UOHS S057/2003
Rozhodnutí: OF/S057/03-1747/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Vulcania Holding GmbH a AXA Austria
Účastníci Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Vulcania Holding GmbH AXA Versicherung AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 23. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 57/03-1747/03 V Brně dne 20. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 57/03, zahájeném dne 4. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, se sídlem Untere Donaustrasse 25, Vídeň, Rakousko, a Vulcania Holding GmbH, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň, Rakousko, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 19. prosince 2002 mezi společnostmi Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, se sídlem Untere Donaustrasse 25, Vídeň, Rakousko, a Vulcania Holding GmbH, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň, Rakousko, jako kupujícími, a AXA Versicherung AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, SRN, a AXA Lebensversicherung AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, SRN, jako prodávajícími, v jejímž důsledku každý z kupujících získá 50 % akcií společnosti AXA Konzern Aktiengesellschaft, se sídlem Julius-Raab-Platz 4, Vídeň, Rakousko, a tím i možnost společně přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 16/03 ze dne 23. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu jeho rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o koupi akcií (dále jen "Smlouva"), uzavřené dne 19. prosince 2002 mezi společnostmi Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, se sídlem Untere Donaustrasse 25, Vídeň, Rakousko (dále jen "Austria Versicherungsverein"), a Vulcania Holding GmbH, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň, Rakousko (dále jen "Vulcania"), jako kupujícími, a AXA Versicherung AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, SRN (dále jen "AXA Versicherung"), a AXA Lebensversicherung AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, SRN (dále jen "AXA Lebensversicherung"), jako prodávajícími. Podle této Smlouvy prodávající, z nichž společnost AXA Versicherung je vlastníkem [ obchodní tajemství ] akcií společnosti AXA Konzern Aktiengesellschaft, se sídlem Julius-Raab-Platz 4, Vídeň, Rakousko (dále jen "AXA Konzern"), a společnost AXA Lebensversicherung vlastníkem zbývajících [ obchodní tajemství ] akcií společnosti AXA Konzern, převedou společně 100 % akcií společnosti AXA Konzern, přičemž po uskutečnění navrhovaného spojení budou společnosti Austria Versicherungsverein a Vulcania každá vlastnit 50 % akcií společnosti AXA Konzern, a budou tak mít možnost ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), přímo kontrolovat nabývaného soutěžitele.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, což znamená, že notifikační podmínka stanovená v § 13 zákona byla splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Austria Versicherungsverein je holdingovou společností, jejímž jediným úkolem je správa majetkových účastí v jiných společnostech. Společně s rakouskou společností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG vykonává kontrolu ve společnosti UNIQA Versicherungen AG, se sídlem Praterstrasse 1-7, Vídeň, Rakousko (dále jen "UNIQA"). UNIQA je mateřskou společností skupiny, do níž dále patří společnosti UNIQA Personenversicherung AG, UNIQA Sachversicherung AG, Raiffeisen Versicherung AG, Salzburger Landesversicherung Aktiengesellschaft, CALL DIRECT Versicherung AG a MLP-Lebensversicherung Aktiengesellschaft, poskytující služby v oblasti pojišťovnictví, a další společnosti, které působí v oblasti služeb a financí. Skupina vedená společností UNIQA podniká v oblasti pojišťovnictví. Na území České republiky působí prostřednictvím své dceřiné společnosti UNIQA pojišťovna a.s., a to jak v oblasti životního, tak v oblasti neživotního pojištění.
Vulcania je [ obchodní tajemství ] dceřinou společností společnosti Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG, se sídlem Börsegasse 9, Vídeň, Rakousko (dále jen "LLI"), která je kontrolována společností Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Vídeň, Rakousko (dále jen "Raiffeisen Holding"). Vulcania i LLI jsou holdingové společnosti zabývající se výlučně správou majetkových účastí v jiných společnostech. V České republice je Raiffeisen Holding činná prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti potravin a poživatin, distribuce horkých nápojů a lehkého občerstvení prostřednictvím automatů, dále v oblasti nemovitostí a venkovní reklamy. Žádná ze skupiny společností kontrolovaných společností Raiffeisen Holding nepůsobí v České republice v oblasti pojišťovnictví.
Společnost AXA Konzern podniká v oblasti neživotního pojištění (zejména v odvětví pojištění škod a úrazového pojištění) a v oblasti životního pojištění prostřednictvím jí kontrolovaných soutěžitelů převážně v Rakousku a Maďarsku, v menší míře pak v Lichtenštejnsku. Na území České republiky vyvíjí činnost společností AXA Konzernnepřímo kontrolovaná společnost Finanční poradci s.r.o. v oblasti finančního poradenství a v oblasti pojišťovacího makléřství. Před uskutečněním posuzovaného spojení jsou akcie společnosti AXA Konzern vlastněny společností AXA Versicherung [ obchodní tajemství ] akcií a společností AXA Lebensversicherung [ obchodní tajemství ] akcií, přičemž oba tito posléze uvedení soutěžitelé jsou 100% dceřinými společnostmi mezinárodní skupiny AXA Versicherungs-und Finanzdienstleistungsgruppe.
Při vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí se Úřad zaměřil na oblasti, ve kterých na území České republiky působí soutěžitel, v němž má po uskutečnění navrhovaného spojení dojít ke změně kontroly. Nabývaný soutěžitel AXA Konzern v České republice působí prostřednictví jím kontrolované společnosti Finanční poradci s.r.o. v oblasti podnikatelského, finančního, ekonomického a organizačního poradenství a v oblasti pojišťovacího makléřství. Z pohledu věcného by tak bylo možné za relevantní považovat jednak trh činnosti pojišťovacích makléřů (trh zprostředkování pojištění), jednak trh činnosti podnikatelských, finančních, ekonomických a organizačních poradců. Avšak s přihlédnutím ke konglomerátní povaze navrhovaného spojení, plynoucí ze skutečnosti, že aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, a s přihlédnutím k nízkým tržním podílům společnosti Finanční poradci s.r.o. působící na uvedených trzích, mohla být otázka bližšího vymezení relevantních trhů z pohledu věcného ponechána otevřenou. Z hlediska geografického je relevantním trhem území ČR.
Hospodářské soutěže v oblasti činnosti pojišťovacích makléřů (zprostředkování pojištění) se v České republice účastní pouze AXA Konzern prostřednictvím společnosti Finanční poradci s.r.o., která zprostředkovává pojištění mezi jeho poskytovateli a klienty, pro které je pojištění sjednáváno. Podíl společnosti Finanční poradci s.r.o. v dané oblasti v roce 2002 nepřekročil [ obchodní tajemství ]. Žádný z navrhovatelů na trhu činnosti pojišťovacích makléřů nepůsobí. Uskutečněním posuzovaného spojení tak nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů. K hlavním konkurentům společnosti Finanční poradci s.r.o. patří OVB Allfinanz, RoFIS, s.r.o. a ZPF, s.r.o., které podle údajů poskytnutých navrhovateli dosahují řádově vyšších tržních podílů.
Při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž v oblasti činnosti pojišťovacích makléřů bylo zapotřebí vzít v úvahu i tu skutečnost, že soutěžitel Austria Versicherungsverein, resp. jím společně kontrolovaná společnost UNIQA pojišťovna a.s, působí v ČR na trzích životního a neživotního pojištění, tzn. vertikálně navazujících trzích. Po spojení tak navrhovatelé budou kontrolovat soutěžitele, tj. společnost Finanční poradci s.r.o., který bude mít možnost zprostředkovávat pro klienty pojištění, mimo jiné pojištění navrhovateli poskytované. Dojde tak vertikálnímu propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, které však vzhledem k postavení spojujících se soutěžitelů na dotčených trzích neovlivní nepříznivě hospodářskou soutěž na trhu činnosti pojišťovacích makléřů.
V oblasti poskytování služeb podnikatelských, finančních, ekonomických a organizačních poradců podniká v České republice ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost AXA Konzern prostřednictvím společnosti Finanční poradci s.r.o., jejíž tržní podíl byl v roce 2002 nižší než [ obchodní tajemství ]. Žádný ze soutěžitelů získávajících spojením kontrolu na tomto trhu nepodniká. Po spojení tak nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, pouze navrhovatelé získají možnost kontroly v nabývaném soutěžiteli.
Vzhledem k výše uvedeným vertikálním vazbám přihlédl Úřad vedle výše zmíněných trhů též k oblastem, v nichž jsou na území ČR činné společnosti, které mají po navrhovaném spojení v nabývaném soutěžiteli získat možnost kontroly, tedy oblastem životního a neživotního pojištění.
V oblasti životního pojištění na území ČR vyvíjí činnost první z navrhovatelů, společnost Austria Versicherungsverein, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti UNIQA pojišťovna a.s., která v této oblasti dosáhla v roce 2001 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] celkového obratu. To ji řadí na [ obchodní tajemství ] místo mezi ostatními konkurenty činnými v oblasti životního pojištění. Druhý z navrhovatelů, společnost Vulcania, stejně jako soutěžitel, ve kterém navrhovatelé získají možnost kontroly, tedy společnost AXA Konzern, v uvedené oblasti nepůsobí. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak nedojde ke zvýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů v oblasti životního pojištění.
V oblasti neživotního pojištěnína území ČR působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Austria Versicherungsverein, která na něm dosáhla v roce 2001 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] celkového obratu, což ji řadí na [ obchodní tajemství ] místo mezi dalšími konkurenty, kteří se účastní soutěže v uvedené oblasti. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak nedojde ke zvýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů v oblasti neživotního pojištění.
Protože aktivity spojujících se soutěžitelů se v oblastech životního a neživotního pojištění nepřekrývají (konglomerátní povaha spojení) a uvedené oblasti se vyznačují vysokým počtem konkurujících si soutěžitelů, zůstane navrhované spojení bez negativních dopadů v oblastech životního a neživotního pojištění. K tomuto závěru dospěl Úřad i přesto, že uskutečněním spojení dojde mezi společností UNIQA pojišťovna a.s. a společností Finanční poradci s.r.o. k vertikálnímu propojení.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích a zvláště dopadu nově vzniklých vertikálních vazeb Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Boris Brázdil, advokát White & Case, advokátní kancelář Staroměstské nám. 15 110 00 Praha 1
Právní moc: 23. 5. 2003