UOHS S0545/2015
Rozhodnutí: S0545/2015/KS-27333/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Aéroports de Paris S.A./VINCI Airports S.A.S.
Účastníci Aéroports de Paris S.A. VINCI Airports S.A.S.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 14. 9. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 314 KBČ. j.: ÚOHS-S0545/2015/KS-27333 /840/ASm

Brno 11. 9. 2015


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0545/2015/KS, zahájeném dne 25. 8. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností Aéroports de Paris S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 291 boulevard Raspail, a VINCI Airports S.A.S., se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison, 12-14 rue Louis Blériot, zastoupených JUDr. Sylvií Sobolovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o konsorciu uzavřené dne 31. 7. 2014 a Smlouvy mezi akcionáři uzavírané mezi společnostmi Aéroports de Paris Management S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 291 boulevard Raspail, VINCI Airports S.A.S., se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison, 12-14 rue Louis Blériot, a Astaldi Concessioni S.p.A., se sídlem Itálie, Řím, 65 Via Giulio Vincenzo Bona, v jejichž důsledku mají společnosti Aéroports de Paris S.A., prostřednictvím dceřiné společnosti Aéroports de Paris Management S.A., a VINCI Airports S.A.S. nabýt možnost společně kontrolovat nově založeného soutěžitele, společnost Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A, se sídlem Chile, Santiago, který bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku mají společnosti Aéroports de Paris S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 291 boulevard Raspail (dále jen ADP ), prostřednictvím své dceřiné společnosti Aéroports de Paris Management S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 291 boulevard Raspail (dále jen ADPM ), [1] a VINCI Airports S.A.S., se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison, 12-14 rue Louis Blériot (dále jen VINCI Airports ), nabýt možnost společně kontrolovat nově založeného soutěžitele, společnost Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A, se sídlem Chile, Santiago (dále jen JV Airports ), který bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. VINCI Airports je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost VINCI S.A. (dále jen Skupina VINCI ). Skupina VINCI celosvětově působí v oblasti stavebnictví, jaderného inženýrství, provozování veřejně prospěšných staveb, správy a údržby budov a technologií pro rozvod elektrické energie. [2] Společnost VINCI Airports je činná v oblasti řízení a provozu letišť a poskytování letištní infrastruktury a souvisejících služeb, [3] nicméně nepůsobí na území České republiky.
3. ADP [4] samostatně či prostřednictvím svých dceřiných společností je celosvětově činná v oblasti řízení a provozu letišť a poskytování letištní infrastruktury a souvisejících služeb. [5] Společnost ADP nekontroluje na území České republiky žádného soutěžitele. [6]
4. JV Airports je nově založeným soutěžitelem, [7] jehož činnost se bude výhradně zaměřovat dle Dohody o konsorciu na oblast řízení, rozšíření, údržby, provozu a využití letiště Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitéz de Santiago v Chile (tzv. Letištní projekt ). Společnost tedy bude výlučně působit na letišti v Santiagu v Chile, a rovněž spolupráce navrhovatelů, jež budou společně kontrolovat tuto společnost, se bude výhradně vztahovat k realizaci Letištního projektu.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže


Obdrží
JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D., advokátka
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[2] V České republice skupina VINCI působí ve výše uvedených oblastech mj. prostřednictvím společností Průmstav, a.s., SOLETANCHE Česká republika s.r.o., ENVINET a.s., VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, s.a., VINCI STAVBY, organizační složka, VINCI Facilities Česká republika, s.r.o. nebo EUROVIA CS, a.s.
[3] Například evropských mezinárodních letišť na území Francie a Portugalska.
[4] Majoritním akcionářem je Francouzská republika, která kontroluje tuto společnost.
[5] Především na mezinárodních letištích na území Francie, Chorvatska a Turecka.
[6] ADP generovala prostřednictvím své dceřiné společnosti Hub One Mobility na území České republiky marginální obrat, a to v oblasti poskytování optimalizačních a telekomunikačních služeb během cest pro korporátní klienty.
[7] Akcionářská struktura JV Airports má být následující: ADPM [ ochodní tajemství ] %, VINCI Airports [ ochodní tajemství ] % a Astaldi Concessioni S.p.A. [ ochodní tajemství ] %.