UOHS S057/2005
Rozhodnutí: SOHSII/S057/05-442/05-SOHS II Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. a .A.S.A. Abfall Service AG
Účastníci .A.S.A. Abfall Service AG, se sídlem Hans-Hruschka-Gasse 9, Himberg, Rakouská republika Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, se sídlem Balmes, Barcelona, Španělsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 57/05-442/05-SOHS II V Brně dne 19. prosince 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 57/05, zahájeném dne 23. listopadu 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnostFomento de Construcciones y Contratas, S.A., se sídlem calle Balmes 36, Barcelona, Španělské království, ve správním řízení zastoupenáJUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci ze dne 8. listopadu 2005, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., se sídlem calle Balmes 36, Barcelona, Španělské království, a .A.S.A. Abfall AG, se sídlem Hans-Hruschka-Gasse 9, Himberg, Rakouská republika, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 9. listopadu 2005, mezi společností VERO Holding GmbH, se sídlem Dr. Karl Lueger-Ring 12, Vídeň, Rakouská republika, jako prodávajícím, a společnostmi (i) FCC Medio Ambiente, S.A., se sídlem calle Federico Salmon 13, Madrid, Španělské království, a (ii) Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., jako kupujícími, v jejímž konečném důsledku má společnost Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. nabýt přímo, či prostřednictvím své dceřiné společnosti FCC Medio Ambiente, S.A., 100 % akcií společnosti .A.S.A. Abfall AG, a tím získat možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2005 ze dne 7. prosince 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., se sídlem calle Balmes 36, Barcelona, Španělské království (dále jen "FCC"), a .A.S.A. Abfall AG, se sídlem Hans-Hruschka-Gasse 9, Himberg, Rakouská republika (dále jen "ASA AG"), má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 9. listopadu 2005, mezi společností VERO Holding GmbH, se sídlem Dr. Karl Lueger-Ring 12, Vídeň, Rakouská republika, jako prodávajícím, a společnostmi (i) FCC Medio Ambiente, S.A., se sídlem calle Federico Salmon 13, Madrid, Španělské království (dále jen "FCC Medio Ambiente"), a (ii) FCC, jako kupujícími, v jejímž konečném důsledku má společnost FCC Medio Ambiente nabýt 99,98 % akcií společnosti ASA AG a společnost Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. nabýt 0,02 % akcií společnosti ASA AG, a tím získat možnost tuto společnost, prostřednictvím své dceřiné společnosti FCC Medio Ambiente, nepřímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost FCC, založená podle španělského právního řádu, působí přímo, či prostřednictvím svých dceřiných společností především v oblasti stavebnictví a poskytování jiných služeb, mimo jiné i v oblasti odpadového hospodářství (dále jen "skupina FCC"). Skupina FCC před posuzovaným spojením nebyla činná na území České republiky, svou podnikatelskou činnost vyvíjela zejména na území Španělského království a některých dalších členských zemích Evropské unie, ale rovněž i mimo území Evropské unie a Evropy.
Společnost ASA AG je akciovou společností založenou podle rakouského právního řádu, která byla před spojením součástí celosvětově působící skupiny společností kontrolované společností Eletricité de France, se sídlem v Paříži, Francouzská republika. Společnost ASA AG je mateřskou společností skupiny společností podnikajících na části území Evropské unie, kde se specializují na poskytování komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství (dále jen "skupina ASA"), a to jak odpadu komunálního i odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti, včetně sanace starých ekologických zátěží. Tyto služby zahrnují sběr, převoz a odstranění odpadu, odvoz na skládky, jeho třídění či recyklaci a souvisejí služby.
Společnost ASA AG poskytuje své služby rovněž i na území České republiky, a to prostřednictvím skupiny společností, jež se zabývají oblastí odpadového hospodářství a rovněž i souvisejícími inženýrskými a poradenskými službami v oblasti skladování odpadů. 1 Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kap. "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, předmětným spojením nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů, a to vzhledem ke skutečnosti, že skupina FCC nepůsobí na území České republiky. Nabývaná skupina ASA poskytuje služby na území České republiky zejména v oblasti odpadového hospodářství, tj. například sběru, převozu a odstranění odpadu, dále odvozu odpadu na skládky, jeho třídění, ukládání či recyklaci.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené Úřad ponechal otázku možného užšího vymezení věcně relevantního trhu otevřenou a pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad věcně relevantní trh jako trh odpadového hospodářství . 2 Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
Na vymezeném trhu odpadového hospodářství v rámci České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost ASA AG, a to prostřednictvím svých dceřiných společností, jejíž tržní podíl činí cca [ " obchodní tajemství " ] % .
Na věcně relevantním trhu odpadového hospodářství rovněž působí i další významní konkurenti spojujících se soutěžitelů, a to například společnosti Pražské služby, a.s., SITA CZ a.s., Marius Pedersen a.s., van Gansewinkel, a.s.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede, vzhledem k absenci překrývajících se či navazujících aktivit spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na předmětném trhu. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Alexandr César, advokát
Baker&McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
1 Podstatná část obratu skupiny ASA na území České republiky je tvořena obratem společnosti .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8, IČ: 458 09 712.
2 Obdobným způsobem vymezil Úřad věcně relevantní trh v případě správního řízení S 107/04-2475/04 Energie AG Oberösterreich/ RWE Umwelt CZ s.r.o.