UOHS S058/2003
Rozhodnutí: ORP/S058/03 Instance I.
Věc Návrh na určení dle § 7 odst. 2 ZOHS
Účastníci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 2. 12. 2003
Související rozhodnutí S058A/03
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


Č.j. S 58/03-6640/03-ORP V Brně dne 12. listopadu 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 58/03 zahájeném dne 9. dubna 2003 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společnosti MAKRO Cash Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 26450691, zastoupené na základě plné moci JUDr. Petrem Niplem , advokátem advokátní kanceláře Nipl, Žák, Slavíček spol., se sídlem Na Pankráci 11, Praha 4, PSČ 140 00, ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda Dohoda o spolupráci uzavřená dne 18.12.2002 mezi společnostmi MAKRO Cash Carry ČR s.r.o. a SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., se sídlem Nákupní 389/1, Praha 10, PSČ 102 00, IČ 45023093, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem advokátní kanceláře Sodomka, Souček, Jindra, Mokrý partneři, se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, PSČ 110 00, a související založení společného podniku METSPA s.r.o. podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 58/03 vedené ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda Dohoda o spolupráci uzavřená dne 18.12.2002 mezi společnostmi MAKRO Cash Carry ČR s.r.o. a SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., podléhá zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 9.4.2003 návrh společnosti MAKRO Cash Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 26450691 (dále jen "MAKRO"), zastoupené na základě plné moci JUDr. Petrem Niplem, advokátem advokátní kanceláře Nipl, Žák, Slavíček spol., se sídlem Na Pankráci 11, Praha 4, PSČ 140 00, na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), zda Dohoda o spolupráci uzavřená dne 18.12.2002 mezi společnostmi MAKRO a SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., se sídlem Nákupní 389/1, Praha 10, PSČ 102 00, IČ 45023093 (dále jen "SPAR") a související založení společného podniku METSPA s.r.o., podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona. K tomuto návrhu se připojila dne 10.4.2003 samostatným podáním společnost SPAR, zastoupená na základě plné moci JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem advokátní kanceláře Sodomka, Souček, Jindra, Mokrý partneři, se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, PSČ 110 00. Na základě výše uvedeného bylo zahájeno správní řízení S 58/03, jehož účastníky jsou společnosti MAKRO a SPAR (dále též jen "účastníci řízení").
Dne 14. srpna 2003 vydal Úřad rozhodnutí ve věci č.j. S 58/03-3980/03-ORP, proti němuž podali oba účastníci řízení dne 2.9.2003 rozklad, v němž zároveň požádali Úřad o nařízení ústního jednání dle § 21 odst. 7 zákona. Dne 9.10.2003 proběhlo ústní jednání s oběma účastníky řízení, kteří učinili podání ústně do protokolu, že berou svůj návrh na zahájení řízení v celém rozsahu zpět a navrhují, aby Úřad správní řízení zastavil. Společnost MAKRO pak zpětvzetí návrhu předložila rovněž v písemné formě.
Na základě této skutečnosti Úřad správní řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
AK Nipl, Žák, Slavíček & spol.
JUDr. Petr Nipl
Na Pankráci 11/449
140 00 Praha 4
AK Sodomka, Souček, Jindra, Mokrý & partneři
JUDr. Tomáš Jindra
U Prašné brány 3
110 00 Praha 1