UOHS S060/2003
Rozhodnutí: OF/S060/03-1800/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-ČSAD JIHOTRANS a.s. a ČSAD České Budějovice a.s. a ČSAD Prachatice a.s.
Účastníci ČSAD České Budějovice a.s., Jeronýmova 1485/19, České Budějovice ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 255/77, České Budějovice ČSAD Prachatice a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 60/03-1800/03 V Brně dne 26. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/03, zahájeném dne 8. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka správního řízení, jímž je společnost ČSAD JIHOTRANS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, České Budějovice, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Vladimírem Koubkem, advokátem, se sídlem ul. 28. října 19, České Budějovice, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji části podniku" uzavřené dne 31. března 2003 mezi společnostmi ČSAD České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, jako prodávajícím, a ČSAD JIHOTRANS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, České Budějovice, jako kupujícím, a "Smlouvy o prodeji části podniku" uzavřené dne 31. března 2003 mezi společnostmi ČSAD Prachatice a.s., se sídlem Žernovická 257, Prachatice, jako prodávajícím, a ČSAD JIHOTRANS a.s., jako kupujícím, v jejichž důsledku kupující nabude části podniku společností ČSAD České Budějovice a.s. a ČSAD Prachatice a.s., které představují vybraná střediska nákladní dopravy, služeb a správy, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smluv zakládajících spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/03 ze dne 23. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o prodeji části podniku" uzavřené dne 31. března 2003 mezi společnostmi ČSAD České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice (dále jen "ČSAD ČB"), jako prodávajícím, a ČSAD JIHOTRANS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77, České Budějovice (dále jen "ČSAD JIHOTRANS"), jako kupujícím, a "Smlouvy o prodeji části podniku" uzavřené dne 31. března 2003 mezi společnostmi ČSAD Prachatice a.s., se sídlem Žernovická 257, Prachatice (dále jen "ČSAD PT"), jako prodávajícím, a ČSAD JIHOTRANS, jako kupujícím, v jejichž důsledku kupující získá části podniku společností ČSAD ČB a ČSAD PT, které tvoří samostatné organizační složky podniku a které představují vybraná střediska nákladní dopravy, služeb a správy.
Celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a zároveň dva ze spojovaných subjektů dosáhli za poslední účetní období každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. b) zákona.
Strany spojení
ČSAD JIHOTRANS se věnuje tradičním oborům podnikání v dopravě, jako je zejména veřejná silniční osobní doprava, silniční nákladní doprava tuzemská i zahraniční, opravárenství, celní služby, tuzemská a mezinárodní přeprava kusových zásilek, logistika, provozování cestovní kanceláře a spediční kanceláře a řada dalších doplňkových služeb.
Společnost ČSAD JIHOTRANS vlastní v České republice 100% akciový podíl na základním kapitálu společnosti JIHOTRADE a.s., jejímž předmětem činnosti jsou opravy motorových vozidel, pronájem hmotného a nehmotného majetku a zprostředkovatelská činnost. Dále ČSAD JIHOTRANS vykonává v České republice prostřednictvím svého 50% podílu na základním kapitálu kontrolu nad společností ČSAD STTRANS a.s., která podniká v oblasti silniční motorové dopravy nákladní i osobní a poskytování služeb spojených s těmito činnostmi.
Společnost ČSAD JIHOTRANS je společně kontrolována fyzickými osobami, panem Robertem Krigarem a panem Ing. Miloslavem Mrkvičkou, a dále společností M.I.C.B., a.s., se sídlem Kněžskodvorská 2277, České Budějovice, která prostřednictvím svých dceřiných společností působí v následujících oblastech: výroba komponentů pro automobilový průmysl, poskytování leasingu, poskytování služeb v oblasti IT, výroba nástrojů a tlakových forem, výroba malé zemědělské techniky, výroba odlitků ze šedé litiny a strojírenská výroba.
Převáděná část podniku ČSAD ČB převážně slouží k podnikání v oblasti silniční motorové dopravy nákladní, opravy karosérií a silničních vozidel, provozování čerpacích stanic s mazivy a palivy, zasilatelství a zastupování v celním řízení.
Převáděná část podniku ČSAD PT převážně slouží k podnikání v oblasti silniční motorové dopravy nákladní, oprav silničních vozidel, provozování čerpacích stanic s mazivy a palivy, zasilatelství a zastupování v celním řízení.
Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů Úřad vycházel z trhů, na nichž se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá nebo na něž nabyvatel, tedy společnost ČSAD JIHOTRANS, v důsledku případného uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů vstoupí.
Na trhu v České republice působí spojující se soutěžitelé zejména v oblasti zasilatelských a přepravních služeb . Zasilatelská služba zahrnuje zprostředkování přepravy zboží dle požadavků příkazce (výrobce či distributora zboží) prostřednictvím třetí osoby (přepravce) nebo vlastními prostředky zasilatelské společnosti obvykle na základě zasilatelské smlouvy či zasilatelského příkazu. Přepravní služba je realizována na základě smlouvy o přepravě zboží, kde přepravce uskutečňuje přemístění zboží vlastními dopravními prostředky (popř. pronajatými), vlastním jménem, pro konečného zákazníka
Z provedeného šetření Úřadu vyplynulo, že oblast přepravy a zasilatelství v České republice je charakterizována převahou nabídky nad poptávkou a působí zde velké množství soutěžitelů nabízejících předmětné služby. Zájemci o přepravu v závislosti na náročnosti přepravy zboží upřednostňují většinou zavedené dopravce poskytující širokou nabídku služeb. Ve většině případů se zasilatelské společnosti nespecializují pouze na čisté zasilatelské služby, ale využívají možnosti samovstupu (mají-li příslušné živnostenské oprávnění), tzn. poskytují i vlastní přepravní služby. Uvedenou situaci lze vnímat i z opačného úhlu tak, že velcí přepravci zpravidla poskytují současně i zasilatelské služby a služby s tím související, a to i pro jiné přepravce. Rozsah služeb, které jsou v současné době v rámci přepravy a zasilatelství poskytovány, smazává rozdíly mezi přepravou zboží a zasilatelstvím. Společným rysem oblasti přepravy a zasilatelství je skutečnost, že i zasilatelé vstupují do dopravního řetězce jako přepravci a poskytují i některé shodné služby související s přepravou zboží podobně jako přepravci. Důležité je i hledisko konečného spotřebitele (zájemce o přepravu zboží a související služby), který se rozhoduje pro konkrétního přepravce či zasilatele zejména z hlediska včasnosti doručení zboží na určené místo při zachování kvality zboží, a v neposlední řadě i ceny za přepravu či doprovodné služby. I přes skutečnost, že zájemce o přemístění nákladu z místa na místo na kratší vzdálenost volí v některých případech přepravní společnost a pro delší vzdálenosti (přeshraniční dopravu) či v případě speciálních požadavků na přepravu volí zasilatelskou společnost, může být vnímána oblast přepravních služeb a oblast zasilatelských služeb z pohledu zájemce o přemístění nákladu z místa na místo jako zaměnitelná.
I přes výše uvedené odlišné rysy poskytovaných služeb přepravy zboží a zasilatelství, týkající se zejména charakteru smluvního zajištění, je možno na základě výše uvedeného konstatovat, že dotčeným trhem je trh přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb . Tento trh je dále možno vzhledem k odlišnému charakteru poskytovaných služeb dále členit na segment vnitrostátní přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb a segment mezinárodní přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb. Dalším kritériem pro možné dělení trhu je členění na jednotlivé segmenty z pohledu způsobu přepravy a zvoleného dopravního prostředku na dopravu silniční, železniční, vodní (říční, námořní) a ostatní (potrubní, kontejnerovou aj.).
V daném případě však nebylo nezbytně nutné vymezení relevantního trhu s konečnou platností, neboť posuzované spojení nezakládá ani při jedné z v úvahu přicházejících definic relevantního trhu obavy z narušení hospodářské soutěže. Na trhu přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb působí všichni spojující se soutěžitelé, tj. společnost ČSAD JIHOTRANS, včetně své dceřinné společnosti ČSAD STTRANS a.s., a i převáděné části podniku ČSAD ČB a ČSAD PT. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelství nepřevýšil hodnotu 5 % za posuzované účetní období. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílu, na trhu působí celá řada dalších subjektů a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potenciálních soutěžitelů na tento trh. Výše uvedené informace, včetně tržních podílů spojujících se soutěžitelů, byly obdobné i ve vztahu k úžeji vymezeným tržním segmentům, a tudíž nebylo v rámci posuzovaného spojení soutěžitelů provedení tohoto užšího vymezení relevantního trhu nezbytně nutné.
Relevantní trh přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb lze obecně charakterizovat jako trh vysoce konkurenční, na němž působí velké množství dalších subjektů a kde neexistují žádné významné bariéry pro vstup potenciálních soutěžitelů.
Dále spojující se soutěžitelé, nebo alespoň nabývané části podniků ČSAD ČB a ČSAD PT, služby spojené s přepravou zboží pro konečné zákazníky a zasilatelství a služby přepravy kusových zásilek. Mezi služby spojené s přepravou zboží pro konečné zákazníky a zasilatelství patří např. celní služby, které představují vystavování "jednotných celních deklarací", zastupování v přímém celním řízení, vystavování tranzitních dokladů "T", zajišťování celního dluhu a vystavování mezinárodních nákladních listů CMR, a dále pak servis, opravárenství, prodej náhradních dílů, pohonných hmot a mazadel pro motorová vozidla. V druhém případě jde zajišťování přepravy kusových zásilek v systému Transportexpres-sběrná služba z domu do domu po celém území České republiky s návazností na přepravní systémy v zahraničí. Vzhledem ke skutečnosti, že v těchto oblastech dosahují spojující se soutěžitelé i po uskutečnění spojení tržních podílů výrazně pod 5 %, nebylo v rámci předmětného řízení nezbytně nutné rozhodnout se, zda tyto služby tvoří samostatné relevantní trhy.
Při vymezování relevantního trhu Úřad také podpůrně přihlédl k rozhodnutím Evropské komise M. 1513- Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd ze dne 1. červenec 1999, M. 1500- TPG/Technologistica ze dne 11. května 1999, kde Evropská komise uvedla, že trh zasilatelských (přepravních služeb) je možno dále členit na trh vnitrostátních a trh mezinárodních zasilatelských (přepravních) služeb. Rovněž Úřad podpůrně přihlédl k rozhodnutí M. 2905- Deutsche Bahn/Stinnes ze dne 17. září 2002, kde Evropská komise se zabývala dalším možným členěním trhu zasilatelských a s tím spojených logistických služeb z pohledu druhu přepravovaného zboží (velkoobjemové zásilky, přeprava těžkého zboží, sypkých materiálů a kapalin, kusového zboží, spotřebního zboží aj.), logistických služeb, expresní či běžné přepravy a druhu přepravy (pozemní, lodní a letecké).
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimír Koubek
Advokát
Ul. 28.října 19
370 01 České Budějovice