z výše uvedených konkrétních činností, kterými se spojující se subjekty v rámci dotčené oblasti strojírenské výroby zabývají, nedochází ani v této oblasti dotčené spojením k překrytí činností spojujících se soutěžitelů.
Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že v oblasti elektro a v oblasti strojírenské výroby není pro účely posuzovaného spojení nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu na území České republiky s konečnou platností.
Ve výše uvedených oblastech jsou svými výrobky zastoupeny obě strany předmětného spojení, nicméně jejich výrobky nejsou vzájemně zastupitelné. Stejně tak tržní podíly spojujících se soutěžitelů v těchto oblastech jsou velmi nízké a nepřesáhly by při jakémkoli možném vymezení relevantních trhů (obchodní tajemství) .
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že, při jakékoli v úvahu přicházející definici věcně relevantního trhu na území České republiky, nedojde předmětným spojením k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
APOS-AUTO s.r.o.
Ing. Antonín Oujezdský
Českobratrská 3b, č.p. 1086
679 61 Letovice
PM: 24. 5. 2004