UOHS S059/2004
Rozhodnutí: OF/S059/04-1776/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-LOREA INVESTMENTS LIMITED a Česká lékárna, a.s.
Účastníci Česká lékárna, a.s., se sídlem Příkop 6, čp. 838, Brno, IČ: 26230071 LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agio Omologites, P.C. 1082 Nicosia, Kypr
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 59/04-1776/04
V Brně dne 23. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 59/04, zahájeném dne 24. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr, ve správním řízení zastoupená JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem Náprstkova 7, Praha 1, na základě plné moci z 16. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr , a Česká lékárna, a.s., se sídlem Příkop 6, čp. 838, Brno, IČ: 26230071, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu akcií" uzavřené dne 17. března 2004 mezi MVDr. Dušanem Novotným, bytem Hilleho 1, Brno, jako prodávajícím, a společností LOREA INVESTMENTS LIMITED , jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED získat akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Česká lékárna, a.s., a na základě "Smlouvy o společném postupu při prodeji akcií" uzavřené dne 17. března 2004 mezi paní Ilonou Havrdovou, bytem Vodnická 311/24, Praha-Újezd, a Ing. Jaroslavem Havrdou, bytem Vodnická 311/24, Praha-Újezd, na straně jedné, a společností LOREA INVESTMENTS LIMITED na straně druhé, v jejichž konečném důsledku získá společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED možnost společně s Ing. Jaroslavem Havrdou kontrolovat společnost Česká lékárna, a.s., se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných veřejných seznamů, listin zakládajících spojení, stanov společnosti Česká lékárna, a.s., výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2004 ze dne 7. dubna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu akcií" (dále jen "Smlouva o převodu") uzavřené dne 17. března 2004 mezi MVDr. Dušanem Novotným, bytem Hilleho 1, Brno (dále jen "MVDr. Novotný"), jako prodávajícím, a společností LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr (dále jen "LOREA"), jako kupujícím. V důsledku této Smlouvy o převodu má společnost LOREA získat akcie představující 50 % podíl na základním kapitálu společnosti Česká lékárna, a.s., se sídlem Příkop 6, čp. 838, Brno, IČ: 26230071 (dále jen "Česká lékárna"), a dále na základě "Smlouvy o společném postupu při prodeji akcií" (dále jen "Smlouva o postupu") uzavřené dne 17. března 2004 mezi paní Ilonou Havrdovou, bytem Vodnická 311/24, Praha-Újezd, a Ing. Jaroslavem Havrdou, bytem Vodnická 311/24, Praha-Újezd (dále jen "Ing. Havrda"), na straně jedné, a společností LOREA na straně druhé, na jejímž základě vznikne navrhovateli právo domáhat se volby dvou jím určených osob do dozorčí rady společnosti Česká lékárna. Jak vyplývá ze stanov společnosti Česká lékárna, dozorčí rada je tříčlenná a s ohledem na tzv. německý model řízení dává většina členů dozorčí rady navrhovateli možnost jmenovat členy představenstva, a tím, jak vyplývá z níže uvedeného, i možnost tuto společnost kontrolovat společně s Ing. Havrdou. Společná kontrola je založena na skutečnosti, že Ing. Havrda je majitelem zbylé části akcií společnosti Česká lékárna představující 50% podíl na jejím základním kapitálu a z uvedené Smlouvy o postupu vyplývá, že strany se zavazují jmenovat prostřednictvím dozorčí rady dva členy představenstva vybrané Ing. Havrdou s tím, že jedním ze jmenovaných členů představenstva musí být sám Ing. Havrda.
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost LOREA získá možnost společné kontroly soutěžního chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti Česká lékárna.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost LOREA je investiční společností kontrolovanou společností PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319 Kanika Business Center, 2 nd floor, Limassol, Republika Kypr, náležející do koncernové struktury PENTA HOLDING LIMITED (dále jen "skupina PENTA"). Předmětem činnosti společnosti LOREA je realizace investičních projektů v rámci skupiny PENTA.
V rámci České republiky kontroluje přímo společnost LOREA společnosti ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, č.p. 87, Adamov, IČ: 26699451 (výroba tiskových strojů), a STAR SYSTEM, a.s., se sídlem Mírová 2/87, Adamov, IČ: 26235544 (investiční společnost). Skupina PENTA vykonává na území České republiky kontrolu nad řadou společností, jejichž činnost se však s činností nabývané společnosti rovněž nepřekrývá.
Společnost Česká lékárna je českou akciovou společností, která je před uskutečněním předmětného spojení plně vlastněna a kontrolována dvěmi fyzickými osobami, a to MVDr. Novotným a Ing. Havrdou 1 , přičemž každý z nich vlastnil akcie představující 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech. Předmětem činnosti společnosti Česká lékárna je především provozování lékáren.
V rámci České republiky vykonává společnost Česká lékárna kontrolu nad společností Česká lékárna-Pharmacy, a.s., se sídlem Příkop č. pop. 838, č.or. 6, Brno, IČ: 25854119, která se rovněž zabývá především provozováním lékáren.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je společná kontrola získávána nad společností Česká lékárna.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh provozování lékáren.
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
Posuzované spojení se týká společnosti Česká lékárna, která provozuje lékárny po celém území České republiky s celkovým podílem cca (obchodní tajemství) %, přičemž tyto lékárny se od sebe nacházejí ve větší vzdálenosti, než je stanoveno výše uvedeným způsobem, který je v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu v případech týkajících se výrobkového trhu provozování lékáren 2 a s judikaturou Evropské komise 3 , k jejímž rozhodnutím Úřad podpůrně přihlíží. Vzhledem ke skutečnosti, že se však činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají a spojení je tedy konglomerátního charakteru, lze ponechat otázku geografického vymezení relevantního trhu pro potřeby předmětného rozhodnutí otevřenou.
Zejména s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojovaných subjektů, a tím ani ke změně tržních podílů v dotčených oblastech, dospěl Úřad k závěru, že nedojde předmětným spojením k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Adam Rakovský, advokát
Náprstkova 7
Praha 1-Staré Město
110 00
PM: 27. 4. 2004
1 uvedený akciový podíl společnosti Česká lékárna je ve společném jmění manželů Havrdových
2 viz např. rozhodnutí Úřadu S 134/02 ze dne 11. července 2002, S 222/02 ze dne 9. prosince 2002, S 53/03 ze dne 5. května 2003 a S 128/03 ze dne 11. srpna 2003
3 viz např. rozhodnutí Evropské komise M.784-Kesko/Tuko z 20. listopadu 1996