UOHS S053/2003
Rozhodnutí: OF/S053/03-1544/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Alpha Union Invest Aktiengesellschaft a REGINNA PHARMA CZ a.s.
Účastníci Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, 5, boulevard de la Foire, Luxemburg REGINNA PHARMA CZ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 53/03-1544/03 V Brně dne 5. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 53/03, zahájeném dne 31. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Novotným, advokátem, se sídlem Platnéřská 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 3. května 2001, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, a REGINNA PHARMA CZ a.s., se sídlem Věštínská 36/9, Praha 5, Radotín, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 26. března 2003 mezi společností Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, jako nabyvatelem, a společností BACAYA CAPITAL INC., Mill Mall, P.O. BOX 964, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, nabude 100 % akcií společnosti REGINNA PHARMA CZ a.s., se sídlem Věštínská 36/9, Praha 5, Radotín, a tím získá kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů:
návrhu na povolení spojení,
dotazníku k povolení spojení,
smlouvy o převodu cenných papírů,
informací o spojovaných společnostech a
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/03 ze dne 9. dubna 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 26. března 2003 mezi společností Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Alpha Union Invest"), jako nabyvatelem, a společností BACAYA CAPITAL INC., Mill Mall, P.O. BOX 964, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy (dále jen "BACAYA CAPITAL"), jako převodcem, v jejímž důsledku společnost Alpha Union Invest nabude 100 % akcií společnosti REGINNA PHARMA CZ a.s., se sídlem Věštínská 36/9, Praha 5, Radotín, IČ 26512297 (dále jen "REGINNA PHARMA CZ"), a tím získá kontrolu nad touto společností a jejími dceřinými společnostmi provozujícími na území České republiky celkem 9 lékáren. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Alpha Union Invest je akciovou společností založenou podle práva Lucemburského velkovévodství, a to akciovou společností s akciemi na majitele. Alpha Union Invest je pouze holdingovou společností, která sama nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity ani nedosahuje žádného vlastního obratu, jejím hlavním předmětem podnikání je nabývání účastí na společnostech, zabývajících se lékárenskou činností, jakož i správa, kontrola a zhodnocení těchto účastí.
Společnost Alpha Union Invest provozuje v různých městech na území České republiky prostřednictvím svých 9 dceřiných společností a dalších 14 společností, které jsou dceřinými společnostmi těchto společností, celkem 64 lékáren.
Společnost REGINNA PHARMA CZ je akciovou společností založenou podle českého práva, jejímž předmětem podnikání je provozování lékáren. Jediným akcionářem společnosti REGINNA PHARMA CZ je společnost BACAYA CAPITAL, která je akciovou společností založenou podle práva Britských panenských ostrovů, a to akciovou společností s akciemi na majitele.
Společnost REGINNA PHARMA CZ je jediným společníkem těchto společností se sídlem na území České republiky:
JMC spol. s r.o., se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 500, IČ 62028103,
CKB Mladá Boleslav spol. s r.o., se sídlem Mladá Boleslav, U stadionu 1234, IČ 25075195,
CENTROPHARM spol. s r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4215, IČ 46971092,
LÍPAPHARM s.r.o., se sídlem Praha 5, Seydlerova 2451, IČ 25732668. Relevantní trh
Společnost Alpha Union Invest podniká prostřednictvím nabývání účastí na jakýchkoliv společnostech, jakož i správy, kontroly a zhodnocení těchto účastí. Společnost Alpha Union Invest zejména investuje do lékáren s cílem tyto prostřednictvím svých dceřiných společností provozovat. V době podání návrhu na zahájení předmětného řízení společnost Alpha Union Invest na území České republiky takto provozovala celkem 64 lékáren. Společnost REGINNA PHARMA CZ na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje celkem 9 lékáren.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností REGINNA PHARMA CZ, která na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje lékárny.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh provozování lékáren .
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz. předchozí rozhodnutí Úřadu, např. rozhodnutí č.j. S 134/02 ze dne 11. července 2002 a rozhodnutí č.j. S 222/02 ze dne 9. prosince 2002, obdobně též viz. rozhodnutí Evropské komise č.j. 97/277 z 20. listopadu 1996 (Case No IV/M.784-Kesko/Tuko) .
Posuzované spojení se týká nákupu celkem 9 lékáren v obcích Chlumec nad Cidlinou, Městec Králové, Mladá Boleslav, Most, Praha, Tanvald a Zlín. Vzhledem k výše uvedeným kritériím a v souladu se stávajícím územním členěním České republiky představuje relevantní geografický trh pro účely tohoto rozhodnutí přibližně území okresů Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Most, Nymburk a Zlín a obvodů Praha 5 a Praha 10.
Dopady spojení
Odhad celkové velikosti sektoru provozování lékáren v České republice z hlediska obratu je přibližně 44.000.000.000 Kč, z toho přibližně 80 % připadá na prodej léčiv a přibližně 20 % na prodej ostatního zboží. Skupina společností ovládaných společností Alpha Union Invest zde dosahuje podílu přibližně 4,33 %, skupina společností ovládaných společností REGINNA PHARMA CZ přibližně 0,44 %.
S polečnost Alpha Union Invest na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje celkem 64 lékáren, společnost REGINNA PHARMA CZ na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje celkem 9 lékáren. Na daném trhu působí kromě spojovaných soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů mnoho dalších soutěžitelů s regionální i celostátní působností. Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno více než 2200 povolení působit jako lékárna.
Velmi významným konkurentem spojovaných soutěžitelů v oblasti provozování lékáren v České republice je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 8 (dále jen "Lloyds"), která na území České republiky provozuje lékárenský řetězec tvořený přibližně 100 lékárnami. Společnost Lloyds je vlastněna společností GEHE Aktiengesselschaft, která je jednou z nejvýznamnějších společností na evropském trhu distribuce farmaceutických výrobků.
Hlavní bariéru vstupu na trh provozování lékáren v České republice představuje v souladu s § 8 a násl. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, nutnost získat oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu, příslušného podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, respektive v Praze na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního úřadu. Obecnou podmínkou registrace je zejména odborná způsobilost podle § 6 citovaného zákona, kterou musí mít fyzická osoba provozující lékárnu, fyzická osoba, která tuto odbornou způsobilost nemá, a právnická osoba jsou povinny ustanovit odborného zástupce s příslušnou odbornou způsobilostí. K žádosti o registraci je žadatel povinen připojit mimo jiné osvědčení České lékárnické komory, provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Šetření Úřadu se prokázalo, že je velmi obtížné získat přesné údaje o velikosti jednotlivých trhů z hlediska hodnoty obratu a o tržních podílech jednotlivých soutěžitelů. Úřad při analýze jednotlivých trhů vycházel zejména z odhadů tržních podílů poskytnutých účastníkem řízení. Mimo to vycházel Úřad například z ověřených údajů o počtu lékáren v jednotlivých okresech i na území celé České republiky.
Jak bylo uvedeno výše, Úřad vymezil jako relevantní geografické trhy pro účely tohoto správního řízení přibližně území okresů Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Most, Nymburk a Zlín a obvodů Praha 5 a Praha 10. Situace na takto vymezených relevantních trzích je následující:
Relevantní trh vymezený územím okresu Hradec Králové: o dhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně 755.000.000 Kč, celkem je zde provozováno 45 lékáren a 7 výdejen léků, z toho 1 lékárna je provozována společností patřící do skupiny ovládané společností Alpha Union Invest (dále jen "skupina Alpha Union Invest") a 1 lékárna je provozována společností patřící do skupiny ovládané společností REGINNA PHARMA CZ (dále jen "skupina REGINNA PHARMA CZ"), tržní podíl skupiny Alpha Union Invest je [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ je [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl největšího konkurenta spojovaných soutěžitelů, společnosti Lloyds, je 12,71 %.
Relevantní trh vymezený územím okresu Jablonec nad Nisou: celkový obrat přibližně 420.000.000 Kč, celkem 17 lékáren a 3 výdejny léků, z toho 5 provozovaných skupinou Alpha Union Invest a 1 provozovaná skupinou REGINNA PHARMA CZ, tržní podíl [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl největšího konkurenta-společnosti Česká lékárna 9,52 %.
Relevantní trh vymezený územím okresu Mladá Boleslav: celkový obrat přibližně 540.000.000 Kč, celkem 21 lékáren a 1 výdejna léků, z toho 2 provozované skupinou Alpha Union Invest a 1 provozovaná skupinou REGINNA PHARMA CZ, tržní podíl skupiny Alpha Union Invest [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl největšího konkurenta-společnosti Lékárna Čtyřlístek 7,40 %.
Relevantní trh vymezený územím okresu Most: celkový obrat přibližně 550.000.000 Kč, celkem 19 lékáren a 2 výdejny léků, z toho 3 provozované skupinou Alpha Union Invest a 1 provozovaná skupinou REGINNA PHARMA CZ, tržní podíl skupiny Alpha Union Invest [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ [ obchodn í tajemství ] %, údaje o konkurentech nejsou známy.
Relevantní trh vymezený územím okresu Nymburk: celkový obrat přibližně 400.000.000 Kč, celkem 15 lékáren a 1 výdejna léků, z toho žádná není provozovaná skupinou Alpha Union Invest a pouze 1 je provozovaná skupinou REGINNA PHARMA CZ, tržní podíl skupiny Alpha Union Invest [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl největšího konkurenta-společnosti Lloyds 10,00 %.
Relevantní trh vymezený územím okresu Zlín: celkový obrat přibližně 920.000.000 Kč, celkem 35 lékáren a 4 výdejny léků, z toho 2 provozované skupinou Alpha Union Invest a 1 provozovaná skupinou REGINNA PHARMA CZ, tržní podíl skupiny Alpha Union Invest [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl největšího konkurenta-společnosti Lloyds 10,86 %.
Relevantní trh vymezený územím obvodu Praha 5: celkový obrat přibližně 605.000.000 Kč, celkem 38 lékáren, z toho 3 provozované skupinou Alpha Union Invest a 1 provozovaná skupinou REGINNA PHARMA CZ, tržní podíl skupiny Alpha Union Invest [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl největších konkurentů-společnost Lloyds 10,90 % a RNDr. Havránková 15,86 %.
Relevantní trh vymezený územím obvodu Praha 10: celkový obrat přibližně 550.000.000 Kč, celkem 31 lékáren, z toho 4 provozované skupinou Alpha Union Invest a 2 provozované skupinou REGINNA PHARMA CZ, tržní podíl skupiny Alpha Union Invest [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíl skupiny REGINNA PHARMA CZ [ obchodn í tajemství ] %.
Jak bylo uvedeno výše, získat spolehlivé údaje o velikosti jednotlivých trhů z hlediska hodnoty obratu a o tržních podílech jednotlivých soutěžitelů je velmi obtížné. Ze šetření Úřadu nicméně vyplynulo, že nic nenasvědčuje tomu, že tržní podíly spojovaných soutěžitelů nebo jejich konkurentů se od výše uvedených údajů poskytnutých účastníkem řízení liší natolik, aby to mohlo mít významný vliv na posouzení předmětného spojení soutěžitelů.
Podíl společnosti Alpha Union Invest na relevantních trzích provozování lékáren vymezených územím okresu Jablonec nad Nisou a obvodu Praha 10, po spojení převýší [ obchodn í tajemství ] %. Nicméně ani na těchto relevantních trzích nedojde v důsledku spojení soutěžitelů k významnému snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť je zde dostatečný počet lékáren provozovaných ostatními soutěžiteli, které prodávají zboží zaměnitelné se zbožím prodávaným spojovanými soutěžiteli. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím. Cena léčiv a zdravotnického materiálu navíc podléhá cenové regulaci stanovením maximální ceny, kterou musí každý soutěžitel dodržet. Spotřebitel tak může bez jakýchkoliv nákladů přejít ke konkurenci. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Po zhodnocení celkové situace na jednotlivých relevantních trzích, zejména počtu lékáren provozovaných spojovanými soutěžiteli vzhledem k celkovému počtu lékáren provozovaných na jednotlivých relevantních trzích, s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem navrhovaného spojení je pouze 9 lékáren vzhledem k celkovému počtu provozoven na území České republiky, a vůbec i vzhledem k dostatečnému soutěžnímu prostředí a k možnosti vstupu dalších soutěžitelů na jednotlivé relevantní trhy, dospěl Úřad k následujícím závěrům. V době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantních trzích dominantní postavení. Z výše uvedeného současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti Alpha Union Invest nevzroste po spojení se společností REGINNA PHARMA CZ natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Novotný, advokát
AK Rödl & Partner, v.o.s.
Platnéřská 2, 110 00 Praha 1