UOHS S054/2002
Rozhodnutí: OF/S054/02-1312/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-SC2000H, s.r.o., Praha a Quo, spol. s r.o.,
Účastníci Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov SC2000H, s.r.o., se sídlem Husova 1, Praha 5
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 22. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 54/02-1312/02 V Brně dne 2. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 54/02, zahájeném dne 1. března 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SC2000H, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, 110 00 Praha 1, právně zastoupené Mgr. Janem Halamou, se sídlem AK Allen & Overy, V Celnici 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dojde ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi společností Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov, Česká republika, jako převodcem, a společnostmi SC2000H, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, 110 00 Praha 1, News out of Home, B.V., se sídlem Naardenpoort 2, Naarden, Nizozemí, a News Outdoor Limited, se sídlem Virginia Street 1, E98 1XY Londýn, Velká Británie, jako nabyvateli, v jejímž důsledku nabude společnost SC2000H, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, 110 00 Praha 1, 100% obchodní podíl ve společnosti Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 1. března 2002 na návrh společnosti SC2000H, s.r.o., se sídlem Husova 5/240, 110 00 Praha 1 (dále jen "SC2000H"), právně zastoupené Mgr. Janem Halamou, se sídlem AK Allen & Overy, V Celnici 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů SC2000H a Quo, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1480, Benešov (dále jen "Quo"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, informací o spojovaných společnostech, dokladu o zaplacení správního poplatku, výpisů z obchodních rejstříků, výročních zpráv, účetních závěrek a způsobu výpočtu obratu spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.12/02 ze dne 20. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel. Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 3 zákona na základě zamýšlené smlouvy o převodu obchodního podílu, která má být uzavřena mezi společnostmi SC2000H a News out of Home B.V., se sídlem Naardenpoort 2, Naarden, Nizozemí (dále jen "News out of Home"), a News Outdoor Limited, se sídlem Virginia Street 1, E98 1XY Londýn, Velká Británie (dále jen "News Outdoor"), jako nabyvateli, a společností Quo, jako převodcem, v jejímž důsledku bude převeden 100% obchodní podílu ve společnosti Quo na společnost SC2000H.
Společnost SC2000H je společně kontrolována společností News out of Home, která v ní vlastní 80% obchodní podíl, a společností News Outdoor, vlastnící 20% obchodní podíl ve společnosti SC2000H. Přestože k předmětu podnikání společnosti SC2000H patří podle výpisu z obchodního rejstříku pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb, nevyvíjela tato společnost od svého vzniku žádnou činnost. Společnost News out of Home je nizozemskou holdingovou společností, která kontroluje společnosti zabývající se provozováním reklam v Rumunsku, Polsku, Rusku a Maďarsku. Tuto činnost provádí tak, že pronajímá reklamní plochy jednak přímým klientům, jednak mediálním agenturám, které pak samy prodávají reklamní prostor třetím subjektům. News out of Home, její česká dceřiná společnost SC2000H a společnost News Outdoor patří do skupiny společností v čele s mateřskou nadnárodní společností News Corporation Limited, se sídlem King William Street 121, Adelaide, S.A., Austrálie 5000 (dále jen "News Corporation Limited"). News Corporation Limited je jednou z největších mediálních společností na světě, mezi jejíž aktivity spadá výroba a distribuce hraných filmů a televizních programů, televizního, kabelového a satelitního vysílání, publikace časopisů, novin a knih, výroba a distribuce reklamních a propagačních materiálů a služeb, vývoj digitálního vysílání, vývoj systémů umožňujících předplatitelství pořadů a programů, výroba a distribuce populárního on-line programování. Společnosti SC2000H, News out of Home, ani žádná ze společností patřících do skupiny kontrolované mateřskou společností News Corporation Limited nevyvíjejí činnost na území ČR , a nedosahují tak na tomto území žádný obrat.
Společnosti Quo se zabývá především provozováním velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech v České republice. Tuto činnost provádí tím způsobem, že pronajímá reklamní plochy jednak přímým klientům, jednak mediálním a reklamním agenturám. K jejím dalším aktivitám patří import a distribuce okenních fólií, reklamní činnost zaměřená na výrobu reklamy, průmyslový potisk, montáž a prodej počítačů, hostinská a ubytovací činnost. Společnost Quo je kontrolována 6 fyzickými osobami, svými společníky, kteří v ní mají obchodní podíly ve výši 10 %, 13 %, 13 %, 14 %, 25 % a 25 %. Na území České republiky kontroluje společnosti Quo-leas, s.r.o., Quo-production, spol. s r.o., Quo-SB, spol. s r.o., Quo-ST, spol s r.o. a Proficar, spol. s r.o., na území Slovenské republiky má dceřinou společnost Quo-SQ, spol. s r.o.
Celosvětový čistý obrat společnosti SC2000H činí po započtení obratu ji kontrolujících soutěžitelů cca . Kč, celosvětový čistý obrat společnosti Quo je cca . Kč.
Dopady spojení
Veškeré aktivity a majetek společnosti Quo, které nesouvisí s provozováním velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech v České republice, budou před realizací zamýšlené smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve společnosti Quo převedeny z této společnosti na třetí osoby. Připravovaná transakce zakládající spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona se tak bude vztahovat jen k aktivitám v oblasti provozování velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech v České republice.
Na základě výše uvedených údajů vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh provozování velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech . Za geograficky relevantní trh považuje Úřad v posuzované věci území České republiky. Z časového hlediska považuje Úřad posuzovaný trh za trh s trvalým charakterem. Protože na takto vymezeném relevantním trhu působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, a to společnost Quo, jejíž tržní podíl činí % celkového obratu na relevantním trhu, nedojde ke zvýšení tržní síly, a tedy ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu umožňujícího jim chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Tento závěr podpořilo i zjištění, že na relevantním trhu vymezeném pro účely tohoto rozhodnutí dosahují tržní podíly 5 největších konkurentů přibližné výše %, %, %, % a %. Posuzované spojení tak nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Ve smyslu § 16 odst. 2 věta třetí zákona proto Úřad vydal v zákonem stanovené lhůtě rozhodnutí, kterým se navrhované spojení povoluje.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama
AK Allen & Overy
V Celnici 4, 110 00 Praha 1
Právní moc: 22.4.2002