UOHS S058/2011
Rozhodnutí: S058/2011/KS-4278/2011/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Monier Group S.a.r.l., BRAMAC Dachsysteme International GmbH, a BRAMAC Dachsysteme Holding GmbH
Účastníci Monier Group S.a.r.l. BRAMAC Dachsysteme International GmbH BRAMAC Dachsysteme Holding GmbH Wienerberger AG, Wienerberger Gamma Asset Management GmbH Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH Monier Austria Holding GmbH Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 29. 3. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 124 KB


Č. j.:ÚOHS-S058/2011/KS-4278/2011/840/LBř
V Brně dne:25.3.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S058/2011/KS, zahájeném dne 11.2.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Monier Group S.a.r.l., se sídlem Lucembursko, Lucemburk, rue Guillaume Kroll 5, zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem nám. Republiky 1079/1a, Praha 1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Monier Group S.a.r.l., se sídlem Lucembursko, Lucemburk, rue Guillaume Kroll 5, na jedné straně, a BRAMAC Dachsysteme International GmbH, se sídlem Rakousko, Pöchlarn, Bramacstrasse 9, a BRAMAC Dachsysteme Holding GmbH, se sídlem Rakousko, Pöchlarn, Bramacstrasse 9, na druhé straně, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy uzavřené dne 31.1.2011 mezi společnostmi Wienerberger AG, Wienerberger Gamma Asset Management GmbH, a Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH, všechny se sídlem Rakousko, Vídeň, Wienerberger City, Wienerbergerstrasse 11, na jedné straně, a společnostmi Monier Group S.a.r.l., Monier Austria Holding GmbH, se sídlem Rakousko, Nussbach, Friedrich-Schiedel-Strasse 2-6, a Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Rakousko, Vídeň, Schönbrunner Strasse 289, na druhé straně, v jejímž důsledku má společnost Monier Group S.a.r.l. získat, prostřednictvím jí kontrolovaných společností, 50% obchodní podíl ve společnosti BRAMAC Dachsysteme International GmbH a 50% obchodní podíl ve společnosti BRAMAC Dachsysteme Holding GmbH, navýšit tím své nepřímo držené obchodní podíly v těchto společnostech na 100%, a tím i získat možnost tyto společnosti nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z zahraničních registrů obdobných obchodnímu rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 08/2011 ze dne 23.2.2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena dne 31.1.2011 mezi společnostmi Wienerberger AG, se sídlem Rakousko, Vídeň, Wienerberger City, Wienerbergerstrasse 11 (dále jen Wienerberger ), Wienerberger Gamma Asset Management GmbH, se sídlem Rakousko, Vídeň, Wienerberger City, Wienerbergerstrasse 11, a Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH, se sídlem Rakousko, Vídeň, Wienerberger City, Wienerbergerstrasse 11 (dále společně také jen skupina Wienerberger ), na jedné straně, a společnostmi Monier Group S.a.r.l., se sídlem Lucembursko, Lucemburk, rue Guillaume Kroll 5 (dále jen Monier či Navrhovatel ), Monier Austria Holding GmbH, se sídlem Rakousko, Nussbach, Friedrich-Schiedel-Strasse 2-6, a Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Rakousko, Vídeň, Schönbrunner Strasse 289 (dále společně také jen skupina Monier ), na druhé straně.
4. V souladu s uvedenou Rámcovou smlouvou mají být převedeny obchodní podíly ve společnostech BRAMAC Dachsysteme International GmbH, se sídlem Rakousko, Pöchlarn, Bramacstrasse 9 (dále jen BDI ), a BRAMAC Dachsysteme Holding GmbH, se sídlem Rakousko, Pöchlarn, Bramacstrasse 9 (dále jen BDH ), ze skupiny Wienerberger na skupinu Monier. Před transakcí jsou společnosti BDI a BDH plně funkčními společnými podniky, které jsou společně kontrolovány skupinou Monier a skupinou Wienerberger, přičemž každá z těchto skupin drží ve společnostech BDI a BDH 50% obchodní podíl.
5. V důsledku zamýšlené transakce má společnost Monier, prostřednictvím jí kontrolovaných společností LR Austria Holding GmbH a Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH, obě se sídlem Rakousko, Vídeň, Schönbrunner Strasse 289, nabýt 50% obchodní podíl ve společnostech BDI a BDH a navýšit tím své obchodní podíly v těchto společnostech na 100%. Tímto navýšením obchodních podílů ve společnostech BDI a BDH získá Navrhovatel možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost těchto společností, a tedy i možnost tyto společnosti výlučně ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
6. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
7. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
8. Skupiny Monier a Wienerberger se podílejí prostřednictvím společnosti Wibra Tondach Ziegel Beteiligungs GmbH, kterou společně kontrolují, [1] na výkonu společné kontroly nad plně funkčním společným podnikem Tondach Gleinstätten AG. [2] V souladu s uvedenou Rámcovou smlouvou se rovněž předpokládá, že skupina Monier převede svůj 50% obchodní podíl ve společnosti Wibra Tondach Ziegel Beteiligungs GmbH a tím i svou účast na podnikání nynějšího společného podniku Tondach Gleinstätten AG na skupinu Wienerberger. Tato transakce bude za předpokladu splnění notifikačních kritérií dle § 12 a 13 zákona posouzena Úřadem v samostatném správním řízení. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost Monier je součástí podnikatelské skupiny Monier, v jejímž čele stojí společnost Monier Holdings SCA, sídlící v Lucembursku. Skupina Monier působí celosvětově v oblasti výroby a prodeje střešních krytin, komínů, větracích systémů a střešních systémů pro výrobu elektřiny. Výrobky skupiny Monier se prodávají například pod značkami Brass , Redland , Schindel , Wierer , Bramac a Tondach .
10. Na území České republiky je skupina Monier činná především v oblasti výroby a prodeje střešních tašek a příslušenství pro střechy, a to prostřednictvím společnosti HPI-CZ spol. s r.o., prostřednictvím společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. a prostřednictvím společnosti Tondach Česká republika s.r.o. Dále se skupina Monier v České republice zabývá výrobou a prodejem zateplovacího materiálu (prostřednictvím společnosti HPI-CZ spol. s.r.o.) a výrobou a prodejem komínů a větracích systémů (prostřednictvím společnosti Schiedel, s.r.o.).
11. Nabývané společnosti BDI a BDH , před spojením plně funkční společné podniky kontrolované skupinami Monier a Wienerberger, stojí v čele subjektů tvořících podnikatelskou skupinu BRAMAC. Skupina BRAMAC působí ve 12 evropských zemích v oblasti výroby a prodeje střešních tašek, příslušenství pro střechy a solárních střešních systémů. [3]
12. Na území České republiky je skupina BRAMAC činná prostřednictvím společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., jejímž 100% společníkem je společnost BDH, v oblasti výroby a prodeje střešních tašek, dále se zabývá prodejem příslušenství pro střechy a prodejem solárních střešních systémů.
13. Společnost BDI nevyvíjí na území České republiky žádnou podnikatelskou činnost. III. Dopady spojení
14. Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
15. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
16. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit vyplývá, že jak skupina Monier, tak nabývané společnosti jsou v České republice činné v oblastech výroby a prodeje střešních tašek a příslušenství pro střechy a prodeje solárních střešních systémů. Skupina Monier přitom v České republice působí v uvedených oblastech převážně právě prostřednictvím cílových společností, v nichž se před spojením podílí na společné kontrole a v nichž v důsledku posuzovaného spojení získá možnost výlučné kontroly.
17. Pokud se týká vymezení věcného relevantního trhu, naznačuje rozhodovací praxe Úřadu, že v oblasti střešních tašek a krytin by bylo možné rozlišovat mezi jednotlivými druhy těchto produktů. [4] Oblast příslušenství pro střechy vymezuje Úřad ve své rozhodovací praxi jako samostatný relevantní trh. [5] Solární střešní systémy lze z pohledu věcného považovat za produkty nezaměnitelné s dalšími produkty, jejichž výrobou a prodejem se zabývají spojující se soutěžitelé.
18. Z pohledu geografického by pak bylo možné pro každou z uvedených produktových oblastí za relevantní trh celé České republiky.
19. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantního trhu, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro oblasti, ve kterých spojující se soutěžitelé působí na území České republiky, otevřené.
20. V oblastech příslušenství pro střechy a solární střešních systémů na území České republiky nepřesáhne po spojení tržní podíl spojujících se soutěžitelů hranici 15 %. V oblasti střešních tašek a krytin v České republice se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu pohybovat kolem hranice [25-30] %.
21. Při hodnocení dopadů předmětného spojení soutěžitelů přihlédl Úřad i ke skutečnosti, že v oblastech střešních tašek a příslušenství pro střechy je skupina Monier v České republice činná již před spojením prostřednictvím nabývaných subjektů, resp. skupiny BRAMAC, v níž se její dosavadní podíl na společné kontrole změní na kontrolu výlučnou.
22. Spojením vzniklý soutěžitel bude v každé ze zkoumaných produktových oblastí vystaven i po uskutečnění navrhovaného spojení konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří například společnosti KM BETA, a.s., LINDAB s.r.o., Mediterran CZ s.r.o., ERGO CZ, s.r.o., Saint-Gobain Isomer CZ s.r.o., THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. či Regulus spol. s r.o. Mezi tyto konkurenty bude náležet i společnost Tondach Česká republika, s.r.o., nynější společný podnik skupin Monier a Wienerberger, a to poté, co skupina Wienerberger nově získá možnost výlučně kontrolovat společnost Tondach Gleinstätten AG, a jejím prostřednictvím i společnost Tondach Česká republika, s.r.o. [6]
23. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na povahu spojení, které spočívá ve změně kvality kontroly ze společné na výlučnou, a na relativně nízké tržní podíly ve zkoumaných oblastech.
24. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
PM: 29.3.2011
Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
AK Schönherr, s.r.o.
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Skupiny Monier a Wienerberger drží každá 50% obchodní podíl společnosti Wibra Tondach Ziegel Beteiligungs GmbH.
[2] Zbývající 50% obchodní podíl ve společnosti Tondach Gleinstätten AG je v držení rodinných příslušníků původních výlučných vlastníků společnosti Tondach Gleinstätten AG.
[3] Tyto produkty se prodávají pod značkou BRAMAC .
[4] Například v rozhodnutí Úřadu S 141/01 ve věci spojení soutěžitelů Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen/ TONDACH Česká republika s.r.o. byl jako věcně relevantní vymezen trh skládané střešní krytiny.
[5] Viz rozhodnutí Úřadu S 373/06 ve věci spojení soutěžitelů Lafarge Building Materials/ HAUSprofi Bausysteme .
[6] Viz odstavec 8 odůvodnění tohoto rozhodnutí.