UOHS S058/2002
Rozhodnutí: S058/02-1029-02-VO1 Instance I.
Věc návrh na určení zda smlouva podléhá zákazu S 7/2 z.č. 143/01Sb.
Účastníci PANASONIC CZECH REPUBLIC,s.r.o.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 9. 5. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


" Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.5.2002"
Č.j.: S 58/02-1029/02-VO I V Brně dne 19.4.2002
Ve správním řízení S 58/02, zahájeném dne 6.3.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů na návrh společnosti PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o., Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8, IČ 63993520, ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) toto
rozhodnutí:
Správní řízení S 58/02 ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže se zastavuje.
Odůvodnění:
Dne 6.3.2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") návrh společnosti PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o., Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8, IČ 63993520 (dále jen "PANASONIC") ze dne 4.3.2002, podaný na základě plné moci ze dne 9.11.2001 právním zástupcem společnosti PANASONIC advokátem JUDr. Antonínem Mokrým, se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1 na určení, zda Dohoda o obchodních podmínkách, jejímž předmětem jsou požadavky a podmínky, na základě kterých bude PANASONIC dodávat baterie, sluchátka a média druhé smluvní straně, je dohodou podléhající zákazu dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
Doručením zmíněného návrhu bylo zahájeno správní řízení S 58/02, jehož jediným účastníkem je společnost PANASONIC.
Dne 12.4.2002 obdržel Úřad dopis právního zástupce společnosti PANASONIC, kterým v zastoupení společnosti PANASONIC Úřadu oznamuje, že bere zpět návrh ze dne 4.3.2002, kterým bylo zahájeno správní řízení S 58/02.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím téhož Úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Antonín Mokrý
advokát, AK Sodomka Souček Jindra Mokrý a partneři
U Prašné brány 3
110 00 Praha 1