UOHS S0530/2015
Rozhodnutí: S0530/2015/KS-26935/2015/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED / VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
Účastníci PENTA INVESTMENT LIMITED Vltava-Labe-Press, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 9. 9. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 235 KBČ. j.: ÚOHS-S0530/2015/KS-26935/2015 /840/ASm

Brno 9. 9. 2015


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0530/2015/KS, zahájeném dne 21. 8. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Jersey, St. Helier, 47 The Esplanade, zastoupeného společností Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Jersey, St. Helier, 47 The Esplanade, a VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ: 61860981, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 11. 8. 2015 mezi společností HKM Beteiligungs GmbH, se sídlem Rakousko, Seefeld, Geigenbühelstrasse 216, jako prodávajícím, a společností ANGAUR, a.s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, IČ: 01440578, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, prostřednictvím své dceřiné společnosti ANGAUR, a.s., nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., a tím i nabýt možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Jersey, St. Helier, 47 The Esplanade (dále jen PENTA ), prostřednictvím své dceřiné společnosti ANGAUR, a.s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, IČ: 01440578, nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ: 61860981 (dále jen VLP ), a tím i získat možnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. PENTA je holdingovou společností stojící v čele podnikatelské skupiny PENTA (dále jen Skupina PENTA ), která působí v různých odvětvích činnosti v rámci svých investičních projektů v zemích Evropy. [1] Skupina PENTA je činná na území České republiky zejména v oblastech (i) výroby a prodeje částí letadel, vrtulníků, leteckých komponentů a oprav letecké techniky, [2] (ii) provozování kurzových sázek, [3] (iii) provozování lékáren, [4] (iv) zpracování masa a výroby masných výrobků, [5] (v) technické správy a řízení budov (tzv. facility managementu) [6] a (vi) realitní a developerské činnosti. [7]
3. VLP je mateřskou společností podnikatelské skupiny VLP, které je činná na území České republiky, Slovenské republiky a v menší míře i Spolkové republiky Německo. Společnost VLP samostatně či prostřednictvím svých dceřiných společností působí na území České republiky především v oblastech (i) vydávání placených deníků a poskytování inzertního prostoru v denících, (ii) vydávání časopisů a inzerce v časopisech, [8] (iii) provozování, popř. hosting, webových stránek s inzercí, [9] (iv) polygrafické výroby, (v) adresného a neadresného doručování listovních zásilek [10] či (vi) vývoje aplikací do mobilních telefonů.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
Jan Evan, advokátní kancelář, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
11000 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Především v České republice, Slovenské republice, Spolkové republice Německo a Maďarské republice a v dalších evropských zemích.
[2] Prostřednictvím společnosti AERO Vodochody a.s.
[3] Např. prostřednictvím společností FORTUNA GAME a.s., FORTUNA RENT s.r.o. a FORTUNA sázky a.s.
[4] Prostřednictvím společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
[5] Prostřednictvím společnosti Masokombinát Plzeň s.r.o.
[6] Prostřednictvím společností AB Facility a.s. a AB Facility Services s.r.o.
[7] Např. prostřednictvím společností Development Florentinum s.r.o., NP30 s.r.o., Next development s.r.o. Unique development s.r.o., REZIDENCE WALTROVKA ALFA s.r.o. a REZIDENCE WALTROVKA BETA s.r.o.
[8] Prostřednictvím společnosti Astrosat Media s.r.o.
[9] Např. prostřednictvím společností Astrosat Media s.r.o. a Websitemaster a.s.
[10] Prostřednictvím společnosti Česká distribuční a.s.