UOHS S057/1130
Rozhodnutí: S057/11301/02-100 Instance II.
Věc Spojení podniků-Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim
Účastníci Raffinerie Tirtlemontoise S.A. Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Námitka podjatosti zamítnuta.
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 7. 1. 2003
Související rozhodnutí S057/01 , R030-031/01 , R013-014/01 , S057/01 , R 013,014/01 , S 57/01
Dokumenty dokument ke stažení 61 KB

Čj.: 11301/02-100 V Brně dne 20. 12. 2002
O námitce podjatosti Ing. Vladimíra Stankova, CSc., vrchního ředitele úseku fúzí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podané účastníky správního řízení č.j. S 57/01 vedeného před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Südzucker Aktiengessellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Mannheim, Maximilanstrasse 10, SRN, a Raffinerie Tirlemontoise S.A., se sídlem 182 avenue de Tervuren, 1150 Brusel, Belgie, zastoupenými na základě plné moci ze dne 4. 7. 2001 JUDr. Gabrielou Cinkovou, Ph.D., advokátkou Wolf Theiss & Partners, v.o.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, obsažené v rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 5. 2002 č.j. S 57/01-1746/02, jsem podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), rozhodl
t a k t o :
Námitka podjatosti se jako nedůvodná zamítá a návrhu na vyloučení z projednávání a rozhodování ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod č.j. S 57/01 se nevyhovuje . O d ů v o d n ě n í
Dne 30. 5. 2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") rozklad proti rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 5. 2002 č.j. S 57/01-1746/02, podaný účastníky správního řízení č.j. S 57/01, společnostmi Südzucker Aktiengessellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Mannheim, Maximilanstrasse 10, SRN a Raffinerie Tirlemontoise S.A., se sídlem 182 avenue de Tervuren, 1150 Brusel, Belgie, ve správním řízení zastoupenými na základě plné moci ze dne 4. 7. 2001 JUDr. Gabrielou Cinkovou, Ph.D., advokátkou Wolf Theiss & Partners, v.o.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1. Toto podání obsahovalo mimo jiné také oznámení účastníků řízení o skutečnostech nasvědčujících vyloučení Ing. Vladimíra Stankova, CSc., zaměstnance Úřadu, vrchního ředitele úseku fúzí, z projednávání a rozhodování ve správním řízení vedeném Úřadem pod č.j. S 57/01 ve věci návrhu na povolení spojení soutěžitelů Südzucker Aktiengessellschaft Mannheim/Ochsenfurt, se sídlem Mannheim, Maximilanstrasse 10, SRN a Saint Louise Sucre S.A., se sídlem Paříž, Francie, ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, z důvodu jeho podjatosti.
Shora uvedenou námitku podjatosti účastníci řízení opírají o přesvědčení, že Ing. Vladimír Stankov, CSc., činný za Úřad ve shora uvedeném správním řízení, se vůči právní zástupkyni účastníků dopustil neobjektivního a nepřátelského jednání, kdy v průběhu výslechů svědků údajně okřikoval zástupkyni účastníků řízení, korigoval její otázky položené svědkům a zasahoval tak do práv účastníků řízení. Účastníci řízení mají za to, že Ing. Stankov nerozhodl ve věci nestranně a nezávisle, ale již během řízení projevoval sympatie k osobám odlišným od účastníků řízení. O nestrannosti, neobjektivnosti a zaujatosti jednání Ing. Stankova údajně svědčí i útoky na předsedu představenstva Moravskoslezské cukrovary Dr. Manfreda Reiffa i způsob formulace otázek pokládaných svědkům. Podle názoru účastníků řízení podjatost Ing. Stankova je zjevná i ze způsobu, jaký se vypořádal s podmínkami navrženými účastníky řízení pro případ schválení předmětného spojení. Závěrem vznesených námitek právní zástupkyně účastníků řízení navrhla, aby Ing. Vladimír Stankov, CSc., byl z řízení ve věci spojení soutěžitelů vyloučen a aby řízením ve věci byl pověřen jiný zaměstnanec Úřadu.
Námitkou podjatosti jsem se zabýval samostatně a odděleně od ostatních námitek uplatněných ve shora uvedeném rozkladu, přičemž předně konstatuji, že jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by na základě poměru uvedeného zaměstnance k věci, účastníkům řízení nebo právní zástupkyni účastníků řízení zakládala jakoukoli objektivní pochybnost o jeho podjatosti. Z výsledků posouzení vyplynulo, že Ing. Vladimír Stankov, CSc. nemá přímý osobní právní zájem na projednávané věci, nevyvíjí nad rámec vedení uvedeného správního řízení ani sám, ani jménem Úřadu žádnou činnost, která by se mohla přímo jakkoli týkat účastníků řízení nebo právní zástupkyně, popř. která by k nim měla jakýkoli byť i nepřímý vztah. Uvedený pracovník Úřadu nemá na vyřízení věci žádný majetkový nebo jiný osobní zájem, ani takový zájem nemá osoba mu blízká.
Pokud jde o konkrétně vznesené námitky, konstatuji, že z obsahu žádného protokolu o výslechu svědků uskutečněného v rámci předmětného správního řízení ani z žádného jiného dokumentu, jenž by se tohoto procesního úkonu týkal, nevyplývá, že by Ing. Vladimír Stankov, CSc. jakkoli napomínal právní zástupkyni účastníků řízení, korigoval její otázky či jinak zasahoval do práv účastníků řízení. Rovněž tak ze spisu nevyplývá, že by účastníci řízení nebo jejich právní zástupkyně nezaznamenání takové skutečnosti do protokolu při jeho signaci namítali nebo že by námitku nesprávné či neúplné protokolace uplatňovali kdykoli po uskutečnění takového úkonu. Tvrzení o projevech sympatie k zástupcům jiných osob v rámci řízení rovněž shledávám jako neopodstatněné a nijak neodůvodněné, když ani tomuto závěru obsah správního spisu nenasvědčuje.
Po posouzení věci jsem tedy dospěl k závěru, že důvody podjatosti ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), nebyly zjištěny. Návrhu na vyloučení Ing. Vladimíra Stankova, CSc. z projednávání a rozhodování předmětné věci proto nevyhovuji a podanou námitku účastníků řízení zamítám. P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 12 odst 2 zákona č.. 71/1967 Sb, o správním řízení (správní řád), podat sam ostatné odvolání.
Ing. Josef Bednář
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Obdrží:


Südzucker Aktiengessellschaft Mannheim/Ochsenfurt
Maximilanstrasse 10
Mannheim
SRN


Raffinerie Tirlemontoise S.A.
182 Avenue de Tervuren
1150 Brusel
Belgie


prostřednictvím právní zástupkyně
JUDr. Gabriela Cinková, PhD.
advokátka Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10, 110 00 Praha 1


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 1. 2003.