UOHS S055/2002
Rozhodnutí: OF/S055/02-2059/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Total Walther Beteiligungsgesellschaft GmbH,SRNa Feuerlöschgeräte Neuruppin GmbH,
Účastníci EVI Beteiligungsgesellschaft GmbH, D-58625 Ladenburg, SRN Total Walther Beteiligungsgesellschaft GmbH, Waltherstrasse 51, D-51069 Kolín nad Rýnem, SRN Feuerlöschgeräte Neuruppin GmbH,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 55/02-2059/02 V Brně dne 10. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 55/02, zahájeném dne
1.3.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Total Walther Beteiligungsgesellschaft GmbH, se sídlem Waltherstrasse 51, D-51069 Kolín nad Rýnem, SRN, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Total Walther Beteiligungsgesellschaft GmbH, se sídlem Waltherstrasse 51, D-51069 Kolín nad Rýnem, SRN, a Feuerlöschgeräte Neuruppin GmbH, se sídlem Martin-Ebell-Strasse 4, 16816 Neuruppin, SRN, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy ze dne 25.2.2002, uzavřené mezi společností Total Walther Beteiligungsgesellschaft GmbH, se sídlem Waltherstrasse 51, D-51069 Kolín nad Rýnem, SRN, jako kupujícím, a společností EVI Beteiligungsgesellschaft GmbH, se sídlem D-58625 Ladenburg, SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Total Walther Beteiligungsgesellschaft GmbH, se sídlem Waltherstrasse 51, D-51069 Kolín nad Rýnem, SRN, nabude 100% obchodní podíl ve společnosti Feuerlöschgeräte Neuruppin GmbH, se sídlem Martin-Ebell-Strasse 4, 16816 Neuruppin, SRN, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/02 ze dne 20. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, v jejímž důsledku společnost Total Walther Beteiligungsgesellschaft GmbH, se sídlem Waltherstrasse 51, D-51069 Kolín nad Rýnem, SRN (dále jen "Total Walther") nabude 100% obchodní podíl ve společnosti Feuerlöschgeräte Neuruppin GmbH, se sídlem Martin-Ebell-Strasse 4, 16816 Neuruppin, SRN (dále jen "FLG"). Tím získá Total Walther kontrolu nad společností FLG.
Celkový celosvětový obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 mld. Kč, čímž byla splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
FLG je přímo kontrolována společností EVI Beteiligungsgesellschaft GmbH, která je nepřímo kontrolována francouzskou společností Société Européenne d´Extincteurs, S.A. Společnost Société Européenne d´Extincteurs, S.A. je činná především v oblastech vývoje, výroby, instalace a servisu přenosných hasících přístrojů, kontrolních a bezpečnostních systémů. Společnost FLG se soutěže na trhu v České republice zúčastňuje prostřednictvím:
své organizační složky, která v současné době nevykonává žádnou činnost,
dceřiné společnosti Feuerlöschgeräte Neuruppin CZ, s.r.o., která je činná v oblasti prodeje a servisu přenosných hasících zařízení.
Přenosné hasící přístroje jsou hasící přístroje, které mohou být přenášeny nebo obsluhovány ručně.V provozuschopném stavu nesmí vážit více než 20 kg. Přenosné hasící přístroje je možné rozdělit podle druhu užívaného hasiva, a to na:
vodní přenosné hasící přístroje, k hašení se užívá chladící efekt vody, jakož i efekt dusivý, při kterém vodní pára zamezuje přístupu vzdušného kyslíku,
práškové přenosné hasící přístroje, v kterých je hasivem prášek na bázi fosforečnanů amonných, které vytváří na žhnoucích hmotách glazuru, zabraňující přístupu vzduchu,
pěnové přenosné hasící přístroje, které užívají jako hasivo vodní roztok pěnidla, ten má především dusivý hasební účinek,
přenosné hasící přístroje s oxidem uhličitým, které mají hasební účinek zřeďovací a dusivý.
Společnost Feuerlöschgeräte Neuruppin CZ prodává na trhu v České republice všechny výše uvedené typy přenosných hasících přístrojů. Na trhu práškových hasících přístrojů zaujímá [ ] % podíl, na ostatních trzích přenosných hasících přístrojů má tržní podíl nižší než [ ]%.
Total Walther je holdingová společnost bez vlastní podnikatelské aktivity. Total Walther je kontrolována společností Tyco S.a.r.l., která je nepřímo kontrolována společností Tyco International Ltd. se sídlem na Bermudách. Skupina Tyco působí celosvětově prostřednictvím svých dceřiných společností mj. v oblastech vývoje, výroby a prodeje elektrických a elektronických komponentů, zdravotnických přístrojů, výrobků pro umožnění a kontrolu proudění, poskytování konzultací v oblasti životního prostředí atd.
V České republice společnost Tyco International Ltd. nepřímo kontroluje tyto dceřiné společnosti:
Tyco Electronics Czech s.r.o.,
Tyco Integrated Systems s.r.o.,
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.,
Total Walther-Stabilní hasící zařízení s.r.o.,
Raychem HTS s.r.o.,
Zettler ČR spol. s r.o.,
ZVAPA s.r.o.,
ADT Security Centre s.r.o.,
SET EC s.r.o.,
KAP spol. s r.o.,
CAPITA Global Finance Corporation, oraganizační složka
Tyco Valves Controls Distribution GmbH-obchodní zastoupení.
Prostřednictvím těchto společností působí Tyco International Ltd. především na trhu výroby a prodeje elektrických a elektronických komponentů, vývoje, výroby, instalace a údržby elektronických zabezpečovacích systémů, výroby komponentů pro zdravotní pomůcky a poradenské činnosti v oblasti životního prostředí. V oblasti hasících zařízení působí prostřednictvím společnosti Total Walther-Stabilní hasící zařízení s.r.o., a to především v oblasti instalace a údržby stabilních požárních hasících přístrojů. Tato společnost nabízí sprinklerová, pěnová, sprejová a plynová hasící zařízení a speciální systémy. Stabilní hasící zařízení jsou hasící systémy pevně umístěné na zdech místností, která se spouštějí automaticky nebo ručně.
Společnost Total Walther nekontroluje v České republice přímo ani nepřímo žádnou společnost. Total Walther ani žádná jiná společnost patřící do skupiny Tyco na trhu přenosných hasících přístrojů v České republice nepůsobí.
Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad vymezil relevantní trhy z věcného hlediska jako trhy jednotlivých druhů přenosných hasících zařízení, konkrétně trh vodních přenosných hasících přístrojů, trh práškových přenosných hasících přístrojů, trh pěnových přenosných hasících přístrojů a trh přenosných hasících přístrojů s oxidem uhličitým. Stabilní hasící přístroje nejsou zastupitelné a netvoří tak jeden relevantní trh spolu s přenosnými hasícími přístroji, a to z důvodů absence poptávkové substituce (mají odlišné ceny, rozdílnou náročnost montáže, jinou hasící schopnost, jiný způsob spuštění, jiný způsob použití atd.).
Z hlediska geografického je relevantním trhem území České republiky.
Činnost spojujících se soutěžitelů se na relevantních trzích nepřekrývá, neboť společnost Total Walther prostřednictvím své sesterské společnosti Total Walther-Stabilní hasící zařízení s.r.o. působí pouze na trhu stabilních hasících zařízení, zatímco FLG prostřednictvím své sesterské společnosti působí pouze na trhu přenosných hasících zařízení. I když společnost Feuerlöschgeräte Neuruppin CZ zaujímá na trhu práškových hasících přístrojů významné postavení, spojením nedojde k navýšení tohoto podílu.
Skupina Tyco spojením rozšíří portfolio svých výrobků tak, že bude kromě stabilních hasících přístrojů obsahovat i přenosné hasící přístroje. Uskutečněním spojení nedojde k navýšení tržních podílů na relevantních trzích a nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
advokátní kancelář Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha
PM nabzlo dne 27.6.2002