UOHS S053/2002
Rozhodnutí: OF/S053/02-1167/02 Instance I.
Věc povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů-DEMOAUTOPLAST s.r.o., Čelákovice a TRW Volant a.s.,
Účastníci DEMOAUTOPLAST s.r.o. TRW Volant a.s.
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí nepovoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 53/02-1167/02 V Brně dne 27. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 53/02, zahájeném dne
26. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti DEMOAUTOPLAST s.r.o., se sídlem Staňkovského 40/čp. 675, Čelákovice, Okres Praha-východ, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Radimem J. Marušákem, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů DEMOAUTOPLAST s.r.o., se sídlem Staňkovského 40/čp. 675, Čelákovice, Okres Praha-východ, a TRW Volant a.s., se sídlem Náchodská 116/208, Praha 9-Horní Počernice, ve smyslu ust. § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle ust. § 18 odst. 4 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 26. února 2002 na návrh společnosti DEMOAUTOPLAST s.r.o., se sídlem Staňkovského 40/čp. 675, Čelákovice, Okres Praha-východ (dále jen "DEMOAUTOPLAST"), ve správním řízení zastoupené JUDr. Radimem J. Marušákem, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, správní řízení S 52/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Tentýž den zahájil Úřad na návrh společnosti DEMOAUTOPLAST i správní řízení S 53/02 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona.
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona na základě systému smluv, v jejichž důsledku získá společnost DEMOAUTOPLAST samostatnou provozovnu TRW Volant a.s. v Čelákovicích, a tím i kontrolu nad částí podniku společnosti TRW Volant a.s., se sídlem Staňkovského 40/čp. 675, Čelákovice, okres Praha-východ (dále jen "TRW Volant").
Jak bylo uvedeno v návrhu na zahájení řízení, účastník správního řízení požadoval udělení výjimky z toho důvodu, že nepodepsání smluv zakládajících spojení by mimo jakoukoli pochybnost způsobilo jak spojujícím se soutěžitelům, tak stávajícím zaměstnancům provozovny TRW Volant v Čelákovicích přímou škodu velkého rozsahu a zároveň závažnou újmu v obchodních vztazích.
S ohledem na podmínky povolení požadované výjimky ve smyslu § 18 odst. 3 a 4 zákona, vyzval Úřad dne 7. března 2002 účastníka řízení k doplnění svého návrhu, a to zejména s ohledem na to, které úkony mohou být nepovolením navrhované výjimky zmařeny a jaká konkrétní závažná škoda nebo jiná závažná újma hrozí.
Dne 20. března 2002 provedl účastník řízení doplnění svého návrhu. V souvislosti s úkony, které by mohly být neudělením výjimky zmařeny, uvedl, že neuzavření smlouvy o převodu aktiv a smlouvy o převzetí obchodní činnosti a zaměstnanců v Čelákovicích, pro jejichž podepsání je nezbytné souhlasné stanovisko Úřadu, by mělo za následek hledání jiných řešení mimo Českou republiku, protože úmyslem skupiny TRW je ukončit výrobu plastových dílů pro automobily v České republice. Přestože se společnost DEMO SA (mateřská společnost společnosti DEMOAUTOPLAST) zavázala svým klientům k dodávkám plastových dílů z ČR, již třetí měsíc se dodávky neuskutečňují. Možná ztráta důvěry klientů DEMO SA by mohla každým dnem vyústit v rozhodnutí zrušit záměr převzetí výroby plastových dílů v Čelákovicích a zahájit tuto výrobu v Polsku. Jak dále účastník řízení uvedl, nepovolí-li Úřad výjimku ze zákazu uskutečňování spojení, nebude společnost DEMO SA do výroby plastových dílů pro automobily v ČR investovat.
Pokud jde o závažnou škodu nebo jinou závažnou újmu hrozící spojovaným soutěžitelům nepovolením výjimky, dle účastníka řízení know-how rozvíjené ve výrobě plastových dílů pro automobily společností TRW Volant zanikne, místo aby bylo posíleno. Veškeré studie provedené a uhrazené v ČR budou nenávratně ztraceny, a to bez jakékoli náhrady vynaložených nákladů. Dále bylo objednáno a zaplaceno vybavení kancelářských prostor, a rovněž byly uzavřeny pracovní smlouvy s českými zaměstnanci. Neuskutečněním zamýšlené transakce by, dle účastníka řízení, vznikla za 3 roky soutěžitelům ztráta eur.
Vedle toho hrozí v důsledku nepovolení výjimky ztráta minimálně 72 pracovních míst v Čelákovicích, spolu s dalšími, které by mohly být získány rozvojem výrobní činnosti v Čelákovicích. Účastník řízení dále uvádí, že by eventuelním zrušením zamýšlené transakce došlo k odchodu bonitního nájemce z výrobních prostor společnosti TOS Čelákovice, která by při absenci příjmů z nájmu čelila ještě mnohem větším problémům v již dnes velmi závažné ekonomické situaci. Dalším možným dopadem nepovolení výjimky by mohla být ztráta klientů spojovaných společností, kteří již začali hledat náhradní dodavatele.
Dle § 18 odst. 1 zákona, před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení nesmí soutěžitelé určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Dle § 18 odst. 3 zákona Úřad může na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle odstavce 1, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. Návrh na povolení výjimky musí být písemný a odůvodněn.
V návaznosti na uvedená ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad k důvodům pro povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, předloženým společností DEMOAUTOPLAST, uvádí:
Smyslem výjimky udělované dle ust. § 18 odst. 3 zákona není umožnit účastníku řízení obecně realizovat smlouvy zakládající spojení, ale zabránit vzniku konkrétní závažné škody nebo jiné závažné újmy. Obecná realizace smluv zakládajících spojení je možná až na základě povolení daného spojení Úřadem. To však neznamená, že příslušné smlouvy nemohou být uzavřeny. Nesmí dojít pouze k jejich realizaci. Úřad dále konstatuje, že účastník řízení požadoval povolení výjimky k uskutečnění spojení obecně, tzn. že nepředložil a neodůvodnil konkrétní úkon (například uzavření smlouvy o dodávce určitého množství výrobků), který by nepovolením výjimky mohl být v nastalé výjimečné situaci zmařen, a na který by byla nutná aplikace výjimečného institutu dle § 18 odst. 3 zákona.
Úřad dále uvádí, že skutečnost, kdy účastník řízení nabývající část podniku jiného soutěžitele má určitý harmonogram uskutečnění dané transakce, a kdy tento harmonogram není z různých příčin schopen dodržet, není sama o sobě důvodem pro povolení výjimky. Nejedná se totiž o výjimečně nastalou situaci. Soutěžitel zamýšlející uskutečnit spojení musí brát v úvahu povolovací proces Úřadu dle ust. § 12 a násl. zákona, včetně zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí ve věci. Není tedy možné aby se takový soutěžitel smlouvami zavázal k určitému závazku, a potřebou jeho plnění následně odůvodňoval svoji žádost o povolení výjimky. V obdobných případech by Úřad musel vždy rozhodnout o povolení výjimky, což není v souladu s účelem ustanovení § 18 zákona.
Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti nemohou být ve výše uvedených souvislostech důvodem pro povolení výjimky, nemohl Úřad ani přihlédnout ke škodě, kterou na jejich základě účastník řízení vyčíslil.
Újma popisovaná v návrhu na povolení výjimky navíc nebyla dostatečným způsobem kvantifikována či blíže konkretizována. Závažná škoda vyčíslená na eur za 3 roky je pouze holým konstatováním bez udání náznaku příčinné souvislosti mezi nepovolením výjimky a vznikem této škody. Další formy újmy popsané účastníkem řízení v doplnění návrhu byly uvedeny pouze v obecné rovině.
Na základě výše uvedených důvodů a v souladu se skutečností, že povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení je fakultativním institutem zákona, který je již dle svého označení určený k aplikaci pouze ve výjimečných případech, rozhodnul Úřad v souladu s ust. § 18 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 18.4.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Radim J. Marušák
Dářská 964/60
198 00 Praha 9