UOHS S059/2001
Rozhodnutí: OF/S059/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Ferro Corporation a OM Group, Inc.,
Účastníci Ferro Corporation, 1000 Lakeside Avenue, P.O.Box 147000, Cleveland, Ohio 44114-7000, USA OM Group, Inc., 3500 Terminal Tower, Cleveland, Ohio 44113-2204, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 1. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 134 KB


S 59/01-1249/01-OF V Brně dne 15. srpna 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 59/01-OF, zahájeném dne
16. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Ferro Corporation,, se sídlem 1000 Lakeside Avenue, P.O.Box 147000, Cleveland, Ohio 44114-7000, USA, zastoupená JUDr. Lubošem Tichým a Mgr. Antonínem Kazdou, advokáty, oba se sídlem Václavské nám. 57, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 13. července 2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, ke kterému dochází na základě Rámcové smlouvy, uzavřené dne 23.4.2001 mezi společností OM Group, Inc., se sídlem 3500 Terminal Tower, Cleveland, Ohio 44113-2204, USA a společností Ferro Corporation, se sídlem 1000 Lakeside Avenue, P.O.Box 147000, Cleveland, Ohio 44114-7000, USA, převodem části podniku společnosti OM Group, Inc., se sídlem 3500 Terminal Tower, Cleveland, Ohio 44113-2204, USA, který je tvořen čtyřmi obchodními divizemi, a to divizemi Elektronické materiály, Provozní barviva a barvy, Keramika Cerdec a Skelné systémy, provozovanými v rámci podniku dceřiné společnosti dmc 2 Degussa Metals Catalysts Cerdec AG, na společnost Ferro Corporation, se sídlem 1000 Lakeside Avenue, P.O.Box 147000, Cleveland, Ohio 44114-7000, USA a ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 16. července 2001 na návrh společnosti Ferro Corporation,, se sídlem 1000 Lakeside Avenue, P.O.Box 147000, Cleveland, Ohio 44114-7000, USA (dále jen "Ferro Corp."), zastoupené JUDr. Lubošem Tichým a Mgr. Antonínem Kazdou, advokáty, oba se sídlem Václavské nám. 57, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 13. července 2001, správní řízení S 59/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže převodem části podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena všem soutěžitelům, kteří mají nabýt podnik jiného soutěžitele nebo jeho část, což je v tomto případě společnost Ferro Corp. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona tím, že společnost Ferro Corp. jako kupující a společnost OM Group, Inc., se sídlem 3500 Terminal Tower, Cleveland, Ohio 44113-2204, USA (dále jen "OMG") jako prodávající uzavřeli Rámcovou smlouvu o převodu části podniku. Uvedená část podniku není provozována jako samostatný právnický subjekt. Předmětem převodu budou čtyři obchodní divize, podnikající v oblasti vyspělých materiálů (tj. technologicky vyspělých materiálů s přidanou hodnotou), konkrétně divize Elektronické materiály, divize Provozní barviva a barvy, divize Keramika Cerdec a divize Skelné systémy, provozované pod firmou dmc 2 .
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
Rámcové smlouvy
formuláře vztahujícího se ke spojení
informací o spojovaných společnostech
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/01 ze dne 1. srpna 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Ferro Corp. je celosvětovým výrobcem a dodavatelem nátěrů, chemikálií, plastů a elektronických materiálů pro různá průmyslová odvětví. Účastní se hospodářské soutěže i na území České republiky, i když ne na všech trzích, na kterých je jinak činná v zahraničí. Na území České republiky nemá žádnou dceřinou společnost, ani neprovozuje žádné výrobní zařízení. Všechny své produkty zde obchoduje prostřednictvím zprostředkovatele. Ferro Corp. je akciovou společností, jejími největšími akcionáři jsou GAMCO Investors, Capital Research Management, Fidelity Management, Systematic Financial, Barclays Global a Lazard Frere AS. Žádný z uvedených subjektů neovládá kontrolní podíl. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Ferro Corp. je mld. Kč.
Pokud jde o druhou stranu spojení, tak předmětná část podniku je v současné době provozována v rámci společnosti dmc 2 Degussa Metals Catalysts Cerdec AG (dále jen "dmc 2 AG"), která přechází pod kontrolu společnost OMG ovládnutím 100% akcií. Předmětem podnikání dmc 2 AG je širší spektrum činností, předmětem navrhovaného spojení je však pouze převod části podniku, provozovaného v současné době v rámci dmc 2 AG, a to část podniku zaměřená na podnikání v oblasti vyspělých materiálů, konkrétně obchodní divize Elektronické materiály, dále divize Provozní barviva a barvy, divize Keramika Cerdec a divize Skelné systémy. Společnost dmc 2 AG ovládá skupinu dceřinných společností, žádná z nich však není provozována na území České republiky. Své produkty zde obchoduje prostřednictvím zprostředkovatele. Celkový celosvětový čistý obrat převáděné části podniku je .. mld. Kč.
Relevantní trh
Následně úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je úřad povinen navrhované spojení ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového. Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Převáděná část podniku dmc 2 AG je zaměřena na podnikání s vyspělými materiály, přičemž organizačně se jedná o výše uvedené čtyři obchodní divize. Tyto obchodní divize se účastní hospodářské soutěže v oblasti anorganických barviv pro keramiku, nátěrové barvy a plasty a úprav anorganických barviv, dále v oblasti keramických frit a glazur, v oblasti dekorací drahými kovy, dielektrických materiálů pro vícevrstvé kondenzátory a v oblasti kovových prášků a past pro elektronickou soustavu obvodů a propojení. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodně činný podnik, nedochází v každém místě jeho působnosti zároveň k podnikatelské aktivitě ve všech naznačených oblastech podnikání. Na území České republiky je převáděná část podniku aktivní pouze v oblasti anorganických barviv pro keramiku, nátěrové barvy a plasty a úprav anorganických barviv a v oblasti dekorací drahými kovy.
Anorganická barviva jsou výrobky, které se používají pro barvení keramiky, nátěrových hmot a plastů. Smíchaná se skleněnými fritami se rovněž používají jako barvy k nanášení na sklo. Různá barviva mají různé účinky (barvy). Pro dosažení dalších barev mohou být různá barviva míchána dohromady. Pro keramiku, nátěrové barvy a plasty se používají různé skupiny anorganických barviv, zejména komplex anorganických zbarvených barviv, např. titanát chromu a antimonu nebo chromičitan měďnatý, dále jednokyslíkové oxidy, např. oxid železnatý nebo oxid chromnatý, dále sulfidová barviva, např. sulfid kadmia nebo sulfid ceru, potom barviva se zeolitovou mřížkou, např. ultramarínová modř, a nakonec chromany olovnaté. Výběr použité barvy bude ovlivněn provozními požadavky dané aplikace, požadovanou barvou a cenou barvy výrobku.
Anorganická barviva mají vynikající provozní vlastnosti, zejména pokud jde o žáruvzdornost, chemickou netečnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a stálost na světle. V tomto ohledu je možné je odlišit od organických barviv, která jsou založena na sloučeninách uhlíku a která se obvykle těmito vlastnostmi nevyznačují (naopak obecně nabízí vyšší vybarvovací schopnost). Organická barviva se proto např. nemohou používat pro keramiku (neschopnost vydržet vysoké provozní teploty), obvykle se nepoužijí ani pro plasty (pro vyšší cenu a pro neschopnost přetrvat v plastech vyžadujících vysoké provozní teploty), nebo pro vnější nátěrové barvy (nedostatečná odolnost vůči povětrnostním vlivům a nedostatečná stálost na světle). I v případě vnitřních nátěrových barev, kde se mohou používat jak organická, tak anorganická barviva, se budou obvykle používat anorganická, protože organická jsou obecně dražší.
V rámci každé skupiny anorganických barviv, jakož i mezi určitými skupinami anorganických barviv navzájem, existuje vysoký stupeň zaměnitelnosti. Všechna anorganická barviva vyžadují zpracování při vysokých teplotách a používané odborné znalosti jsou společné pro výrobu všech anorganických barviv (naproti tomu suroviny a výrobní postupy používané při výrobě organických barviv se liší od těch, které se používají při výrobě anorganických barviv). Výrobní postup pro různé barvy v rámci jednotlivých skupin anorganických barviv a mezi některými jednotlivými skupinami anorganických barviv navzájem je podobný a proto producenti mohou vyrábět a také vyrábí širokou pletu barev.
Dále platí, že výrobní postup v rámci jednotlivých skupin anorganických barviv i mezi některými jednotlivými skupinami anorganických barviv je navzájem podobný i bez ohledu na to, zda se tato barviva použijí pro keramiku, nátěrové barvy nebo plasty. Základním rozdílem mezi barvivy, používanými v těchto aplikacích, je velikost jednotlivých částic a rozpětí jejich velikosti, která je regulována způsobem mletí.
Existují určité speciální aplikace, které vyžadují jistý stupeň odborného know-how, vyvinutého konkrétními výrobci. Počet dodavatelů pro tyto speciální aplikace je však omezený, hlavně pro malou poptávku po takových produktech, která mnoho dodavatelů od takové výroby odrazuje.
Na základě výše uvedených zjištění úřad vymezil první relevantní trh po věcné stránce jako trh anorganických barviv pro keramiku, nátěrové barvy a plasty a úprav anorganických barev . Po stránce geografické vymezil dále úřad první relevantní trh jako území České republiky, neboť na celém tomto území jsou podmínky soutěže homogenní. Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, s pravidelně se opakujícími dodávkami.
Dále se úřad zaměřil na problematiku dekorací drahými kovy. Dekorace drahými kovy se provádí prostřednictvím směsí organokovových sloučenin smíchaných s organickým adhezním systémem. Tyto sloučeniny obsahují zlato, platinu a paladium s obvyklým rozsahem 6-38 %. Při tavení za teplot mezi 600-1200 C na keramický nebo skleněný substrát se utvoří na povrchu substrátu kovový film, který má výraznou barvu použitého drahého kovu a je chemicky a fyzikálně rezistentní.
Výrobky jsou nabízeny v kapalné formě (aplikace štětcem) nebo jako tiskací pasta. Tiskací proces probíhá na substrátu (přímo), nebo na vpalované etiketě (nepřímo), která je následně nanesena na substrát. Substráty pro použití dekorace drahými kovy jsou keramické a skleněné, jedná se zejména o nádobí, uměleckou keramiku a výrobky z dutého skla.
Z hlediska poptávky lze uvést, že zákazník se nejdříve rozhodne pro použití dekorace drahými kovy a potom si vybere mezi dekoracemi, které jsou k dispozici. Z hlediska nabídky jsou tyto výrobky nahraditelné, používají se obdobná výrobní zařízení a obdobné výrobní postupy. Větší výrobci nabízí kompletní výrobkovou řadu s kapalnými a pastovými výrobky a celosvětový technický odbyt a servis.
Úřad následně vymezil druhý relevantní trh po věcné stránce jako trh dekorací drahými kovy . Vzhledem k homogennosti soutěžních podmínek na celém území České republiky vymezil úřad po geografické stránce tento relevantní trh jako území České republiky. Po stránce časové byl uvedený relevantní trh vymezen jako trh s trvalým charakterem.
Závěrem lze shrnout, že relevantní trh byl vymezen z hlediska :
věcného : jako trh anorganických barviv pro keramiku, nátěrové barvy a plasty a úprav anorganických barev a trh dekorací drahými kovy,
geografického : jako území České republiky,
časového : jako trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Podnikatelská činnost spojovaných subjektů je na území České republiky relativně nízká ve srovnání s širším spektrem aktivit v rámci jejich celosvětové působnosti. Nejsou na uvedeném území zastoupeny žádnou dceřinou společností a hospodářské soutěže se účastní prostřednictvím zprostředkovatelů.
Jak je uvedeno výše, relevantní trhy, na kterých se spojované subjekty účastní hospodářské soutěže, jsou dva a úřad je vymezil jako trh anorganických barviv pro keramiku, nátěrové barvy a plasty a úprav anorganických barev (dále jen "trh anorganických barviv") a trh dekorací drahými kovy.
Trh anorganických barviv má dle finančního vyjádření na území České republiky mírně rostoucí tendenci, v roce 2000 bylo dosaženo obratu cca 340 mil. Kč. Soutěže se účastní zejména skupina producentů s charakterem mezinárodních společností, kteří mají na uvedeném trhu postavení jak na území České republiky, tak i v rámci Evropy. Společnost Ferro Corp. na vymezeném relevantním trhu dosáhla v roce 2000 podíl cca %, převáděná část podniku, soutěžící pod firmou dmc 2 podíl cca %. Tyto údaje zařadili spojované soutěžitele dle výše podílu na třetí, resp. čtvrté místo na trhu na územ České republiky. Vedoucími soutěžiteli jsou skupina Bayer a skupina Johnson Matthey, za spojovanými soutěžiteli dále následují skupina BASF, Colorobbia a společnost Dr. Hans Heubach GmbH & Co KG. Po dokončení plánovaného spojení se společnost Ferro Corp. stane dle podílu na trhu největším soutěžitelem, avšak tento podíl nedosáhne výše považované za výši indikující dominantnímu postavení ve smyslu § 10 odst. 3 zákona, tedy nepřesáhne 40%.
Dále k trhu anorganických barviv úřad konstatuje, že se soutěže na něm účastní další skupina soutěžitelů, tvořící dostatečné konkurenční prostředí pro podnik vzniklý z navrhovaného spojení. Uvedená skupina je tvořena soutěžiteli-mezinárodními skupinami, kteří každý svojí hospodářskou a finanční silou může tvořit konkurenční protiváhu společnosti Ferro Corp. po ovládnutí části podniku dmc 2 .
V oblasti zmíněného trhu je velmi malé množství patentů. Pokud zákazník hledá nový zdroj dodávek, může obecně odebírat tentýž výrobek od více výrobců. Na dovoz výrobků neexistují žádná cla pro dovoz z Evropské unie, obdobným způsobem je zatížen pouze dovoz z USA. Přepravní náklady vzhledem ke své výši představují zanedbatelný vliv na dovozy. Navíc žádný ze spojovaných soutěžitelů neprovozuje žádný výrobní závod na území České republiky. Cenová úroveň na vymezeném relevantním trhu je srovnatelná s cenovou úrovní na evropském a světovém trhu. Věrnost vůči obchodní značce je velmi malá nebo žádná. Dlouhodobé dodavatelské smlouvy se nepoužívají, neboť zákazníci mají velkou vyvažovací kupní sílu a uzavírají dodavatelské smlouvy případ od případu s dodavatelem, který je v tom kterém okamžiku vyhodnocen jako nejlepší. Pokud jde o náklady na výzkum a vývoj, v globálním měřítku je poměr mezi těmito náklady a celkovými příjmy obecně pro soutěžitele na daném trhu cca 3%. Distribuční systémy jsou obecně přístupné. Neexistují žádné zvláštní právní či regulační překážky při vstupu na vymezený relevantní trh. Potřebné suroviny jsou všeobecně dostupné všem konkurentům.
Pokud jde o trh dekorací drahými kovy, vykazuje-na rozdíl od trhu předchozího-tendenci klesající. V roce 2000 bylo dosaženo obratu cca 135 mil. Kč. Soutěže se účastní užší skupina významnějších soutěžitelů, než na trhu předchozím. Dle výše obratu je největším soutěžitelem převáděna část podniku dmc 2 s podílem cca %. Dalšími subjekty jsou potom Glazura s.r.o., skupina Johnson Matthey a Heraeus. Naopak společnost Ferro Corp. se soutěže na území České republiky neúčastní vůbec a v rámci Evropy pouze okrajovým podílem nepřesahujícím %. Z uvedených údajů vyplývá, že podle výše podílu zůstane stav na uvedeném trhu zachován.
Obdobně jako v případě trhu anorganických barviv úřad konstatuje, že se zde soutěže účastní skupina soutěžitelů, kteří jsou mezinárodními skupinami (jejich dceřinou společností) a jejich hospodářská a finanční síla je dostatečnou protiváhou spojovaným soutěžitelům.
Pokud jde o další aspekty trhu a dopady posuzovaného spojení na něj, platí obdobně totéž, co bylo uvedeno pro trh předchozí, zejména z pohledu posouzení cel, kvót a srovnatelných opatření, z pohledu přepravních nákladů, srovnání cenové úrovně na území České republiky a na evropském trhu, loajality vůči obchodná značce, používání dlouhodobých dodavatelských smluv a z pohledu používání patentovaných výrobků či postupů. Poměr mezi náklady na výzkum a vývoj a celkovými příjmy činí cca 1%. Ani v případě trhu dekorací drahými kovy neexistují žádné zvláštní právní či regulační překážky vstupu na vymezený trh.
Právní rozbor
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, s polečnost Ferro Corp. je celosvětovým výrobcem a dodavatelem nátěrů, chemikálií, plastů a elektronických materiálů pro různá průmyslová odvětví. Účastní se hospodářské soutěže i na území České republiky, pouze však omezeným způsobem, a to zejména pokud jde o spektrum relevantních trhů. Zároveň bylo konstatováno, že na území České republiky nemá sídlo žádná dceřiná společnost účastníka řízení a hospodářské soutěže se účastní prostřednictvím zprostředkovatele.
Druhou stranou spojení je část podniku dmc 2 AG. Uvedená společnost je v současné sobě kontrolována společností Degussa AG, která ovládá 100% jejích akcií. Po schválení všemi příslušnými orgány včetně úřadu dojde k realizaci smluv, která vytvoří podklad pro následující akvizici. Společnost OMG odkoupí od společnosti Degussa AG její podíl na společnosti dmc 2 AG. Následně převede část podniku této společnosti, zaměřený na podnikání v oblasti vyspělých materiálů (tj. výše uvedené čtyři obchodní divize Elektronické materiály, divize Provozní barviva a barvy, divize Keramika Cerdec a divize Skelné systémy) na společnost Ferro Corp.
Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Jak zároveň vyplývá z výše celkových celosvětových čistých obratů spojovaných podniků, dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení úřadu.
V dalším kroku úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, posuzované spojení bude mít dopad na dvou relevantních trzích, konkrétně na trhu anorganických barviv a na trhu dekorací drahými kovy. V případě prvního uvedeného trhu dojde navrhovaným spojením k vytvoření silnějšího soutěžitele s vyšší tržní silou, než měli doposud spojované podniky jako samostatní soutěžitelé. Jeho podíl na trhu anorganických barviv dosáhne cca .%. Vzhledem k situaci na uvedeném trhu a zejména vzhledem k postavení dalších konkurentů nedojde u účastníka řízení ke vzniku dostatečné trží síly, která by mu umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích a která by tak založila jeho dominantní postavení.
Pokud jde o dopad na trhu dekorací drahými kovy, účastní se soutěže pouze jeden ze spojovaných subjektů, proto jeho tržní podíl nebude navrhovanou fúzí posílen. Výše jeho tržního podílu se pohybuje na horní hranici výseku, který všeobecně neindikuje dominantní postavení. Vytvořením hospodářsky a finančně silnějšího soutěžitele dojde k navýšení tržní síly, avšak po provedeném šetření úřad konstatuje, že posílení nebude-vzhledem k tržním podílům dalších konkurentů a vzhledem k dalším okolnostem, uvedeným výše-mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže úřad rozhodnul o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Luboš Tichý
Squire, Sanders & Dempsey , v.o.s.
Václavské nám. 57
110 00 Praha 1
Mgr. Antonín Kazda LL.M.
Squire, Sanders & Dempsey , v.o.s.
Václavské nám. 57
110 00 Praha 1