UOHS S057/2002
Rozhodnutí: OF/S057/02-1321/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Universal Music GmbH, Rakousko a Franz Koch Privatstiftung
Účastníci Koch Invest GmbH, Gewerbegebiet 1, 6600 Hofen, Rakousko Universal Music GmbH, Edelsinnstrasse 4, 1120 Vídeň, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 22. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 57/02-1321/02 V Brně dne 3. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 57/02, zahájeném dne
6. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Universal Music GmbH, se sídlem Edelsinnstrasse 4, Vídeň, Rakousko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Pavlem Marcem, advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 28.2.2002, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené mezi společností Universal Music GmbH, se sídlem Edelsinnstrasse 4, Vídeň, Rakousko, jako kupujícím, a společností Franz Koch Privatstiftung, se sídlem Gewerbegebiet 1, Höfen, Rakousko, jako prodávajícím, na základě které společnost Universal Music GmbH, se sídlem Edelsinnstrasse 4, Vídeň, Rakousko, získá 100% obchodní podíl ve společnosti Koch Invest GmbH, Gewerbegebiet 1, Höfen, Rakousko, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi obchodního podílu, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/02 ze dne 20. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené mezi společností Universal Music GmbH, se sídlem Edelsinnstrasse 4, Vídeň, Rakousko (dále jen "Universal"), jako kupujícím, a společností Franz Koch Privatstiftung, se sídlem Gewerbegebiet 1, Höfen, Rakousko, jako prodávajícím, na základě které společnost Universal získá 100% obchodní podíl ve společnosti Koch Invest GmbH, Gewerbegebiet 1, Höfen, Rakousko (dále jen "Koch Invest"), a tím přímou výlučnou kontrolou v této společnosti a zároveň nepřímou kontrolu v jejích dceřiných společnostech.
Společnost Universal je ovládána společností Universal Trading Company B.V., ta je dále ovládána společností Centenary Music B.V. a konečně společnost Centenary Music B.V. je ovládána společností Vivendi Universal S.A. Další společnosti kontrolované společností Vivendi Universal S.A. podnikají kromě zábavního průmyslu také v oboru poskytování telekomunikačních služeb a služeb v oblasti životního prostředí. Samotný účastník správního řízení-společnost Universal podniká ve výrobě a distribuci hudebních nahrávek, v poskytování licenčních práv k hudebním skladbám (hudební vydavatelství) a výrobě a distribuci hudebních videozáznamů. V České republice vlastní společnost Vivendi Universal podíly v následujících společnostech působících v oblasti prodeje hudebních nahrávek a hudebního vydavatelství: Venkow Records, a.s., B&M Music, spol. s r.o., Universal Music Publishing, s.r.o., Universal Music, s.r.o. a Popron Traxx, s.r.o. Celosvětový obrat společnosti Vivendi Universal S.A. a jejích dceřiných společností za rok 2000 činí více než .. Kč.
Činnost společnosti Koch Invest zahrnuje evropské aktivity skupiny Koch Group ovládané soukromou nadací Franz Koch Privatstiftung. Obchodní aktivity skupiny Koch Group spočívají ve výrobě a distribuci hudebních nahrávek, hudebních videozáznamů a hudebním vydavatelství. Jedinou dceřinou společností společnosti Koch Invest v České republice je KOCH Music Publishing s.r.o., kterou ovládá prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti KOCH Musikverlage GmbH. Celosvětový obrat dosažený společností Koch Invest a jejími dceřinými společnostmi činil za rok 2000 více než . Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společným předmětem podnikání obou spojujících se soutěžitelů je výroba a distribuce hudebních nahrávek a hudební vydavatelství. Součástí trhu výroby a prodeje hudebních nahrávek je: objevování a získávání nových umělců; nahrávání hudby; výroba nahrávek; marketing a propagace nahrávek a jejich prodej velkoobchodníkům a maloobchodníkům. Výroba hudebních videozáznamů je součástí trhu výroby hudebních nahrávek, a to z toho důvodu, že videozáznamy jsou vyráběny za účelem marketingové podpory hudebních nahrávek; lze je tedy považovat za nástroj marketingu a podpory nahrávek.
Hudební vydavatelství představuje nabývání práva k hudebním skladbám a jeho následného poskytování prostřednictvím licencí. Podstatná část obratů na tomto trhu pochází z poplatků, které obdrží soutěžitelé od národních společností kolektivní správy autorských práv. Vzhledem k tomu, že společnost Koch Invest nepodniká v České republice v oblasti hudebního vydavatelství, nedojde na tomto trhu po realizaci posuzovaného spojení k žádné změně a z toho důvodu není trh hudebního vydavatelství relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí.
Z věcného hlediska je relevantní trh vymezen jako trh výroby a distribuce hudebních nahrávek .
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím České republiky.
Podíl společnosti Universal na relevantním trhu v roce 2001 je cca %. Podíl společnosti Koch Invest nedosáhl v tomto roce ani %, výnosy z prodeje hudebních nahrávek společnosti Koch Invest v České republice činily Kč, jednalo se tedy o zanedbatelný a spíše náhodný dovoz.
Veškeré nahrávky prodané společností Universal v České republice jsou v současné době dováženy z Německa a Nizozemí, kde jsou vyráběny. Distribuci zajišťuje sama společnost Universal přímo svým zákazníkům-maloobchodníků i velkoobchodníkům. Společnost Koch Invest uskutečnila dovozy prostřednictvím společností Abella Versand GmbH a Koch Music Publishing s.p.z.o.o. Česká dceřiná společnost společnosti Koch Invest KOCH Music Publishing s.r.o. neuskutečnila žádné prodeje hudebních nahrávek.
Z hlediska konkurence je možné konstatovat, že relevantní trh je charakteristický silnou konkurencí na nabídkové i poptávkové straně. Na nabídkové straně neexistuje konkurence pouze mezi velkými nahrávacími společnostmi, ale i mezi nimi a menšími nezávislými společnostmi, a to především z toho důvodu, že postavení nahrávacích společností na trhu silně závisí na jejich schopnosti získat nové hudební interprety a udržet si stávající. Z tohoto hlediska jsou menší nezávislé společnosti mnohem pružnější v přizpůsobení smluvních vztahů konkrétním požadavkům.
Na straně poptávky je silný konkurenční tlak způsoben mimořádnou důležitostí nových hudebních nahrávek oproti nahrávkám již dříve uvedeným na trh a dále tím, že zákazníci vykazují poměrně nízkou loajalitu značce-určité nahrávací společnosti. Odběratelé nahrávacích společností tedy disponují velkou vyjednávací silou.
Vstup na trh s hudebními nahrávkami je relativně snadný a nevyžaduje vysoké investice. Neexistují žádné právní ani regulační překážky vstupu na trh. Výzkum a vývoj nehrají na daném relevantním trhu žádnou významnou roli.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Celkově je možné konstatovat, že se tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu po realizaci spojení významně nezvýší, nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Marc, LL.M., advokát
Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10
110 00 Praha 1
Právní moc: 22.4.2002