UOHS S0546/2016
Rozhodnutí: S0546/2016/KS-35062/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CPI PROPERTY GROUP S.A. / ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Účastníci CPI PROPERTY GROUP S.A. ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 23. 8. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 242 KB


Č. j.: ÚOHS-S0546/2016/KS-35062/2016 /840/MWi

22. 8. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0546/2016/KS, zahájeném dne 2. 8. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti CPI PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2661 Lucemburk, rue de la Vallée 40, zastoupeného JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů CPI PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2661 Lucemburk, rue de la Vallée 40, a ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2661 Lucemburk, rue de la Vallée 40, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě i) Smlouvy o převodu podílu ve společnosti ASPLEY VENTURES LIMITED, se sídlem Britské Panenské ostrovy, Tortola, Road Town, P. O. Box 3483, uzavřené dne 8. 6. 2016 mezi společností Acacia Consultancy Ltd, se sídlem Britské Panenské ostrovy, Tortola, Road Town, Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, jako převodcem, a společností NUKASSO HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Strovolos, Akropolis 59-61, FLAT/Office 301, 3rd floor, jako nabyvatelem, ii) Smlouvy o převodu podílu ve společnosti FETUMAR DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Agioi Omologites, 1082 Nicosia, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, uzavřené dne 8. 6. 2016 mezi společností Panarea Holdings Ltd, se sídlem Britské Panenské ostrovy, Tortola, Road Town, Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, jako prodávajícím, a společností NUKASSO HOLDINGS LIMITED, jako kupujícím, a iii) Smlouvy o převodu podílu ve společnosti JAGAPA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, 1060 Nicosia, Agias Elenis 6, AGIAS ELENIS BUILDING, 4th floor, Flat/Office 43, uzavřené dne 8. 6. 2016 mezi společností ROMERTEN DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Kyperská republika, 1060 Nicosia, Agias Elenis 6, AGIAS ELENIS BUILDING, 4th floor, Flat/Office 43, jako prodávajícím, a společností NUKASSO HOLDINGS LIMITED, jako kupujícím, v jejichž důsledku má společnost CPI PROPERTY GROUP S.A. nabýt nepřímo, prostřednictvím své dceřiné společnosti NUKASSO HOLDINGS LIMITED, 91,29% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A., a získat tak možnost vykonávat nepřímo výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost CPI PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2661 Lucemburk, rue de la Vallée 40 (dále jen CPIPG ), nabýt nepřímo, prostřednictvím své dceřiné společnosti NUKASSO HOLDINGS LIMITED, 91,29% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-2661 Lucemburk, rue de la Vallée 40 (dále jen OPG ), [1] a získat tak možnost vykonávat nad touto společností nepřímou výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost CPIPG stojí v čele podnikatelské skupiny nepřímo kontrolované panem R. V. (dále jen Skupina CPIPG ). Skupina CPIPG se zabývá zejména správou a pronájmem nemovitostí, investičním poradenstvím, provozováním hotelů a developerskou činností. Na území České republiky pak působí především v oblasti pronájmu maloobchodních ploch, pronájmu kancelářských ploch, rezidenčního bydlení, provozování hotelů a pronájmu logistických center.
3. Společnost OPG stojí v čele podnikatelské skupiny ORCO PROPERTY GROUP (dále jen Skupina OPG ). Skupina OPG působí především v oblasti developmentu, dlouhodobých investic a pronájmu nemovitostí. Skupina OPG také staví obytné prostory pro následný prodej. V České republice je Skupina OPG činná zejména v oblasti developmentu a výstavby, pronájmu a správy majetku, který zahrnuje kancelářské prostory a maloobchodní plochy v budovách Bubenská 1 Praha, Palác Archa Praha a Hradčanská Office Center Praha a logistické centrum INDUSTRIAL PARK STŘÍBRO Plzeň.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
IDDS: tuu5b8d

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 23. 8. 2016.

[1] Akciové podíly na společnosti OPG drží společnosti ASPLEY VENTURES LIMITED, FETUMAR DEVELOPMENT LIMITED a JAGAPA LIMITED, jež jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí a jejichž obchodní podíly jsou předmětem převodu výše ve výroku tohoto rozhodnutí identifikovaných smluv, přičemž každá z těchto tří nabývaných společností vlastní akcie odpovídající 30,43% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti OPG.