UOHS S056/2001
Rozhodnutí: OF/S056/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Rexam Overseas Holding Ltd. a Schmalbach-Lubeca AG,
Účastníci Rexam Overseas Holding Ltd., 4 Millbank, Londýn SW1P 3XR, Velká Británie Schmalbach-Lubeca AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 29. 8. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB


Č.j. S 56/01-1232/01-OF V Brně dne 9. srpna 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 56/01-OF, zahájeném dne 4. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Rexam Overseas Holding Ltd., se sídlem 4 Millbank, Londýn SW1P 3XR, Velká Británie, zastoupená panem Romanem Kramaříkem, advokátem, se sídlem Krakovská 9, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 27. června 2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází v souvislosti se Smlouvou o převodu obchodního podílu, uzavřenou mezi společnostmi Rexam Overseas Holding Ltd., se sídlem 4 Millbank, Londýn SW1P 3XR, Velká Británie a Schmalbach-Lubeca AG, se sídlem Kaiserwether Str. 115, 40832 Ratingen, SRN, na základě které získá společnost Rexam Overseas Holding Ltd. 100% obchodní podíl na společnosti Schmalbach-Lubeca Czech Republic s.r.o., se sídlem Dýšina 292, Ejpovice, je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Toto spojení soutěžitelů se podle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 4. července 2001 na návrh společnosti Rexam Overseas Holding Limited, se sídlem 4 Millbank, Lodon SW1P3XR, Velká Británie (dále jen "Rexam"), zastoupené panem Romanem Kramaříkem, advokátem, se sídlem Krakovská 9, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 27. června 2001, správní řízení S 56/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže převodem 100% obchodního podílu podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost Rexam. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona tím, že společnost Rexam, jako nabyvatel a společnost Schmalbach-Lubeca Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserwerther Str. 115, 40835 Ratingen, Spolková republika Německo (dále jen "Schmalbach AG"), uzavřou Smlouvu o převodu obchodního podílu. Předmětem převodu je 100% obchodní podíl na společnosti Schmalbach-Lubeca Czech republic s.r.o., se sídlem Dýšina 292, Ejpovice, okres Rokycany (dále jen "Schmalbach ČR"). Nabytím výše uvedeného obchodního podílu získá společnost Rexam přímou kontrolu nad společností Schmalbach ČR, ve smyslu ust. § 12 odst.3 zákona.
Dne 11. července 2001 vyzval Úřad zástupce účastníka řízení k odstranění nedostatků návrhu na zahájení řízení a vydal současně rozhodnutí č.j. S 56A/01-952/01-OF o přerušení správního řízení z důvodu nedostatků podání. Doplnění návrhu Úřad obdržel dne 20. července 2001.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
informací o spojovaných společnostech (zejména seznamy dceřiných společností, seznamy zákazníků, výroční zprávy),
odpovědí oslovených odběratelů,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/01 ze dne 18. července 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí. Charakteristika spojovaných subjektů
Rexam Overseas Holding Limited , se sídlem 4 Millbank, Lodon SW1P3XR, Velká Británie, je společnost založená podle anglického práva, která je 100% dceřinou společností společnosti Rexam PLC. Rexam ovládá skupinu společností, které se specializují na výrobu obalů pro různé průmyslové sektory, konektory a software pro strojírenství, poskytovaní služeb v oblasti stavebnictví, výrobu zobrazovacích medií.
Celosvětový obrat skupiny Rexam činil za rok 2000 přibližně 4.164 mil. Euro (140,6 mld. Kč). Největší podíl na obratu společnosti (cca 75 %) tvoří výroba obalů zejména pro potravinářský a zdravotnický sektor. V rámci České republiky dosáhla skupina v roce 2000 obratu ve výši 7,6 mil. Euro (257 mil. Kč).
V únoru 1999 došlo k úplnému sloučení společnosti Rexam se společností PLM AB, které bylo schváleno Evropskou komisí v rozhodnutí Case No. IV/M.1400-REXAM/PLM. V roce 1999 se Rexam rovněž sloučil s americkou společností American National Can Group Inc. I toto spojení bylo Evropskou komisí v rozhodnutí Case No. IV/M.1939 Rexam/American National Can Inc. schváleno, avšak s podmínkou odprodeje dvou výrobních závodů.
Schmalbach-Lubeca Czech republic s.r.o ., se sídlem Dýšina 292, Ejpovice, okres Rokycany je společnost s ručením omezeným, byla založena, podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13538, dne 14.12.1995. Dosud byla 100% dceřinou společností společnosti Schmalbach AG, kterou společně kontrolují společnosti Aliany Capital Partners GmbH a E.ON AG/VIAG AG.
Společnost Schmalbach ČR se zabývá výrobou nápojových plechovek a PET lahví. V České republice skupina Schmalbach začala podnikat v roce 1998, kdy prostřednictvím společnosti Schmalbach ČR koupila od společnosti Škoda Tabákové Stroje, s.r.o. majetek na výrobu nápojových plechovek v Ejpovicích. Úřad toto spojení schválil dne 13.07. 1998 rozhodnutím č.j. S 95/98-230.
Celosvětový obrat společnosti Schmalbach ČR za rok 2000 byl ve výši 16,9 mil. Euro (571,3 mil. Kč). V rámci České republiky dosáhla společnost Schmalbach ČR v roce 2000 obratu ve výši 10,9 mil. Euro (369,8 mil. Kč).
Společnost Schmalbach ČR Czech Republik, s.r.o. neuskutečnila za poslední tři roky žádnou akvizici.
Relevantní trh
Vzhledem k výše uvedeným údajům je zřejmé, že navrhované spojení soutěžitelů je spojením ve smyslu zákona a zároveň, že se jedná o takové spojení, které ve smyslu § 13 podléhá povolení Úřadu. V dalším kroku Úřad zkoumal, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Relevantní geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Z hlediska geografického se tedy jedná o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný doposud pravidelně se opakujícími dodávkami .
Spojující se soutěžitelé se shodně zabývají výrobou nápojových plechovek a výrobou PET lahví. Podle smlouvy o převodu obchodního podílu, na základě které dochází k posuzovanému spojení, však bude výroba PET lahví ve společnosti Schmalbach ČR převedena ještě před realizací transakce nebo jakmile to bude co nejdříve možné po realizaci transakce, na společnost Schmalbach AG. Po spojení bude Schmalbach ČR vyrábět pouze nápojové plechovky. Z tohoto důvodu Úřad od trhu s PET lahvemi odhlédnul a dále se zabývá pouze nápojovými plechovkami.
V předchozích rozhodnutích Úřadu byly nápojové plechovky definovány jako samostatný výrobkový trh. Ve svém rozhodnutí č.j. S 95/98-230, Úřad přímo definoval relevantní výrobkový trh jako trh nápojových plechovek z hliníku a bílého cínu o obsahu 150-500 mililitrů určených pro lihuprosté nápoje, džusy, minerální vody a pivo. Vzhledem k charakteristice, ceně a zamýšlenému účelu užití lze považovat nápojové plechovky za odlišitelné a nezaměnitelné s jinými druhy obalů. Podobný postoj zaujímá i Evropská komise v rozhodnutí Case No. IV/M.1939 Rexam/American National Can Inc.
Z hlediska možné zastupitelnosti a zaměnitelnosti s jinými druhy obalů, jsou nejbližším druhem výrobků obaly ze skla, plastů a kartonu. S ohledem na cenové rozdíly, měrnou hmotnost obalů, technologii výroby , zvyklosti spotřebitelů, způsob a náklady spojené s ekologickou likvidací obalů nelze považovat tyto výrobky za vzájemně zaměnitelné. Spotřebitelé vidí výhodu nápojových plechovek v lehkém, prakticky nerozbitném obalu, který mohou využít především jako vhodné balení na cesty. Z tohoto pohledu mají k nápojovým plechovkám nejblíže PET lahve, které však umožňují opakované uzavírání. Z pohledu tuzemského spotřebitele jsou nápojové plechovky vnímány prestižněji, z toho důvodu není obvyklé jejich každodenní použití. Toto dokládá i fakt, že například cena 0,5 l piva z PET lahve je o 30 % nižší než u plechovek.
Závěrem lze shrnout, že relevantní trh byl vymezen z hlediska :
věcného, jako: trh nápojových plechovek,
geografického , jako: území České republiky,
časového, jako: trh s trvalým charakterem.
Úřad rozhoduje výhradně podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však k platné judikatuře EU. Těchto judikátů Úřad podpůrně využívá zejména při vymezení relevantního trhu.
Úřad přihlédl k závěrům a analýze týkající se zaměnitelnosti různých druhů obalů v rozhodnutí Evropské komise No. IV/M.081-VIAG/Continental Can, ve kterém na základě cenové analýzy, charakteristiky materiálů, zvyklostí zákazníků, odlišností technologických zařízení pro plnění a balení tekutých potravin Komise vzájemnou zaměnitelnost mezi nápojovými plechovkami a ostatními druhy obalů vyloučila.
Posouzení dopadů spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval zejména strukturou spojením dotčeného trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčený trh, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na dotčeném trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trh charakteristickými.
Úřad tedy v šetření zkoumal dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která v důsledku tohoto spojení může vzniknout. Za újmu se považuje zejména snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
Na trhu nápojových plechovek v ČR bylo v roce 2000 dosaženo obratu cca 323 mil. Kč při objemu 108,9 mil. kusů nápojových plechovek. Hospodářské soutěže se v ČR na vymezeném relevantním trhu účastní skupina výrobců s charakterem mezinárodních společností, kteří mají na uvedeném trhu významné postavení jak na území České republiky, tak i v rámci Evropy a celého světa. Společnost Rexam na trhu nápojových plechovek dosáhla v roce 2000 podíl 31 %, převáděný podnik Schmalbach ČR zhruba 19 %. Tržní podíl skupiny Schmalbach v roce 2000 včetně Schmalbach ČR byl 49 % celkových dodávek na trh. V případě spojení nedochází ke snížení počtu soutěžitelů, neboť skupina Schmalbach bude do České republiky dovážet nápojové plechovky a bude i nadále významným soutěžitelem na trhu. Kromě těchto soutěžitelů na trhu působí ještě společnost Canpack, která má 20 % podíl na relevantním trhu a rovněž nedávno postavila novou výrobní linku v Polsku, čímž došlo k navýšení její výrobní kapacity a tím, i možnosti navýšit objem dodávek do České republiky.
Mezi potencionální soutěžitele patří společnost CBM, která je jedna z největších výrobců nápojových plechovek v Evropě. Dalším potencionálním konkurentem je společnost Rostar, která má výrobní závody v Rusku. Tyto společnosti disponují, jako ostatně většina výrobců nápojových plechovek, volnou výrobní kapacitou a mohou je tak dodávat do ČR.
Od roku 1990 došlo ve struktuře trhů s nápojovými plechovkami k velkým změnám, jak výstavbou nových závodů, tak i zvýšením kapacity stávajících závodů a došlo k otevření 11 závodů s 31 novými linkami s kapacitou 400-900 mil. jednotek za rok.
Při srovnání velikosti tuzemského trhu vyplývá, že továrna v Ejpovicích s kapacitou 400 mil. kusů za rok, vzhledem k současné poptávce na tuzemském trhu (109 mil. kusů za rok), nemůže dlouhodobě existovat bez zajištění vývozu výrobků do zahraničí. Tyto výrobky může směrovat přímo na jednotlivé výrobce nápojů nebo jako doplňkový sortiment pro jiné dodavatele nápojových plechovek.
Úřad se také zabýval existencí bariér pro vstup nových soutěžitelů na relevantní trh, kterými mohou být zejména celkové náklady spojené se vstupem na trh, náklady na propagaci výrobků, investice do výzkumu a vývoje, omezení daná právními a regulačními předpisy .
Za faktor omezující případný vstup nového soutěžitele na vymezený relevantní trh lze považovat ustanovení zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění, který vymezuje povinnosti jednotlivých výrobců obalů. Výrobci a dovozci například nesmí uvádět na trh výrobky, jejichž nespotřebované části a obaly nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit způsobem, při kterém vliv na životní prostředí nepřesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy. Dále jsou povinni informovat o způsobu využití nebo zneškodnění těchto obalů a rovněž zajistit, aby byl obalový odpad využíván a recyklován v rozsahu daném vyhláškou.
Na trhu nápojových plechovek není výzkum a vývoj pro dlouhodobou schopnost firmy konkurovat tak důležitý, inovace se tak zaměřují zejména do oblasti snížení tloušťky stěny plechovky,oblasti designu a reklamních potisků. Z hlediska dostupnosti surovin, výrobních zdrojů ani používané výrobní technologie neexistují žádné významné překážky
V souvislosti s posuzováním bariér pro vstup nových subjektů na tuzemský trh je třeba věnovat pozornost rovněž situaci na trzích v zahraničí, neboť i v případě, že určitý soutěžitel má vysoký tržní podíl na trhu ČR, nelze v budoucnu vyloučit možnost vstupu nového subjektu. V tomto případě by jím mohla být zejména společnost, která v současnosti působí v daném oboru v zahraničí a disponuje veškerou technologií a know-how, které by byly potřebné pro zahájení podnikání na tuzemském trhu.
Oba spojované subjekty nejsou vertikálně integrovány a v eškeré dodávky se tak uskutečňují přímo zákazníkům nebo skupinám kupujících prostřednictvím externích dopravců. Kontrakty na dodávky se obvykle uzavírají na dobu dva až tři roky. V praxi bývají uzavírány i smlouvy dlouhodobějšího charakteru například v případech, kdy výrobce kapitálově vstupuje do výstavby nového závodu na výrobu nápojových plechovek, aby tak získal dostatečnou záruku vzhledem k návratnosti investice do výstavby tohoto závodu.
Z analýzy dopravních nákladů vyplynulo, že na výsledné ceně se dopravní náklady podílí 5 % do vzdálenosti 600 km. Při vzdálenosti nad 1000 km rostou na hodnotu 10 % a více. Výrobci nápojových plechovek obvykle hradí dopravu k zákazníkovi a používají služeb dopravních firem. Ceny u jednotlivých soutěžitelů v ČR jsou srovnatelné a pohybují v obvyklé výši odpovídající hladině cen v Evropské unii.
V ČR působí pouze malý počet odběratelů nápojových plechovek, kde více než polovina odběratelů odebírá méně než 1 mil. jednotek ročně. Z tohoto důvodu je možno konstatovat, že v případě ztráty jednoho či dvou kontraktů může dojít ke snížení tržního podílu.
Úřad oslovil také odběratele výrobků, jichž se spojení týká, jako např. společnostiKrálovský pivovar Krušovice a.s, Coca-Cola Beverages, spol. s r.o., Pražské pivovary, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., PMS Přerov a.s. Nikdo z nich nevyjádřil obavy z možných negativních důsledků daného spojení na soutěžní prostředí. V této souvislosti je třeba uvést, že výrobci nápojů jsou podnikatelské subjekty s velkou tržní silou, protože se převážně jedná o nadnárodní společnosti, které působí i v rámci celosvětovém.
Účastník řízení se nebude moci chovat se nezávisle na vůli odběratelů rovněž proto, že většina odběratelů odebírá plechovky od dvou na sobě nezávislých soutěžitelů, takže při změně dodacích podmínek může přejít na jiného dodavatele. Změnu dodavatele dále umožňuje fakt, že evropští výrobci nápojových plechovek nevyrábí na plnou kapacitu a mohou tak v případě potřeby snadno nahradit dodávky. Z výše uvedeného tak vyplývá, že stávající odběratelé, pokud se rozhodnou změnit dodavatele, budou to moci snadno učinit.
Posuzované spojení bude mít dopad na trhu výroby nápojových plechovek. Na uvedeném relevantním trhu dojde k přeskupení tržních podílů mezi skupinou Rexam a Schmalbach. Vzhledem k situaci na trhu, zejména k tržní síle současných a potencionálních konkurentů, tržní síle odběratelů a nízkým barierám vstupu nedojde u účastníka řízení ke vzniku dostatečného postavení na trhu, které by mu umožnilo chovat se nezávisle na vůli jiných soutěžitelů a odběratelů.
Právní rozbor
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Schmalbach ČR, kterou uzavřela společnost Rexam, a společnost Schmalbach AG. V důsledku této smlouvy získá společnost Rexam, tedy podnikatelský subjekt, obchodní podíl ve společnosti Schmalbach ČR. Tento obchodní podíl umožní Rexamu přímo kontrolovat společnost Schmalbach ČR. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá, podle ust. § 13 odst. 1 zákona, povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč .
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v části tohoto rozhodnutí nazvané "Charakteristika spojovaných subjektů" shora uvedené kritérium společného čistého obratu, bylo naplněno, proto posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy tímto spojením nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá, podle § 16 odst. 2 zákona, ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení, rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Úřad posoudil navrhované spojení v souladu s § 17 zákona a rozhodl ve smyslu § 16 odst. 2 věta třetí zákona o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě tak jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Pan
Roman Kramařík, advokát
AK Allen & Overy,
Krakovská 9
110 00 Praha 1