UOHS S056/2000
Rozhodnutí: VO II/S056/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci HPG Hahl Pelinka s.r.o. Speciality Filaments CZ s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 5. 10. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 137 KB


Č.j. S 56/00-1723/00-220 V Brně dne 18.9.2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 56/00-220, zahájeném dne 24.7.2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Specialty Filaments CZ s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, IČO 266145812, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7.6.2000 JUDr. Jiřím Černým, advokátem, AK NÖRR STIEFENHOFFER LUTZ, se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Specialty Filaments CZ s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, IČO 266145812, a HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž má dojít ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost Specialty Filaments CZ s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, IČO 266145812, na základě realizační smlouvy, která bude uzavřena, dle Smlouvy o koupi investičního majetku uzavřené mezi Specialty Filaments CZ s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, IČO 266145812, HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999 a Hahl Filaments GmbH & Ko. KG, se sídlem Rottenacker Strasse 2-18, 98597 Munderkingen, Německo, koupí od společnosti HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999, určitý investiční majetek a smlouvy, které se vztahují na obchod s monofilem společnosti HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999, a nabude tak přímou kontrolu nad částí podniku HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. povoluje
s následujícími omezeními a závazky nezbytnými pro ochranu hospodářské soutěže: Společnosti Specialty Filaments CZ s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, IČO 266145812, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví:
Povinnost projednat předem s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže každý záměr omezení či ukončení výroby syntetických žíní ve společnosti HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999, a to po dobu tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel dne 24.7.2000 žádost účastníka řízení, jímž je společnost Specialty Filaments CZ s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ 391 02, IČO 266145812, (dále jen "Specialty Filaments") ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7.6.2000 JUDr. Jiřím Černým, advokátem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFFER LUTZ, se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, o udělení povolení ke spojení podniků dle § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení má dojít tím, že společnost Specialty Filaments na základě realizační smlouvy, která bude uzavřena dle Smlouvy o koupi investičního majetku uzavřené mezi Specialty Filaments (kupující), HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999, (dále jen "HPG") jako prodávajícím a Hahl Filaments GmbH & Ko. KG, se sídlem Rottenacker Strasse 2-18, 98597 Munderkingen, Německo jako věřitelem dluhů, které kupující přejímá s osvobozujícím účinkem a jako pronájemcem podle smluv o pronájmu zařízení patřících k převzatým smlouvám kupujícím (dále jen "Smlouva o koupi investičního majetku"), koupí od společnosti HPG určitý investiční majetek a smlouvy (přesné vymezení převáděného majetku, závazků a smluv tvoří nedílnou součást Smlouvy o koupi investičního majetku), které se vztahují na obchod s monofilem společnosti HPG a nabude tak přímou kontrolu nad částí podniku HPG.
Správní řízení bylo přerušeno z důvodu odstranění nedostatků podání od 27.7.2000 na dobu 8 dnů (tj. do 4.8.2000).
Při posuzování spojení podniků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") vycházel z následujících podkladů: žádost o udělení povolení k zamýšlenému spojení podniků, plná moc k zastupování účastníka řízení, doklad o zaplacení správního poplatku, informace o spojovaných subjektech a společnostech v holdingu APEX, jehož je společnost Specialty Filaments součástí, výpisy z obchodního rejstříku spojovaných společností, Dohoda mezi společností Hahl Filaments GmbH & Co. KG, se sídlem Rottenacker Strasse 2-18, 98597 Munderkingen, Německo (dále jen "Hahl Filaments"), Dr. Hans-Peter Hahl a Deutsche Bank AG, Smlouva o koupi investičního majetku, údaje od odběratelů spojovaných společností a hospodářské výhody spojení. Při vymezování postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu bylo také použito podkladů získaných ve správním řízení S 121/99 ve věci spojení podniků SFI Beteiligungs GmbH a SILON, a.s. (divize monofilamenty)-dnes Specialty Filaments.
Podstata posuzovaného spojení podniků:
Ke spojení podniků dojde realizační smlouvou, která bude uzavřena na základě Smlouvy o koupi investičního majetku. Dle této smlouvy koupí společnost Specialty Filaments určitý investiční majetek a smlouvy, které se vztahují na obchod s monofilem společnosti HPG. Činnost společnosti HPG bude dle smlouvy na dobu 5 let v daném oboru utlumena. K vlastnímu převodu předmětného majetku dojde ke dni uzavření realizační smlouvy, přičemž jednání o jejím uzavření budou zahájena sedm obchodních dní po udělení povolení ke spojení Úřadem.
Charakteristika spojovaných subjektů, majetkové a personální propojení:
Společnost Specialty Filaments vznikla, dle výpisu z obchodního rejstříku dne 10.1.2000, za účelem provozování a koupě výroby monofilamentů společnosti SILON, a.s. pro SFI Beteiligungs GmbH (spojení podniků SFI Beteiligungs GmbH a SILON, a.s. bylo povoleno Úřadem v letošním roce ve správním řízení S 121/99.
Společnost Specialty Filaments je kontrolována společností SFI Beteiligungs GmbH, která je součástí holdingu APEX, jehož mateřskou společností je společnost APEX SPECIALITY MATERIALS, Inc. (dále jen "APEX"), se sídlem v USA. Celkový obrat skupiny APEX v roce 1999 představoval 92,88 mil. USD. Z toho v rámci USA byl realizován prodej za 61,76 mil. USD a v Evropě za 31,128 mil. USD. Holding APEX má tři výrobní společnosti, které se zabývají zpracováním umělé hmoty ve formě monofilů. V Evropě působí dvě výrobní společnosti holdingu. Jednou je společnost Specialty Filaments Ltd., která vyrábí monofily v závodě ve Velké Británii (je výrobcem výlučně kartáčových vláken). Druhou je společnost Hahl Filaments, která vyrábí průmyslové vlasce i kartáčová vlákna.
Po získání kontroly nad výrobou monofilů ve společnosti SILON, a.s. se Specialty Filaments stala třetím výrobním podnikem skupiny APEX v Evropě. V závodu SILONu, a.s. v Plané nad Lužnicí vyrábí průmyslové vlasce, syntetické žíně (kartáčnická vlákna) a rybářské vlasce.
Holding APEX má mimo vyjmenovaných výrobních společností několik společností nevýrobních (pro držení majetkových účastí a koordinaci chodu skupiny).
Společnost HPG vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 23.5.1995. Jejím jediným vlastníkem se v květnu letošního roku stal Dr. Hans-Peter Erwin Helmut Hahl (do května měl podíl 70%).
V minulosti byla společnost HPG v podstatě sesterskou společností firmy Hahl Filaments, kterou také kontroloval pan Dr. Hahl. HPG byla v ČR založena zejména z důvodu nižších výrobních nákladů.
Společnost HPG vyrábí pouze syntetické žíně pro kartáčnické účely. Ostatní monofily nevyrábí, což je určeno technologickým vybavením této společnosti, které má pronajato od společnosti Hahl Filaments, což je také její nejvýznamnější odběratel odebírající 87% veškeré její výroby. Na tuzemský trh tak dodává pouze 13% její produkce.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z podkladů předložených spojovanými společnostmi v rámci tohoto správního řízení vyplynulo, že syntetické monofily se člení na následující skupiny:
Syntetické monofily pro kartáčnický průmysl-tzv. Syntetické žíně-používají se v kartáčnickém průmyslu jako základní materiál pro výrobu kartáčů, smetáků, štětců apod. Jsou vyráběny z polypropylenu (dále jen "PPN"), polyethylenu (dále jen "PE"), polyamidu (dále jen "PA"), z polyethylentereftalátu (polyesteru) (dále jen "PET") a z POLYMEXu (což je určitá směs polyethylenu polyethylentereftalátu). Dle zjištění úřadu se jednotlivé druhy syntetických žíní navzájem liší, a to jak z hlediska vstupní suroviny, tak i technologie zpracování a z toho pramení i rozdíly v ceně konečného výrobku (cenový rozdíl nejdražším a nejlevnějším je až 100%). Dle vyjádření odběratelů lze syntetické žíně vyrobené z různých materiálů zaměňovat pouze v omezeném množství případů (cca v 10%). Proto by bylo možné rozdělit trh syntetických žíní na jednotlivé subtrhy dle vstupního materiálu z jakého jsou vyrobeny.
Úřad však nepovažoval za nezbytné v rámci tohoto správního řízení rozčlenit trh syntetických žíní na jednotlivé subtrhy, neboť z pohledu technologie výroby jsou uvedené výrobky obdobné a ani v případě podrobnějšího vymezení relevantního výrobkového trhu by nedošlo k podstatným změnám ve struktuře trhů, které by zavdávaly příčinu zamítnutí tohoto spojení.
V kartáčnickém průmyslu se používají vedle syntetických žíní i další umělohmotné materiály (PVC) a přírodní materiály. Dle vyjádření uživatelů však mají tyto materiály svá specifika (dostupnost materiálu, cenová náročnost) a nelze je se syntetickými žíněmi vzájemně nahrazovat.
Dle zjištění Úřadu se jedná jen o velice malý trh, neboť celkový obrat dosažený na tomto trhu v roce 1999 je 35,7 mil. Kč. Společnost Specialty Filaments měla již před spojením na trhu syntetických žíní dominantní postavení a společnost HPG byla na tomto trhu jejím horizontálním konkurentem, z tohoto důvodu je trh syntetických žíní považován za relevantní výrobkový trh.
Speciální monofily-tzv. průmyslové vlasce-jsou vyráběny z PA, PP a z PES. Používají v textilním průmyslu při výrobě technických textilií, dále pro výrobu různých sít (např. pro papírenský průmysl-vysoušecí síta), výrobu zdrhovadel, jako výplety a vyztužovací materiál v nábytkářském průmyslu, dále jako např. žací struny do sekaček. Specialty Filaments je jediným tuzemským výrobcem těchto výrobků. Odběratelé svou potřebu pokrývají i dodávkami zahraničních výrobců, kteří nabízejí širší sortiment výrobků v různých cenových relacích. Dle zjištění Úřadu se jedná jen o velice malý trh, neboť celkový obrat dosažený na tomto trhu v roce 1999 je 43,7 mil. Kč. Společnost Specialty Filaments měla již před spojením na trhu průmyslových vlasců dominantní postavení, z tohoto důvodu je trh průmyslových vlasců považován za relevantní výrobkový trh.
Rybářské vlasce-Specialty Filaments vyrábí z PA-kopolymerů rybářské vlasce, které jsou určeny pro sportovní i rekreační rybolov. V zahraničí se používají i jiné typy PA a jejich kopolymerů. Specialty Filaments je jediným tuzemským výrobcem rybářských vlasců. Na tuzemském trhu však realizují své dodávky i mnozí zahraniční výrobci. Dále zde působí soutěžitelé, kteří nakupují vlasce vyrobené v zahraničí, navinuté na velké cívky a které tyto vlasce přemotávají na menší cívky pro rybáře a prodávají je pod svým jménem. Dle zjištění Úřadu neměla společnost Specialty Filaments před spojením na trhu rybářských vlasců dominantní postavení a toto postavení nezíská ani vlivem posuzovaného spojení, a proto trh rybářských vlasců není považován za relevantní výrobkový trh.
Jednotlivé kategorie monofilů nelze vzájemně z hlediska účelu užití a vlastností zaměnit, tvoří proto samostatné výrobkové trhy.
Specialty Filaments i HPG svými dodávkami pokrývají celé území ČR, přičemž podmínky soutěže jsou v celé ČR stejné a dopravní náklady nepředstavují vzhledem k celkové ceně dodávky výrazný náklad. Poptávka po monofilech se vyznačuje trvalostí a pravidelností.
Pro vymezení relevantního trhu a postavení spojovaných subjektů na tomto trhu úřad vycházel z údajů za poslední uzavřený kalendářní rok, tj. rok 1999.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska
výrobkového:
trh syntetických žíní,
trh průmyslových vlasců,
geografického: jedná se o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
časového: jedná se o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží. Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu:
Jak již bylo uvedeno výše ze společností holdingu APEX vyrábí v evropské divizi Specialty Filaments Ltd., Hahl Filaments a Specialty Filaments (výrobní úsek monofily společnosti SILON, a.s.). Přičemž na tuzemský trh své výrobky dodává Specialty Filaments a Hahl Filaments. Společnost Specialty Filaments je největším výrobcem monofilů (tj. syntetických vláken) v České republice a v jejím výrobním spektru jsou syntetické žíně, průmyslové vlasce i rybářské vlasce a všechny tyto výrobky dodává také na tuzemský trh. Hahl Filaments vyrábí syntetické žíně a průmyslové vlasce (zejména pro výrobu technických tkanin). Vůbec nevyrábí průmyslové vlasce pro užití jako struny do sekaček, výplety, zpevňující materiál v nábytkářském průmyslu ani pro výrobu zdrhovadel. Rovněž se nezabývá výrobou rybářských vlasců. Na tuzemský trh dodává pouze syntetické žíně.
Společnost HPG je druhým největším výrobcem a zároveň jediným tuzemským konkurentem společnosti Specialty Filaments v dodávkách syntetických žíní na trh ČR. Ostatní druhy monofilů nevyrábí.
Na trhu syntetických žíní byl podíl společnosti Specialty Filaments v r. 1999 (tou dobou ještě jako SILON, a.s.) výrazně vyšší než 30% celkového obratu dosaženého na tomto trhu. Podíl Hahl Filaments na tomto trhu byl nižší než 10% celkového obratu. Společný podíl podniků skupiny APEX tak výrazně přesáhl 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. Mimo dodávek společností ze skupiny APEX má na trhu ještě výrazný podíl, i když nižší než 30% celkového obratu, právě společnost HPG. Tuzemskou spotřebu doplňuje dovoz (ze zemí EU-zejména z Itálie, dále z Maďarska, v poslední době se začíná prosazovat i dovoz z Tchaj-wanu). Objem dovozu od ostatních soutěžitelů je však pouze cca 10%.
Jak již bylo výše uvedeno, trh syntetických žíní je možné rozdělit na subtrhy dle použitého materiálu k jejich výrobě na žíně na bázi PPN, PE, PET, PA-6, PA-66 a POLYMEXu. Úřadem bylo zjištěno, že obě konkurenční společnosti se specializují na žíně vyrobené z jiných bází. Jejich výrobní spektra se v současné době překrývají pouze okrajově v dodávkách syntetických žíní na bázi PPN a PA-6. Zatímco Specialty Filaments se zaměřuje zejména na výrobu syntetických žíní na bázi PPN, PE a PET a okrajově také vyrábí PA-6 (její výroba probíhá na zastaralém výrobním zařízení při relativně nižší kvalitě). Do budoucna není tento segment trhu pro Specialty Filaments zajímavý a nepočítá se z obnovou této linky. Naproti tomu HPG se zaměřuje právě na výrobu syntetických žíní na bázi PA-6, PA-66 (syntetické žíně na bázi polyamidu, avšak s různou tepelnou stálostí), POLYMEXu a okrajově také na tuzemský trh dodává syntetické žíně na bázi PPN. Z PPN však nemůže dělat syntetické žíně o průměrech 1,5 mm a vyšších pro čistící techniku. V jejich výrobě je již limitována technologickým vybavením. Dle zjištění Úřadu syntetické žíně vyrobené na bázi těchto jednotlivých materiálů jsou z technologického hlediska vzájemně zastupitelné pouze v omezeném rozsahu. Jejich možnou zastupitelnost dále snižují cenové rozdíly mezi nimi.
Na trhu průmyslových vlasců se hospodářské soutěže účastní pouze Specialty Filaments. HPG na tento trh nedodává. Samostatný podíl Specialty Filaments na tomto trhu však výrazně překračoval hranici 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. Jiný tuzemský výrobce průmyslových vlasců na trhu ČR nepůsobí, ale existuje opět možnost dovozu těchto materiálů převážně ze zemí EU a východní Evropy. V poslední době se na tuzemském trhu zvyšuje podíl dovozu zejména z Tchaj-wanu.
Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž na tuzemském trhu
Bariérou pro vstup dalších soutěžitelů na relevantní trh, příp. pro rozšíření výrobních kapacit jsou pouze finanční a časové náklady na vybudování příslušných kapacit. Úřad zjistil, že tyto náklady se pohybují v řádu desítek miliónů Kč. Časový horizont pořízení nových výrobních kapacit je přibližně jeden rok.
V ČR se dle informací Generálního ředitelství cel se pro dovoz jednotlivých druhů monofilů uplatňují tři druhy celních sazeb-všeobecná, smluvní a preferenční. Na dovážené monofily jsou uplatňovány různé celní sazby dle průměru (do 1 mm a nad 1 mm) a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
Monofily o průměru do 1 mm z PPN jsou zatíženy všeobecnou celní sazbou ve výši 9%, smluvní celní sazba je 7,7%, monofily o průměru do 1 mm z PA, PE a PET jsou zatíženy všeobecnou celní sazbou ve výši 9%, smluvní clo v tomto případě není. U monofilů s průměrem vyšším než 1 mm se uplatňuje všeobecná celní sazba 15% a smluvní celní sazba ve výši 5%. Dovoz není regulován licencemi ani množstevními omezeními a s ohledem na uvedené celní sazby představuje jen mírnou bariéru pro dovoz těchto výrobků ze zahraničí.
Zamýšlené spojení dle zjištění Úřadu bude mít dopad pouze na trh syntetických žíní, neboť HPG ostatní monofily na tuzemský trh nedodává a na těchto trzích tedy nedojde ke koncentraci. Na trhu syntetických žíní se však spojují jediní dva tuzemští výrobci a současně s dodávkami společnosti Hahl Filaments patřící též do holdingu APEX bude podíl spojovaných subjektů po spojení 90%. Dodávky ostatních zahraničních soutěžitelů na tento trh jsou tedy v porovnání s objemem dodávek spojovaných subjektů minimální.
Na základě těchto skutečností úřad posoudil dopady spojení podniků na hospodářskou soutěž takto:
Spojované podniky působily jako horizontální konkurenti pouze na trhu syntetických žíní. Již před spojením bylo postavení společnosti Specialty Filaments na tomto trhu výrazně dominantní. Podíl další společnosti ze skupiny APEX-společnosti Hahl Filaments byl výrazně nižší. Jejich konkurent společnost HPG měla na tuzemské trhu také významné postavení, i když nebylo dominantní dle dikce zákona. Na tomto trhu tedy dojde k navýšení dominantního postavení spojovaného podniku. Na trh dále dodávala nebo v případě zájmu odběratelů může své výrobky dodávat řada zahraničních společností (např. Stilon, Plastic Fibre SPA, Colooplast, MA.RE S. p.A, Sider ARC, Du Pont a další), podíly jednotlivých dovozců jsou však velice malé. Vedle spojeného subjektu tedy na trhu již nebude působit žádný další nezávislý soutěžitel, jenž by mohl představovat efektivní konkurenci pro spojený podnik. Spojením podniků tedy dojde k takovému navýšení dominantního postavení, které vzhledem k podílům ostatních jednotlivých soutěžitelů může značně omezit účinnou hospodářskou soutěž (zejména v oblasti ceny a tvorby obchodních podmínek, dle vyjádření odběratelů by dostupnost výrobků spojením podniků zřejmě omezena nebyla).
Negativní dopady spojení na hospodářskou soutěž omezuje skutečnost, že každý ze spojovaných podniků se zaměřuje na výrobu syntetických žíní na bázi jiných materiálů a v jejich výrobě se překrývají pouze okrajově u syntetických žíní na bázi PPN a PA-6. HPG navíc svoji výrobu syntetických žíní na bázi PPN umísťuje na zahraničních trzích a do ČR tyto výrobky nedodává. Současně, jak již bylo výše uvedeno, z pohledu uživatelů nejsou syntetické žíně na bázi různých materiálů plně zastupitelné. Z těchto důvodů je efektivní hospodářská soutěž mezi oběma subjekty v současné době omezená. Možnost efektivní soutěže je dále ovlivňována současnými kapacitními možnosti společnosti HPG, která již v současné době vyrábí v nepřetržitém třísměnném provozu a proto možnost její pružné reakce na případný požadavek zákazníka (který se nedohodnul se společností Specialty Filaments) na operativní dodávku je snížená. Pro společnost HPG je vždy prvořadé plně uspokojit požadavky jejího nejdůležitějšího odběratele-společnost Hahl Filaments, která odebírá téměř 90% její produkce.
Úřad pro objektivnější zjištění situace na trhu oslovil nejvýznamnější odběratele spojovaných podniků. Oslovení odběratelé se vyjádřili v tom smyslu, že není možné jinde na trhu získat syntetické žíně v rozsahu a sortimentu, který odebírají od společností Specialty Filaments a HPG, a že jiné dodavatele těchto materiálů již nemají nebo jim nejsou známi. Odběratelé proto vyslovili obavu z možného zvyšování cenové hladiny. Spojované subjekty si sice nekonkurovaly přímo v dodávkách jednotlivých výrobků, jejich výroby však byly podobné a existovala zde potenciální možnost upravení technologie jedním z nich, pokud by ten druhý prodával své výrobky za neopodstatněně vysoké ceny.
Dále dle zjištění Úřadu podíl nákladů na nákup syntetických žíní, jako složky materiálových nákladů, odběratelů spojovaných subjektů tvoří jen nižší část celkových nákladů na materiál (do 25% nákladů na materiál), což by eventuální nepříznivý dopad z cenového vývoje syntetických žíní částečně utlumilo. Dále pokud by došlo k nepřiměřenému zvýšení cen spojeným subjektem, stane se zisková marže dosahovaná na tuzemském trhu větší než v okolních zemích, čímž se tuzemský trh stane zajímavějším pro zahraniční výrobce, kteří by začali do ČR za této situace své výrobky dodávat.
Na tuzemský trh průmyslových vlasců společnost HPG své výrobky nedodává a ani její technologické vybavení jí to neumožňuje. Z tohoto důvodu počet soutěžitelů na tomto trhu zůstane zachovaný, stejně jako podíl společnosti Specialty Filaments. Odběratelé průmyslových vlasců budou mít dále vedle dodávek od Specialty Filaments možnost odebírat toto zboží i od zahraničních výrobců (Johns Manville, Berkenhoff u Drebes, Ri-Thai, Stilon, Shakespeare, a další). Nedojde tedy ke změně konkurenčního prostředí. Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
V rámci hodnocení dopadů spojení úřad zkoumal také způsob distribuce výrobků spojovaných podniků. Specialty Filaments distribuuje své výrobky (syntetické žíně a průmyslové vlasce) přímo jednotlivým odběratelů. Rybářské vlasce jsou částečně dodávány prostřednictvím velkoobchodníků s rybářskými potřebami a z části také přímo do prodejen, kde si je kupují koneční spotřebitelé.
Společnost SFI (resp. Hahl Filaments) dodává své výrobky odběratelům na základě přímých obchodních vztahů.
Společnost HPG své výrobky do ČR dodává také na základě přímých obchodních vztahů. V zahraničí své výrobky distribuuje prostřednictvím společnosti Hahl Filaments, což je její největší odběratel.
Po spojení společností se uvažuje též s výstavbou nového skladu, čímž se otevře možnost pro menší české firmy získávat syntetické žíně levněji, neboť zakázková výroba pro tyto subjekty je finančně náročná.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Společnost Specialty Filaments na základě Smlouvy o koupi investičního majetku uzavřené v květnu 2000 se společností HPG a Hahl Filaments (jako věřitel dluhů, které kupující přejímá s osvobozujícím účinkem a jako pronájemce podle smluv o pronájmu zařízení patřících k převzatým smlouvám kupujícím), získá uzavřením realizační smlouvy (dosud uzavřena nebyla) přímou kontrolu nad částí podniku HPG (vztahující se k aktivitám v podnikání s monofily).
Navíc dle § 8 Smlouvy o koupi investičního majetku se prodávající zavazuje, že po dobu pěti let nebude vykonávat žádnou činnost, kterou by přímo nebo nepřímo konkuroval obchodní činnosti nebo v důsledku které by přímo nebo nepřímo taková konkurence vznikla.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem získá Specialty Filaments přímou kontrolu nad aktivitami společnosti HPG v oblasti podnikání s monofily dle § 8 odst. 2 písm. b).
Společnost Specialty Filaments již v současné době má na trzích syntetických žíní a průmyslových vlasců dominantní postavení. Navíc patří společně s dalším dodavatelem syntetických žíní (Hahl Filaments) do skupiny APEX. HPG je největším konkurentem této skupiny na tuzemském trhu (i když její podíl nedosahuje 30%). Spojením společností Specialty Filaments a HPG (aktivity spojené s výrobou monofilů) dochází tedy k propojení konkurentů v horizontální úrovni. Na obou relevantních trzích přesáhne podíl spojených podniků 30 % celkového obratu dosahovaného na trhu daného zboží. Jde tedy o spojení podniků, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Spojením obou firem se vytvoří optimální podmínky pro vybudování společné sítě servisních služeb pro odběratele spojovaných subjektů a následně, pro spotřebitele. Zlepšení servisu bude spočívat zejména v širší nabízené paletě výrobků v různých cenových hladinách odpovídajících zvolenému materiálu a tedy i užitným vlastnostem, ve vytvoření společné vzorkovnice vyráběného sortimentu, v návaznosti na distribuční sklad výrobků se zrychlí zpětná vazba na zákazníka a zlepší se reprodukovatelnost kvality požadovaných výrobků (snížení reklamací), dojde také ke zlepšení poradenské činnosti výrobcům, pomoc při volbě vhodného materiálu pro finální výrobek apod.
Bude vybudován sklad (s perspektivou 2-3 let), který zlepší logistiku společnosti a otevře možnost prodávat výrobky pro menší české firmy (soukromé podnikatele, výrobní družstva), pro které je zakázková výroba firmy HPG v tak malých množstvích, které objednávají, velice finančně náročná.
Společností Specialty Filaments Ltd. bude zapůjčeno zařízení pro drcení odpadu vzniklého při výrobě výrobků za účelem jeho zpětného dávkování do výroby. Přínosem využívání tohoto zařízení bude úspora materiálových nákladů až o 5%, což představuje mimo jiné i snížení ekologické zátěže.
Budou vytvořeny předpoklady pro snížení provozních nákladů tím, že vzniklý subjekt bude mít snadnější přístup k finančním zdrojům, což se může projevit poklesem nákladů s potenciálem zlevnění produkce popř. investic do nových výrob, technologií apod.
Další výhodou je zachování výroby a s tím spojených pracovních míst, neboť, v případě, že by se nepodařilo společnost HPG začlenit do struktury skupiny APEX (stejně jako jeho sesterskou společnost a hlavního odběratele společnost Hahl Filaments), by zde vzniklo opodstatněné nebezpečí ukončení odběru společností Hahl Filaments a tím ztráta klíčového zákazníka resp. omezení odběru, což by zřejmě znamenalo konec výroby ve společnosti HPG. Naopak lze očekávat, že po začlenění do skupiny APEX dojde k posílení kapitálu potřebného k expanzi výroby (současné kapacity jsou využity na 100%), což může vést k dalšímu nárůstu pracovních míst.
Holding APEX se zabývá výrobou monofilů v mnohem větším rozsahu a vlastní vývojové zázemí, které bude po spojení využíváno i společností HPG.
Spojením budou dány lepší předpoklady pro obstání subjektu v rámci evropské konkurence na trhu v Evropě i ČR po vstupu ČR do Evropské unie.
Posouzení dopadů spojení ve vazbě na hospodářské výhody a stanovení omezení nezbytných na ochranu hospodářské soutěže
Dle názoru úřadu předložené výhody spojení převáží možné negativní dopady spojení na hospodářskou soutěž, které mohou vzniknout navýšením dominantního postavení na trhu syntetických žíní, kde spojované subjekty působily jako konkurenti.
Specialty Filaments již před spojením s HPG získala na trhu syntetických žíní a průmyslových vlasců výrazně dominantní postavení převzetím výroby od společnosti SILON, a.s. Společnost HPG byla sice jejím jediným tuzemským konkurentem na trhu syntetických žíní (průmyslové vlasce nevyrábí), ale byla zaměřena svou obchodní politikou zejména na zahraničí, kde realizovala 87% své produkce.
Při posuzování daného spojení Úřad zohlednil také skutečnost, že ačkoli je relevantním výrobkovým trhem trh syntetických žíní a na takto vymezeném trhu podíl spojovaných subjektů dosahuje 90%, bylo by možné tento trh rozdělit na jednotlivé subtrhy dle materiálu používaného k jejich výrobě. Každý ze spojovaných podniků však zaměřuje svoji činnost na výrobu syntetických žíní na bázi jiných materiálů a jejich výrobní spektra se překrývají jen v omezeném rozsahu (u syntetických žíní na bázi PA-6 a PPN). Úřad současně ověřil, že vzájemná zastupitelnost syntetických žíní na bázi různých materiálů je pouze v omezeném množství případů. Tyto faktory tedy brání účinné hospodářské soutěži mezi spojovanými subjekty, přestože oba působí na jednom výrobkovém trhu.
Úřad vzal rovněž v úvahu celkový objem tuzemského trhu syntetických žíní, kde dochází ke koncentraci. Celkový objem tohoto trhu ve finančním vyjádření byl v roce 1999 pouze 35,7 mil. Kč. Vzhledem k objemu tohoto trhu a ceně nové výrobní technologie, je zřejmé, že společnosti musejí své výrobky umisťovat také na zahraničních trzích, kde dochází k ostrému konkurenčnímu boji. Právě vlivem tohoto spojení se zvyšuje šance pro oba subjekty na tomto trhu uspět.
Velmi významným faktorem při posuzování této fúze byla úzká spolupráce společností Hahl Filaments a HPG Hahl Pelinka. V minulosti se jednalo v podstatě o sesterské společnosti, které kontroloval Dr. Hans-Peter Erwin Helmut Hahl. V současné době však společnost Hahl Filaments již je začleněna do skupiny APEX a pan Dr. Hahl v ní ztratil kontrolu. Pro další bezproblémové fungování společnosti HPG je nezbytné její začlenění do skupiny APEX. Případné nezačlenění HPG do holdingu APEX by bylo opodstatněnou hrozbou pro další provoz této společnosti, neboť by pravděpodobně došlo k přerušení vazeb (odběru) se společností Hahl Filaments, která je naprosto dominantním odběratelem výrobků společnosti HPG a odebírá téměř 90% produkce. V případě ukončení odběru touto společností by tuzemský trh nebyl schopen absorbovat veškerou produkci HPG.
Tyto uvedené skutečnosti byli hlavními důvody proč Úřad dané spojení povolil i přes vysoký podíl spojovaných subjektů na relevantním trhu.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech, z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí, a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Na základě jejich analýzy dospěl k závěru, že spojení podniků přinese i výhody, na kterých budou participovat spotřebitelé. Potenciální zhoršení soutěžního prostředí pak bude zčásti kompenzováno omezením, kterým úřad povolení spojení podmínil.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Této možnosti zástupce účastníka správního řízení nevyužil.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/00 ze dne 16.8.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u :
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží: JUDr. Jiří Černý
advokát AK NÖRR STIEFENHOFFER LUTZ Na Příkopě 15
110 00 Praha 1