UOHS S055/2005
Rozhodnutí: S055/05-3453/06/620 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Bakeries International Luxembourg S.A./United Bakeries Luxembourg S.A./JV
Účastníci Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem 23 Avenue Monterey, Lucemburské velkovévodství
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 24. 2. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 207 KB


S 55/05-3453/2006/620 V Brně dne 23. února 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 55/05, zahájeném dne 16. listopadu 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem 23 Avenue Monterey, Lucemburské velkovévodství, a společnost United Bakeries Luxembourg S.A., se sídlem 16 Rue Notre-Dame, Lucemburské velkovévodství, ve správním řízení zastoupené JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 3. listopadu 2005, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít na základě Dohody o záměru ze dne 3. listopadu 2005 vznikem společné kontroly ve smyslu § 12 odst. 3 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem 23 Avenue Monterey, Lucemburské velkovévodství, a společnosti United Bakeries Luxembourg S.A., se sídlem 16 Rue Notre-Dame, Lucemburské velkovévodství, nad společným podnikem nově založeným podle práva [ obchodní tajemství ], do něhož společnost Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem 23 Avenue Monterey, Lucemburské velkovévodství, vloží svůj [ obchodní tajemství ] % podíl na hlasovacích právech ve společnosti RAMILL a.s., se sídlem Pekařská 1, Praha 5, IČ: 60192704, zatímco společnost United Bakeries Luxembourg S.A., se sídlem 16 Rue Notre-Dame, Lucemburské velkovévodství, do společně kontrolovaného podniku vloží svůj [ obchodní tajemství ] % podíl na hlasovacích právech ve společnosti DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 25348833, se dle § 16 odst. 2 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru týkajících se spojujících se soutěžitelů, Dohody o záměru, uzavřené dne 3. listopadu 2005 mezi společnostmi Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem 23 Avenue Monterey, Lucemburské velkovévodství (dále jen "BIL"), a United Bakeries Luxembourg S.A., se sídlem 16 Rue Notre-Dame, Lucemburské velkovévodství (dále jen "UBL"), výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, dalších obecně známých informací o spojujících se soutěžitelích a vyjádření oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů k předmětnému spojení soutěžitelů. Kromě toho Úřad podpůrně přihlédl k judikatuře Evropské komise.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2005 ze dne 30. listopadu 2005.
V průběhu řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů Úřad, v souladu se zásadou materiální pravdy, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu na níže vymezených relevantních trzích, požádal několik (i) konkurentů spojujících se soutěžitelů a (ii) odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů, o poskytnutí vyjádření a připomínek k předmětnému spojení soutěžitelů.
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k vytvoření soutěžitele, který bude kontrolovat tytéž subjekty, které by kontroloval soutěžitel, k jehož vytvoření mělo dojít na základě spojení soutěžitelů spočívajícího v získání výlučné kontroly ve společnosti DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 25348833 (dále jen "DELTA PEKÁRNY"), ze strany společnosti BIL, které bylo zakázáno rozhodnutím Úřadu č.j. S 31/04-3206/04 ze dne 30. září 2004, jež bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. R 49/2004 ze dne 1. února 2005 1 (dále také jen "spojení BIL / DELTA PEKÁRNY"), Úřad v průběhu řízení rovněž zkoumal, zda a v jaké míře došlo v období mezi vydáním pravomocného rozhodnutí ve správním řízení o povolení spojení BIL / DELTA PEKÁRNY a zahájením správního řízení č.j. S 55/05 ke změnám ve skutečnostech rozhodných pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích. Nezbytnost podrobně se zabývat těmito skutečnostmi 2 , jejich vývojem a změnami vedla k tomu, že Úřad účastníkům předmětného správního řízení dopisem č.j. S 55/05-6548/05-SOHS I ze dne 9. prosince 2005 sdělil, že ve správním řízení č.j. S 55/05 bude ve smyslu § 16 odst. 2 zákona pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s § 16 odst. 5 zákona do 5 měsíců od zahájení řízení.
Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, podle jehož ustanovení § 179 odst. 1 se řízení, která nebyla pravomocně skončena před jeho účinností, dokončí podle dosavadních předpisů. Vzhledem k tomuto ustanovení Úřad aplikoval na správní řízení č.j. S 55/05 příslušná ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
1. Notifikační podmínky
K předmětné transakci má dojít na základě Dohody o záměru, uzavřené dne 3. listopadu 2005 mezi společnostmi BIL a UBL, ve které tyto subjekty vyjádřily svoji vůli společně založit [ obchodní tajemství ] společný podnik, přičemž společnost BIL do společného podniku zamýšlí vložit jako nepeněžitý vklad majetek představovaný svým [ obchodní tajemství ] % podílem na hlasovacích právech ve společnosti RAMILL a.s., se sídlem Pekařská 1, Praha 5, IČ: 60192704 (dále jen "RAMILL"), zatímco nepeněžitý vklad společnosti UBL do společného podniku má být představován jejím [ obchodní tajemství ] % podílem na hlasovacích právech ve společnosti DELTA PEKÁRNY. V předmětné Dohodě o záměru se společnosti BIL a UBL dohodly, že každá z nich nabude [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech nově založeného společného podniku, v němž budou vykonávat společnou kontrolu. Dohoda o záměru nijak časově neomezuje existenci a činnost společného podniku. Ze skutečnosti, že zakladatelé vkládají do společného podniku své akciové podíly v soutěžitelích, kteří působí na relevantních trzích, lze dovodit, že tyto subjekty disponují v době před posuzovanou transakcí dostatečnými majetkovými a personálními zdroji nezbytnými k vyvíjení svých soutěžních aktivit, přičemž těmito zdroji budou disponovat i po uskutečnění posuzované transakce.
V prvním kroku bylo nutné zjistit, zda předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Protože společnosti BIL a UBL vloží své podíly na společnostech RAMILL a DELTA PEKÁRNY do nově zakládaného podniku, v němž současně získají každá z nich [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech, a tím i možnost přímo nově založený podnik společně kontrolovat, přičemž tento společný podnik bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, naplní předmětná transakce znaky spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) a § 12 odst. 5 zákona 3 .
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 5 miliard Kč a současně každý ze spojujících se soutěžitelů dosáhl za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je splněna notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona a předmětné spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
2. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost BIL jeakciovou společností holdingového typu 4 , která byla založena podle práva Lucemburského velkovévodství a která kontroluje skupinu společností působících v oblasti výroby pekárenských a cukrářských produktů (dále jen "skupina BIL"). Společnost BIL vykonává přímou kontrolu ve společnost RAMILL, která dále na území České republiky přímo kontroluje zejména tyto společnosti:
ODKOLEK a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, IČ: 60192704 (dále jen "ODKOLEK"),
Pekárna Žatec, a.s., se sídlem Pekárenská 987, Žatec, IČ: 49902547,
Pekárna Chomutov, a.s., se sídlem Na Bělidle 16, Chomutov, IČ: 49902539, a
Pekárna Liberec, a.s., se sídlem Rochlická 1107, Vratislavice, Liberec, IČ: 49902555,
Prostřednictvím společnosti ODKOLEK kontroluje na území České republiky společnost RAMILL především tyto společnosti:
EMKA, spol. s r.o., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, IČ: 49622480, zabývající se zejména výrobou reklamních etiket, skladováním a prodejem pekařských surovin a obalů,
Spojené těstárny CZ, s.r.o., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, IČ: 26746697, činná v oblasti dodávek těstovin, a
EURO BAKERIES SERVICES a.s., se sídlem Pekařská 1/598, Praha 5, IČ: 27062708, k jejímuž předmětu podnikání patří mimo jiné činnost technických poradců v oblasti potravinářství.
Společnost UBL jerovněž akciovou společností holdingového typu 5 , která byla založena podle práva Lucemburského velkovévodství a která kontroluje skupinu společností působících v oblasti výroby pekárenských a cukrářských produktů (dále jen "skupina UBL"). Společnost UBL přímo kontroluje společnost DELTA PEKÁRNY, která dále na území České republiky dále kontroluje zejména tyto společnosti:
DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s., se sídlem v Brně, IČ: 25544551, která se zabývá výrobou mražených pekařských výrobků,
LE PATIO CZ, s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 26218429, která působí v oblasti provozování restaurací a prodeje dekorativních předmětů,
DELIBAKE a.s., se sídlem U Kožovy hory 2748, Kladno, Kročehlavy, IČ: 25581376, k jejímuž předmětu podnikání patří mimo jiné výroba a prodej pekárenských a cukrářských výrobků,
EURECA SHOPS s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 25555405, provozuje prodejní síť v oblasti stravování, a sice rychlého občerstvení,
HARRY´S DELTA s.r.o., se sídlem v Strakonicích, IČ: 45021732, působící v oblasti trvanlivého pečiva,
ZÁPADOČESKÁ PEKÁRENSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., se sídlem v Plzni, IČ: 63985225,
D-CONSULTING a.s., se sídlem v Brně, IČ: 26222990, má jako předmět podnikání činnost organizačních a ekonomických poradců,
CADDY a.s., se sídlem v Brně, IČ: 26221527, podnikající v oblasti maloobchodního prodeje zboží, nebo
DT-TRANS s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 60739274, poskytující služby v oblasti mezinárodního zasilatelství.
3. Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda posuzované spojení soutěžitelů bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezení relevantních trhů v předmětném správním řízení Úřad přihlédl ke své předchozí rozhodovací praxi i k rozhodovací praxi Evropské komise 6 .
3.1 Věcné vymezení relevantního trhu
Při výrobkovém vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z hospodářské činnosti spojujících se soutěžitelů, tj. společností BIL a UBL, včetně subjektů jimi kontrolovaných.
Jak je z výše podaného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů patrné, je spojením dotčena oblast pekárenských a cukrářských výrobků a těstovin.
Pekárenské výrobky lze charakterizovat jako výrobky z moučného těsta, které jsou určené k přímé spotřebě. Hlavním rozlišujícím kritériem pekárenských výrobků je doba jejich trvanlivosti. Výrobci pekárenských výrobků vedle čerstvého pečiva nebo pečiva s trvanlivostí do několika dnů vyrábí i výrobky, jejichž trvanlivost je často delší než 1 nebo 2 měsíce, jedná se o pekárenské výrobky trvanlivé. Z pohledu spotřebitele nejsou pekárenské výrobky trvanlivé a pekárenské výrobky čerstvé vzájemně zastupitelné.
Pekárenské výrobky čerstvé, příp. s dobou trvanlivosti několik dnů, jsou určeny k běžné každodenní spotřebě. Typickými druhy běžného pečiva jsou rohlíky, housky, žemle, vánočky, koblihy, koláče a chléb, dále pak mezi čerstvé pekárenské výrobky patří i různé druhy zákusků. Výše uvedené pekárenské výrobky se dají obecně vzhledem ke své odlišné charakteristice (složení včetně náplní, polev apod.) a ceně rozdělit na dvě skupiny, a to na běžné pečivo, včetně chleba, a pečivo cukrářské (sladké). Běžné pečivo a chléb jsou pekárenské výrobky s obsahem tuků a cukrů do 5 % své hmotnosti, bez dalších přísad, jako jsou med, vejce, sýr, ovoce apod. (na rozdíl od pečiva cukrářského-často plněného krémy, různými náplněmi, s polevami apod.).
Pro účely tohoto správního řízení Úřad vymezil v oblasti čerstvého pečiva dva samostatné relevantní trhy, a to trh čerstvého běžného pečiva a chleba a trh čerstvého cukrářského pečiva .
Pokud jde o trvanlivé pečivo sladké, jako jsou perníky, sladké sušenky, oplatky apod., a ostatní nesladké trvanlivé pečivo, jako jsou suchary, knäckebrot apod., nejsou z hlediska spotřebitele především s ohledem na své složení (obsah cukru, náplně, polevy apod.) a rovněž z hlediska ceny zastupitelné. Z uvedeného důvodu Úřad vymezil v oblasti trvanlivého pečiva dva samostatné relevantní trhy, a to trh trvanlivého sladkého pečiva a trh trvanlivého ostatního (nesladkého) pečiva .
Těstoviny je možno členit na těstoviny nevařené a nenadívané a těstoviny ostatní. Těstoviny lze dále rozlišovat podle různých kategorií, např. na těstoviny vaječné, bezvaječné, semolinové (tvrdá pšenice). Jednotlivé druhy výrobků spadající do segmentu těstovin je možno jak z pohledu poptávky, tak i nabídky, a to s přihlédnutím k jejich shodnému zamýšlenému použití a uspokojování potřeb spotřebitelů, považovat do značné míry za zaměnitelné. Z pohledu věcného je proto možné pro účely tohoto správního řízení vymezit samostatný relevantní trh těstovin .
3.2 Geografické vymezení relevantního trhu
Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky hospodářské soutěže na výše vymezených věcně relevantních trzích jsou v rámci na celého území České republiky dostatečně homogenní a současně zřetelně odlišitelné od sousedících území, vymezil Úřad každý z těchto trhů z hlediska geografického územím celé České republiky .
3.3 Časové vymezení relevantního trhu
Z časového hlediska lze konstatovat, že dodávky předmětných produktů na trh jsou trvalého a pravidelně se opakujícího charakteru .
4. Dopady posuzovaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž
Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na vymezených relevantních trzích Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Při svém zkoumání se Úřad zabýval kritérii vymezenými v ustanovení § 17 odst. 1 zákona, tedy zejména potřebou zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturou všech spojením dotčených trhů, podíly spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů a výzkumem a vývojem, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Tržní podíly spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů
Při vymezování velikosti jednotlivých relevantních trhů a stanovování tržních podílů soutěžitelů, na nich činných, vycházel Úřad z údajů poskytnutých účastníky řízení, konkurenty a odběrateli spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, kteří byli Úřadem osloveni v průběhu provedeného šetření. Tyto údaje se opírají především o informace Českého statistického úřadu o celkových objemech dodávek na relevantní trhy a rovněž o informace Českého statistického úřadu o osobní spotřebě komodit, spadajících pod jednotlivé relevantní trhy, s přihlédnutím k počtu obyvatel České republiky, popřípadě informací o objemu dodávek na jednotlivé relevantní trhy, které jsou shromažďovány a zpracovávány jednotlivými soutěžiteli.
4.1.1. Relevantní trh čerstvého běžného pečiva a chleba
Na relevantním trhu čerstvého běžného pečiva a chleba na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů jak skupina BIL, jejíž tržní podíl představoval v roce 2004 cca [ obchodní tajemství ] %, tak skupina UBL, jejíž tržní podíl představoval v roce 2004 cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu na vymezeném relevantním trhu tak po uskutečnění spojení dosáhne cca [ obchodní tajemství ] % .
Na uvedeném relevantním trhu působí i další soutěžitelé, jedná se např. o společnost PENAM, a.s., jejíž tržní podíl se pohybuje těsně pod hranicí [ obchodní tajemství ] %, společnost MILLBA-CZECH a.s., která jako holdingová společnost sdružuje několik subjektů působících na vymezeném relevantním trhu 7 , jejíž tržní podíl se pohybuje v rozmezí [ obchodní tajemství ] %, dále družstvo ČEMPEK 8 s tržním podílem dosahujícím výše [ obchodní tajemství ] %, společnost Český pekař s.r.o., která dosahuje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Zkoumaný relevantní trh se dále vyznačuje přítomností velkého počtu menších regionálních či místních obchodních výrobců čerstvého běžného pečiva a chleba a rovněž přítomností těch obchodních řetězců, které disponují vlastními pekárnami 9 .
4.1.2. Relevantní trh čerstvého cukrářského pečiva
Na relevantním trhu čerstvého cukrářského pečiva na území České republiky je ze spojujících se soutěžitelů činná jak skupina BIL, jejíž tržní podíl představoval v roce 2004 cca [ obchodní tajemství ] %, tak skupina UBL, jejíž tržní podíl činil ve stejném období cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak bude společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu na vymezeném relevantním trhu činit cca [ obchodní tajemství ] % .
Spojující se soutěžitelé čelí na zkoumaném relevantním trhu konkurenci představované dalšími výrobci předmětných produktů, mezi které se řadí společnost PENAM, a.s., dosahující tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, společnost MILLBA-CZECH a.s., jejíž tržní podíl se pohybuje v rozmezí [ obchodní tajemství ] %, dále družstvo ČEMPEK a společnost Český pekař s.r.o., které dosahují jednotlivě tržního podílu pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Rovněž pro tento relevantní trh je příznačná přítomnost vysokého počtu menších regionálních či místních obchodních výrobců čerstvého cukrářského pečiva, stejně tak jako přítomností těch obchodních řetězců, které disponují vlastními pekárnami.
4.1.3. Relevantní trh trvanlivého sladkého pečiva
Na relevantním trhu trvanlivého sladkého pečiva na území České republiky je ze spojujících se soutěžitelů činná jak skupina BIL, jejíž tržní podíl představoval v roce 2004 cca [ obchodní tajemství ] %, tak skupina UBL, jejíž tržní podíl dosáhl ve stejném období výše cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak bude společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu na vymezeném relevantním trhu činit cca [ obchodní tajemství ] % .
Spojující se soutěžitelé jsou na zkoumaném relevantním trhu vystaveni konkurenci několika soutěžitelů, kteří dosahují tržních podílů výrazně převyšujících tržní podíl spojením vzniklého subjektu. Mezi těmito subjekty je třeba uvést zejména společnost Opavia-LU, a.s., jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %, dále společnost Kraft Foods ČR, s.r.o. s odhadovaným tržním podílem v rozmezí [ obchodní tajemství ] % a konečně společnost I.D.C. Praha, a.s., jejíž tržní podíl na posuzovaném relevantním trhu činil v roce 2004 cca [ obchodní tajemství ] %.
4.1.4. Relevantní trh trvanlivého ostatního (nesladkého) pečiva
Na relevantním trhu trvanlivého ostatního (nesladkého) pečiva na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů skupina UBL, jejíž tržní podíl představoval v roce 2004 cca [ obchodní tajemství ] % . Vzhledem k neexistenci překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu nedojde v důsledku předmětného spojení soutěžitelů k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu .
4.1.5. Relevantní trh těstovin
Na relevantním trhu těstovin na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů skupina BIL, jejíž tržní podíl dosáhl v roce 2004 cca [ obchodní tajemství ] % . Vzhledem k neexistenci překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu nedojde v důsledku předmětného spojení soutěžitelů k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu .
4.1.6. Posouzení spojení z hlediska tržních podílů spojujících se soutěžitelů
Posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k vytvoření soutěžitele, který bude (i) na relevantním trhu čerstvého běžného pečiva a chleba a (ii) na relevantním trhu čerstvého cukrářského pečiva zaujímat vedoucí postavení, nicméně jeho odstup od nejbližších významných konkurentů nebude výrazný. Na druhé straně na relevantním trhu trvanlivého ostatního pečiva a na relevantním trhu těstovin nedochází v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů k žádnému nárůstu společného tržního podílu, zatímco na relevantním trhu trvanlivého sladkého pečiva nepřesáhne společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu hranici 15 %. Ve vztahu k relevantnímu trhu trvanlivého ostatního pečiva, relevantnímu trhu těstovin a relevantnímu trhu trvanlivého sladkého pečiva lze tedy konstatovat, že již samotná výše zjištěných tržních podílů, případně konglomerátní povaha spojení soutěžitelů vylučuje možnost narušení hospodářské soutěže na těchto relevantních trzích.
Šetření, které Úřad provedl v rámci předmětného správního řízení, bylo tudíž zaměřeno na relevantní trh čerstvého běžného pečiva a chleba na území České republiky a na relevantní trh čerstvého cukrářského pečiva na území České republiky.
Vertikální integrace
Pro posouzení dopadů na hospodářskou soutěž na relevantní trhy bylo nezbytné zabývat se také otázkou existence a míry vertikální integrace spojujících se soutěžitelů, případně jejího posílení v důsledku předmětného spojení soutěžitelů, tedy především tím, zda jsou spojující se soutěžitelé činní na trzích produktů, které představují základní komoditu či polotovar pro výrobu produktů, tvořících vymezené relevantní trhy 10 .
V rámci předmětného správního řízení Úřad zjistil, že žádný ze spojujících se soutěžitelů nepůsobí ani na trzích mlýnských výrobků, ani na trzích potravinářských surovin používaných jako vstupy pekařské výroby.
Nepřítomností na trzích, které vertikálně předcházejí vymezeným relevantním trhům, se spojující se soutěžitelé odlišují od svých nejvýznamnějších konkurentů, z nichž společnosti PENAM, a.s. a Český pekař s.r.o. jsou prostřednictvím kontrolovaných subjektů činní na trzích mlýnských výrobků i na trhu potravinářských surovin, zatímco soutěžitelé MILLBA-CZECH a.s. a družstvo ČEMPEK působí na trzích mlýnských výrobků.
Neexistence vertikální vazby na trhy mlýnských výrobků u spojujících se soutěžitelů je významnou změnou oproti skutkovému stavu, který zde byl v době posuzování spojení soutěžitelů BIL / DELTA PEKÁRNY ve správním řízení č.j. S 31/04, neboť v období před zahájením správního řízení č. j. S 55/05 převedla společnost BIL svůj majoritní akciový podíl ve společnosti UNIMILLS a.s., včetně z její strany kontrolovaných subjektů (dále jen "skupina UNIMILLS") 11 na společnost Erste Wiener Walzmühle Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H, tedy subjekt nezávislý na spojujících se soutěžitelích. 12
Společnost BIL dosahovala prostřednictvím skupiny UNIMILLS v roce 2003 na jednotlivých trzích mlýnských výrobků tržních podílů pohybujících se v rozmezí [ obchodní tajemství ] %, přičemž cca [ obchodní tajemství ] % z celkového objemu produkce mlýnských výrobků skupiny BIL bylo dodáno v rámci skupiny BIL, cca [ obchodní tajemství ] % bylo dodáno skupině společností, kontrolované společností DELTA PEKÁRNY a cca [ obchodní tajemství ] % ostatním soutěžitelům.
Lze tedy shrnout, že spojením vzniklý subjekt nebude, na rozdíl od výše vyjmenovaných konkurentů, z pohledu přístupu k surovinám používaným při výrobě pekařských produktů soběstačný a bude všechny tyto suroviny si bude muset zajišťovat dodávkami od subjektů, stojících mimo skupinu kontrolovanou spojujícími se soutěžiteli.
Hospodářská a finanční síla
Dalším z kritérií, podle nichž Úřad posuzuje dopady spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, je v souladu s § 17 odst. 1 zákona hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů a dalších subjektů, činných na relevantních trzích. Hospodářskou sílu lze vnímat jako souhrn konkurenčních výhod soutěžitelů, které vyplývají z možnosti přístupu k finančním zdrojům 13 .
V rámci předmětného správního řízení Úřad zjistil, že s pojením vzniklý subjekt bude disponovat celkovým obratem, který bude na území České republiky činit cca [ obchodní tajemství ] Kč, celosvětově potom [ obchodní tajemství ] Kč 14 .
Jeden z nejvýznamnějších konkurentů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, společnost PENAM, a.s. je součástí skupiny AGROFERT, která dosahuje obratu více než [ obchodní tajemství ] Kč, přičemž je nezbytné vzít v úvahu i skutečnost, že skupina AGROFERT pokrývá svou činností všechny stupně vertikálního výrobního řetězce v oblasti potravin. Další významní výrobci pekárenských produktů 15 , kteří vystupují jako konkurenti spojujících se soutěžitelů, dosahují sice obratů řádově nižších, na druhou stranu však například společnost Michelské pekárny, a.s. ve svém vyjádření k předmětnému spojení uvádí, že " hospodářská a finanční síla MP (rozuměj "Michelské pekárny, a.s.") je ve srovnání se společnostmi ODKOLEK a DELTA PEKÁRNY dobrá, neboť MP nejsou, tak jako ODKOLEK a DELTA PEKÁRNY, zatíženy úvěrovými vztahy (u společností ODKOLEK a DELTA PEKÁRNY se zřejmě jedná o částky v úrovni stamilionů Kč)", přičemž podle společnosti Michelské pekárny, a.s. "nevýhody úvěrové zátěže mohou být odraženy v nemožnosti nebo značném omezení investic, inovací výzkumu, vývoje apod.".
Při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů je třeba vzít v úvahu hospodářskou a finanční sílu obchodních řetězců, které vystupují vůči spojujícím se soutěžitelům jednak v pozici konkurenta 16 , jednak jako odběratelé pekárenských a cukrářských produktů od spojujících se soutěžitelů i dalších výrobců pečiva. Obrat každého z pěti největších obchodních řetězců, dosažený na území České republiky, převyšuje hranici [ obchodní tajemství ] Kč (jedná se jednotlivě o řetězce prodejen provozované společností Makro Cash & Carry ČR, s.r.o., společností Ahold Czech Republic, a.s., skupinou Schwarz ČR a skupinou REWE CR), zatímco obrat dalších pěti obchodních řetězců se pohybuje v rozmezí cca [ obchodní tajemství ] Kč (mezi těmito subjekty lze jmenovat Tesco Stores ČR, a.s., Globus ČR, k.s., Carrefour ČR, nebo SPAR ČR). Celkový obrat dosažený 10 největšími obchodními řetězci na území České republiky pak byl v roce 2003 vyšší než 200 miliard Kč.
Lze tedy konstatovat, že navýšení hospodářské a finanční síly spojením vzniklého subjektu bude vyváženo hospodářskou a finanční silou ostatních subjektů působících na relevantních trzích.
4.4. Překážky vstupu na relevantní trhy
Překážkami vstupu na relevantní trhy mohou být všechny okolnosti, které znemožňují či ztěžují vstup nových soutěžitelů do odvětví. Mezi překážkami vstupu na relevantní trhy můžeme rozlišovat (i) překážky právní, představující omezení, která vyplývají z právních předpisů 17 , (ii) překážky hospodářské, jimiž se rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny 18 , a (iii) bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti suroviny, technologie či know-how.
Šetření provedené Úřadem v rámci předmětného správního řízení ukazuje, že posuzované relevantní trhy se vyznačují středně náročnými administrativními a investičními bariérami. Mezi překážkami vstupu na relevantní trhy zmiňují oslovení konkurenti (např. společnosti Michelské pekárny, a.s. či MILLBA-CZECH a.s.) náklady na vybudování vlastní značky, distribučních sítí, či získávání nových zákazníků, společnost PENAM, a.s. pak spatřuje překážky vstupu na vymezené relevantní trhy především v rovině ekonomické (počáteční investiční náklady), v oblasti překážek právních pak zdůrazňuje vyšší hygienickou náročnost výroby, naproti tomu zákonné licence ke vstupu do odvětví, průmyslově-právní ochrana, způsob distribuce a preference značek nejsou podle jejího názoru podstatným omezujícím faktorem.
Přepravní náklady nehrají do určité míry významnější roli, nicméně přepravní vzdálenost je limitujícím faktorem pro zásobování obchodních sítí a stravovacích zařízení, zejména při dodávkách čerstvého pekařského a cukrářského pečiva (cca okruh 50 až 60 km od výrobny) 19 . Významnou barierou pro vstup potenciálních soutěžitelů je i vlastnictví výrobní sítě pekáren a tím schopnost pokrýt potřebu odběratelů, zejména obchodních řetězců, na celém území České republiky, jak to je možné u spojením vzniklého subjektu.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Úřad zabýval i otázkou rozmístění sítě pekáren jednotlivých konkurentů na relevantních trzích a schopností dotčených subjektů pokrýt celé území České republiky. K tomu je třeba uvést, že pro schopnost daného výrobce pečiva komplexně a trvale zásobovat odběratele po celém území České republiky není nezbytné disponovat sítí pekáren, rozmístěnou po celém území České republiky. Obvyklou praxí výrobců pekárenských a cukrářských produktů je dodávání zboží odběratelům s využitím subdodavatelů, tj. uzavření smluv o dodávkách zboží z místních pekáren, což umožňuje zásobovat odběratele i v místech, která jsou pro dodávky z vlastní sítě pekáren nedosažitelná.
Z informací předložených účastníky předmětného správního řízení, jakož i informací nashromážděných Úřadem v průběhu provedeného šetření vyplývá, že spojující se soutěžitelé disponují sítí pekáren rozmístěnou po celém území České republiky a jsou schopni pokrýt svými dodávkami pekárenských a cukrářských výrobků celé území České republiky.
Mezi konkurenčními výrobci vystupují jednak (i) takoví, kteří působí pouze v určitých regionech v rámci území České republiky, ovšem i (ii) takoví, kteří pokrývají svými dodávkami pekárenských a cukrářských výrobků celé území České republiky.
Z Úřadem provedeného šetření vyplývá, že mezi nejvýznamnějšími konkurenty se nacházejí subjekty, které jsou schopny konkurovat spojujícím se soutěžitelům po celém území České republiky. Společnost PENAM, a.s. má podle svého vyjádření vybudovány distribuční sítě na Moravě, které pokrývají celé její území, zatímco pro území Čech dodává pekárenské a cukrářské produkty prostřednictvím smluvního distributora 20 . Společnost Michelské pekárny, a.s. disponuje prodejními místy v rámci České republiky, přičemž se zaměřuje na oblast Prahy a jejího okolí a oblast středních Čech. Dále společnost Michelské pekárny, a.s. uvedla, že využívá vlastní distribuční síť založenou na celoplošném pokrytí vlastní dopravou, případně smluvními dopravci, nebo smlouvami o dodávkách výrobků či reexpedici s regionálními dodavateli.
Mezi regionálně orientovanými výrobci pekárenských a cukrářských výrobků lze jmenovat např. společnost Český pekař s.r.o. zásobující především oblast Čech, společnost MILLBA-CZECH a.s. má navázány smluvní vztahy se svými odběrateli, kteří prodávají pečivo v Čechách, družstvo ČEMPEK, jehož členské subjekty zásobují pečivem prodejní místa odběratele, která se nacházejí zejména v kraji Vysočina, v Jihočeském a Středočeském kraji, či společnost Cerea Plzeň spol. s r.o.
Z uvedeného srovnání vyplývá, že spojující se soutěžitelé (potažmo spojením vznikající subjekt) nejsou jedinými subjekty, působícími na vymezených relevantních trzích, které jsou schopny zásobovat svými dodávkami pekárenských a cukrářských produktů odběratele v rámci celého území České republiky.
4.5. Možnost volby odběratelů
Mezi odběrateli pekárenských a cukrářských produktů od spojujících soutěžitelů, ale i dalších výrobců, lze rozlišovat (i) obchodní řetězce, (ii) regionální (nezávislý) trh, představovaný malými regionálními prodejnami 21 , a (iii) sektor "HORECA", do něhož spadají restaurace, hotely a catering. Toto členění a jeho význam pro postavení jednotlivých výrobců pekárenských a cukrářských produktů potvrzují informace obsažené v návrhu na povolení předmětného spojení soutěžitelů, stejně jako informace a vyjádření poskytnuté oslovenými konkurenty spojujících se soutěžitelů i odběrateli pekárenských výrobků 22 .
Z hlediska rozdělení toho, do které skupiny odběratelů směřuje pekárenská produkce spojujících se soutěžitelů, ukazují informace nashromážděné v průběhu předmětného řízení, že převážnou část svých pekárenských produktů dodávají spojující se soutěžitelé do obchodních řetězců. V případě skupiny BIL tvoří dodávky pečiva do obchodních řetězců cca [ obchodní tajemství ] % produkce skupiny BIL, zatímco u skupiny UBL je tento podíl [ obchodní tajemství ] %. Podíly pekárenské produkce spojujících se soutěžitelů směřující na regionální nezávislý trh a do sektoru "HORECA" jsou nižší. Skupina BIL dodává cca [ obchodní tajemství ] % své pekárenské produkce na regionální trh, skupina UBL pak [ obchodní tajemství ] % své pekárenské produkce. Jako dodavatel pečiva do sektoru "HORECA" vystupuje ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina UBL. I ve vztahu ke konkurenčním pekárenským výrobcům bylo zjištěno, že převážná část jejich produkce je dodávána do obchodních řetězců 23 . Na druhou stranu bylo ovšem prokázáno, že i obchodní řetězce pokrývají významnou část svých odběrů pečiva dodávkami od spojujících se soutěžitelů 24 . Na základě výše učiněných zjištění lze tedy vztah mezi spojujícími se soutěžiteli jako dodavateli pekárenských produktů, na straně jedné, a obchodními řetězci jako odběrateli těchto pekárenských produktů, na straně druhé, charakterizovat jako vztah vzájemné (reciproční) závislosti či potřeby-dodavatel má zájem do obchodních řetězců dodávat, neboť tyto pro něho představují takové odbytiště jeho pekárenských produktů, které by stěží nahradil odbytištěm jiným (zejména z pohledu objemu), naopak obchodní řetězce mají zájem od spojujících se soutěžitelů pekárenské produkty odebírat, neboť představují nejvýznamnější (zejména z pohledu objemu) zdroj pekárenských produktů. K tomu lze dodat, že oba účastníci tohoto dodavatelsko-odběratelského vztahu disponují určitou vyjednávací silou, které jsou si navzájem vědomi. V rámci smluvních dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi výrobci pekárenských produktů a obchodními řetězci jako odběrateli pekárenských produktů volí obchodní řetězce obvykle strategii dvou a více dodavatelů. Většina obchodních řetězců, oslovených Úřadem v průběhu předmětného správního řízení, uvedla, že by v případě odmítnutí spojujících se soutěžitelů dodávat jim pekárenské produkty byla schopna nahradit tyto dodávky dodávkami od jiných dodavatelů bez větších potíží (hodnoceno především z hlediska časové náročnosti a nákladů na realizaci tohoto přechodu) 25 , zatímco některé z oslovených obchodních řetězců považují tento přechod k jinému dodavateli za náročný 26 . Reálnou schopnost obchodních řetězců v krátkém časovém horizontu a bez výraznějších potíží přejít od stávajícího dodavatele pekárenských produktů k dodavateli jinému v případě změny podmínek v dodavatelsko-odběratelském vztahu, či z jiných důvodů ukazuje například postup společnosti JULIUS MEINL, a.s., která byla schopna v listopadu 2003 při změně dodavatelských podmínek ukončit okamžitě spolupráci se společností ODKOLEK a.s. a přejít k jinému dodavateli, či postup společnosti Plus-discount spol. s r.o., která v září 2005 nahradila svoje dodávky pekárenských produktů od společností DELTA PEKÁRNY a ODKOLEK a.s. dodávkami od jiných výrobců pečiva.
Při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů bylo nezbytné zabývat se postavením obchodních řetězců na vymezených relevantních trzích, resp. jejich tržní či vyjednávací silou vůči spojujícím se soutěžitelům, ale i ostatním výrobcům pekárenských produktů 27 nejen z pohledu jejich pozice odběratelů pekárenských produktů, ale i z pohledu jejich postavení coby výrobců pekárenských produktů, kdy vystupují i jako konkurenti spojujících se soutěžitelů 28 .
Obecně lze konstatovat, že pro postavení obchodních řetězců jako odběratelů a současně konkurenčních výrobců na relevantních trzích je příznačné, že tyto subjekty mají k dispozici podrobné informace o cenách zboží nabízeného ze strany jejich dodavatelů, z čehož vyplývá jejich výhoda spočívající v tom, že mohou stanovit ceny výrobků, které nabízejí pod svými značkami, v reakci na ceny, za něž shodné výrobky nabízejí jejich dodavatelé. Ve srovnání s tím ostatní dodavatelé (konkurenční výrobci, kteří současně nevystupují na poptávkové straně) obdobnou možnost přizpůsobit své ceny cenám obchodních řetězců nemají 29 .
Úřad při zkoumání postavení obchodních řetězců zjistil, že celkový tržní podíl, dosahovaný dodávkami pekárenských produktů obchodními řetězci na (i) relevantní trh čerstvého běžného pečiva a chleba na území České republiky a (ii) relevantní trh čerstvého cukrářského pečiva na území České republiky se pohybuje v rozmezí 10 % až 20 % 30 . Tento údaj ovšem zahrnuje jak vlastní pekárenskou výrobu obchodních řetězců, tak externí dodávky pečiva, včetně tzv. rozpeku pečiva, což jsou mražené polotovary nakupované obchodními řetězci od výrobců pečiva a následně zpracované v prodejnách obchodních řetězců.
Při hodnocení postavení obchodních řetězců jako možných konkurentů spojujících se soutěžitelů bylo tedy nezbytné vzít v úvahu, že nikoli všechny obchodní řetězce vyrábějí pekárenské produkty, ale mnohdy "pouze" odebírají od pekárenských producentů polotovary, případně finální výrobky, které následně prodávají konečným spotřebitelům 31 .
U těch obchodních řetězců, které provádějí vlastní výrobu pečiva, Úřad zjistil následující skutečnosti. Z údajů poskytnutých oslovenými obchodními řetězci, které disponují vlastními pekárnami, vyplývá, že např. společnost Tesco Stores ČR, a.s. zvýšila mezi léty 2003 a 2004 podíl vlastní pekárenské produkce na svých celkových dodávkách pekárenských produktů na trh 32 o hodnotu pohybující se kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, v případě společnosti Ahold Czech Republic, a.s. se tento nárůst za stejné období pohyboval rovněž kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, zatímco u společnosti Carrefour Česká republika s.r.o. se tento nárůst za sledované období pohyboval v rozmezí [ obchodní tajemství ] %. Z podaného výčtu tedy lze dovodit, že podíl vlastní produkce jednotlivých obchodních řetězců na jejich dodávkách výrobků na posuzované relevantní trhy vykazuje rostoucí tendenci. K tomu je nutné dodat, že i tyto subjekty, které mají vlastní výrobu pečiva, dosahují část svých celkových dodávek pekárenských produktů na trh tzv. rozpeky 33 . Tržní a vyjednávací sílu obchodních řetězců disponujících vlastními pekárnami vůči "klasickým" výrobcům pečiva oslabuje skutečnost, že tyto obchodní řetězce nemají k dispozici vlastní výchozí suroviny (zejména mouku), případně polotovary nezbytné pro výrobu pekárenských produktů (rozpek) tvořících relevantní trhy. V důsledku uvedené skutečnosti si obchodní řetězce, které produkují pekárenské výrobky ve vlastních pekárnách, musí tyto suroviny a polotovary opatřovat prostřednictvím odběrů od spojujících se soutěžitelů či dalších výrobců pekárenských produktů.
Významnou skutečností, která ovlivňuje tržní sílu obchodních řetězců, je jejich hospodářská a finanční síla, vyplývající zejména z výše obratů dosahovaných těmito subjekty 34 .
Při hodnocení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na vymezené relevantní trhy Úřad přihlédl rovněž k tomu, že v době od posuzování spojení soutěžitelů BIL / DELTA PEKÁRNY ve správním řízení č.j. S 31/04 došlo na území České republiky k uskutečnění dvou významných spojení mezi obchodními řetězci, a to spojení společností Ahold Czech Republic, a.s. / JULIUS MEINL, a.s., v jehož důsledku společnost Ahold Czech Republic, a.s. nabyla maloobchodní síť prodejen společnosti JULIUS MEINL, a.s. na území České republiky 35 , a spojení společností Tesco plc / Carrefour, v jehož důsledku společnost Tesco plc získala kontrolu nad maloobchodní sítí prodejen společnosti Carrefour na území České republiky 36 . Tento proces posiluje hospodářskou a finanční sílu obchodních řetězců.
Po zhodnocení všech výše uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že tržní a vyjednávací síla obchodních řetězců působí jako významný faktor, který do značné míry vyvažuje tržní sílu spojujících se soutěžitelů.
4.6. Význam výzkumu a vývoje na relevantních trzích
Výzkum a vývoj nehrál dosud zásadní roli při nabídce pekařského a cukrářského zboží, nicméně v souvislosti se začleněním České republiky do společného evropského trhu nabývají na významu jako faktory ovlivňující konkurenceschopnost na trzích pekárenských a cukrárenských výrobů, která umožňuje nabídnout odběratelům a konečným spotřebitelům kvalitu výrobků srovnatelnou se zahraničními výrobci.
Výzkum a vývoj na relevantních trzích se mimo jiné projevuje modernizací výrobních zařízení, využitím informačních technologií v oblasti zpracování dat ve vztahu k výrobě a zásobování, dále v oblasti zlepšování metod a prostředků kontroly a sledování technologických parametrů výrobního procesu a k dosažení požadovaných parametrů kvality konečných produktů. Rovněž je možné konstatovat, že na relevantních trzích nedochází k významnějším inovacím. Stávající inovace jsou realizovány zejména v oblasti technologie výroby s cílem její optimalizace, růstu kvality a prodloužení trvanlivosti produktů.
Celkové zhodnocení dopadů spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích
Při celkovém hodnocení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na vymezených relevantních trzích se Úřad zabýval nejen soutěžními podmínkami, kterými se relevantní trhy vyznačují v současné době, ale i jejich vývojem a srovnáním se soutěžními podmínkami, které na relevantních trzích panovaly v době rozhodování Úřadu o povolení spojení BIL / DELTA PEKÁRNY ve správním řízení č.j. S 31/04.
Úřadem provedené šetření ukazuje, že uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů dojde k vytvoření silného subjektu, působícího na relevantních trzích pekárenských a cukrářských výrobků, který a) z pohledu velikosti tržního podílu získá (i) na relevantním trhu čerstvého běžného pečiva a chleba na území České republiky a (ii) na relevantním trhu čerstvého cukrářského pečiva na území České republiky vedoucí postavení, b) bude disponovat vysokou hospodářskou a finanční silou, a c) bude schopen komplexně a dlouhodobě zásobovat své odběratele pekárenskými a cukrářskými výrobky po celém území České republiky.
Naproti tomu však z Úřadem provedeného šetření plyne, že a) spojením vzniklý subjekt bude čelit na vymezených relevantních trzích konkurenci ze strany ostatních pekárenských výrobců, jejichž tržní podíly nevykazují výrazný odstup od tržního podílu spojením vzniklého subjektu, b) spojením vzniklý subjekt nebude, na rozdíl od nejvýznamnějších konkurenčních pekárenských výrobců, vertikálně integrovaný na trhy mlýnských produktů a některých dalších surovin, používaných k výrobě pekárenských a cukrářských produktů, a bude si tedy muset tyto suroviny zajišťovat dodávkami od subjektů, stojících mimo skupinu kontrolovanou spojením vzniklým subjektem, což představuje významnou změnu oproti skutkovému stavu existujícímu v době posuzování spojení BIL / DELTA PEKÁRNY ve správním řízení č.j. S 31/04, c) hospodářská a finanční síla spojením vzniklého subjektu bude vyvážena hospodářskou a finanční silou ostatních subjektů působících na relevantních trzích v postavení konkurenčního výrobce a/nebo odběratele, d) na relevantních trzích působí i několik dalších konkurenčních výrobců pečiva, kteří jsou schopni zásobovat svými dodávkami pekárenských a cukrářských produktů odběratele v rámci celého území České republiky, e) tržní síla spojením vzniklého subjektu je do značné míry vyvažována rostoucí tržní a vyjednávací silou obchodních řetězců, f) ty obchodní řetězce, které disponují vlastními pekárnami, zvýšily mezi lety 2003 a 2004 podíl vlastní pekárenské produkce na svých celkových dodávkách pekárenských produktů na trh, přičemž tuto skutečnost je nezbytné vnímat jako významnou změnu v soutěžních podmínkách na relevantních trzích oproti skutkovému stavu existujícímu v době posuzování spojení BIL / DELTA PEKÁRNY ve správním řízení č.j. S 31/04.
Ve světle výše prokázaných skutečností Úřad zhodnotil připomínky k předmětnému spojení soutěžitelů, které ve svých odpovědích uvedli Úřadem oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů a odběratelé výrobků, spadajících pod vymezené relevantní trhy, od spojujících se soutěžitelů.
V odpovědích oslovených subjektů byly vyjádřeny následující připomínky. Část konkurenčních výrobců pekárenských a cukrářských výrobců vyjádřila obavu, že posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k vytvoření "největšího pekařsko-cukrářsko-mlynářsko-těstárenského výrobně-obchodního komplexu na území České republiky" 37 . Tomuto tvrzení je sice třeba přisvědčit, nicméně s přihlédnutím k výše uvedeným skutkovým zjištěním, k nimž Úřad dospěl v předmětném správním řízení-a to zejména vzhledem k nevýraznému odstupu tržních podílů spojením vzniklého subjektu od tržních podílů nejbližších konkurentů na těch trzích, kde spojením vzniklý subjekt dosáhne na pozici vedoucího hráče, a rovněž tak vzhledem k neexistenci vertikální vazby spojujících se soutěžitelů na trhy mlýnských produktů a dalších surovin pro výrobu pekařských produktů-takové postavení neumožní spojením vzniklému subjektu chovat se nezávisle na ostatních soutěžitelích vystupujících na relevantních trzích. Další z konkurenčních výrobců pečiva neočekávají v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů větší dopady na hospodářskou soutěž na relevantních trzích 38 .
Většina oslovených obchodních řetězců coby nejvýznamnějších odběratelů pekárenských a cukrářských produktů od spojujících se soutěžitelů se domnívá, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde na sledovaných relevantních trzích k žádným podstatným negativním změnám 39 . Na druhé straně společnost Plus-discount spol. s r.o. namítá, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů dojde ke vzniku subjektu, který bude disponovat takovou silou, která mu umožní vytvářet značný tlak na ostatní dodavatele pečiva, zatímco společnosti Tesco Stores ČR, a.s. a Globus ČR, k.s. uvádí jako možný důsledek zhoršení cenových a dalších dodacích podmínek na relevantních trzích. K tomu Úřad uvádí, že tržní a vyjednávací síla obchodních řetězců vycházející především z jejich vysoké hospodářské a finanční síly, do značné míry ztíží spojením vzniklému subjektu možnost sjednávat s jeho odběrateli takové dodací podmínky, které by byly zřetelně nevýhodné pro obchodní řetězce a v konečném důsledku vedly ke zvýšení ceny pro konečného spotřebitele 40 . Úřad dospěl k závěru, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů tak nebude omezena možnost volby odběratelů, potažmo pak konečných spotřebitelů pekárenských a cukrářských produktů, co se týká zdrojů předmětných výrobků.
Po zhodnocení Úřadem zjištěných skutečností, jež jsou významné pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, a to jak jednotlivě, tak v jejich vzájemné souvislosti, Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Z výše uvedených důvodů Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
Právní moc: 24. 2. 2006
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D.
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
1 S výjimkou společnosti UNIMILLS a.s., se sídlem Jandova 3-10, Praha 9, IČ: 26766698 (včetně z její strany kontrolovaných subjektů), u níž akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na jejím základním kapitálu byly převedeny ze společnosti BIL na společnost Erste Wiener Walzmühle VONWILLER Vermögensverwaltungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Schmidgasse 3-7, Schwechat, Rakousko; toto spojení soutěžitelů bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 35/05-5223/05-OOHS ze dne 16. září 2005.
2 Jde o posouzení tržní síly soutěžitele vznikajícího spojením z pohledu kritérií uvedených v § 17 zákona a jejího srovnání s tržní silou ostatních soutěžitelů činných na relevantních trzích.
3 Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, nebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, přičemž podle § 12 odst. 5 zákona je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
4 Předmětem její činnosti je držení, správa a rozvoj majetkových účastí v jiných společnostech.
5 Předmětem její činnosti je držení, správa a rozvoj majetkových účastí v jiných společnostech.
6 Viz především rozhodnutí Úřadu č.j. S 31/04 ve věci spojení soutěžitelů BIL / DELTA PEKÁRNY a rozhodnutí Evropské komise M.2817 ve věci spojení soutěžitelů Barilla / BPL / Kamps.
7 Sama sebe charakterizuje jako obchodně-servisní organizaci, která se zaměřuje především na zajišťování odbytu v oblasti pekařských a cukrářských výrobků pro smluvní partnery, přičemž sama nedisponuje výrobními kapacitami v oblasti pekařské produkce.
8 Sdružující několik výrobců pekařských produktů a spolupracující mimo jiné se společností Michelské pekárny, a.s.
9 Výrobky, spadající pod zkoumaný relevantní trh, produkují ve vlastních pekárnách a následně dodávají na trh například společnost Tesco Stores ČR, a.s. nebo společnost Ahold Czech Republic, a.s.
10 Úřad zkoumal postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na vertikálně předcházejících trzích.
11 Společnost UNIMILLS a.s. kontroluje společnosti DELTA MLÝNY s.r.o., AMPA s.r.o., UNIMILLS-TRANS s.r.o. (dříve TRANSDELTA s.r.o.), UNIMILLS-MIX s.r.o., které se zabývají výrobou a prodejem mlýnských výrobků.
12 Toto spojení soutěžitelů bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 35/05-5223/05-OOHS ze dne 16. září 2005.
13 Hospodářská a finanční síla může být hodnocena výší investic, výší obratu, hodnotou investičního a finančního majetku, rozsahem výrobkového portfolia či dosahovanou výší úspor z rozsahu.
14 Skupina BIL dosáhla (v roce 2004) na území České republiky obratu cca [ obchodní tajemství ] Kč, celosvětově pak cca [ obchodní tajemství ] Kč. Skupina UBL dosáhla ve stejném období na území České republiky obratu cca [ obchodní tajemství ] Kč, zatímco její celosvětový obrat činil cca [ obchodní tajemství ] Kč.
15 Např. subjekty sdružené v družstvu ČEMPEK dosáhly v roce 2004 celkového obratu cca [ obchodní tajemství ] Kč, další konkurent VAMIX Česká republika-organizační složka uvedla, že je vlastněna silnou mateřskou společností Vandermoortele, se sídlem v Belgii. Mnohé z oslovených subjektů buď nebyly schopny předložit Úřadu přesný údaj o svém obratu, nebo zhodnotily svou hospodářskou a finanční sílu ve srovnání se spojujícími se soutěžiteli jako nesrovnatelně nižší.
16 Některé z obchodních řetězců (např. společnosti Tesco Stores ČR, a.s., Ahold Czech Republic, a.s., Carrefour Česká republika s.r.o., či SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.) dodávají na trh i pekárenské produkty vyráběné ve vlastních pekárnách.
17 Např. nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, případná celní či množstevní omezení importu, certifikace zboží (systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO, certifikace dle HACCP a dále certifikace dle BRC, kladoucí důraz především na kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin), nebo existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví.
18 Např. investiční náklady, dopravní náklady, či náklady spojené se vstupem do obchodní sítě.
19 Na roli přepravních nákladů při pokrytí většího území upozorňuje ve svém vyjádření např. společnost PENAM, a.s.
20 Má uzavřeny celorepublikové smlouvy o dodávkách do obchodních řetězců.
21 Např. společnosti Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o., či ENAPO OBCHODNÍ a.s.
22 Některé z oslovených subjektů (např. společnosti Tesco Stores ČR, a.s., MILLBA-CZECH a.s., nebo Michelské pekárny, a.s.) toto dělení považují za natolik významné, že podle jejich názoru by jej bylo možné vzít za kritérium (tedy typ odběratele) rozhodné pro vymezení relevantních trhů, a to namísto členění podle druhu výrobku.
23 Viz např. vyjádření společnosti MILLBA-CZECH a.s., nebo společnosti Cerea Plzeň spol. s r.o.
24 To ukazují např. vyjádření společnosti Carrefour Česká republika s.r.o., společnosti Tesco Stores ČR a.s., společnosti Ahold Czech Republic, a.s., či společnosti Globus ČR, k.s.
25 V tomto smyslu se vyjádřily např. společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., Carrefour Česká republika s.r.o., Tesco Stores ČR, a.s., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., či Globus ČR, k.s.
26 Tak např. společnost Delvita, a.s., nebo společnost Ahold Czech Republic, a.s., která považuje nahrazení dodávek pečiva pro svoje prodejny formátu Hypernova za bezproblémové, zatímco u prodejen formátu Albert vidí nahrazení těchto dodávek jako velmi náročné, a to jak z pohledu potřebného času, tak z pohledu vzniklých nákladů.
27 Tato síla ovlivňuje schopnost daného odběratele prosadit své zájmy při jednání s jeho dodavateli.
28 Jak již bylo výše uvedeno, vyrábějí některé z obchodních řetězců pečivo rovněž ve vlastních pekárnách-např. společnosti Tesco Stores ČR, a.s., Ahold Czech Republic, a.s., Carrefour Česká republika s.r.o., či SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
29 Otázkou tržní a vyjednávací síly maloobchodníků, a tedy i obchodních řetězců se Evropská komise zabývala např. v případě spojení soutěžitelů M.3732-Procter & Gamble / Gillete.
30 Jde o kvalifikovaný odhad spojujících se soutěžitelů, který vychází ze statistických údajů. Tento údaj ovšem zahrnuje jak vlastní, tak externí dodávky.
31 Podle svých vyjádření nedisponují vlastní výrobou např. společnost Lidl Česká republika, v.o.s., společnost Delvita, a.s., která provádí rozpek pečiva, pro který nakupuje mražené polotovary od výrobců pečiva, společnost Globus ČR, k.s., společnost BILLA spol. s r.o., která provádí rozpek pečiva, pro který nakupuje mražené polotovary od výrobců pečiva, či společnost Plus-discount spol. s r.o.
32 Společnost Tesco Stores ČR, a.s. uskutečňuje vlastní výrobu pouze u produktů spadajících pod relevantní trh čerstvého běžného pečiva a chleba na území České republiky.
33 Tak je tomu u společností SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., Ahold Czech Republic, a.s., Tesco Stores ČR, a.s. i Carrefour Česká republika s.r.o.
34 O tomto faktoru tomto faktoru bylo pojednáno v části 4.3. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
35 Toto spojení soutěžitelů bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 30/05-5046/05-OOHS ze dne 2. září 2005.
36 Toto spojení soutěžitelů bylo v prosinci 2005 povoleno rozhodnutím Evropské komise v případě M.3905.
37 Viz vyjádření společností Michelské pekárny, a.s. a MILLBA-CZECH a.s.
38 Takto se vyjádřily např. společnosti PENAM, a.s., Český pekař s.r.o., nebo družstvo ČEMPEK.
39 Viz např. vyjádření společností Delvita, a.s., Carrefour Česká republika s.r.o., Ahold Czech Republic, a.s., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., Lidl Česká republika, v.o.s. a BILLA, spol. s r.o.
40 Kdy zásadní část své pekárenské produkce dodávají účastníci řízení právě obchodním řetězcům (viz výše část 4.5 odůvodnění tohoto rozhodnutí nazvaná "Možnost volby odběratelů").