UOHS S054/2003
Rozhodnutí: OF/S054/03-1887/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů OMV Aktiengesellschaft a AVANTI Tankstellenbetriebsgesellschaft mbH
Účastníci AVANTI Tankstellenbetriebsgesellschaft mbH, se sídlem Weihburggasse 31, Vídeň, Rakousko ÖMV Aktiengesellschaft, se sídlem Otto Wagner-Platz 5, Vídeň, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 54/03-1887/03 V Brně dne 2. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 54/03, zahájeném dne 1. dubna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost OMV Aktiengesellschaft, se sídlem Otto Wagner-Platz 5, Vídeň, Rakousko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Šárkou Skleničkovou Novákovou, advokátkou, se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému má dojít na základě kupní smlouvy uzavřené dne 13. března 2003 mezi společností AVANTI International AG, se sídlem Parkring 12a, Vídeň, Rakousko, jako prodávajícím, a společností OMV Aktiengesellschaft, se sídlem Otto Wagner-Platz 5, Vídeň, Rakousko, jako kupujícím, podle které kupující získá od prodávajícího 100% obchodní podíl ve společnosti AVANTI Tankstellenbetriebsgesellschaft m.b.H., se sídlem Weihburggasse 31, Vídeň, Rakousko, a tím i možnost kontrolovat tohoto soutěžitele, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 1. dubna 2003 na návrh společnosti OMV Aktiengesellschaft, se sídlem Otto Wagner-Platz 5, Vídeň, Rakousko (dále jen "OMV AG"), ve správním řízení zastoupené Mgr. Šárkou Skleničkovou Novákovou, advokátkou, se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů OMV AG a AVANTI Tankstellenbetriebsgesellschaft m.b.H., se sídlem Weihburggasse 31, Vídeň, Rakousko, (dále jen "AVANTI GmbH"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, kupní smlouvy, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojujících se soutěžitelích a sektoru maloobchodního prodeje pohonných hmot.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/03 ze dne 16. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě kupní smlouvy, uzavřené dne 13. března 2003 mezi společností AVANTI International AG, se sídlem Parkring 12a, Vídeň, Rakousko (dále jen "AVANTI International") jako prodávajícím, a společností OMV AG, jako kupujícím, podle které kupující nabude od prodávajícího 100% obchodní podíl ve společnosti AVANTI GmbH. V důsledku tohoto převodu získá společnost OMV AG možnost kontrolovat přímo nabývaného soutěžitele a nepřímo jeho dceřinou společnost AVANTI CZ spol. s r.o., se sídlem Pod vilami 696/12, 140 00 Praha 4 (dále jen "AVANTI CZ"), která na území ČR provozuje 11 čerpacích stanic.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, což znamená, že notifikační podmínka stanovená v § 13 zákona byla splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Skupina soutěžitelů, do níž patří společnost OMV AG (dále jen "skupina OMV"), působí v oblasti těžby a zpracování, rafinování a distribuce ropných produktů, provozuje síť čerpacích stanic a obchoduje s motorovými oleji a automobilovými mazivy. Její aktivity zasahují i do oblasti chemického průmyslu a těžby, výroby a distribuce plynu. Ve společnosti OMV AG vykonávají na základě akcionářské smlouvy, [ obchodní tajemství ], společnou kontrolu soutěžitelé Österreichische Industrieholding AG, holdingová společnost vlastnící [ obchodní tajemství ] akcií v OMV AG, a International Petroleum Investment Company, jež v OMV AG vlastní [ obchodní tajemství ] akcií. OMV AG kontroluje následující soutěžitele vyvíjející činnost na území ČR: společnost POLYFELT Gesellschaft m.b.H., se sídlem v Linci, Rakousko, která působí jako dodavatel geotextilií, společnost OMV Deutschland GmbH, se sídlem v Burghausu, SRN, která je v ČR aktivní prostřednictvím společnosti OMV Česká republika, s.r.o., se sídlem Budějovická 3, 140 00 Praha 4 (dále jen "OMV CZ"), provozovatele sítě čerpacích stanic, a společnost Agrolinz České Budějovice s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, která vyrábí a prodává zemědělské zboží.
Nabývaní soutěžitelé AVANTI GmbH a AVANTI CZ jsou před spojením kontrolováni společností AVANTI International. Společnost AVANTI GmbH provozuje čerpací stanice na území Rakouska, zatímco společnost AVANTI CZ je provozovatelem 11 čerpacích stanic na území ČR. Po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů bude AVANTI CZ provozovat [ obchodní tajemství ].
Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z uvedených údajů o aktivitách vyvíjených spojujícími se soutěžiteli na území ČR. Jak navrhovatel, tak nabývaný soutěžitel provozují na území ČR čerpací stanice, jejichž stěžejní činnost představuje prodej pohonných hmot konečným spotřebitelům. Vedle toho poskytují doprovodné služby, k nimž mimo jiné patří prodej motorových olejů a automobilových maziv. Společnost OMV CZ provozuje převážnou většinu svých čerpacích stanic tzv. agenturním způsobem, tzn. tak, že pronajme čerpací stanici jiném subjektu, který však není vlastníkem pohonných hmot, neurčuje jejich ceny a prodává je za provizi dle objemu prodaného množství pohonných hmot. Malá část čerpacích stanic [ obchodní tajemství ] společnosti OMV CZ je provozována jako frančízové čerpací stanice. Společnost AVANTI CZ provozuje [ obchodní tajemství ] své čerpací stanice agenturním způsobem.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad vymezil jako relevantní z hlediska věcného následující trhy: 1. trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích, 2. trh maloobchodního prodeje motorových olejů na čerpacích stanicích a 3. trh maloobchodního prodeje automobilových maziv na čerpacích stanicích. Z pohledu geografického považoval Úřad za relevantní území ČR. Při vymezení relevantních trhů bylo přihlédnuto k předchozím rozhodnutím Úřadu (rozhodnutí č.j. S 35/02 ve věci spojení soutěžitelů BP p.l.c. a E.ON AG a rozhodnutí č.j. S 148/02 věci spojení soutěžitelů AGIP Praha, a.s., a TAMOIL PRAHA, spol. s r.o.)
Na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot působí OMV AG prostřednictvím své nepřímo kontrolované společnosti OMV CZ, která v ČR provozuje 127 retailových čerpacích stanic, tedy [ obchodní tajemství ] celkového počtu čerpacích stanic na území ČR. To z pohledu objemu uskutečněných prodejů představuje tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]. Skupina AVANTI je na zkoumaném relevantním trhu činná prostřednictvím své dceřiné společnosti AVANTI CZ, která na území ČR vlastní 11 čerpacích stanic dosahujících objemem uskutečněných prodejů tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]. Převzetím sítě čerpacích stanic od společnosti AVANTI CZ navýší navrhovatel nepatrně svůj podíl na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na [ obchodní tajemství ].
Na relevantním trhu maloobchodního prodeje motorových olejů dosáhly na území ČR v roce 2002 oba spojující se soutěžitelé tržních podílů pohybujících se pod hranicí [ obchodní tajemství ].
Obdobné postavení mají spojující se soutěžitelé i na relevantním trhu maloobchodního prodeje automobilových maziv, protože jak společnost OMV CZ, tak společnost AVANTI CZ prodejem těchto produktů na čerpacích stanicích na území ČR dosáhly tržních podílů pohybujících se pod hranicí [ obchodní tajemství ].
Úřad v rámci šetření zkoumal, zda posuzované spojení soutěžitelů nepovede k významné koncentraci v oblasti provozování čerpacích stanic podél dálnic v ČR. Důvodem tohoto zkoumání byla skutečnost, že soutěžní prostředí v případě provozování čerpacích stanic umístěných podél dálnic se může odlišovat od soutěžního prostředí v situaci, kdy jsou čerpací stanice umístěny v jiných lokalitách. Společnost OMV CZ má podél dálnic 10 čerpacích stanic, z toho dvě čerpací stanice u dálnice D 11, čtyři čerpací stanice u dálnice D 1, dvě čerpací stanice u dálnice D 8 a dvě čerpací stanice u dálnice D 5. Společnost AVANTI CZ má podél dálnic umístěny tři čerpací stanice, z toho dvě čerpací stanice u dálnice D 1 a jednu čerpací stanici u dálnice D 11. Z toho vyplývá, že se spojující se soutěžitelé svými čerpacími stanicemi provozovanými podél dálnic překrývají pouze na dálnicích D 1 a D 11. Přestože oba spojující se soutěžitelé provozují celkem 13 čerpacích stanic podél dálnic, ze šetření Úřadu vyplynulo, že ani na dálnicích D 1 a D 11, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, nedojde k takovému navýšení počtu čerpacích stanic provozovaných spojením vzniklým subjektem, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích dospěl Úřad k závěru, že po uskutečnění předmětného spojení nedojde na žádném z těchto trhů ke vzniku takové tržní síly spojujících se soutěžitelů, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Šárka Skleničková Nováková, advokátka
AK Weiss-Tessbach
Mánesova 5
120 00 Praha 2
Právní moc: 19. 6. 2003