UOHS S057/2000
Rozhodnutí: VO I/S057/00 Instance I.
Věc SPojení podniků podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, D-45128 Essen, SRN VEW Aktiengesellschaft, Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 11. 9. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


Č.j.: S 57/00-1245/00-210 V Brně dne 18. 8. 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení č.j.: S 57/00 zahájeném dne 13. 7. 2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. na návrh účastníků řízení, jimiž jsou: RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, D-45128 Essen, SRN, a VEW Aktiengesellschaft, Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, SRN, ve správním řízení zastoupeni JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, AK Glatzová & Co., Betlémský palác, Husova 5,
Praha 1, PSČ 110 00, na základě plných mocí ze dne 4. 7. 2000 a 27. 6. 2000, ve věci udělení povolení ke spojení podniků: RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, D-45128 Essen, SRN,
a VEW Aktiengesellschaft, Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, SRN, dle § 8a zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb.
takto:
Spojení podniků RWE Aktiengesellschaft , Opernplatz 1, D-45128 Essen, SRN,
a VEW Aktiengesellschaft , Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, SRN ke kterému má dojít jejich splynutím ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
se dle ustanovení § 8a odst. 2 citovaného zákona povoluje . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 13. 7. 2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení předpokládaného spojení podniků ve smyslu
§ 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), který podali účastníci řízení-společnosti RWE Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, (dále jen "RWE) a VEW Aktiengesellschaft, Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, SRN, (dále jen "VEW") ve správním řízení zastoupeny JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, AK Glatzová & Co., Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, PSČ
110 00, na základě plných mocí ze dne 4. 7. 2000 a 27. 6. 2000. Ke spojení podniků účastníků řízení by mělo dojít ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona tak, že jmění společností RWE
a VEW přejde na nově založenou společnost.
Dne 4. 8. 2000 bylo zveřejněno v Obchodním věstníku oznámení o připravovaném spojení podniků s tím, že případné připomínky je třeba zaslat Úřadu do 8 dnů, přičemž Úřad žádné připomínky neobdržel. Dne 17. 8. 2000 bylo účastníkům řízení umožněno seznámit s výsledky šetření ve smyslu § 12 odst. 6 zákona.
Koncern RWE (tj. RWE a touto společností kontrolované podniky) působí zejména
v energetickém sektoru (výroba, distribuce a přenos elektrické energie). V této oblasti patří
k nejvýznamnějším soutěžitelům na německém trhu. Dále podniká v oblasti prodeje, přepravy a distribuce zemního plynu zejména v SRN, kde patří k významným soutěžitelům, v západní Evropě a dále v Maďarsku. Kromě toho se zabývá stavební činností (nadzemní stavby, podzemní stavby, management letišť), průmyslovými systémy (tiskařské systémy, výroba elektrotechnických zařízení, technické vybavení budov, energicko-technické komponenty, medicínská technika, služby v oblasti inženýrství), těžbou a zpracováním surovin (hnědé uhlí, výrobky z hnědého uhlí), podniká v oblasti životního prostředí (zpracování odpadů, recyklace vody, poradenství), minerálních olejů a chemických produktů (výrobky z minerálních olejů, petrochemické výrobky, chemické produkty, ropa, zemní plyn), telekomunikací a také v oblasti dodávek tepla a vody. Koncern RWE dosáhl v obchodním roce 1998/1999 celosvětového konsolidovaného obratu 38,415 mld. Euro.
V ČR kontroluje řadu společností, z nichž je třeba zejména uvést: RPS EKOLOGIE
s. r. o., Praha 10, Pražská 38, která se zabývá odvozem a likvidací domovního odpadu, živnostenského dopadu, tříděním odpadů, odvozem nebezpečného odpadu, čištěním komunikací, údržbou silniční zeleně (v Brně, Praze a okolí) a dále nákupem a prodejem separovaného skla; REODEPONA s. r. o., Plzeň, Cukrovarská 16, která na Plzeňsku podniká v oblasti svozu tuhého komunálního odpadu, svozu separovaných složek odpadu, v oblasti strojního čištění a dále provozuje sběrné dvory a skládku Chotíkov; REO-RWE Entsorgung s. r. o., Praha 2, Rumunská 1, která poskytuje služby na trhu nakládání s odpady; SOH Benátky nad Jizerou s. r. o., Benátky n. J., Zámek 49, která také poskytuje služby na trhu nakládání s odpady a dále provozuje skládku komunálních a průmyslových odpadů; Heidelberg Praha spol. s r. o., Praha 5, Tlumačovská 30, která je dovozcem tiskařských strojů do ČR; Elektroline, spol. s r. o., Praha 8, V Holešovičkách 41, zabývající se montážemi trakčních vedení, elektromontážemi a pokládkou kabelů, výrobou a montáží armatur pro trolejové vedení a elektrických řídích systémů; RSB LOGISTIC TRANS, s. r. o., zabývající se silniční dopravou.
Kromě toho RWE ovládá mj. společnosti: DEA Mineraloel ČR, spol. s . o., Service-4U s. r. o., HPC ENVIROTEC s. r. o., FWS-Praha s. r. o., TESSAG Praha s. r. o., Stavomontáže České Budějovice, a. s., EMG Elektro Milfait-Glatter spol. s r. o., VSB a. s., Plánská průmyslová společnost spol. s r. o., GEFOS a. s., Interma, a. s., GARDEN CENTRUM JENEČ spol. s r. o., BUDVAIR-letecká společnost a. s., a Hotel Máj, a. s.
Koncern VEW (tj. společnost VEW a jí kontrolované podniky) působí v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie, a dále je distributorem plynu pro konečné spotřebitele. Kromě toho podniká v oblasti likvidace odpadů. Celosvětový konsolidovaný obrat tohoto koncernu dosáhl 9,421 mld. DM.
V České republice VEW přímo či nepřímo kontroluje jednak společnost Buchen Ekoservis s. r. o., Litvínov, která se zabývá likvidací odpadu z elektráren a čištěním odpadu z elektráren, a dále pak společnosti ELBECO Jablonec nad Nisou s. r. o. a ELBECO a. s.
Dle § 8a odst. 1 zákona spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení Úřadu. Za narušení hospodářské soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Je tedy třeba zkoumat, zda v důsledku spojení dojde nebo může dojít k narušení hospodářské soutěže, přičemž tento případ nastane, když spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží (tj. na relevantním trhu). Úřad je tedy povinen vymezit relevantní trh a stanovit podíl soutěžitelů na tomto trhu.
I když pojem relevantní trh není v zákoně definován, obecně lze říci, že za relevantní trh se pokládá místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky v reálném čase. Věcně relevantní trh obvykle zahrnuje veškeré výrobky či služby, které spotřebitelé ohledně jejich vlastností, ceny a předpokládaného účelu použití pokládají za zaměnitelné nebo zastupitelné. Po stránce geografické se relevantním trhem rozumí oblast, ve které zúčastnění podnikatelé nabízejí relevantní produkty nebo služby, ohledně kterých jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a která se odlišuje od sousedních oblastí znatelně jinými soutěžními podmínkami. Relevantní trh se z hlediska času zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v obdobích ostatních.
RWE prostřednictvím kontrolovaných společností působí v ČR na následujících významných trzích: Prodej a servis tiskařských strojů, přičemž podíl společnosti Heidelberg Praha, spol. s r. o, činí na celostátním trhu cca 35 %; montáže trakčních vedení, elektromontáže a pokládky kabelů, výroba a montáž armatur pro trolejové vedení, dodávky elektrických řídících, ovládacích a zabezpečovacích systémů, přičemž podíl společnosti Elektroline, spol. s r. o. na celostátním trhu je cca 76 %; svoz a likvidace odpadů, na kterém dosahují společnosti REODEPONA, s. r. o., RPS-EKOLOGIE s. r. o., REO Entsorgung
s. r. o. a SOH Benátky nad Jizerou s. r. o., na místních (příp. regionálních) trzích podíl od 5 do 75 % (Praha, Brno a okolí, okresy Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, a okolí).
Podnik skupiny VEW, Buchen Ekoservis, s. r. o., působí na trhu čištění elektráren
a likvidace odpadu z elektráren, přičemž její podíl je cca 6,5 %.
Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že dané spojení podniků podléhá povolení ze strany Úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, neboť podíl soutěžitelů na relevantním trhu po spojení přesáhne 30 % hranici.
Dle § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech spojení Úřad nepovolí.
V souladu se zákonem se Úřad zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, resp. zkoumal újmu , která v důsledku spojení vzniká nebo může vzniknout. Přitom Úřad posuzuje, zda dochází k založení nebo k posílení dominantního postavení, přičemž v této souvislosti zkoumá strukturu všech spojením dotčených trhů, počet soutěžitelů na trhu, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní
a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů.
S ohledem na skutečnost, že spojující se skupiny podniků nepůsobí v ČR na shodných či na sebe navazujících relevantních trzích, lze konstatovat, že spojení nemá za následek snížení počtu soutěžitelů na trhu, nedojde ani zvýšení podílu spojujících se subjektů na trhu. Nelze tedy předpokládat, že by v důsledku spojení došlo k založení či posílení dominantního postavení soutěžitelů na trhu. Úřad také nezjistil, že spojení bude mít negativní dopady
na odběratele či dodavatele spojujících se subjektů. Úřad vzal v úvahu, že dochází ke snížení počtu potenciálních soutěžitelů, neboť po liberalizaci trhu s plynem a elektřinou by mohly spojující se subjekty vstoupit na tuzemských trh samostatně. S ohledem na vysoký počet potenciálních soutěžitelů zejména ze zemí EU nepředstavuje spojení podniků nebezpečí podstatnějšího omezení hospodářské soutěže.
V souvislosti se shora uvedenými dopady spojení na hospodářskou soutěž, resp. újmou, která v důsledku spojení vznikne nebo může vzniknout, se Úřad zabýval hospodářskými výhodami spojení, které byly uvedeny účastníkem řízení ve smyslu § 8a
odst. 2 zákona. Pojem "hospodářské výhody" zákon nedefinuje. Spojení přináší hospodářské výhody spojujícím se soutěžitelům zpravidla vždy, protože nelze předpokládat, že by měli zájem se vlastním jednáním poškozovat. Z této skutečnosti lze odvodit, že dle citovaného ustanovení se nejedná především nebo výlučně o výhody pro tyto subjekty. Hospodářské výhody nejsou čistě soutěžním kritériem, jsou proto Úřadem zvažovány z pohledu veřejného zájmu. Podstatu tohoto zájmu je třeba spatřovat zejména straně poptávky; to znamená, že je třeba uvedené výhody posuzovat z hlediska spotřebitele. Hospodářské výhody jsou především dány, jestliže spojení z dlouhodobého hlediska přináší nebo přinese spravedlivý podíl výsledných výhod i spotřebitelům, resp. odběratelům.
Účastníci řízení poukázali na to, že se jedná o podniky se špičkovým know-how v energetickém sektoru, sektoru zpracování odpadů i dalších oborů, a zkušenostmi s vysoce konkurenčním prostředí EU. Spojením technologií a poznatků vzrůstá schopnost vytvářet nové postupy a řešení a tím zlepšovat své postavení na trhu. Strany spojení pak mohou přenést své know-how a technologie na podniky kontrolované v České republice a zajistit tak jejich konkurenceschopnost před předpokládaným vstupem ČR do EU. Zefektivnění provozu těchto podniků se pozitivně projeví v širší nabídce výrobků a služeb konečným spotřebitelům. Konkrétně v oblasti odpadového hospodářství jsou strany spojení schopny vytvořit podmínky pro zlepšení životního prostředí (např. čištění elektráren) a lepšího nakládání s odpady (promyšlené systémy sběru zpracování odpadů), což se projeví ve zlepšení životních podmínek obyvatel.
Pokud jde o újmu na hospodářské soutěži, na základě výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že v důsledku spojení nedojde k nabytí či posílení dominantního postavení soutěžitelů na trhu a tedy negativní dopady spojení až na snížení počtu potenciálních soutěžitelů nejsou Úřadem spatřovány. Na základě zhodnocení újmy na hospodářské soutěži, která v důsledku spojení vzniká nebo může vzniknout, ve vztahu k hospodářským výhodám spojení, dospěl Úřad k závěru, že hospodářské výhody převažují nad možnou újmou, a tak spojení podniků soutěžitelů ve smyslu § 8a odst. 2 zákona povolil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím I. výkonného odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží: 1. RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN
2. VEW Aktiengesellschaft, Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, SRN
prostřednictvím: JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka, AK Glatzová & Co., Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1