UOHS S057/2004
Rozhodnutí: OF/S057/04-2356/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů General Electric Company a In Vision Technologies, Inc.
Účastníci General Electric Company, 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 22. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 57/04-2356/04 V Brně dne 3. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 57/04, zahájeném dne 22. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křížovnické náměstí 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 6. dubna 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké, a InVision Technologies, Inc., se sídlem 7175 Gateway Blvd., Newark, Spojené státy americké, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy a plánu spojení, uzavřené dne 15. března 2004 mezi společnostmi InVision Technologies, Inc., na straně jedné, a General Electric Company, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost General Electric Company získat akcie, představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti InVision Technologies, Inc., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2004 ze dne 19. května 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost General Electric Company , se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké (dále jen "GEC"), je diversifikovaná výrobní, technologická a servisní společnost, jež se skládá z velkého počtu primárních obchodních jednotek, které mají své vlastní divize. Akcie společnosti GEC jsou rozptýleny mezi velký počet akcionářů, z nichž žádný nedrží více než 5 %, společnost GEC není v současné době kontrolována žádným subjektem.Společnost GEC působí prostřednictvím svých obchodních jednotek (jimiž jsou GE Aircraft Engines, GE Commercial Finance, GE Consumer Finance, GE Equipment Management, GE Insurance, GE Medical Systems, GE Power Systems, GE Transportation Systems, GE Consumer Products, GE Industrial Systems, NBC, GE Plastics a GE Specialty Materials) v oblasti leteckých motorů, spotřebního zboží, speciálních materiálů, energetických systémů, průmyslových systémů, lékařských systémů, plastů, vysílání, finančních služeb a dopravních systémů.
V České republice je společnost GEC prostřednictvím svých dceřiných společností činná v oblastech leteckých motorů, spotřebního zboží, vysílání, finančních služeb, průmyslových systémů a lékařského vybavení.
Za poslední účetní období dosáhla společnost GEC celosvětového obratu vypočteného v souladu s § 14 zákona cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat společnosti GEC cca [ obchodní tajemství ] Kč.
Společnost InVision Technologies, Inc., se sídlem 7175 Gateway Blvd., Newark, Spojené státy americké(dále jen "Invision"), je společností působící v oblasti vývoje, výroby a distribuce systémů pro detekci výbušnin, které se používají na letištích ke kontrole odbavovaných zavazadel. Dále společnost Invision dodává výrobky, které fungují na bázi technologie rentgenu a používají se pro nedestruktivní testování.
Výše celosvětového obratu společnosti Invision za poslední účetní období dosáhla cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat společnosti Invision cca [ obchodní tajemství ] Kč. Právní rozbor
K předmětné transakci dochází na základě Smlouvy a plánu spojení, uzavřené dne 15. března 2004 mezi společnostmi Invision, na straně jedné, a GEC, na straně druhé. V důsledku této smlouvy má společnost GEC prostřednictvím své 100% vlastněné dceřinné společnosti Jet Acquisition Sub, Inc. založené za účelem provedení předmětné transakce, získat akcie, představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Invision, a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného v době do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona (tj. o povolení spojení) zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná
advokátka
Clifford Chance
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1