UOHS S053/2004
Rozhodnutí: OF/S053/04-1739/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. a CIDEM Hranice, a.s.
Účastníci CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Skalní č. 1088, Hranice I-Město, IČ: 14617081 Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 00015253
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 23. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 53/04-1739/04 V Brně dne 19. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 53/04, zahájeném dne 16. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 00015253, ve správním řízení zastoupená JUDr. Janem Součkem, advokátem, se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy, kterou hodlají uzavřít společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 00015253, jako kupující, a CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Skalní č. 1088, Hranice 1-Město, IČ: 14617081, jako prodávající, v jejímž důsledku má společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. získat investiční majetek náležící společnosti CIDEM Hranice, a.s., a tím i možnost kontrolovat část podniku této společnosti, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných soutěžitelích a rovněž z odpovědí Úřadem oslovených soutěžitelů působících v oblasti stavebních hmot.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/ 2004 ze dne 31. března 2004 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, IČ: 00015253 (dále jen "Wienerberger"), jako kupující, a CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Skalní č. 1088, Hranice 1-Město, IČ: 14617081 (dále jen "CIDEM"), jako prodávající, mají v úmyslu uzavřít kupní smlouvu, v jejímž důsledku by společnost Wienerberger koupila od společnosti CIDEM investiční majetek, tj. nemovité věci, movité věci a užívací práva náležící k výrobním závodům Kunín, Hrachovec a Štíty společnosti CIDEM (dále jen "převáděná část podniku"). V důsledku této smlouvy tak společnost Wienerberger získá možnost kontrolovat část podniku společnosti CIDEM tvořenou výše uvedenými provozovnami.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel získá možnost kontrolovat část podniku společnosti CIDEM, představuje navrhovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména pak nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Strany spojení
Společnost Wienerberger je akciovou společností, jejímž nejvýznamnějším akcionářem je společnost Wienerberger International N.V., se sídlem Hogeweg 95, Zaltbommel, Nizozemské království (86,83 %). Předmětem podnikání této společnosti je především výroba cihlářských pálených i nepálených výrobků a keramických stavebních dílců a nosníků, výroba cementového zboží a umělého kamene, zkoušky, kontrola a posudky cihlářských výrobků a poradenská, inženýrská a investorská činnost v oblasti technologie v keramickém průmyslu.
Společnost Wienerberger kontroluje jako jediný společník společnosti Wienerberger eurostroj, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, zabývající se opravami strojů a zařízení, a Wienerberger Bohemia cihelny, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, jejímž předmětem činnosti je prodej a správa nemovitostí. Do skupiny společností kontrolovaných holdingovou společností Wienerberger AG, se sídlem Wienerbergerstrasse 11, Wien, Rakouská republika, náleží rovněž společnosti Wienerberger service, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, která nevyvíjí žádnou činnost, a společnosti Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o., se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice, a Cihelna Kinský, spol. s r.o., se sídlem Hálkova 1359, Kostelec nad Orlicí, zabývající se výrobou stavebních hmot a stavebních výrobků.
Společnost CIDEM je českou akciovou společností, jejími nevýznamnějšími akcionáři jsou společnost Dopravní a stavební holding, a.s., se sídlem Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4 (42,58 %), a pan Ing. Václav Brabec, bytem Komunardů 983/4, Havířov (16,1 %). Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, inženýrská činnost v investiční výstavbě a dřevozpracující výroba. Převáděná část podniku sestává z výrobních závodů stavebních hmot a stavebních výrobků umístěných v Kuníně, Hrachovci a Štítech.
Společnost CIDEM kontroluje společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o. se sídlem Skalní č. 1088, Hranice-Město, zabývající se výrobou stavebních hmot a stavebních výrobků, společnost KBS Hranice s.r.o., se sídlem Bělotínská ul. 1904, Hranice, podnikající v oblasti obchodu a souvisejících služeb a společnost ČSAD Havířov a.s., se sídlem Těšínská 1297/2b, Havířov-Podlesí, která působí v oblasti silniční dopravy. Tyto společnosti však nejsou předmětem převodu v rámci navrhovaného spojení soutěžitelů. 3. Relevantní trh
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad částí podniku společnosti CIDEM, přičemž nabývající společností je společnost Wienerberger.
Jak společnost Wienerberger, tak i převáděná část podniku působí na trhu jako výrobce stavebních materiálů pro obvodové a vnitřní stěny bytových domů a nebytových budov. Do této skupiny materiálů lze zařadit pálené cihly, betonové a vápenopískové cihly, pórobetonové tvárnice, tvárnice z cementu, betonu nebo umělého kamene, prefabrikované stavební dílce z cementu, betonu nebo umělého kamene, ale i konstrukce a stavební části ze dřeva. Jednotlivé výrobky jsou vzájemně zastupitelné a zaměnitelné, jsou pravidelně předmětem nabídky různých výrobců, kteří se přihlašují do stejných výběrových řízení na dodávky stavebních materiálů pro stavby budov všeho druhu, a to zejména proto, že vyhlašovatelé těchto výběrových řízení i firmy je obesílající považují tyto výrobky za vzájemně zastupitelné z hlediska jejich funkční charakteristiky, ceny a účelu použití, bez rozlišování, zda budou při výstavbě použity na stěny nosné či nenosné, řídíce se nejčastěji aspekty finančními.
V souvislosti s potřebou zjištění zaměnitelnosti jednotlivých stavebních materiálů se Úřad obrátil na další soutěžitele působící v dotčené oblasti. Mezi oslovenými byly společnosti Xella Porobeton CZ s.r.o., se sídlem Vodní 550, Hrušovany u Brna, TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská cesta č.p. 722, Hranice, Heluz cihlářský průmysl v.o.s., se sídlem Dolní Bukovsko čp. 295, Dolní Bukovsko, a Cihlářský svaz Čech a Moravy, se sídlem Nové Homole 61, České Budějovice. Jak účastník řízení, tak i oslovení soutěžitelé považují shora uvedené materiály za vzájemně zaměnitelné.
Šetření Úřadu tedy prokázalo, že shora uvedené stavební materiály jsou součástí téhož relevantního trhu. Z tohoto důvodu, ale také s přihlédnutím ke své dosavadní rozhodovací praxi, vymezil v tomto případě věcně relevantní trh jako trh stěnových stavebních materiálů .
Z hlediska geografického je v tomto případě spojení dotčeným relevantním trhem území celé České republiky. 4. Dopady spojení
Na vymezeném relevantním trhu působí oba spojující se soutěžitelé, spojení tak má horizontální povahu a v důsledku spojení dojde k navýšení tržního podílu společnosti Wienerberger. Celková velikost vymezeného relevantního trhu z hlediska obratu se v letech 2001 až 2003 pohybovala mezi 8,5-9,5 miliardy korun. Vzhledem k obratům dosaženým v těchto letech na relevantním trhu společností Wienerberger a převáděnou částí podniku lze konstatovat, že tržní podíl společnosti Wienerberger na trhu stěnových stavebních materiálů se pohybuje kolem 18 % a tržní podíl společnosti CIDEM v rozsahu převáděné části podniku je přibližně 2 %. Po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů dosáhne podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu cca 20 %.
Oba spojující se soutěžitelé působí na vymezeném relevantním trhu stěnových stavebních materiálů pouze v segmentu cihel z pálené hlíny. Vzhledem k vzájemné zastupitelnosti stěnových stavebních materiálů bude spojením vzniklý subjekt nadále konkurovat nejen s výrobci pálených cihel, ale i s výrobci cihel a tvárnic z cementu, betonu nebo umělého kamene či stavebních částí ze dřeva apod. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou tak zejména společnosti Xella Porobeton CZ s.r.o. (cca 12% tržní podíl), RD Rýmařov s.r.o. (cca 8 %), Heluz cihlářský průmysl v.o.s. (cca 7 %), dále společnosti Tondach Česká republika s.r.o. apod. Zboží tvořící vymezený relevantní trh je do České republiky rovněž dováženo ze zahraničí, převážně ze Slovenska, Spolkové republiky Německo, Rakouska či Polska. Celková velikost hodnoty dovozů činila v loňském roce přibližně 500 milionů korun. Dovozy stěnových stavebních materiálů nejsou ovlivňovány žádnými kvótami, tarify popřípadě netarifními překážkami obchodu. Vzhledem k tomu, že přeprava těchto materiálů je realizována převážně silniční dopravou, není ekonomicky únosné přepravovat je na vzdálenost větší než jsou vzdálenosti mezi Českou republikou a sousedícími zeměmi. Na druhou stranu to znamená, že na dotčený relevantní trh mohou vstoupit noví soutěžitelé prostřednictvím dovozu z těchto zemí, aniž by museli zakládat výrobní závod v České republice.
Pokud jde o vstup nových soutěžitelů na dotčený relevantní trh, v nedávné době na něm začaly působit společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., RD Rýmařov s.r.o. či Ytong Holding AG. V brzké době lze pravděpodobně předpokládat vstup rakouských výrobců (Leit, Eder, Pichl) rovněž lze předpokládat větší míru aktivity skupiny Lafarge, která již na území České republiky působí prostřednictvím společností Lafarge Beton, s.r.o. a Lafarge Cement, a.s., ale převážně se orientuje na export, a lze očekávat jejich vstup na trh stěnových stavebních hmot.
Každý soutěžitel působící na relevantním trhu provádí vlastní výzkum a vývoj, který vychází ze zvyšujících se požadavků na technické parametry finálního díla-stavby. Spojující se soutěžitelé nejsou nabyvateli nebo poskytovateli licencí, jsou pouze majiteli ochranných známek POROTHERM (Wienerberger) a CITHERM (CIDEM).
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že subjekt vzniklý posuzovaným spojením bude i po jeho uskutečnění v České republice nadále čelit konkurenci ostatních výrobců stěnových stavebních materiálů. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 23. dubna 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jan Souček, advokát
AK Sodomka Souček Jindra Mokrý & partneři
U Prašné brány 3
110 00 Praha 1