UOHS S056/2005
Rozhodnutí: OHS/S056/05-492/05-SOHS II Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů spol. FIREMETs.r.o. a KOVOŠROT GROUP, s.r.o.
Účastníci FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Nové Město, Praha 1 KOVOŠROT PRAHA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB


S 56/05-492/05-SOHS II V Brně dne 23. prosince 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 56/05, zahájeném dne 21. listopadu 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, Nové Město, IČ: 27378161, a pan Ing. Miroslav Rychna, bytem Letní 94/4, Praha 10-Nedvězí, ve správním řízení zastoupených Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, se sídlem Vodičkova 37/707, Praha 1, na základě plných mocí, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií a o společném podniku, kterou hodlají uzavřít pan Ing. Miroslav Rychna, bytem Letní 94/4, Praha 10-Nedvězí, jako prodávající, a společnost KOVOŠROT GROUP, s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1-Nové Město, IČ: 27393666, jako kupující, v jejímž důsledku má společnost KOVOŠROT GROUP, s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1-Nové Město, IČ: 27393666, a jejím prostřednictvím oba její 50% společníci pan Ing. Miroslav Rychna, bytem Letní 94/4, Praha 10-Nedvězí, a společnost FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, Nové Město, IČ: 27378161, získat akcie představující 61% podíl na základním kapitálu společnosti KOVOŠROT PRAHA, a.s., se sídlem Ke Kablu 289, Dolní Měcholupy, Praha 10, IČ: 45805962, a tím i možnost tuto společnost společně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2005 ze dne 30. listopadu 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad obdržel jednu námitku proti uvedenému spojení soutěžitelů, tvrzení v něm uvedená však nebyla podložena odpovídajícími údaji. Za účelem prověření této námitky a rovněž podrobnější analýzy spojením dotčeného sektoru Úřad oslovil v souladu s § 21 odst. 5 zákona některé na něm působící subjekty, jakož i SPDS-APOREKO (Svaz průmyslu druhotných surovin) a Hutnictví železa, a.s. (ocelářská asociace sdružující podniky v České republice a na Slovensku). Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií a o společném podniku (dále jen "Smlouva"). Uvedená Smlouva dosud nebyla uzavřena, navrhovatelé tedy požádali Úřad o povolení spojení soutěžitelů podle § 15 odst. 3 písm. a) zákona. Smluvními stranami mají být pan Ing. Miroslav Rychna, bytem Letní 94/4, Praha 10-Nedvězí, jako prodávající (dále jen "pan Rychna"), společnost KOVOŠROT GROUP, s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1-Nové Město, IČ: 27393666 (dále jen KGROUP"), jako kupující, a dále pak společnosti FIREMET s.r.o., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, Nové Město, IČ: 27378161 (dále jen Firemet"), a Scholz AG, se sídlem Am Bahnhof, Essingen, Spolková republika Německo (dále jen "Scholz AG").
V důsledku Smlouvy má společnost KGROUP získat od prodávajícího pana Rychny akcie představující 61% podíl na základním kapitálu společnosti KOVOŠROT PRAHA, a.s., se sídlem Ke Kablu 289, Dolní Měcholupy, Praha 10, IČ: 45805962 (dále jen "Kovošrot Praha"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Vzhledem k tomu, že společníky společnosti KGROUP jsou vždy s 50% podílem pan Rychna a společnost Firemet, získají tito společníci v důsledku navrhované transakce možnost nepřímo kontrolovat společnost Kovošrot Praha.
Navrhovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména pak nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Pan Rychna je fyzickou osobu, která není podnikatelem, kontroluje však společnost Kovošrot Praha a jejím prostřednictvím další osoby.
Akciová společnost Kovošrot Praha je tuzemským významným obchodníkem s kovovým odpadem a jeho zpracovatelem, v menší míře se zabývá i výkupem sběrového papíru. Svou sítí výkupních skladů a zpracovatelských provozů pokrývá území Hlavního města Praha, Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Královéhradeckého kraje.
Mezi soutěžitele kontrolované společností Kovošrot Praha náleží následující společnosti:
Kovošrot Kladno a.s., se sídlem Libušina č.p. 232, Kladno-Dubí, IČ: 60193620, která působí především v oblasti nakládání s odpady, kovoobrábění a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu, služeb a přenosu informací,
KOVOŠROT Hradec Králové, s.r.o., se sídlem Vážní čp. 857, Hradec Králové, IČ: 63220440, zabývající se rovněž zejména podnikáním v oblasti nakládání s odpady a nebezpečnými odpady, poradenstvím v oblasti nakládání s odpady, zprostředkováním obchodní činnosti a služeb apod.,
SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s., se sídlem Travná č.p. 1239, Praha 9, IČ: 60193859, působící především v oblasti nakládání s odpady a v oblasti sběru, výkupu, třídění, úpravy, zpracování a prodeje druhotných surovin,
Sběrné suroviny, a.s., se sídlem Pražská 493, České Budějovice, IČ: 60827718, která je činná zejména v oblasti nakládání s odpady, včetně nebezpečných, výroby, instalace a oprav elektrických strojů a přístrojů a silniční dopravy,
AUTORECYKLING a.s., se sídlem Ke Kablu č.p. 289, Dolní Měcholupy, Praha 10, zabývající se obchodní činností,
Uhelné sklady HK a.s., se sídlem Vážní čp. 857, Hradec Králové, IČ: 47452404, která se zabývá nákupem, prodejem a skladováním paliv a maziv, provozováním drážní dopravy a silniční motorové dopravy nákladní, výrobou dřevěných výrobků a palivového dřeva apod.,
RECYCLING CB s.r.o., se sídlem Pražská 493, České Budějovice, IČ: 25160281, působící v oblasti nakládání s odpady, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje a v zprostředkovatelské činnosti.
Mimoto je pan Rychna vlastníkem 50% obchodního podílu ve společnosti KGROUP a v době před realizací posuzované transakce též vlastníkem akcií představujících 61% podíl na základním kapitálu společnosti Kovošrot Praha.
Společnost Firemet je společností založenou za účelem realizace posuzované transakce. Kromě společné kontroly společnosti KGROUP nekontroluje společnost Firemet žádné další osoby. Jejím jediným společníkem je společnost Scholz AG. Tato společnost se zabývá zejména obchodem a zpracováním litinového, železného a ocelového odpadu a šrotu a odpadu a šrotu z neželezných kovů. Společnosti skupiny Scholz se rovněž zabývají činnostmi v oblasti sběrového papíru, hutnictvím a kovovýrobou. V České republice náleží do skupiny Scholz následující společnosti:
Scholz Trading, spol. s r.o., se sídlem Eliášova 21, Praha 6, IČ: 60717637, působící v oblasti nakládání s odpady,
POLDI Hütte s.r.o., se sídlem Průmyslová 1343, Kladno, IČ: 25649787 (dále jen "Poldi"), která je činná v oblasti vývoje a výroby oceli a jí podobných slitin, tepelného zpracování oceli, zužitkování, zpracování a úpravy odpadů a vedlejších produktů vznikajících při výrobě, úpravě a dodávkách šrotu a v oblasti nakládání s odpady.
HEAT TREATMENT BOHEMIA s.r.o., se sídlem Průmyslová 1343, Kladno, IČ: 25000811, zabývající se podnikáním v oblasti nakládání s odpady, povrchových úprav a svařování kovů a dalších materiálů a zprostředkování obchodu a služeb,
SCH Stahl Trade, s.r.o., se sídlem Na Výtoni 9, Praha 2, IČ: 60932244, působící především v oblasti nakládání s odpady,
KOVOŠROT Děčín, a.s., se sídlem Papírnická 604/3, Děčín, IČ: 47782978, která se zabývá podnikáním v oblasti nakládání s odpady, včetně nebezpečných, nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv, provozování čerpacích stanic pohonných hmot, provozování silniční motorové dopravy nákladní, zasilatelství apod.,
Severočeské sběrné suroviny a.s., se sídlem Švermova 117, Liberec, IČ: 49902598, jejímž předmětem podnikání je nakládání s odpady, včetně nebezpečných, zprostředkovatelská činnost, silniční motorová doprava nákladní,
NOVOSCHROTT, spol. s r.o., se sídlem Mlýnská 30, Karlovy Vary, IČ: 49789830, která podniká zejména v oblasti nakládání s odpady a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu,
ESOKOVOŠROT s.r.o., se sídlem Milheimova 2719, Pardubice, IČ: 64826333, která je činná v oblasti nakládání s odpady, provozování silniční motorové dopravy nákladní, jakož i oblasti zprostředkování v obchodě, strojírenství, stavebnictví, zemědělství a potravinářství,
KD METALL s.r.o., se sídlem Hradecká 535, Jaroměř, okres Náchod, IČ: 47471697, působící v oblasti nakládání s odpady,
Chebský Kovošrot, spol. s r.o., se sídlem Tichá 134/10, Podhrad, Cheb, IČ: 25221060, podnikající v oblasti nakládání s odpady a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu,
" L I G N A Rumburk, spol. s r.o. ", se sídlem 9. května 991, Rumburk, IČ: 61328766, zabývající se rovněž podnikáním v oblasti nakládání s odpady, zprostředkovatelskou činností, ale i zemědělskou rostlinnou a živočišnou výrobou, a
TELOMONT-služby, spol. s r.o., se sídlem Papírnická 604/3, Pardubice, IČ: 62742001, zabývající se obchodní činností.
Mimo shora uvedené subjekty se společnost Scholz AG dále podílí na společnosti DEMONTA Trade a.s., se sídlem Železná 16, č.p. 492, Brno, IČ: 63494671, jejímž předmětem podnikání je především nakládání s odpady, včetně nebezpečných, a jejím prostřednictvím pak na společnostech KOVOHUTĚ ČELÁKOVICE, a.s., se sídlem Křižíkova ul. č.p. 270, Čelákovice, okres Praha-východ, IČ: 46357033, Kovohutě Mníšek a.s., se sídlem Mníšek pod Brdy, čp. 900, okres Praha-západ, IČ: 45148112, a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 100, Třinec-Staré město, IČ: 18050646, které se zabývají hutní výrobou. Dopady spojení
V průběhu správního řízení Úřad šetřil, zda posuzované spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či navrhovatelů.
Spojující se soutěžitelé se zabývají zpracováním druhotných surovin a jejich prodejem k dalšímu využití. Jde o následující druhotné suroviny:
litinový, železný a ocelový odpad a železný šrot (dále jen "ŽŠ"), tj. neupravené druhy materiálů vymezených ČSN 42 0030, které se nakupují od obyvatelstva, podnikatelů, zemědělců, průmyslových podniků aj.,
odpady a šrot z neželezných kovů (dále jen "NK"), jedná se o všechny druhy materiálů vymezené ČSN 42 1331,
sběrový papír, tj. časopisy, noviny, kartóny, obalový materiál apod. (dále jen "SP"), který je dodáván k dalšímu využití (recyklace).
Současně spojující se soutěžitelé nepatří mezi producenty druhotných surovin, tj. ty, při jejichž výrobě či poskytování služeb vzniká odpad výše uvedeného druhu. Aby mohli uvedené druhotné suroviny zpracovávat a prodávat k dalšímu využití, musí je nejprve na trhu vykoupit.
Výkup ŽŠ zahrnuje shromažďování, třídění a zpracování, tzn. řezání, stříhání, lisování apod. Upravený ŽŠ je dodáván hutím, slévárnám a ocelárnám k dalšímu použití pro výrobu železa a oceli. ŽŠ je do výkupen dodáván přímo producenty ŽŠ nebo jej výkupci sami odvážejí. Z hlediska přepravních nákladů lze vymezit území v okruhu cca 30-70 km od obchodního místa, ze kterého je hospodárné toto zboží dopravovat (podíl dopravních nákladů na výkupní ceně klesá se zvětšujícím se objemem přepraveného ŽŠ). Výkup probíhá obdobně jako u SP, tzn. že jsou zde soutěžitelé zabývající se pouze výkupem, ale také soutěžitelé schopni zpracovat a prodat vykoupený ŽŠ konečným zpracovatelům.
Při prodeji ŽŠ se opět jedná o obdobný systém jako u prodeje SP, kdy hutě a slévárny požadují dodávky určité hmotnosti a složení. Doprava do výrobních podniků probíhá většinou prostřednictvím železniční dopravy.
Výkup NK představuje výkup odpadu a šrotu z neželezných kovů, tj. mědi, hliníku, mosazi, olova apod. Vykoupené neželezné kovy jsou rovněž ve výkupnách zpracovávány a poté jsou opět dodávány primárním výrobcům k dalšímu využití. Výkup NK (doprava) probíhá stejným způsobem jako výkup ŽŠ, prodej NK výrobním podnikům je uskutečňován většinou kamionovou dopravou. Při výkupu NK se v porovnání s výkupem ŽŠ výrazněji uplatňuje výkup od obyvatelstva. Ze strany výrobců je zájem i o menší množství, bez omezování minimálním objemem.
ŽŠ a NK jsou po zpracování prodávány velkým, zpravidla nadnárodním společnostem provozujícím hutě, slévárny a obdobné provozy. Cena je určována celosvětovou nabídkou a poptávkou po tomto zboží a komoditními burzami, na kterých se toto zboží obchoduje. S ohledem na velká množství prodávaného upraveného ŽŠ a NK přitom přepravní náklady nehrají tak významnou roli, jako při výkupu.
Výkup SP zahrnuje především výkup časopisů, novin, kartónů, obalů apod. Vykoupený SP je ve výkupnách tříděn, může být dále lisován na lisovacích linkách a balen do balíků o určité hmotnosti. Vzhledem k nízké výkupní ceně SP soutěžitelé zabývající se výkupem SP většinou neprovádějí svoz sběrového papíru (dopravní náklady by převýšily výkupní cenu SP). Z tohoto důvodu je SP dovážen producenty přímo do výkupen. Dle technického vybavení výkupen probíhá buď pouze výkup, příp. i třídění SP, a jeho prodej dalšímu soutěžiteli, který má technologii pro zpracování vykoupeného SP, nebo SP vykoupí soutěžitel, který jej také zpracuje (třídění, lisování, balíkování ap.). Zpracovaný SP je prodáván k dalšímu využití v papírenském průmyslu.
Na základě všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že existují samostatné, navzájem nezastupitelné trhy služeb spočívajících ve výkupu jednotlivých druhů druhotných surovin a samostatné trhy jednotlivých druhotných surovin, určených pro konečné zpracovatele (hutě, ocelárny, slévárny). Z tohoto důvodu Úřad v tomto případě spojení soutěžitelů vymezil z hlediska výrobkového jako relevantní trhy:
trh služeb spočívajících ve výkupu ŽŠ,
trh služeb spočívajících ve výkupu NK,
trh služeb spočívajících ve výkupu SP,
trh služeb spočívajících v prodeji ŽŠ,
trh služeb spočívajících v prodeji NK a
trh služeb spočívajících v prodeji SP.
Pokud jde o vymezení relevantních trhů z hlediska geografického, Úřad dospěl k závěru, že relevantní trhy spočívající ve výkupu SP, ŽŠ a NK jsou vymezeny územím jednotlivých krajů, na nichž působí společnost Kovošrot Praha, tj. územím hlavního města Praha, územím Středočeského kraje, územím Jihočeského kraje a územím Královéhradeckého kraje. Relevantní trhy spočívající v prodeji SP, ŽŠ a NK jsou pak z hlediska geografického vymezeny územím celé České republiky.
Spojující se soutěžitelé jsou aktivní především na relevantních trzích spočívajících ve výkupu a prodeji ŽŠ a NK, méně pak na relevantních trzích spočívajících ve výkupu a prodeji SP. Vzhledem k geograficky omezené povaze relevantních trhů spočívajících ve výkupu ŽŠ, NK a SP se Úřad zaměřil na území, na nichž působí jak společnost Kovošrot Praha, tak i společnost Firemet, resp. skupina Scholz. Takovými územími jsou území Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje.
Pokud jde o výkup ŽŠ, ročně je této druhotné suroviny v České republice vykoupeno přibližně 3.207.400 tun, přičemž podíl spojujících se soutěžitelů na tomto objemu je nižší než 20%. Na relevantním trhu spočívajícím ve výkupu ŽŠ na území Středočeského kraje, jehož celková velikost je 560.000 tun byl v roce 2004 tržní podíl společností kontrolovaných panem Rychnou cca 12 %, podíl skupiny Scholz na tomto relevantním trhu činil přibližně 7,5 %. Celková velikost shora uvedeného výrobkového relevantního trhu na území Královéhradeckého kraje se pohybuje okolo 250.000 tun ŽŠ, tržní podíl společností kontrolovaných panem Rychnou je cca 6 %, tržní podíl skupiny Scholz přibližně 8 %.
Neželezných kovů se v celé České republice ročně vykoupí přibližně 170.000 tun, na území Středočeského kraje je to cca 21.200 tun a na území kraje Královéhradeckého cca 16.000 tun. Společnosti kontrolované ze strany pana Rychny dosahují na území kraje Středočeského cca 2,5% tržního podílu, na území kraje Královéhradeckého pak podílu nižšího než 1 %. Tržní podíl společností ze skupiny Scholz na relevantním trhu spočívajícím ve výkupu NK ve vztahu k území kraje Středočeského činí cca 0,5 %, ve vztahu k území kraje Královéhradeckého pak cca 0,6 %.
Výkupem SP na území Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje se spojující se soutěžitelé prakticky nezabývají, jejich společné tržní podíly na takových relevantních trzích nepřekročí hranici 1 %.
Na všech výše uvedených relevantních trzích působí jak v kraji Středočeském, tak i Královéhradeckém, dostatek dalších soutěžitelů schopných vyvážit tržní sílu subjektu vzniklého v důsledku posuzovaného spojení. Jedná se zejména o společnosti TSR Czech Republic s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, Praha 8 (dále jen "TSR"), České sběrné suroviny, a.s., se sídlem Poděbradská 541/29, Praha 9, JARÝ s.r.o., se sídlem průmyslová oblast Semtín čp. 105, Pardubice VII-Doubravice, EURO WASTE, a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí apod.
Celková velikost relevantního trhu spočívajícího v prodeji ŽŠ je odhadována na cca 2.240.000 tun. Tržní podíl osob kontrolovaných ze strany společnosti Scholz AG je přibližně 7 %, tržní podíl subjektů kontrolovaných panem Rychnou je pak cca 6,5 %. Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů je společnost TSR s cca 14,5% tržním podílem, dále pak společnost TROJEK, s.r.o., se sídlem V jámě č. 8, Praha 1, IČ: 49606778, s cca 9% podílem, fa Petr Lamich-LAMA, se sídlem Sadová 113, Opava, s cca 4,5% podílem, společnost STEELTRADE, s.r.o., se sídlem Wahingtonova 17, Praha 1, IČ: 60466839, s cca 6,5% podílem a další.
Z hlediska prodeje NK je celková velikost předmětného relevantního trhu v České republice odhadována na přibližně 110.000 tun. Společnosti skupiny Scholz dosahují na tomto relevantním trhu cca 6,8% tržního podílu, společnosti kontrolované panem Rychnou pak cca 2,2% podílu. Hlavním konkurentem je i na tomto relevantním trhu společnost TSR s tržním podílem okolo 14 %, dále pak společnost SAKER spol. s r.o., se sídlem Na Sádkách 3475, Kroměříž, IČ: 46960830, s cca 9% tržním podílem, MIKO TRADE s.r.o., se sídlem Rýmařovská 13, Bruntál, IČ: 25389980, s cca 11% podílem, PARTR spol. s r.o., se sídlem Všemina 234, Slušovice, IČ: 60728515, s cca 7,5% podílem a další.
Celková velikost relevantního trhu spočívajícího v prodeji SP na území České republiky se pohybuje okolo 560.000 tun ročně. Na takto vymezeném relevantním trhu se společnosti ze skupiny Scholz podílí cca 4,6 %, subjekty kontrolované panem Rychnou cca 3,6 %. Nejvýznamnějším soutěžitelem působícím na shora uvedeném relevantním trhu je společnost EURO WASTE, a.s. s tržním podílem přesahujícím 50 %. Dalšími významnými subjekty činnými na tomto relevantním trhu jsou společnosti REMAT TRADE s.r.o., se sídlem Pompova 334/37, Brno, IČ: 25341651, s podílem okolo 12,5 %, ORC group, s.r.o., se sídlem Větrov 249/12, Ostrava-Petřkovice, IČ: 25823582, s cca 8% podílem či ROPO Recycling, s.r.o., se sídlem Liběšice 140, IČ: 25499041, s podílem cca 5,5 %.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích, jejich činnosti se, jak již bylo shora uvedeno, vzájemně překrývají, avšak ani po realizaci posuzovaného spojení nedosáhne tržní podíl spojením vzniklého subjektu na žádném z vymezených relevantních trhů hranice 20 %.
Kromě horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů dojde v důsledku realizace posuzovaného spojení k prohloubení vertikální integrace spojujících se soutěžitelů. Společnost Scholz AG totiž kontroluje společnost Poldi, jejímž hlavním předmětem podnikání je hutní výroba a kovovýroba. Společnost Poldi tedy náleží mezi odběratele ŽŠ a NK vykoupeného spojujícími se soutěžiteli. Avšak s ohledem na rozsah zpracovávaných druhotných surovin společností Poldi a s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost Poldi se zabývá výrobou ušlechtilé oceli, u které je možnost využití ŽŠ značně omezena, nelze předmětnou vertikální integraci považovat za zásadní konkurenční výhodu oproti jiným, na vymezených relevantních trzích činným, soutěžitelům.
Obecně lze konstatovat, že trhy spočívající ve výkupu a prodeji druhotných surovin jsou závislé na potřebě zpracovatelů ŽŠ, NK a SP a na nabídce těchto komodit jejich producenty. Jedná se o druhově určené zboží, tudíž věrnost značce nehraje zásadní roli, na straně výkupu ani prodeje zpravidla neexistují dlouhodobé smlouvy.
Z hlediska prodeje druhotných surovin nejsou budovány žádné speciální prodejní sítě, zpracované suroviny jsou dodávány právnickým osobám, které je využijí v další hutní, ocelářské či papírenské výrobě. Naproti tomu, z hlediska výkupu je budována síť výkupních míst, která se liší velikostí a vybavením. Výkup, který je realizován od právnických i fyzických osob, není sám o sobě technicky ani finančně náročnou činností, o čemž svědčí velké množství subjektů, které se touto činností zabývají.
Pokud jde o faktory ovlivňující vstup nových soutěžitelů na vymezené relevantní trhy, významnou skutečností je fakt, že nakládání s odpady šrotů a sběrového papíru jako druhotnými surovinami je živností volnou, hospodaření s odpady je legislativně upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, a prováděcími předpisy. Z hlediska výkupu druhotných surovin je při vstupu na trh třeba rozlišovat mezi sběrnou druhotných surovin, ve které neprobíhá jejich zpracování nebo probíhá v omezeném rozsahu, a sběrnou, ve které jsou druhotné suroviny zpracovány. Náklady na vstup na trh budou v případě "pouhé" sběrny druhotných surovin prakticky zanedbatelné, jejich výše úměrně naroste s investicemi do zařízení na zpracování vykoupených druhotných surovin, přičemž výše investice záleží na předpokládaném množství, které bude daný soutěžitel vykupovat a zpracovávat.
Vývoj a výzkum nehrají pro podnikání v oblasti výkupu a prodeje druhotných suroviny významnou roli.
Na základě zhodnocení shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nedojde na žádném z relevantních trhů nebo v oblastech navazujících či úzce souvisejících ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Tento závěr Úřadu potvrdili ve svých stanoviscích rovněž oslovení soutěžitelé, jakož i SPDS-APOREKO (Svaz průmyslu druhotných surovin) a Hutnictví železa, a.s., jakožto sdružení odběratelů ŽŠ a NK.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
PM: 28. prosince 25
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Pravda, advokát
AK bnt-pravda & partner, v.o.s.
Vodičkova 37/707
110 00 Praha 1