UOHS S058/2004
Rozhodnutí: OF/S058/04-1750/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů PVT PROKOM, a.s. a PVT, divize 1
Účastníci PVT PROKOM, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 58/04-1750/04 V Brně dne 21. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 58/04, zahájeném dne 22. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PVT PROKOM, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9-Libeň, IČ: 27074358, ve správním řízení zastoupená Mgr. Tomášem Pelikánem, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 1, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, která bude uzavřena mezi společností PVT, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9-Libeň, IČ: 00025500, jako prodávajícím, a společností PVT PROKOM, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9-Libeň, IČ: 27074358, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PVT PROKOM, a.s. nabýt část podniku společnosti PVT, a.s. tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, označenou jako divize 1 (Core Business Division), se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/ 2004 ze dne 7. dubna 2004 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
Společnost PVT, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9-Libeň, IČ: 00025500 (dále jen "PVT"), jako prodávající, a společnost PVT PROKOM, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9-Libeň, IČ: 27074358 (dále jen "PROKOM") 1 , jako kupující, hodlají uzavřít Smlouvu o prodeji části podniku, v důsledku které by společnost PROKOM nabyla část podniku společnosti PVT tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu § 487 obchodního zákoníku označenou jako divize 1 (Core Business Division). Část podniku tvoří soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání společnosti PVT a zahrnuje věci, práva a jiné majetkové hodnoty společnosti PVT, které slouží nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit k provozování činnosti společnosti PVT v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen "převáděná část podniku").
Uvedená transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Strany spojení
Společnost PROKOM je akciovou společností, jejíž akcie vlastní společnost PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem ul. Aleje Jerozolimskie č. 65/79, Varšava, Polská republika (dále jen PROKOM SOFTWARE"). Společnost PROKOM SOFTWARE a společnosti touto společností kontrolované působí zejména na polském trhu v oblastech poskytování služeb zpracování dat, poradenství v oblasti hardware a software, výroby, prodeje a oprav výpočetní a ostatní kancelářské techniky, poskytování služeb v oblasti přenosu dat, pořádání vzdělávacích akcí a poskytování služeb výstavby počítačových sítí. Společnost PROKOM SOFTWARE dosud působila v České republice pouze prostřednictvím svého [ obchodní tajemství ] % akciového podílu ve společnosti PVT.
Předmětem podnikání společnosti PROKOM je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, dosud však nevykonávala žádnou činnost.
Společnost PVT je akciovou společností, jejímiž akcionáři jsou společnost PROKOM SOFTWARE ( [ obchodní tajemství ] % podíl), společnost J&T Investment Advisors, s.r.o., se sídlem Pobřežní 14, Praha 8 ( [ obchodní tajemství ] % podíl), společnost HENBURY FINANCE LTD., se sídlem 229 Nether Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( [ obchodní tajemství ] % podíl), a společnost PVT C.V., se sídlem Zwiepseweg 27, Lochem, Nizozemské království ( [ obchodní tajemství ] % podíl) 2 .
Společnost PVT působí v oblasti systémové integrace, oblasti poskytování služeb informačních technologií s využitím internetu a intranetu a v oblasti prodeje výpočetní techniky. Zabezpečuje technickou, systémovou, aplikační a provozní podporu na celém území České republiky.
Převáděná část podniku pak působí v oblasti systémové integrace, oblasti poskytování služeb informačních technologií s využitím internetu a intranetu a v oblasti prodeje výpočetní techniky.
V rozsahu převáděné části podniku kontroluje společnost PVT na území České republiky společnost PVT ESO, spol. s r.o., se sídlem tř. Svobody 31, Olomouc, IČ: 62362631, která působí v oblasti vývoje, implementace a údržby počítačových ERP systémů 3 . 3. Relevantní trh
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje prodávaná část podniku, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi nabyvatele. V tomto případě je prodávanou částí podniku divize (Core Business Division) společnosti PVT, nabývající společností je společnost PROKOM.
Aktivity převáděné části podniku zahrnují poskytování (i) služeb systémové integrace, (ii) outsourcingu v oblasti informačních a komunikačních technologií a (iii) služeb implementace standardních aplikačních softwarových řešení a (iv) prodej výpočetní techniky. Společnost PROKOM nevykonávala doposud žádnou činnost.
Na základě výše uvedených skutečností, ale také s přihlédnutím ke své dosavadní rozhodovací praxi, vymezil v posuzovaném případě spojení soutěžitelů následující věcně relevantní trhy:
trh služeb informačních technologií , který zahrnuje především poskytování systémových integrací, tj. komplexního řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, poskytování úplného a částečného outsorcingu v oblasti informačních a komunikačních technologií, implementaci standardních aplikačních softwarových řešení, tvorbu rozhraní na stávající softwarová řešení a tvorbu nadstaveb, pro případ kdy nelze použít standardních řešení,
trh prodeje výpočetní techniky , který zahrnuje především prodej hardwaru, a
trh ERP systémů , který zahrnuje poskytování služeb umožňujících efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje.
Z hlediska geografického jsou v tomto případě spojení všechny relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky. 4. Dopady spojení
S ohledem na skutečnost, že společnost PROKOM, respektive její mateřská společnost PROKOM SOFTWARE, působila na relevantních trzích díky [ obchodní tajemství ] % podílu na základním kapitálu společnosti PVT a to právě prostřednictvím převáděné části podniku, má posuzované spojení soutěžitelů de facto charakter změny kvality kontroly. V důsledku spojení tak navrhovatel, respektive společnost PROKOM SOFTWARE, získá do výlučného vlastnictví část podniku, kterou dosud kontrolovala prostřednictvím [ obchodní tajemství ] % podílu v PVT společně s ostatními akcionáři této společnosti.
Ve struktuře vymezených relevantních trhů tak nedojde k žádné podstatné změně, převáděná část podniku se stane součástí podniku navrhovatele namísto podniku společnosti PVT.
Na relevantním trhu služeb informačních technologií, jehož objem v roce 2003 byl cca 21,5 miliardy korun, společnost PVT prostřednictvím převáděné části podniku dosáhla v roce 2003 tržního podílu přibližně [ obchodní tajemství ] %, přičemž nejvýznamnějšími konkurenčními subjekty jsou společnosti Logica CMG s.r.o. (cca [ obchodní tajemství ] %), Hewlett-Packard s.r.o. (cca [ obchodní tajemství ] %), IBM Česká republika, spol. s r.o. (cca [ obchodní tajemství ] %) a Autocont On Line, a.s. (cca [ obchodní tajemství ] %). Takto vymezený relevantní trh není ovlivněn přepravními náklady ani netarifními překážkami obchodu. Obchodní aktivity společnosti PVT v rozsahu převáděné části podniku jsou na tomto relevantním trhu realizovány vlastními obchodníky, externích distributorů využívá společnost PVT v zanedbatelné míře.
Přestože na trhu služeb informačních technologií jsou uplatňovány právní předpisy v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména práva autorského, aplikaci těchto norem nelze považovat za podstatné omezení podnikatelských aktivit, neboť získání licencí pro využívání programového vybavení není nijak omezeno. Vstupu nových soutěžitelů na tento relevantní trh nebrání žádné podstatné překážky, o čemž svědčí i skutečnost, že nejvýznamnější světové subjekty působící v dané oblasti již na tomto trhu v České republice působí.
Klíčovou roli hraje na relevantním trhu služeb informačních technologií výzkum a vývoj, přičemž celosvětový trend výzkum a vývoje v této oblasti určují nadnárodní společnosti (např. společnost Microsoft). Společnost PVT využívá poznatků světového výzkumu pro vývoj vlastních softwarových aplikací.
Pokud jde o postavení na relevantních trzích prodeje výpočetní techniky a systémů ERP, převáděná část podniku na nich zaujímá cca 1 % tržní podíl, přičemž podíl spojením vzniklého subjektu se, obdobně jako v případě relevantního trhu služeb informačních technologií, v důsledku spojení nenavýší.
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 27. dubna 2004
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Tomáš Pelikán, advokát
WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s.
Křižovnické nám. 1
110 00 Praha 1
1 Do 1. března 2004 působila společnost pod obchodní firmou ST Consulting, a.s.
2 V rozhodnutí č.j. S 97/03 konstatoval Úřad, že uvedené společnosti mají možnost společně kontrolovat společnost PVT.
3 ERP systémy (Enterprise Resource Planning Systems) umožňují účelně a efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje, jádrem těchto systémů je účetnictví.