UOHS S054/2005
Rozhodnutí: S054/05-6570/05-SOHS I Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SYNER, s.r.o. a Manďák a.s.
Účastníci Manďák a.s., Kroměříž SYNER, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


Č.j: S 54/05-6570/05-SOHS I V Brně dne 13. prosince 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 54/05, zahájeném dne 14. listopadu 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SYNER, s.r.o., se sídlem Rumuská 655/9, Liberec 4, IČ: 48292516, ve správním řízení zastoupená JUDr. Oktaviánem Kociánem, advokátem, se sídlem Příkop 6, Brno, na základě plné moci ze dne 9. listopadu 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů SYNER, s.r.o., se sídlem Rumuská 655/9, Liberec 4, IČ: 48292516, a MANĎÁK a.s., se sídlem 1. máje 532, Kroměříž, IČ: 63493675, ke kterému dochází na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 20. října 2005 mezi společností SYNER, s.r.o., se sídlem Rumuská 655/9, Liberec 4, IČ: 48292516, jako nabyvatelem, a panem Pavlem Manďákem, bytem Nerudova 2553, Kroměříž, zastoupeným paní Jarmilou Zaviačičovou, bytem Františkov 535, Chropyně, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost SYNER, s.r.o., se sídlem Rumuská 655/9, Liberec 4, IČ: 48292516, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MANĎÁK a.s., se sídlem 1. máje 532, Kroměříž, IČ: 63493675, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2005 ze dne 30. listopadu 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 20. října 2005 mezi společností SYNER, s.r.o., se sídlem Rumuská 655/9, Liberec 4, IČ: 48292516, (dále jen "SYNER"), jako nabyvatelem, a panem Pavlem Manďákem, bytem Nerudova 2553, Kroměříž, zastoupeným paní Jarmilou Zaviačičovou, bytem Františkov 535, Chropyně, poručnicí ustanovenou Rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži č.j. 13-OP 81/2005, ze dne 20.června 2005, jako prodávajícím. V důsledku realizace předmětné transakce nabude společnost SYNER akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MANĎÁK a.s., se sídlem 1. máje 532, Kroměříž, IČ: 63493675 (dále jen "MANĎÁK"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně oba spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost SYNER je společnost s ručením omezeným, založená podle českého právního řádu, zabývající se činnostmi v oblasti stavebnictví, zejména pozemním stavitelstvím, a to převážně výstavbou bytových a nebytových budov. Společnost SYNER kontroluje v České republice následující společnosti: i) Aréna SYNER s.r.o., zabývající se realitní činností a ubytovacími službami, ii) ARTIS A, a.s., zabývající se výrobou stavebních hmot a velkoobchodní činností, iii) Bílí Tygři Liberec, s.r.o., zabývající se manažerskou činností v ledním hokeji, iv) CL-EVANS s.r.o., činnou v oblasti stavebnictví, v) GENUS TV a.s., zabývající se provozováním regionálního vysílání, vi) Investorsko Inženýrská a.s., zabývající se investorsko-inženýrskou činností ve výstavbě, vii) Nadace SYNER, zabývající se podporou handicapovaných skupin obyvatel, viii) PALÁC SYNER, a.s., zabývající se pronájmem bytových a nebytových prostor a provozováním parkoviště, ix) STADION spol. s r.o., zabývající se provozováním tělovýchovných zařízení a ubytovacími službami, x) RENYSON 2000, a.s., zabývající se realitní činností.
Společnost SYNER je vlastněna fyzickými osobami, panem Petrem Syrovátkem, bytem Vřesová 114, Liberec 16, jenž vlastní obchodní podíl odpovídající 50,5% podílu na základním kapitálu, a panem ing. Jiřím Urbanem, bytem Vřesová 117, Liberec 16, jenž vlastní obchodní podíl ve výši 40% základního kapitálu.
Společnost MANĎÁK je akciová společnost, založená podle českého právního řádu, činná v oblasti stavebnictví, zejména v pozemním stavitelství, převážně pak ve výstavbě bytových a nebytových budov. Je vlastněna fyzickou osobou, panem Pavlem Manďákem, jenž vlastní akcie výši 100% základního kapitálu. Společnost MANĎÁK kontroluje společnost MA-Invest, s.r.o., která nevyvíjí žádnou činnost. Dopady spojení
V průběhu správního řízení Úřad hodnotí, zda posuzované spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Za tímto účelem je třeba, aby Úřad určil, u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. aby vymezil relevantní trh.
Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení dle § 12 odst. 3 zákona získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo uvedeno výše, společnost MANĎÁK, stejně jako společnost SYNER působí ve stavebnictví, zejména ve výstavbě bytových a nebytových budov. Oblast stavební výroby lze členit na trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství. Do pozemního stavitelství náleží převážně výstavba budov, a to budov bytových či nebytových, naopak do inženýrského stavitelství lze zahrnout dopravní díla, telekomunikační, elektrická a trubní vedení, soubory staveb pro průmyslové účely a ostatní inženýrská díla. Toto členění bylo použito ve shodě s předchozí rozhodovací praxi Úřadu 1 .
Vzhledem k zaměření spojujících se soutěžitelů vymezil Úřad v tomto případě relevantní trh z hlediska věcného jako trh pozemního stavitelství .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Společnost SYNER i společnost MANĎÁK vyvíjejí činnost v rámci České republiky tam, kde uspějí ve veřejné obchodní soutěži nebo získají zakázku soukromého investora.
Z hlediska geografického je relevantní trh spojujících se soutěžitelů vymezen územím celé České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu působí jak společnost SYNER, tak i společnost MANĎÁK, dochází tak k překrytí činností obou spojujících se soutěžitelů. V důsledku jejich spojení dochází k nárůstu tržního podílu společnosti SYNER. Celková velikost relevantního trhu pozemního stavitelství činila podle dostupných údajů v roce 2004 cca 144 mld. Kč, přičemž společnost SYNER dosahuje cca 1,8% podílu a podíl společnosti MANĎÁK činí cca 0,4%. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu tak bude po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů dosahovat cca 2,2%.
Obecně lze konstatovat, že oblast stavebnictví, resp. pozemního stavitelství je ovlivněna celkovým stavem ekonomiky na území České republiky, např. hospodářskými cykly, výší úrokových sazeb, výší veřejných výdajů, výší zahraničních investic a rovněž sezónními vlivy. Rozhodujícím faktorem pro působení soutěžitele na relevantním trhu je pak cena nabídnutá v rámci veřejné obchodní soutěže nebo soukromému investorovi při zachování podmínek a kvality konkrétní zakázky.
Z dostupných informací je zřejmé, že v oblasti stavebnictví obecně existuje silně konkurenční prostředí, neboť na trhu stavebních prací celkem působí velké množství soutěžitelů. Jedná se o cca 2500 společností, z nichž nejvýznamnější postavení zaujímají společnosti Skanska CZ, a.s. (cca 20%), Metrostav, a.s. (cca 14%), Stavby silnic a železnic, a.s. (cca 13%) nebo Strabag, a.s. (cca 11%).
V průběhu řízení Úřad posuzoval aktuální stav i možné dopady na tržní prostředí vyplývající ze spojení soutěžitelů. Společnost SYNER i společnost MANĎÁK se podle výše tržního podílu řadí k malým až středně velkým subjektům. Tito soutěžitelé budou i po spojení nadále vystaveni silné konkurenci jak ze strany výše zmiňovaných významných stavebních společností, tak i ze strany velkého množství menších stavebních společností, působících na vymezeném relevantním trhu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že v důsledku posuzovaného spojení nejsou na relevantním trhu očekávány zásadní změny.
Na základě zjištěných okolností případu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, že by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Oktavián Kocián, advokát
Příkop 6
604 20 Brno
1 Viz rozhodnutí Úřadu S 262/03