UOHS S054/2008
Rozhodnutí: S054/2008/KS-04459/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Larenta Estates, s.r.o./Obchodní společnost GJTC, s.r.o.
Účastníci Larenta Estates, s.r.o. Obchodní společnost GJTC, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2008

S 054/2008/KS-04459/2008/840
V Brně dne 26. února 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 054/2008, zahájeném dne 28. ledna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Larenta Estates s.r.o., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, IČ: 27925943, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Jiřím Spoustou, advokátem, se sídlem Praha 1, Voršilská 10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 20. prosince 2007 mezi M. G., P. J., a J. J., jako prodávajícími, a společností Larenta Estates s.r.o., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, IČ: 27925943, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Larenta Estates s.r.o. získá 100% obchodní podíl ve společnosti Obchodní společnost GJTC, s.r.o., se sídlem Protivanov 250, okres Prostějov, IČ: 60713976, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/2008 ze dne 6. února 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 20. prosince 2007 mezi M. G., P. J., a J. J., jako prodávajícími, a společností Larenta Estates s.r.o., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, IČ: 27925943 (dále jen Larenta ), jako kupujícím.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost Larenta 100% obchodní podíl ve společnosti Obchodní společnost GJTC, s.r.o., se sídlem Protivanov 250, okres Prostějov, IČ: 60713976, (dále jen GJTC ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost této společnosti. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Předmětem podnikání společnosti Larenta je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, společnost však dosud fakticky nevykonávala žádnou činnost. Společnost Larenta je kontrolována holdingovou společností NOVY WINDOWS SA, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte (dále jen NOVY WINDOWS ), nad níž vykonává kontrolu společnost Novy Fund Limited, která je soukromým investičním fondem. Společnost NOVY WINDOWS v České republice vykonává přímou či nepřímou kontrolu nad společnostmi Privo Estates s.r.o., Celesta Estates s.r.o., AQ OKNA a.s. (dále jen AQ OKNA ), AQ SOUTH s.r.o., AQ EAST s.r.o., AQ OKNA KOLÍN s.r.o., AQ OKNA DHW s.r.o., AQ OKNA ALU s.r.o., AQ OKNA CZ s.r.o., AQ OKNA s.r.o., a AQ NORTH s.r.o., jejichž prostřednictvím působí především v oblasti výroby, prodeje a montáže plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří (otvorových výplní), fasád a rolet.
7. Společnost GJTC je v době před uskutečněním spojení kontrolována třemi fyzickými osobami a v současné době není sama aktivní a působí pouze prostřednictvím přímých či nepřímých dceřiných společností VPO Protivanov, a.s., ARGONA, a.s., VPO PROMA, s.r.o., VPO MONTÁŽ, s.r.o., VPO SERVIS, s.r.o., VPO PLAST, s.r.o. a Zlatý Chlum, a.s.
8. Výše uvedené společnosti působí především v oblasti výroby plastových oken a dveří a zabývají se také výrobou podkladních profilů k plastovým oknům a plastových parapetních profilů z PVC recyklátu. Společnost GJTC působí prostřednictvím svých dceřiných společností rovněž v oblasti velkoobchodu, kde se zabývá zejm. prodejem parapetů, podkladních profilů, těsnění, okenního a dveřního kování, stavební chemie a dalšího příslušenství k oknům a dveřím. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Nabývaná společnost GJTC, resp. její dceřiné společnosti, se zabývají především výrobou plastových oken a dveří, dále výrobou podkladních profilů k plastovým oknům a plastových parapetních profilů. Koneční zákazníci pak kupují plastové výrobky společně s montáží. Společnost GJTC se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá rovněž velkoobchodním prodejem parapetů, podkladních profilů, těsnění, okenního a dveřního kování, stavební chemie a dalšího příslušenství k oknům a dveřím. Navrhovatel, resp. společnosti náležející do stejné skupiny jako navrhovatel, působí v oblasti výroby, prodeje a montáže plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří, fasád a rolet. Produkce společností GJTC i Larenta je realizována částečně v maloobchodním sektoru a částečně v sektoru projektových zakázek pro velké stavební firmy či obce.
12. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy na území České republiky překrývají v oblasti výroby, distribuce a montáže oken a dveří, včetně jejich příslušenství. Touto oblastí se Úřad již zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi [1] . Nabývaná společnost působí také v oblasti velkoobchodního prodeje součástek a příslušenství pro výrobu oken v České republice.
13. Při vymezování věcně relevantního trhu v oblasti výroby, distribuce a montáže oken a dveří, včetně jejich příslušenství, se zabýval Úřad možným užším vymezením relevantního trhu v závislosti na použitém materiálu (plast, dřevo, hliník). Pro zahrnutí všech uvedených druhů otvorových výplní do jednoho relevantního trhu však svědčí skutečnost, že jednotlivé druhy otvorových výplní se vyznačují obdobnými užitnými i tepelně izolačními vlastnostmi a způsobem použití.
14. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda okna a dveře jako segmenty otvorových výplní by mohly představovat samostatné věcně relevantní trhy. Vzhledem ke skutečnosti, že odběratelé uvedených produktů poptávají většinou komplexní dodávku či službu, zahrnující více výrobků včetně příslušenství a služeb, a že v tomto oboru je obvyklé, že výrobci otvorových výplní vyrábějí současně okna i dveře, dospěl však Úřad k závěru, že okna i dveře jsou součástí jednoho věcně relevantního trhu.
15. Bylo by možno rovněž uvažovat o členění věcně relevantního trhu na samostatné trhy výroby, distribuce a montáže oken a dveří, je však nutno vzít v úvahu, že oba spojující se soutěžitelé distribuují a montují okna a dveře vyráběné v rámci skupiny, a proto by tržní podíly spojujících se soutěžitelů na takto úžeji vymezených trzích pouze odrážely postavení spojujících se soutěžitelů na trhu výroby oken a dveří.
16. Vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou.
17. Uvedené produkty a služby jsou nabízeny na celém území České republiky a mezi jednotlivými regiony v České republice neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Otázku geografického vymezení relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
18. Další oblastí, v níž však působí pouze nabývaná společnost GJTC prostřednictvím dceřiné společnosti ARGONA, a.s., je velkoobchodní prodej součástek a příslušenství pro výrobu oken a dveří v České republice. Společnost ARGONA nabízí kromě výrobků vyprodukovaných v rámci skupiny rovněž komponenty od jiných výrobců, přičemž část výrobního materiálu (kování, profily apod.) dodává výrobním firmám v rámci skupiny GJTC.
19. Zejména s ohledem na výši tržního podílu nabývaného soutěžitele v oblasti velkoobchodního prodeje součástek a příslušenství pro výrobu oken a dveří a vzhledem ke skutečnosti, že v dané oblasti nedohází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, ponechal Úřad i v tomto případě otázku vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
20. Uvedené produkty jsou v rámci velkoobchodní činnosti nabízeny na celém území České republiky a mezi jednotlivými regiony v České republice neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Rovněž otázku konečného geografického vymezení relevantního trhu ponechal tedy Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
21. Společnost Larenta (resp. skupina, do níž tato společnost náleží), dosáhla na území České republiky v oblasti výroby, distribuce a montáže oken a dveří tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... %, tržní podíl nabývané společnosti GJTC v uvedené oblasti nepřesahoval ...(obchodní tajemství)... %. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit cca ...(obchodní tajemství)... %.
22. V dané oblasti působí množství konkurenčních soutěžitelů, jejichž tržní postavení je obdobné postavení spojením vzniklého subjektu (např. společnost Windows Holding Czech, a.s., RI OKNA a.s., HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o., SULKO s.r.o.). Podstatnější ekonomické, právní či jiné překážky vstupu na trh neexistují.
23. Tržní podíl společnosti GJTC v oblasti velkoobchodního prodeje komponent pro výrobu oken a dveří v České republice činí cca ...(obchodní tajemství)... %. Rovněž v této oblasti působí v České republice řada konkurenčních soutěžitelů-např. společnost VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel, s.r.o., TOR Cheb, spol. s r.o., LN servis s.r.o.
24. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů, k nízkému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, k množství konkurenčních společností působících v dané oblasti a k neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
25. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Spousta, advokát
Vyskočil, Krošlák a spol.,
advokátní a patentová kancelář
Voršilská 10
110 00 Praha 1
Právní moc: 6.3.2008.

[1] Viz např. rozhodnutí čj. S 231/2007/KS-17759/2007/840- Window Holding Czech/VEKRA