UOHS S055/2001
Rozhodnutí: OF/S055/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Italenergia S.p.A. a Montedison S.p.A.
Účastníci Italenergia S.p.A., Via Nizza 250, 10125 Turín, Itálie Montedison S.p.A., se sídlem Piazzetta Murilio Bossi 3, 20121 Milán, Itálie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 10. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB


S 55/01-2369/01 V Brně dne 3.12.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 55/01, zahájeném dne
9. července 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a §15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Italenergia S.p.A., se sídlem Via Nizza 250, 10125 Turín, Itálie, zastoupená na základě plné moci ze dne 9.7.2001 Mgr. Andreou Löfflerovou, advokátkou advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže nabytím 52,09% podílu na základním kapitálu společnosti Montedison S.p.A., se sídlem Piazzetta Murilio Bossi 3, 20121 Milán, Itálie, společností Italenergia S.p.A., se sídlem Via Nizza 250, 10125 Turín, Itálie, na základě uzavření několika smluv o koupi cenných papírů a jiných dohod, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 9. července 2001 na návrh společnosti Italenergia S.p.A., se sídlem Via Nizza 250, 10125 Turín, Itálie (dále jen "Italenergia"), zastoupené Mgr. Andreou Löfflerovou, advokátkou advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů Italenergia a Montedison S.p.A., se sídlem Piazzetta Murilio Bossi 3, 20121 Milán, Itálie (dále jen "Montedison"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem ve smyslu § 12 odst.3 písm. a), o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost Italenergia, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí v dané věci, a proto vyzval účastníka k odstranění nedostatků podání rozhodnutím č.j. S55A/01-946/01-OF ze dne 10.7.2001. Dne 15.11.2001 byly všechny vyžádané informace účastníkem doplněny. Doba ode dne doručení rozhodnutí Úřadu soutěžiteli do dne, v němž soutěžitel návrh požadovaným způsobem doplní, se v souladu s § 16 odst. 5 nezapočítává do lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 16 odst. 2.
Ke spojení došlo na základě následující transakce: dne 1. a 2. 7.2001 došlo k uzavření několika smluv o koupi akcií mezi šesti různými subjekty a společnosti Italenergia. Na základě těchto smluv došlo k převodu 47,5 % akcií společnosti Montedison na společnost Italenergia. Dále nabyla společnost Italenergia na základě několika dohod dalších 4,59 % akcií. Uvedenými transakcemi získala nakonec celkový podíl na základním kapitálu společnosti Montedison ve výši 52,09 %.
Podle závazných právních předpisů Italské republiky musí dále společnost, která nabývá kontrolu v jiné společnosti, učinit veřejnou nabídku na odkup zbývajících akcií. Tuto povinnost splnila společnost Italenergia dne 2. 7. 2001.
Po udělení nutných úředních povolení, zejména povolení spojení podniků ze strany Evropské komise, úřadů kontrolujících fúze, včetně českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude společnost Italenergia vykonávat přímou kontrolu ve společnosti Montedison a současné nepřímou kontrolu v jejích dceřiných společnostech.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
dotazníku vztahujícího se ke spojení
souboru smluv zakládajících spojení
účetních závěrek spojujících se společností
seznamů společností patřících do skupin Montedison a Fiat
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/01 ze dne 25. července 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil.
Charakteristika spojovaných subjektů
Italenergia je akciovou společností založenou a existující podle italského práva, jejímž předmětem podnikání je účast ve společnostech podnikajících v oblasti energetiky. Společnost sama nevykonává žádnou podnikatelskou činnosti.
Akcionáři společnosti Italenergia jsou: skupina Fiat ( % hlasovacích práv, prostřednictvím svých dceřiných společností Fiat Avio a Business Solutions), společnosti Carlo Tassara S.p.A. ( %), Banca di Roma S.p.A. ( %), Nuova Holding San Paolo IMI S.p.A. ( %), Intesa BCI S.p.A. ( %) a společnost Electricité de France ( %). Uvedení akcionáři se zabývají především výrobou automobilů, výrobou a distribucí elektrické energie a bankovnictvím.
Společnost Italenergia je majitelem podílů ve společnostech působících v oblasti energetiky, a to ve společnosti Fiat Energia S.p.A. (100% podíl) a nyní i ve společnosti Montedison. Sama společnost Italenergia ani její dceřiná společnosti Fiat Energia nepůsobí na žádném trhu v České republice.
Montedison je akciovou společností založenou a existující podle italského práva, je mateřskou společností skupiny Montedison, která podniká zejména v oblasti energetiky, agroprůmyslu, chemického průmyslu, strojírenství, ocelářství a prací při nízkých teplotách, telekomunikací, stavby lodí, zpracování odpadů, pojišťovnictví a stavby výrobních závodů na klíč.
Společnost Montedison má velké množství dceřiných společností, jejichž prostřednictvím působí v uvedených oborech téměř po celém světě. V České republice má prostřednictvím svých dceřiných společností, majících sídlo v zahraničí, majetkové podíly ve společnostech: Provimi CZ, s.r.o., Bohemia Safari s.r.o., Továrna na krmiva MÍKA a spol. s r.o. a MÍKA a spol. s r.o. Všechny tyto společnosti působí na trhu krmiv pro domácí zvířata.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Společnost Italenergia nepůsobí přímo ani nepřímo na žádném trhu v České republice. Společnost Montedison zde působí prostřednictvím svých dceřiných společností pouze na trhu krmiv.
Obecně lze rozdělit trh krmiv na trh krmiv pro domácí zvířata a trh krmiv pro hospodářská zvířata. Podmínky na těchto dvou trzích se od sebe do značné míry liší, krmiva pro kategorie hospodářských a domácích zvířat nejsou v převážné míře zaměnitelná a dodávají se v jiných formách a množstvích. Výrobci se zpravidla orientují pouze na jednu z těchto kategorií. Společnosti skupiny Montedison působí pouze na trhu krmiv pro domácí zvířata.
Krmiva pro domácí zvířata mohou mít dále formu vlhkých krmiv (zpravidla v konzervách) a suchých krmiv (zpravidla ve formě granulí). Tyto dva typy krmiv se však prakticky neliší v nutričních parametrech, liší se pouze ve způsobu zpracování. Z toho důvodu je lze vzájemně zaměňovat a v praxi se tak běžné děje. Nejedná se tedy o zvláštní relevantní trhy.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh krmiv pro domácí zvířata
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako :
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Na daném relevantním trhu působí následující společnosti spadající pod skupinu Montedison: Provimi CZ, s.r.o. (dále jen "Provimi"), Bohemia Safari s.r.o. (dále jen "Bohemia Safari"), Továrna na krmiva MÍKA a spol. s r.o. (dále jen "Továrna na krmiva"), jako výrobci krmiv, a společnost MÍKA a spol. s r.o. (dále jen "MÍKA"), pouze jako prodejce krmiv, nikoli výrobce.
Podíly na tuzemských prodejích na relevantním trhu v roce 2000:
Provimi-v daném roce nerealizovala žádnou produkci, tudíž ani prodej,
Bohemia Safari-cca %,
Továrna na krmiva-cca %,
MÍKA-cca %.
Hlavními konkurenty uvedených společností jsou společnost KSK BONO s.r.o., jejíž podíl na prodejích na relevantním trhu činil cca %, a Antonín Cedidlo, s podílem cca %.
Z celkového množství krmiv pro domácí zvířata, spotřebovaného na relevantním trhu, tvořil přibližně 5 % dovoz krmiv ze zahraničí. Z tuzemské produkce krmiv je vyváženo do zahraničí jen asi 0,03 %. Na vývozu se podílejí i společnosti Bohemia Safari a Továrna na krmiva.
Na vymezeném relevantním trhu existuje i určitý stupeň vertikální integrace, a to pouze v propojení výroby a prodeje krmiv. V případě předmětného spojení jde o prodej krmiv, vyrobených společnostmi Bohemia Safari a Továrna na krmiva, přes společnost MÍKA. Ta však působí jako distributor také ve vztahu k dalším výrobcům krmiv.
Distribuce krmiva vyrobeného společností Továrna na krmiva probíhá z % přes společnost MÍKA, která realizuje prodej v segmentu tzv. obchodních řetězců, především multinacionálního charakteru (např. Kaufland Česká republika v.o.s., MAKRO, a.s., BILLA, spol. s r.o.). Společnost Bohemia Safari využívá k odbytu svého zboží převážně velkoobchody (dealery, kteří obchodují s tzv. nezávislým trhem). Zbytek produkce ovlivněných společností je vyvážen do zahraničí.
Bariéry vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh nejsou významné, za určitou překážku lze považovat pouze náklady na zavedení strojního zařízení k výrobě krmiv a splnění podmínek zákona o krmivech, který stanoví povinnost registrace osob, které vyrábějí, dovážejí, případně uvádějí krmiva do oběhu a prováděcích předpisů s požadavky na kvalitu, označování, balení, skladování a přepravu krmiv.
Výzkum a vývoj není na relevantním trhu prováděn samotnými výrobci krmiv pro domácí zvířata a jeho úroveň nemá významný vliv na konkurenceschopnost soutěžitelů.
Trh krmiv pro domácí zvířata je v současné době rostoucím trhem s předpokládaným trvalým růstem po období následujících pěti let. Je očekáván nárůst prodejů obchodním řetězcům a pokles prodejů na nezávislý trh.
Relevantní trh je možné považovat za trh s poměrně vyostřenou konkurencí, kde hlavním soutěžním měřítkem je cena nabízených produktů.
Při celkovém posouzení dopadů spojení Úřad konstatuje, že na ovlivněném relevantním trhu realizuje prostřednictvím svých dceřiných společností výrobu a prodej pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů a z toho důvodu se struktura trhů a podíly jednotlivých soutěžitelů na nich po spojení nezmění.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Montedison ze strany společnosti Italenergia, ke kterému dojde n a základě několika smlouvy o koupi akcií uzavřených mezi šesti různými subjekty jako prodávajícími a společností Italenergia jako kupujícím. V důsledku těchto smluv a dalších dohod získá společnost Italenergia 52,09% podíl na základním kapitálu společnosti Montedison a tím i kontrolu v této společnosti. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přičemž do tohoto obratu se mimo jiné počítají i obraty společností, které spojující se soutěžitele kontrolují a jsou jimi kontrolovány. Společnost Italenergia a společnost Montedison dosáhly za poslední účetní období společného celosvětového čistého obratu ve výši několikanásobně převyšující danou hranici. Zákonem danou podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností, uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trh, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu společností skupiny Montedison na relevantním trhu tak, aby byla odlišná od situace před spojením a došlo tudíž ke vzniku nebo posílení dominantního postavení. Spojení soutěžitelů tedy nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení soutěžitelů Italenergia a Montedison povoluje.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Andrea Löfflerová, AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
Právní moc: 10.12.2001