UOHS S053/2000
Rozhodnutí: VO3/S053/00 Instance I.
Věc spojení podniků-Frantschach International B.V.
Účastníci AssiDomän Sepap a.s., Litoměřická 272, Štětí Frantschach International B.V., Lage Frontweg 31, Maastricht, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 8. 8. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 61 KBČ.j.:S 53/00-1020/00-230 V Brně dne 2. 8. 2000


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 53/00-230, zahájeném dne 10.7.2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení-společnosti Frantschach International B.V., se sídlem Lage Frontweg 31, 6219 PC Maastricht, Nizozemí, zastoupené ve správním řízení Mgr. Jaroslavem Havlem, advokátem, se sídlem Linklaters & Alliance, sdružení advokátů, Jáchymova 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 1.6.2000, ve věci povolení spojení podniků Frantschach International B.V., se sídlem Lage Frontweg 31, 6219 PC Maastricht, Nizozemí a AssiDomän Sepap a. s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení čj.S 53/00-230, zahájené dne 10.7.2000 na návrh účastníka řízení, společnosti Frantschach International B.V., se sídlem Lage Frontweg 31, 6219 PC Maastricht, Nizozemí, ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází nabytím 98,5208 % akcií společnosti AssiDomän Sepap a. s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, účastníkem řízení, se na základě zpětvzetí návrhu na zahájení řízení účastníkem řízení, společností Frantschach International B.V., se sídlem Lage Frontweg 31, 6219 PC Maastricht, Nizozemí, podle § 30 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
z a s t a v u j e .
Odůvodnění :
Dne 10.7.2000 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení-společnosti Frantschach International B.V., se sídlem Lage Frontweg 31, 6219 PC Maastricht, Nizozemí (dále jen "Frantschach International "), správní řízení čj. S 53/00-230 ve věci povolení spojení podniků ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Společnost Frantschach International je ve správním řízení zastoupena Mgr. Jaroslavem Havlem, advokátem, se sídlem Linklaters & Alliance, sdružení advokátů, Jáchymova 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 1.6.2000.
Ke spojení podniků dochází nákupem 98,5208 % akcií společnosti AssiDomän Sepap a. s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí (dále jen "AssiDomän Sepap") společností Frantschach International. Spojení podniků se uskutečnilo na základě smlouvy uzavřené dne 15. května 2000 mezi subjekty AssiDomän AB, AssiDomän SAcKS (GERMAny) ab, AssiDomän Holding (nederland) BV, AssiDomän Kraft Products AB, AssiDomän Packaging Benelux NV a AssiDomän Holding France SA jako prodávajícími a subjekty Frantschach AG, Frantschach International BV, Franpack Sack BV a Franpack Barrier Coating BV jako kupujícími (dále jen "smlouva"). Uzavřená smlouva se vztahuje na transakcí nákupu a prodeje několika podniků nebo jejich částí, z nichž České republiky se týká pouze transakce změny majitele společnosti AssiDomän Sepap (viz příloha 2.2. smlouvy).
Po účinném nabytí akcií bude účastník řízení přímo ovládat společnost AssiDomän Sepap a nepřímo společnosti AssiDomän Sepap Sack a..s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí a AssiDomän Žatec a. s., se sídlem Volyňských Čechů 733, Žatec.
Ve správním řízení úřad posuzoval dopady spojení podniků na trhy v České republice, na nichž spojující se subjekty působí. Jedná se o trh buničiny, trh pytlového papíru, trh průmyslových pytlů, trh spotřebitelských pytlů, trh obalových materiálů s nánosy (převážně polyetylénu), trh materiálů pro výrobu vlnité lepenky a trh skládacích obalů z hladké lepenky. Úřad konstatuje, že podíl celkového obratu spojujících se společnosti na uvedených trzích v České republice, na nichž spojující se společnosti působí, nepřesahuje na žádném z relevantních trhů zákonem stanovenou hranici 30 %.
Zástupci úřadu tuto skutečnost sdělili právnímu zástupci účastníka řízení na ústním jednání ve správním řízení, konaném dne 19. července 2000 v sídle úřadu. Dále bylo právnímu zástupci účastníka řízení sděleno, že úřadu nejsou známy žádné důvody, které by bránily povolení spojení předmětných podniků v případě, že by podíl spojujících se společností na některém z trhů, na nichž spojující se společnosti působí, přesáhl zákonem stanovenou hranici 30%. Právní zástupce účastníka řízení byl také informován o tom, že jedním ze způsobů ukončení zahájeného správního řízení je možnost vzít návrh na zahájení správního řízení účastníkem řízení zpět, podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Dne 31.7.2000 bylo úřadu doručeno zpětvzetí návrhu na zahájení řízení ve věci povolení spojení podniků AssiDomän Sepap a Frantschach International, které úřadu zaslal právní zástupce účastníka správního řízení-společnosti Frantschach International.
V § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět.
Na základě shora popsaných skutečností bylo správní řízení čj. S 53/00-230 zastaveno, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený
řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
1 x Mgr. Jaroslav Havel, advokát, Linklaters & Alliance, sdružení advokátů, Jáchymova 2, Praha 1 právní zástupce společnosti Frantschach International B.V., se sídlem Lage Frontweg 31, 6219 PC Maastricht, Nizozemí,
1 x spis