UOHS S058/2005
Rozhodnutí: SOHSII/S058/05 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů GTS CENTRAL EUROPEAN HOLDING B.V. a CONTACTEL s.r.o.
Účastníci Contactel s.r.o. GTS CENTRAL EUROPEAN HOLDING B.V., se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, Amstelveen, Nizozemské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 25. 1. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 119 KB


S 58/05-956/2006/720 V Brně dne 18. ledna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 58/05, zahájeném dne 19. prosince 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GTS Central European Holding B.V., se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, Amstelveen, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Petrem Hostašem, advokátem, se sídlem Na Struze 1740/7, Praha 1, na základě plné moci ze dne 9. prosince 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů GTS Central European Holding B.V., se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, Amstelveen, Nizozemské království, a Contactel s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, IČ: 25733621, ke kterému má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Contactel s.r.o.", uzavřené dne 29. listopadu 2005 mezi společností GTS Central European Holding B.V., se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, Amstelveen, Nizozemské království, jako kupujícím, a společností TDC TOTALLOSINGER A/S, se sídlem Teglholmsgade 1, Kodaň, Dánské království, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost GTS Central European Holding B.V., se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, Amstelveen, Nizozemské království, získat 100% obchodní podíl ve společnosti Contactel s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, IČ: 25733621, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2005 ze dne 28. prosince 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Contactel s.r.o.", jež byla uzavřena společností GTS Central European Holding B.V., se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, Amstelveen, Nizozemské království (dále jen "GTS Holding"), jako kupujícím, a společností TDC TOTALLOSINGER A/S, se sídlem Teglholmsgade 1, Kodaň, Dánské království (dále jen "TDC"), jako prodávajícím. V důsledku realizace předmětné smlouvy nabude společnost GTS Holding 100% obchodní podíl ve společnosti Contactel s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, IČ: 25733621 (dále jen "Contactel"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a oba dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost GTS Holding je holdingovou společností založenou podle práva Nizozemského království, která náleží k mezinárodní skupině společností tvořených holdingovou společností GML Limited (dříve Group Menatep Ltd.) a jejími dceřinými společnostmi. Společnost GML Limited je vlastněna přímo či nepřímo několika fyzickými osobami.
Společnost GTS Holding na území České republiky kontrolovala v době podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů následující osoby:
GTS NOVERA a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, IČ: 61058904 1 (dále jen "GTS NOVERA"),
GTS CZECH, a.s., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 63999501 (dále jen "GTS CZECH"),
KPNQwest Czechia s.r.o., se sídlem Hvězdova 33/1073, Praha 4, IČ: 48538701 (dále jen "KPNQwest"), která dále vlastní 90% obchodní podíl ve společnosti E-komunikace s.r.o., se sídlem Hvězdova 33/1073, Praha 4, 26730928 (nevyvíjí žádnou činnost), a
GTS Carrier Services /Czech/ s.r.o., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 25782797 (dále jen "GTS Carrier").
V současné době však došlo k fúzi sloučením společností GTS NOVERA, GTS CZECH, KPNQwest a GTS Carrier, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku s účinností od 1. ledna 2006, přičemž nástupnickou společností všech sloučených osob se stala společnost GTS NOVERA.
Mimoto společnost GML Limited v České republice nepřímo kontroluje společnost E-komunikace s.r.o., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 26730928, která byla založena s cílem vytvořit certifikační autoritu pro prodej a správu certifikovaných elektronických podpisů.
Aktivity skupiny GTS v České republice zahrnují poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací. Konkrétně se jedná o:
Hlasové služby-skupina GTS poskytuje veřejné telefonní služby, a to jak na národní, tak mezinárodní volání do všech destinací včetně mobilních sítí a rovněž přenosu faxu a dat. Hlasové služby jsou poskytovány jak firmám, státnímu sektoru, tak i domácnostem.
Datové služby-skupina GTS poskytuje zejména služby datových okruhů, datové služby nad pronajatými okruhy (zejména IP, ATM, Frame Relay), dálkové propojení lokálních počítačových sítí a virtuální privátní sítě IP a doplňkové služby (hosting, housing, služby bezpečnosti, zálohování dat, dohledy sítí). Datové služby jsou standardně poskytovány především firemním zákazníkům.
Internetové služby-skupina GTS nabízí služby připojení k síti Internet vytáčeným připojením (dial-up) či přes ISDN, připojení k síti Internet za použití širokopásmových technologií xDSL (ADSL), připojení k síti Internet pevným drátovým či bezdrátovým připojením a řešení pro virtuální dial-up ISP. Uvedené služby jsou poskytovány jak firmám, tak i domácnostem.
Doplňkové služby k Internetu-skupina GTS rovněž poskytuje doplňkové služby Internetu jako je webhosting, serverhosting, e-mail apod.
Velkoobchodní služby-skupina GTS poskytuje rovněž služby elektronických komunikací dalším významným operátorům v České republice i v zahraničí, zahrnující především velkoobchodní přístup do sítí elektronických komunikací-propojení a ukončení hovorů.
Společnost Contactel je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována ze strany dánské telekomunikační společnosti TDC. Společnost Contactel nekontroluje žádnou další osobu.
Společnost Contactel je jedním z alternativních operátorů sítí elektronických komunikací v České republice a poskytuje kompletní rejstřík datových, hlasových a internetových (včetně doplňkových) služeb. Svojí činností se společnost zaměřuje především na trh malých a středních firem.
V oblasti hlasových služeb poskytuje také společnost Contactel veřejné telefonní služby, a to jak národní tak i mezinárodní volání do všech destinací včetně mobilních sítí a přenosu faxu a dat.
Z datových služeb poskytuje společnost Contactel s využitím pronajaté infrastruktury služby datových okruhů, datové služby nad pronajatými okruhy (zejména IP, Frame Relay), dálkové propojení lokálních počítačových sítí a virtuální privátní sítě IP a doplňkové služby.
Pokud jde o služby internetové, společnost Contactel poskytuje služby připojení k síti Internet vytáčeným (dial-up) připojením, připojení za použití širokopásmových technologií xDSL (ADSL), pevné připojení drátové i bezdrátové a řešení pro virtuální dial-up ISP.
Obdobně jako společnost GTS i společnost Contactel poskytuje doplňkové služby k Internetu a velkoobchodní služby. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
GTS Holding i Contactel poskytují služby a produkty v sektoru služeb elektronických komunikací, a to jak firemním zákazníkům a státnímu sektoru, tak domácnostem, jakož i jiným operátorům. Službami elektronických komunikací jsou typicky přenos hlasu, přenos dat, připojení k síti Internet a pronájem okruhů elektronických komunikací.
Poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací -tyto služby slouží k přenosu hlasu a faxových zpráv, jsou dostupné pouze z fixních stanovišť a může je bez překážek využívat více uživatelů. Cílovým segmentem poskytování těchto služeb jsou především zákazníci s požadavkem na trvalé telefonní spojení v jedné lokalitě, které je přístupné více uživatelům (domácnosti, veřejné telefony, hotely, kanceláře, sektor státní správy apod.). Zákazníkům je zákonem dána možnost krátké předvolby operátora, který uskuteční hovor, stejně jako možnost pevně si nastavit jediného operátora pro všechny hovory. Rovněž zákazníci mohou využívat služby přenositelnosti čísel v pevné síti. Bližší členění, například na residenční a neresidenční zákazníky, není pro účely tohoto správního řízení nezbytné.
Datové služby jsou služby spočívající v tom, že zákazníkovi je vyčleněna pevně stanovená fyzická přenosová kapacita ze sítě poskytovatele, a to z jednoho bodu do druhého. Na pronajatých okruzích je pak možné provozovat jak datové, tak i hlasové a internetové služby. Takové služby jsou poskytovány obvykle nad pronajatými okruhy, a to jak nad optickou, metalickou, tak i bezdrátovou infrastrukturou. Jedná se o služby, které umožňují jejich odběratelům zabezpečovat komunikační přenosy mezi jednotlivými fyzickými lokalitami. Základními charakteristikami těchto služeb jsou kvalita přenosu, garance dostupnosti, rychlost transakcí a míra zabezpečení. Jednotlivé datové služby se mezi sebou odlišují velikostí základního přenášeného segmentu, mírou prioritizace přenosu těchto datových segmentů a rovněž i vrstvou, na které se jejich přenos uskutečňuje. Služby obvykle zahrnují rovněž pronájem okruhu od poskytovatele takové služby. Pro účely tohoto správního řízení není nezbytné dále členit trh poskytování datových služeb (např. na poskytování pronájmu datových okruhů s případným dalším členěním dle použité technologie a přenosu datových služeb na takových okruzích), neboť i v případě užšího členění daného trhu by spojující se soutěžitelé nedosahovali významného postavení. Poskytování přístupu ke službám sítě Internet komutovaným připojením nebo prostřednictvím pevného připojení veřejnými pevnými sítěmi elektronických komunikací spočívá v dočasném nebo trvalém připojení zákazníkova počítače k dodavatelovu serveru (ISP). Po dobu připojení mohou zákazníkův počítač a dodavatelův server vzájemně komunikovat. Součástí služby je spojení dodavatelova serveru s ostatními servery sítě Internet a zprostředkování spojení též mezi nimi a zákazníkem. Realizace připojení zákazníkova počítače na dodavatelův server je možná dvěma základními způsoby, vytáčeným připojením a připojením pevnou linkou.
Poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení (za použití dial-up technologií) je službou pro koncové uživatele, kteří využívají pro přístup k síti Internet veřejné telefonní sítě. Jedná se o připojení, které má dočasný charakter. Jelikož se pro připojení používá stejné sítě elektronických komunikací jako pro přenos hlasových služeb, je tento typ připojení výhodný pro zákazníka z hlediska počátečních nákladů na jeho vybudování, neboť se uskuteční na již existujícím vedení elektronických komunikací. Zákazník připojený komutovaně platí za připojení dva poplatky. Jeden-obvykle měsíční paušální-poplatek hradí dodavateli za zprostředkování a technické zabezpečení spojení se sítí Internet, přičemž v některých případech je tento poplatek nulový. Druhý poplatek pak hradí zákazník provozovateli telefonní sítě za dočasné sestavení a zapůjčení spojovací cesty mezi jeho počítačem a počítačem dodavatele. Připojení po komutované lince prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací je technicky nejjednodušší a nejlevnější, pokud jsou nároky na rychlost přenosu dat a na trvání připojení na straně zákazníka spíše nižší.
V případě poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení je mezi uživatelem a poskytovatelem připojení zřízeno spojení, které je v čase trvalé. Zákazník si obvykle pronajme vedení k trvalému spojení mezi svým serverem a poskytovatelem přístupu, tento způsob připojení umožňuje rychlost přenosu dat podstatně vyšší než v případě komutovaného připojení. Zákazník opět platí dva poplatky, a to poskytovateli služby připojení (v tomto případě není částka nikdy nulová) a vlastníkovi vedení za jeho nájem. Mezi nejvýznamnější služby poskytování přístupu ke službám sítě Internet patří užití širokopásmových technologií xDSL (např. ADSL), širokopásmového přístupu přes rozvody kabelové televize, technologie mobilního vysokorychlostního Internetu nebo bezdrátových technologií.
Doplňkové služby k Internetu zahrnují webhosting, serverhosting, návrh a tvorbu webových stránek, provoz internetových portálů a služby předávání elektronické pošty, popřípadě zabezpečení bezpečnosti uložení a přenosu dat. Web a server hosting umožňují umístění serveru nebo aplikace zákazníka. Součástí této služby bývá rovněž příprava obsahu webových stránek a související služby. Uvedené služby jsou zcela nezávislé na službách Internetu a jsou často nabízeny subjekty podnikajícími zejména v oblasti informačních technologií. Jedná se především o kombinace hardwarových a softwarových řešení.
Velkoobchodní přístup do sítě elektronických komunikací-propojení a ukončení hovorů -ukončení hovorů je službou sestávající ze služby poskytované operátorem sítě druhému operátorovi, zahrnující ukončení provozu, který má původ v jiné síti. Operátoři veřejných sítí elektronických komunikací zahajují a ukončují hovory ve svých vlastních sítích, aby umožnili svým účastníkům komunikovat navzájem. Kromě toho operátoři, aby splnili požadavky kladené na ně právními předpisy, nabízejí svým uživatelům možnost uskutečňovat hovory k a přijímat hovory od uživatelů z jiných sítí. Aby byl operátor schopný nabízet externí hovory (tzn. hovory do sítě jiného operátora), musí si obstarat ukončení hovorů na velkoobchodní úrovni tak, že bude schopný předávat odcházející hovory do jiných veřejných sítí. Každý operátor musí také prodávat tuto službu, aby ukončoval přicházející hovory ve své vlastní síti, což je nezbytné pro uskutečnění hovoru k jeho příjemci. V současné době jsou propojeny pevné sítě navzájem i pevné sítě s mobilními sítěmi. Všeobecný rámec pro poskytování této služby stanoví zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Specifické podmínky pro jednotlivé operátory jsou pak stanoveny ve smlouvách o propojení, které určují rozpis plateb za propojení.
Služba poskytování infrastruktury elektronických komunikací pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací -jedná se o pronájem přenosové kapacity poskytovatelům datových služeb. Ti poskytovatelé datových služeb, kteří chtějí nabízet konečným uživatelům datové služby, si musí zajistit příslušnou přenosovou kapacitu, a to například jejím pronájmem. Tímto způsobem dochází nejen k přenosu dat mezi konečnými uživateli nacházejícími se na území České republiky, ale i v případě, že příjemce i odesílatel se nacházejí v zahraničí (tzv. tranzit). V těchto případech si musí poskytovatel předmětných služeb zajistit na území České republiky přenosovou kapacitu, a to pronájmem fyzického nebo virtuálního datového okruhu, aby mohl data transportovat přes území České republiky.
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z hlediska výrobkového následující relevantní trhy:
trh poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací -s tím, že otázku případného užšího členění Úřad ponechal otevřenou, neboť pro účely tohoto rozhodnutí nebylo její zodpovězení nezbytné,
trh datových služeb -s tím, že otázku případného užšího členění Úřad ponechal otevřenou, neboť pro účely tohoto rozhodnutí nebylo její zodpovězení nezbytné,
trh poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení (za použití dial-up technologií),
trh poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení -s tím, že otázku případného užšího členění tohoto trhu dle způsobu použité technologie Úřad ponechal otevřenou, neboť pro účely tohoto rozhodnutí nebylo její zodpovězení nezbytné,
trh doplňkových služeb k Internetu,
trh velkoobchodního přístupu do sítě elektronických komunikací-propojení a ukončení hovorů a
trh poskytování infrastruktury elektronických komunikací pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky .
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v České republice překrývají. Posuzované spojení má tedy horizontální charakter.
Na trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací dosahuje skupina GTS tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společnost Contactel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy přibližně [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu datových služeb dosahuje skupina GTS tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společnost Contactel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení (za použití dial-up technologií) dosahuje skupina GTS tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společnost Contactel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení dosahuje skupina GTS tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společnost Contactel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu doplňkových služeb k Internetu dosahuje skupina GTS tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společnost Contactel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu velkoobchodního přístupu do sítě elektronických komunikací-propojení a ukončení hovorů dosahuje skupina GTS tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společnost Contactel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [ obchodní tajemství ] %.
Na trhu poskytování infrastruktury elektronických komunikací pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací dosahuje skupina GTS tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, společnost Contactel tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [ obchodní tajemství ] %.
Z uvedených údajů vyplývá, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na šesti vymezených relevantních trzích nedosahuje ani 15 %, pouze na trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu převyšujícího 20 %, konkrétně cca [ obchodní tajemství ] %.
Paralelně se správním řízením č.j. S 58/05 Úřad vede se stejným účastníkem řízení správní řízení o povolení spojení soutěžitelů GTS na straně jedné, a Telenor Networks, s.r.o. , se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1, IČ: 26201151 (dále jen "Telenor"), a NEXTRA Czech Republic s.r.o., se sídlem V Celnici 10, Praha 1, IČ: 25683691, na straně druhé (dále jen "NEXTRA"). V daném případě spojení působí společnosti NEXTRA, popřípadě Telenor, na totožných relevantních trzích a proto by se v případě povolení obou spojení soutěžitelů tržní podíly společnosti GTS navýšily následujícím způsobem. Na relevantním trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných sítí elektronických komunikací by dosáhla skupina GTS tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, na relevantním trhu datových služeb by tržní podíl skupiny GTS činil [ obchodní tajemství ] %, na relevantním trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení [ obchodní tajemství ] %, na relevantním trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení pak cca [ obchodní tajemství ] %, na relevantním trhu doplňkových služeb k Internetu cca [ obchodní tajemství ] %, a konečně na relevantním trhu poskytování infrastruktury elektronických komunikací pro jiné subjekty působící v oboru elektronických komunikací by tržní podíl skupiny GTS činil [ obchodní tajemství ] %. I v případě povolení obou posuzovaných spojení soutěžitelů by nebyl, až na jedinou výjimku, tržní podíl skupiny GTS na žádném relevantním trhu vyšší než 15%. Vyššího podílu, konkrétně [ obchodní tajemství ] %, by skupina GTS dosáhla pouze na relevantním trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení.
Relevantní trhy v oblasti služeb elektronických komunikací lze považovat za trhy rostoucí, rovněž na relevantním trhu zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet pevným připojením, který je trhem dynamickým, lze očekávat nárůst, objem poskytovaných služeb bude narůstat, nicméně bude se snižovat jejich cena.
Z hlediska preferencí spotřebitelů lze konstatovat, že koneční uživatelé služeb elektronických komunikací se při svém rozhodování o výběru poskytovatele dané služby rozhodují obvykle především na základě posouzení ceny a do určité míry i kvality nabízených služeb. Preference ceny tak zabraňuje možnosti vytvářet značky a uživatel tak může snadno měnit poskytovatele těchto služeb.
Úřad v rámci předmětného správního řízení hodnotil rovněž faktory ovlivňující vstup na jednotlivé relevantní trhy, přičemž zjistil, že neexistují žádné bariéry, které by podstatným způsobem snižovaly možnost nových soutěžitelů vstoupit na daný trh. Přitom na relevantním trhu služeb spočívajících v pevném připojení k síti Internet, na němž je postavení spojujících se soutěžitelů nejvýznamnější, jsou tyto náklady na vstup minimální, což dokládá i působení velkého počtu malých a regionálních firem poskytujících služby ADSL.
Podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací jsou stanoveny v zákoně o elektronických komunikacích. V případě splnění podmínek stanovených tímto zákonem vydá Český telekomunikační úřad osvědčení, na jehož základě může dotčená osoba začít s výkonem příslušné komunikační činnosti.
Na vymezených relevantních trzích neexistují ani žádná omezení vyplývající z existence průmyslových nebo jiných práv duševního vlastnictví, popřípadě licenčních smluv vztahujících se k takovým právům.
Ačkoli technologický vývoj v oblasti služeb elektronických komunikací přináší řadu změn, intenzita výzkumu a vývoje je v České republice značně omezená, operátoři implementují technologické poznatky ze zahraničí.
Na všech vymezených relevantních trzích působí rovněž řada dalších soutěžitelů. Mezi významné konkurenty spojujících se soutěžitelů náleží společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., Czech On Line, a.s., TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., ETEL, s.r.o. a Telenor Networks, s.r.o. I po realizaci posuzovaného spojení zůstane na relevantních trzích zachováno významné postavení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., současně s potenciální konkurencí mezi alternativními operátory. Předmětné spojení tak ve svém důsledku povede k posílení účinné konkurence ze strany alternativních operátorů vůči společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
Po zhodnocení situace na jednotlivých vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícím závěrům. Vzhledem k relativně nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů nedojde v důsledku posuzovaného spojení k podstatnému snížení úrovně konkurenčního prostředí na jakémkoli vymezeném relevantním trhu v České republice. Subjekt vzniklý spojením bude nadále čelit konkurenci a služby zaměnitelné se službami jím poskytovanými budou nadále dostupné od konkurenčních soutěžitelů. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na odběratele předmětných služeb z hlediska možnosti výběru mezi jednotlivými poskytovateli. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedených důvodů Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
PM: 25.1.2006
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petr Hostaš, advokát
Čížek Hostaš a spol.
advokátní kancelář
Na Struze 1740/7
110 00 Praha 1
1 Dříve pod obchodní firmou Aliatel a.s.