UOHS S055/2004
Rozhodnutí: OF/S055/04-1690/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CTA Prague, s.r.o., a Rexam Petainer Aš s.r.o.
Účastníci CTA Prague, s.r.o., Národní 6, 110 00 Praha 1 Rexam Petainer Aš s.r.o., Skandinávská 2, 352 01 Aš
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 21. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 55/04-1690/04
V Brně dne 19. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 55/04, zahájeném dne 19. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti CTA Prague, s.r.o., se sídlem Národní 6, Praha 1, IČ: 27126528, ve správním řízení zastoupené Mgr. Filipem Kubíkem, LL.M.Eur., advokátem, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci ze dne 17. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy, jež bude uzavřena mezi společnostmi CTA Prague, s.r.o., se sídlem Národní 6, Praha 1, IČ: 27126528, jako kupujícím, a Rexam Petainer Aš s.r.o., se sídlem Skandinávská 2, Aš, IČ: 64573541, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost CTA Prague, s.r.o. získat jednotlivé majetkové hodnoty tvořící část podniku společnosti Rexam Petainer Aš s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem tenkostěnných plastových nádob pro potraviny, a tím i možnost kontrolovat tuto část podniku, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/2004 ze dne 31. března 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě kupní smlouvy, jež bude uzavřena mezi společnostmi CTA Prague, s.r.o., se sídlem Národní 6, Praha 1, IČ: 27126528 (dále jen "CTA"), jako kupujícím, a Rexam Petainer Aš s.r.o., se sídlem Skandinávská 2, Aš, IČ: 64573541 (dále jen "Rexam Aš"), jako prodávajícím. Podle uvedené smlouvy má společnost CTA získat jednotlivé majetkové hodnoty tvořící část podniku společnosti Rexam Aš, zabývající se výrobou a prodejem tenkostěnných plastových (dále také "TWP") nádob pro potraviny. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Posuzované spojení soutěžitelů je součástí širší transakce, v jejímž rámci na základě "Smlouvy o koupi a prodeji" uzavřené dne 12. března 2004 mezi společnostmi Rexam plc, se sídlem 4 Millbank, Londýn, Velká Británie (dále jen "Rexam plc"), jako prodávajícím, a RPC Group plc, se sídlem Lakeside House, Higham Ferrers, Rushden, Northamptonshire, Velká Británie (dále jen "RPC"), jako kupujícím, ve spojení s příslušnými lokálními národními smlouvami získá společnost RPC (která je mateřskou společností společnosti CTA) evropskou divizi společnosti Rexam plc zabývající se výrobou a prodejem TWP nádob pro potraviny.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost CTA je nepřímo kontrolována společností RPC, přičemž společnost CTA byla získána pro účely realizace předmětné transakce a v současnosti nevykonává žádnou činnost.
Společnosti patřící do skupiny RPC se zabývají výrobou a prodejem tuhých plastových obalů pro potraviny a nápoje (kelímky pro nápoje prodávané v automatech), pro výrobky v oblasti zdravotní, kosmetické a osobní péče, jakož i pro průmyslové chemické prostředky a prostředky pro domácnost. Při výrobě uvedených obalů používají společnosti ze skupiny RPC tři hlavní výrobní procesy uplatňované v oblasti tuhých plastových obalů: tepelné formování, tvarování vstřikováním do formy a formování vyfukováním. Na českém trhu působí skupina RPC prostřednictvím dovozů.
Společnost Rexam Aš je 100% vlastněna společností Rexam plc, a to prostřednictvím několika holdingových společností. Skupina Rexam vyrábí a prodává spotřebitelská balení jak pro globální tak pro regionální zákazníky zejména v oblasti nápojů, potravinářství, zdravotní a osobní péče. Společnost Rexam Aš je součástí evropské TWP divize skupiny Rexam, jež se zabývá výrobou a prodejem TWP nádob pro potraviny.
Společnost Rexam Aš podniká ve dvou oborech:
1) výroba a prodej PET lahví pro nápoje a
2) výroba TWP nádob pro potraviny,
přičemž společnost CTA získá pouze majetkové hodnoty vztahující se k výrobě TWP nádob pro potraviny.
Nabývaná část podniku společnosti Rexam Aš v České republice vyrábí a prodává tepelně tvarované TWP nádoby, jako např. různé misky a víčka, které mohou být předtištěné, oštítkované nebo je lze potisknout dodatečně. Tyto TWP nádoby se používají pro mléčné výrobky a roztíratelné tuky. Převážnou většinu produkce společnosti Rexam Aš v oboru výroby TWP nádob pro potraviny tvoří krabičky (včetně víček) pro margarín, a to pro balení v rozsahu od 250 g do 500 g (ve čtyřhranném či kulatém provedení). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Činnosti nabývané části podniku společnosti Rexam Aš a společností ze skupiny RPC, jejíž součástí je i společnost CTA, jakožto nabyvatel, se na území České republiky překrývají v oblasti tenkostěnných plastových (TWP) nádob používaných pro mléčné výrobky, jako jsou jogurt, smetana, zmrzlina a další dezerty, jakož i pro výrobky ze žlutého tuku, jako jsou margarín a další roztíratelné tuky.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh tenkostěnných plastových nádob používaných pro mléčné výrobky a pro výrobky ze žlutého tuku . Z hlediska geografického se v případě věcně vymezeného relevantního trhu jedná o relevantní trh vymezený pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Stejnou definici věcně relevantního trhu použila ve svém rozhodnutí IV/M.1400 Rexam/PLM rovněž Evropská komise, přičemž uvedený případ má v tomto rozhodnutí pouze podpůrný charakter.
Na relevantním trhu TWP nádob používaných pro mléčné výrobky a pro výrobky ze žlutého tuku v České republice dosahuje nabývaná část podniku společnosti Rexam Aš tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a skupina RPC cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu po uskutečnění spojení bude tedy cca (obchodní tajemství) %.
Na vymezeném relevantním trhu působí dostatek konkurenčních společností a pro vstup na trh neexistují žádné významné překážky.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (obchodní tajemství) dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Filip Kubík, LL.M.Eur., advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
Právní moc: 21.4.2004.