UOHS S055/1999
Rozhodnutí: VO I/S055/99 Instance I.
Věc Schválení dohody podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci PRIMAPLYN spol. s r.o., Baarova 1026/2, Praha 4
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 24. 7. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 116 KB

Čj.: S 55/99-1216/99-210 V Brně dne 30. 6. 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 11 zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb., ve správním řízení č.j. S 55/99 zahájeném podle ustanovení § 18 zákona
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a ustanovení § 12 zákona č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, dne 19. 5. 1999 na návrh účastníka řízení: PRIMAPLYN spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Baarova 1026/2, IČO 47118008, zastoupená JUDr. Petrem Niplem, advokátem, Praha 4, Na Pankráci 11/449, na základě plné moci ze dne 5. 5. 1999, ve věci schválení dohody podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, rozhodl
t a k t o : Návrh "Smlouvy o dodávce plynu pro čerpací stanice LPG", kterou má účastník řízení v úmyslu uzavírat se svými odběrateli, se jakožto dohoda ve smyslu § 3 odst. 4 písm b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, podle § 3 odst. 5 citovaného zákona schvaluje. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 19. 5. 1999 návrh na zahájení řízení-žádost o schválení dohod podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"). V tomto návrhu požádal účastník řízení-společnost PRIMAPLYN spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Baarova 2, IČO: 47118008, (dále jen "PRIMAPLYN") o schválení dohod, které má v úmyslu uzavírat se svými odběrateli. Spolu s návrhem předložil PRIMAPLYN dvě vzorové smlouvy, a to "Smlouvu
o dodávce plynu pro čerpací stanice LPG" a "Smlouvu o nájmu zásobníku a dodávce plynu
pro čerpací stanice LPG". Jako důvod pro schválení dohod ve smyslu § 3 odst. 5 věta druhá zákona účastník řízení uvedl, že pokud je pronájem zásobníku vázán na dodávky
od PRIMYPLYN(u), což není ve všech případech, " jsou důvodem kvalitativní parametry dodávaného plynu. Např. pokud produkt obsahuje vodu nebo vlhkost, dojde ke zničení dopravního zařízení a korozi na vnitřních stěnách nádoby (zásobníku). PRIMAPLYN také ručí za kvalitu dodaného plynu a v případě, že dojde k technickým problémům u konečného odběratele, podílí se na nákladech spojených s jejich odstraněním. Dále účastník řízení uvedl, že " nájemní smlouvou na sebe PRIMAPLYN přebírá zodpovědnost za zásobník a je proto logické, že chce mít kontrolu, jaké produkty jsou v zásobníku skladovány " . Kromě toho je " zásobník označen obchodní značkou PRIMAPLYNU jako dodavatele plynu. PRIMAPLYN si proto tímto ustanovením zajišťuje, aby nedocházelo k poškozování jeho obchodního jména v případě, kdy je do nádrží označených PRIMAPLYN dodán nekvalitní plyn od jiného dodavatele" .
V daném případě, kdy jsou ke schválení předloženy dvě smlouvy, je třeba vést samostatné správní řízení ohledně jedné (byť i vzorové) smlouvy. To platí za předpokladu, že lze tyto smlouvy od sebe oddělit, aniž by utrpěl smysl a účel těchto smluv. V daném případě se jedná o dvě samostatné, na sobě nezávislé smlouvy, a tak případné neschválení jedné z nich by nebránilo v tom, aby účastník řízení se svými odběrateli uzavíral druhý, schválený typ smlouvy. Zákon o ochraně hospodářské soutěže tuto otázku výslovně neupravuje, pouze ve větě první
§ 3 odst. 5 zákona se hovoří o tom, že dohody uvedené v § 3 odst. 4 zákona vyžadují ke své účinnosti schválení ze strany úřadu, a ve větě druhé citovaného ustanovení se stanovuje soutěžiteli povinnost přiložit k žádosti o schválení návrh dohody. Ovšem dohody, které mají vztah k zákonu o ochraně hospodářské soutěže, zejména pak dohody ve smyslu § 3 odst. 4 písm b) zákona, jsou často sjednávány v rámci smlouvy jako právního úkonu obsahujícího rozsáhlou a komplexní úpravu práv a povinností smluvních stran. Z takové smlouvy zpravidla nelze vyčlenit konkrétní dohodu, tj. určité smluvní ujednání. Z tohoto důvodu se analogicky použije ustanovení § 3 odst. 3 zákona a za dohodu dle § 3 odst. 5 zákona se bude považovat celková smlouva a nikoliv jen její některé pasáže. V návaznosti na to je třeba upozornit
na skutečnost, že zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve své příloze (položka 61 písm. c)) stanovuje správní poplatek za "Schválení nezakázané dohody". Hovoří se tedy o schválení jedné dohody, kterou však může být, jak bylo výše uvedeno,
i komplexní smlouva. Z tohoto důvodu úřad schvalování předložených smluv rozdělil do dvou samostatných správních řízení a vzorová "Smlouva o nájmu zásobníku a dodávce plynu
pro čerpací stanice LPG" se stala předmětem správního řízení vedeného po čj. S 54/99.
Po prošetření předložené žádosti a prostudování "Smlouvy o dodávce plynu
pro čerpací stanice LPG" úřad zjistil, že předložený návrh neobsahuje všechny náležitosti
ve smyslu § 19 odst. 2 správního řádu, neboť dle 3 odst. 5 zákona musí být v žádosti uvedeny důvody pro schválení. Tyto důvody však byly uvedeny pouze ve vztahu ke "Smlouvě o nájmu zásobníku a dodávce plynu pro čerpací stanice LPG". Z tohoto důvodu zaslal úřad účastníkovi řízení v dopise ze dne 24. 5. 1999 výzvu k odstranění nedostatku podání. Tento nedostatek byl účastníkem řízení zhojen v předepsané lhůtě dopisem ze dne 7. 6. 1999. Poté úřad dospěl k závěru, že nejsou dány důvody, které by bránily jejímu schválení. Proto vyzval účastníka řízení dne 10. 6. 1999 (doručeno dne 15. 6. 1999) k zaplacení správního poplatku ve výši
Kč 1.000,--. Předmětná částka byla na účet úřadu uhrazena ve lhůtě dne 17. 6. 1999.
Ke "Smlouvě o dodávce plynu pro čerpací stanice LPG" (dále jen "Smlouva") účastník řízení uvedl, že na základě této smlouvy " je PRIMAPLYN povinen dodávat zákazníkovi propan-butan pro pohon vozidel po dobu platnosti této smlouvy a zákazník je povinen kupovat a po dobu platnosti užívat plyn výlučně od PRIMAPLYNU ", přičemž doba trvání této smlouvy bude max. 4 roky.
Předmětnou smlouvu lze označit jako smlouvu rámcovou, neboť bude právním základem pro dlouhodobou spolupráci smluvních stran při dodávkách plynu propan-butan pro čerpací stanice LPG. Ve smlouvě jsou mj. upraveny cenové, platební a dodací podmínky, odpovědnost za dodávky plynu a příp. podmínky udržování zásobníku na plyn. Jak vyplývá
z bodu 1. Smlouvy, v jejím rámci se uzavírá dohoda o výhradním odběru . Na jejím základě je " Primaplyn povinen dodávat Zákazníkovi propan-butan pro pohon vozidel, dále jen "plyn" po dobu platnosti této smlouva a Zákazník je povinen kupovat a po dobu platnosti této smlouvy užívat plyn výlučně od Primaplynu, a tedy po dobu platnosti smlouvy bude zákazník odebírat plyn výhradně od společnosti PRIMAPLYN. Závazek zákazníka k tomu, že bude odebírat plyn pouze od společnosti PRIMAPLYN je zesílen ujednáním v bodě 5. Smlouvy, který stanovuje, že pokud " Zákazník koupí během trvání smlouvy plyn od jiné strany, než
od Primaplynu k uspokojení svých potřeb (nebo jejich části) plynu, Primaplyn má nárok
na přiměřenou kompenzaci. Takovou kompenzací může být zejména odpovědnost za ušlý zisk Primaplynu ", a dále ujednáním dle bodu 16. písm. b) Smlouvy, které stanovuje, že za její porušení se považuje případ, kdy zákazník PRIMAPLYNU koupí plyn od jiného dodavatele, což může dle bodu 19 vést k okamžitému ukončení smlouvy ze strany PRIMYPLYNU.
Bod 21. Smlouvy dále stanovuje, že se Smlouva uzavírá na dobu 4 roky . Po uplynutí této doby se smlouva mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Podle § 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže je účelem tohoto zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování"). Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané
a neplatné veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud úřad nepovolil výjimku dle § 5 zákona.
V § 3 odst. 4 pak zákon stanovuje, že zákaz dle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje
na dohody, jejichž předmětem je a) jednotné užívání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, s výjimkou dohod o cenách či jejich složkách, b) racionalizace hospodářské činnosti, zejména její specializací, pokud nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu , c) podíl na zásobování trhu daného zboží menší než 5 % celostátního trhu nebo menší než 30 % místního trhu, jehož zásobování se účastníci dohody pravidelně účastní. I tyto dohody vyžadují dle § 3 odst. 5 zákona ke své účinnosti schválení ze strany úřadu. Úřad je oprávněn schválení odepřít, jsou-li dány skutečnosti, které by odůvodňovaly odepření udělení výjimky podle § 5 odst. 3 zákona.
Dohody ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže je možno rozlišovat
na dohody horizontální, uzavírané mezi subjekty, které si přímo konkurují, a dále na dohody mezi subjekty, které si v rámci své podnikatelské činnosti přímo nekonkurují, avšak jejich činnosti na sebe navazují. V posuzovaném případě se jedná o dohody vertikální, neboť jsou uzavírány mezi distributorem (velkoodběratelem) plynu propan-butan a jednotlivými prodejci tohoto plynu (tj. prodejci konečnému spotřebiteli). Z citovaných ustanoveních Smlouvy dále vyplývá, že v jejím rámci se uzavírá (resp. se bude uzavírat) tzv. dohoda o výhradním odběru (nákupu). Pro tento typ dohody je obvyklé, že se odběratel zavazuje svou veškerou potřebu určitého zboží na určitou dobu krýt svým dodavatelem (distributorem). Pro distributora to znamená, že má po určitou dobu garantována určitá odbytiště a tak může dlouhodobě plánovat svou produkci, skladování i financování. Odběratel oproti tomu má jistotu pravidelných dodávek. Z toho vyplývá i výhoda pro obě zúčastněné strany spočívající zejména v omezení rizik z pohybů na trhu, jakož i ve snížení nákladů na odbyt. Důsledkem těchto smluv je tedy racionalizace jejich podnikatelské činnosti. Smlouva o výhradním odběru nezajišťuje ochranu odběratelů na určitém území. Dodavatel má právo dodávat současně i jiným prodejcům
na daném území, takže prodejce není chráněn před konkurencí ze strany jiných prodejců, což zachovává soutěž v rámci jedné značky zboží (tzv. intra-brand-competition). Tyto smlouvy také zpravidla usnadňují podporu prodeje výrobků, mohou vést k intenzivnímu marketingu, přispět ke zlepšení struktury distribuční sítě a kvality propagační činnosti. V důsledku tohoto se podněcuje soutěž mezi výrobky různých výrobců (tzv. inter-brand-competition). Tento způsob distribuce je často nejúčinnějším a někdy dokonce jediným způsobem, jak může výrobce či prodejce proniknout na trh a soutěžit s výrobci či prodejci již zavedenými.
Dle názoru úřadu jsou za dohody ve smyslu § 3 odst. 4 písm. b) zákona považovány dohody o výhradní odběru. Je třeba poznamenat, že tato interpretace byla provedena v souvislosti s článkem 64 odst. 2 Evropské dohody, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (publ. ve Sbírce zákonů pod č. 7/1995). Z této mezinárodní úmluvy vyplývá pro Českou republiku závazek posuzovat praktiky, které mohou postihnout obchod mezi ČR a Evropským společenstvím ve smyslu čl. 64 odst. 1, na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel čl. 85 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství. K provedení čl. 85 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství byla vydána řada sekundárních předpisů, mimo jiné i tzv. bloková výjimka o dohodách o výhradním nákupu (srov. Nařízení Komise ES
č. 1984/83 z 22. 6. 1983). Tento předpis stanovuje, že pokud uzavírané dohody splňují předepsaná kritéria (viz dále), nejsou považovány za dohody, které vedou k vyloučení, omezení nebo narušení soutěže dle čl. 85 odst. 1 Smlouvy zakládající Evropské společenství.
Citovaná "bloková výjimka" obsahuje jednak obecnou část, která dopadá na všechny smlouvy o výhradním odběru, a dále dvě zvláštní části, které se vztahují na smlouvy
o dodávkách piva a na smlouvy o dodávkách do čerpacích stanic. Komise ES tak chtěla zohlednit zvláštnosti dotčených trhů. Dle ustanovení, které se týkají čerpacích stanic, se připouští závazek výhradního odběru, a to na dobu max. 10 let. V případech, kdy dodavatel pronajme odběrateli čerpací stanici, se připouští závazek odběratele k výhradnímu odběru
na dobu nájmu. Předmětem dodávek mohou být benzín, nafta, tekutý plyn, přičemž tyto látky musí být určeny k dalšímu prodeji konečnému spotřebiteli. "Bloková výjimka" obsahuje demonstrativní výčet podmínek, za jakých je možno ji odvolat. Je to především případ zhoršení situace na trhu, kdy dotčené zboží již není vystaveno účinné soutěži, zejména když je ztížen jiným dodavatelům přístup na trh.
Ustanovení § 6a zákona sice umožňuje úřadu vyhláškou povolit obecnou výjimku
ze zákazu podle § 3 odst. 1 pro určité druhy dohod, avšak této možnosti úřad dosud nevyužil. Z tohoto důvodu je úřad povinen a oprávněn schvalovat dohody ve smyslu § 3 odst. 4 a 5 zákona či udělovat výjimky z neplatnosti dle § 5 zákona individuálně. To umožňuje, aby úřad přihlédl k stávajícím podmínkám na trhu daného zboží.
Jedním ze základních východisek pro posouzení daného případu je vymezení relevantního trhu , případně postavení účastníka na něm. I když tento pojem není v zákoně definován, obecně platí, že relevantním trhem je místo, kde dochází ke střetu nabídky
a poptávky v reálném čase. Věcně relevantní trh obvykle zahrnuje veškeré výrobky či služby, které spotřebitelé vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a předpokládanému účelu použití pokládají za zaměnitelné nebo zastupitelné. Po stránce geografické se relevantním trhem rozumí oblast, ve které zúčastnění podnikatelé nabízejí relevantní produkty nebo služby, ohledně kterých jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní, a která se odlišuje
od sousedních oblastní znatelně jinými soutěžními podmínkami. Relevantní trh se z hlediska času zkoumá z důvodu, že při střetu nabídky s poptávkou hraje v některých případech podstatnou roli časové hledisko. Je tomu tak tehdy, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v období ostatních. V souladu se shora uvedenými pravidly úřad vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh s plynem propan-butan, určeným pro čerpací stanice pohonných hmot. Tento plyn slouží jako palivo pro motorová vozidla. Je zpravidla zaměnitelný s dalšími pohonnými hmotami (benzínem), pokud jde o jeho užitné vlastnosti. Z cenového hlediska však zaměnitelný není, neboť předpokladem pro jeho užívání je třeba speciální úpravy motorového vozidla, která je spojena s určitými náklady. Tyto (vstupní) náklady jsou pak vyváženy výrazně nižšími výdaji na pohonné hmoty (v přepočtu na každý ujetý km) ve srovnání s běžně užívanými pohonnými hmotami. Po stránce geografické vymezil úřad relevantní trh tak, že se jedná o trh celostátní. Z poznatků úřadu, jakož i ze smluv předložených účastníkem řízení vyplývá, že distributoři plynu propan-butan zásobují prodejce v podstatě na celém území ČR. Z toho pak vyplývá, že dopravní náklady nehrají při pronikání na další vzdálenější trhy (z pohledu umístění sídla společnosti a zároveň její provozovny) rozhodující roli. Z hlediska časového úřad pro účely správního řízení označil trh s daným zbožím za trh trvalého charakteru, neboť existoval před zahájením řízení a nelze předpokládat zánik nebo podstatné zúžení tohoto trhu. Úřad zkoumal a zohlednil údaje roku 1998. Na takto vymezeném relevantním trhu činí podíl účastníka řízení téměř [ ] %.
Dále se úřad zabýval otázkou, jaká situace na tomto trhu panuje. Protože problematika soutěže v oblasti čerpacích stanic nebyla v tomto ohledu úřadem řešena, stejně tak se jí nezabývaly orgány Evropského společenství, přihlédl úřad v tomto ohledu k vlastní praxi, jakož i k praxi Evropské komise a Evropského soudního dvora, ohledně dohod uzavíraných v rámci dodávek piva. K narušení hospodářské soutěže dle názoru úřadu vedou takové smlouvy, které s ohledem na ekonomické a právní okolnosti ve svém souboru způsobují, že pro ostatní soutěžitele je obtížný vstup na daný trh nebo zvýšení jejich podílu na tomto trhu . Zkoumané smlouvy tedy musí výraznou měrou přispívat k uzavření trhu ve svém hospodářském a právním svazku . Vliv takové distribuční sítě na možnost přístupu na trh se posuzuje v závislosti na počtu vázaných odběratelů, jakož i na způsobu a době jejich vázání,
na množství takto dodaného zboží a na vztahu mezi tímto množstvím a množstvím zboží dodaného nevázaným odběratelům. V souvislosti s výše uvedeným je třeba poznamenat, že tyto smlouvy, pokud by byly posuzovány izolovaně a jednotlivě, narušení hospodářské soutěže zpravidla nepředstavují. Posuzováno však v celkovém komplexu, mohou takové smlouvy svým kumulativním účinkem narušení soutěže způsobit. Podle stejných pravidel ostatně postupuje
i Evropský soudní dvůr jako orgán Evropských společenství (srov. případ Brasserie De Haecht z 12. 12. 1967 a případ Delimitis/Henninger Brau z 28. 2. 1991).
Z celkového pohledu na daný trh vyplývá, že je na základě dlouhodobých smluv
(tj. uzavřených na dobu delší než 10 let) distribuováno asi 31 % veškerého plynu propan-butan pro čerpací stanice. Prostřednictvím dlouhodobých a střednědobých smluv (tj. uzavřených
na dobu delší než 4 roky) se prodává přibližně 37 % téhož produktu. Míra uzavřenosti trhu z celkového pohledu určená podle počtu vázaných provozoven (stanoveno podle uzavřených smluv) činí u smluv uzavřených na dobu delší jak 10 let cca 25 % a u smluv střednědobých
a dlouhodobých (tj. uzavřených na dobu více jak 4 roky) cca 42 %, přičemž tyto údaje se vztahují ke smlouvám, na základě kterých dochází v současné době k plnění. Posuzováno z pohledu všech uzavřených smluv (bez ohledu na to, zda na základě nich dochází k dodávkách či nikoliv) činí tyto podíly cca 40 % u smluv dlouhodobých a cca 54 % u dlouhodobých
i střednědobých smluv. Z těchto údajů vyplývá, že v důsledku dohod o výhradním odběru došlo k značnému uzavření trhu. Tento názor úřadu se opírá také o praxi v rámci Evropského společenství, když Evropská Komise (orgán ES) pro oblast distribuce, např. v případě piva, považuje za vážné ohrožení soutěže, pokud počet vázaných provozoven přesahuje 30-40 %. V důsledku kumulativního efektu všech výhradních smluv dochází k uzavření distribuční cesty pro další potenciální soutěžitele, zejména pro malé a střední podniky, a k rozdělení trhu mezi prodejce. Následným efektem tohoto stavu může být rigidita cenové hladiny zboží s negativním dopadem na spotřebitele.
Při schvalování předmětné Smlouvy dle § 3 odst. 5 zákona vycházel úřad jednak
ze situace na relevantním trhu, jednak z důvodů, pro které účastník řízení navrhl dohodu schválit, jakož i z dalších okolností daného případu. Současně dbal na to, aby byly dodrženy základní zásady, dané čl. 64 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.
Pokud jde o otázku výhradnosti odběru, dospěl úřad k závěru, že výhradnost samotná má v případě daného zboží své opodstatnění. Dodavatel odpovídá za kvalitu a bezpečnost plynu. Nelze tedy zpochybnit zájem dodavatele na tom, aby odpovídal pouze za plyn, který sám dodá, resp. aby omezil spory o to, kdo je za dodaný plyn odpovědný. Za neméně důležitou pokládá úřad i skutečnost, že zájmem společnosti PRIMAPLYN je budování dobré obchodní pověsti. Má tedy právo požadovat, aby jeho obchodní jméno bylo spojováno pouze s plynem, který dodává on sám. Důvody, pro které se sjednává závazek výhradního odběru v podstatě korespondují s důvody, pro které účastník navrhl dohodu schválit.
Výhradnost je však třeba posuzovat v souvislosti s dobou, na kterou je sjednána. Proto se úřad zabýval problematikou délky závazku odběratele odebírat plyn výlučně od společnosti PRIMAPLYN. Zde úřad přihlédl k již výše zmíněnému pozitivnímu racionalizačnímu efektu smluv o výhradním odběru. Posuzováno z pohledu spotřebitele, uvedené smlouvy mohou vést ke snižování nákladů jak distributora, tak prodejce plynu, čímž pro tyto soutěžitele vzniká prostor pro snižování cen. Výsledkem toho může být zostření konkurenčního boje jak mezi odběrateli různých distributorů, tak mezi distributory samotnými, a s ním spojené pozitivní dopady pro spotřebitele. Z výše uvedených důvodů se úřad rozhodl předmětnou dohodu schválit. Ovšem s ohledem na vysoký stupeň uzavřenosti trhu (jak bylo popsáno výše)
a na skutečnost, že společnost PRIMAPLYN neposkytuje svým zákazníkům (ve srovnání
s běžnými kupními smlouvami) kromě zajištění stálých a pravidelných dodávek, příp. možnosti údržby zásobníku, další výhody, považuje v současné době úřad dobu trvání závazku k výhradnímu odběru u tohoto typu smlouvy na 4 roky za dobu maximální.
Na závěr je třeba uvést, že dle poznatků úřadu v současné době na trhu s plynem propan-butan dochází ke zostřování konkurenčního boje, a to jednak mezi velkými soutěžiteli (Český plyn k. s. FLAGA PLYN, s. r. o., BP Česká republika, v.o.s. , KRALUPOL, s. r. o.), kteří vzešli zejména z privatizace jednotlivých krajských závodů Českého plynárenského podniku, jakož mezi nimi a menšími a středními soutěžiteli, kteří v posledních letech také vstoupili nebo vstupují na trh ( BOHEMIA GAS s. r. o., Agip Praha, a. s.) . Pokud dojde k podstatnější změně situace na trhu, není vyloučeno schvalování obdobných dohod ze strany úřadu, které jsou uzavřeny i na dobu až 10 let. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad
k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Nipl, advokát, AK JUDr. NIPL spol., Na Pankráci 11/449, Praha 4,
PSČ: 140 00