UOHS S052/2004
Rozhodnutí: OF/S052/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Osterreichische Postbus AG a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Účastníci Osterreichische Postbus AG, se sídlem Prinz-Eugen-Str. 8-10, Vídeň, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


S 52/04-1573/04 V Brně dne 9. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 52/04, zahájeném dne 10. března 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Österreichische Postbus Aktiengesellschaft, se sídlem Prinz-Eugen-Strasse 8-10, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4. března 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Österreichische Postbus Aktiengesellschaft, se sídlem Prinz-Eugen-Strasse 8-10, Vídeň, Rakouská republika, a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 26060451, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 3. března 2004 mezi společností Österreichische Postbus Aktiengesellschaft, jako kupujícím, a společnostmi ČSAD České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 60827874, a ČSAD Prachatice a.s., se sídlem Žernovická 257, Prachatice, IČ: 60070854, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Österreichische Postbus Aktiengesellschaft nabýt akcie představující 97,75% podíl na základním kapitálu společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., a tím i získat možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/04 ze dne 24. března 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií (dále jen "Smlouva"), uzavřené dne 3. března 2004 mezi společností Österreichische Postbus Aktiengesellschaft, se sídlem Prinz-Eugen-Strasse 8-10, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "ÖP" nebo "navrhovatel"), jako kupujícím, a společnostmi ČSAD České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 60827874 (dále jen "ČSAD ČB"), a ČSAD Prachatice a.s., se sídlem Žernovická 257, Prachatice, IČ: 60070854 (dále jen "ČSAD Prachatice"), jako prodávajícími.
Podle uvedené Smlouvy společnost ČSAD ČB, dosavadní vlastník [...obchodní tajemství ] % akciového podílu ve společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 26060451 (dále jen "ČSAD AUTOBUSY"), a společnost ČSAD Prachatice, dosavadní vlastník [...obchodní tajemství ] % akciového podílu ve společnosti ČSAD AUTOBUSY, převedou své akciové podíly ve společnosti ČSAD AUTOBUSY na společnost ÖP, přičemž si každý z prodávajících ponechá ve svém vlastnictví jednu akcii v převáděném subjektu, představující celkově [...obchodní tajemství ] % podíl na jeho základním kapitálu. Po uskutečnění předmětné transakce bude společnost ÖP vlastnit akcie představující celkem 97,75% podíl na základním kapitálu společnosti ČSAD AUTOBUSY, čímž získá i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), výlučně kontrolovat. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětná transakce zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ÖP je společností založenou podle rakouského práva, která je kontrolována společnostíÖsterreichische Bundesbahn, se sídlem Elisabethstrasse 9, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "ÖBB").
Společnost ÖP provozuje mimo území České republiky veřejnou linkovou a nepravidelnou autobusovou dopravu osob, organizuje zájezdy, provozuje cestovní kancelář, dále je činná v oblasti opravárenství vozidel a plánování dopravy. Společnost ÖBB působí především v oblasti veřejné osobní a nákladní vlakové dopravy.
Na území České republiky navrhovatel nekontroluje žádný subjekt a rovněž tak nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Součástí skupiny kontrolované společností ÖBB jsou společnost Express Moravia Internacionální Spedice s.r.o., která se zabývá železniční nákladní dopravou a mezinárodní spedicí, a společnost TRANSPED-SOC spol. s r.o., která provozuje silniční motorovou nákladní dopravu a dále přepravu zásilek.
Nabývaný soutěžitel ČSAD AUTOBUSY je subjektem, do něhož jeho akcionáři, kterými jsou společnosti ČSAD ČB a ČSAD Prachatice, soustředili činnost spočívající v provozování autobusové dopravy.
Společnost ČSAD AUTOBUSY provozuje městskou autobusovou linkovou dopravu na území města Písku, příměstskou autobusovou linkovou dopravu v okolí měst České Budějovice, Písek, Milevsko, Český Krumlov, Kaplice, Prachatice a Vimperk, meziměstskou (regionální) linkovou autobusovou dopravu v jihočeském regionu, dálkovou vnitrostátní autobusovou dopravu na trasách Písek-Praha-Brno, Prachatice-Praha-Klatovy, Český Krumlov-Praha-Pardubice-Hradec Králové-Trutnov-Pec pod Sněžkou, nepravidelnou zahraniční dálkovou autobusovou dopravu a zahraniční turistické zájezdy.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti společnosti ČSAD AUTOBUSY na území České republiky.
Jak je zřejmé z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí spojující se soutěžitelé v oblasti hromadné autobusové přepravy osob.
Zatímco aktivity nabývaného subjektu, tj. společnosti ČSAD AUTOBUSY, jsou vyvíjeny na území České republiky, je navrhovatel činný výhradně mimo území České republiky. Protože se aktivity spojujících se soutěžitelů na území České republiky nepřekrývají, má předmětné spojení soutěžitelů konglomerátní charakter.
Oblastí hromadné autobusové přepravy osob se Úřad zabýval v souvislosti s posuzováním spojení soutěžitelů ve své předchozí rozhodovací praxi 1 . Spojením dotčenou oblast lze členit na pravidelnou a nepravidelnou autobusovou přepravu osob, přičemž oblast pravidelné autobusové dopravy lze dále rozdělit na a) městskou hromadnou linkovou dopravu, b) příměstskou linkovou dopravu, c) dálkovou linkovou dopravu vnitrostátní a d) zahraniční linkovou dopravu. Oblast nepravidelné autobusové dopravy lze dělit na (i) vnitrostátní a (ii) zahraniční.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí na základě výše uvedených skutečností o aktivitách spojujících se soutěžitelů jako relevantní z hlediska věcného 1. trh městské hromadné dopravy , 2. trh příměstské linkové dopravy , 3. trh pravidelné dálkové linkové dopravy vnitrostátní , 4. trh pravidelné linkové dopravy zahraniční a 5. trh nepravidelné dopravy zahraniční .
Z hlediska geografického je v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu relevantní trh v oblasti hromadné přepravy osob tvořen spádovým územím pokrytým souborem linek provozovaných spojujícími se soutěžiteli.
Relevantní trh městské hromadné dopravy je tak vymezen územím daného obsluhovaného města , kterým je v daném případě město Písek , relevantní trh příměstské linkové dopravy spádovou oblastí územního celku , který je obsluhován, tzn. v případě posuzovaného spojení soutěžitelů jihočeský region , relevantní trhy pravidelné dálkové linkové dopravy vnitrostátní a pravidelné linkové dopravy zahraniční jsou vymezeny územím celé České republiky . Vzhledem ke skutečnosti, že nepravidelná zahraniční doprava je dopravou příležitostnou a u této dopravy tedy nelze jednoznačně určit spádovou oblast, neboť trasu si určuje zákazník, ponechává Úřad geografické vymezení trhu nepravidelné zahraniční dopravy otevřené a dopady předmětného spojení posuzuje na celém území České republiky.
Na výše vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost ČSAD AUTOBUSY. Navrhovatel na vymezených relevantních trzích nepůsobí.
Nabývaný soutěžitel, společnost ČSAD AUTOBUSY, dosahuje na relevantním trhu městské hromadné dopravy ve městě Písek [...obchodní tajemství ] % tržního podílu. Je však třeba konstatovat, že se jedná o relevantní trh specifický tím, že na základě výběrového řízení městský úřad vydává licence na provozování konkrétních linek. Zatím je pravidlem, že městskou hromadnou dopravu na území konkrétního města zajišťuje pouze jeden konkrétní dopravce. Tento trh je typickým příkladem relevantního trhu, na kterém působí jeden na omezeném území monopolní dopravce.
Nabývaný soutěžitel, společnost ČSAD AUTOBUSY, dosahuje na relevantním trhu příměstské linkové dopravy v jihočeském regionu tržního podílu [...obchodní tajemství ] %. Příměstská linková doprava slouží k zajištění dopravní obslužnosti obcí a jejich spojení se spádovými centry a spojení mezi spádovými centry s centry regionálního významu, a to do vzdálenosti 100 km. Tento relevantní trh je konkurenční, když mezi sebou navzájem soutěží velcí i malí regionální dopravci, přičemž jejich pozice na tomto trhu se vyvíjí v závislosti na optimalizaci dopravní obslužnosti a spokojenosti dopravního úřadu s poskytovanými službami. Obdobně jako v případě městské hromadné dopravy je pro příměstskou linkovou dopravu příznačná existence jednoho velkého dopravce, který je ale doplňován větším počtem menších soutěžitelů.
Dále je pro městskou hromadnou dopravu a příměstskou linkovou dopravu příznačné, že jsou provozovány dopravci jako v režimu závazku veřejné služby. V souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen "zákon o silniční dopravě"), ve znění pozdějších předpisů, jsou za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti uzavírány závazky veřejné služby, kterými se ve smyslu § 19 zákona o silniční dopravě rozumí závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním.
Na relevantním trhu pravidelné dálkové linkové dopravy vnitrostátní v České republice nepřesahuje tržní podíl společnosti ČSAD AUTOBUSY 2 hranici [...obchodní tajemství ] %. Pravidelná dálková linková doprava vnitrostátní zahrnující veškeré linky nad 100 km je službou, u níž jsou ceny určovány konkurenčním bojem. Postavení jednotlivých soutěžitelů působících na tomto relevantním trhu je určováno historickým vývojem, cenami, přístupem na autobusová nádraží, velikostí a kvalitou vozového parku, službami poskytovanými cestujícím atd. Nezanedbatelný vliv na tento relevantní trh má i železniční doprava.
Na relevantním trhu pravidelné dálkové linkové dopravy zahraniční v České republice dosahujespolečnost ČSAD AUTOBUSY [...obchodní tajemství ] tržního podílu. Pravidelná dálková linková doprava zahraniční tvoří u nespecializovaných dopravců doplňkovou službu 3 . Vymezený relevantní trh lze charakterizovat jako silně konkurenční trh, na kterém si konkurují nejen autobusoví dopravci, ale i železniční a letecké společnosti. Ceny na tomto relevantním trhu jsou určovány čistě na základě vztahu nabídky a poptávky, postavení soutěžitelů je proměnlivé a je výrazně ovlivněno nabídkou služeb, kvalitou autobusů, nabízenými službami a cenou.
Na relevantním trhu nepravidelné zahraniční dopravy je dosahuje společnost ČSAD AUTOBUSY [...obchodní tajemství ] tržního podílu. Nepravidelná zahraniční doprava je doplňkovou službou, která je představována zajištěním zájezdové dopravy buď pro cestovní kanceláře nebo pro jakékoliv třetí osoby na základě jejich objednávky. Ceny na tomto relevantním trhu jsou určovány smluvně a konkurence je silná. Postavení jednotlivých soutěžitelů na tomto relevantním trhu je proměnlivé a závisí na nabídce služeb, kvalitě autobusů či nabízeném pohodlí.
Vzhledem ke skutečnosti, že na vymezených relevantních trzích nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, aby posuzované spojení vedlo k posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu městské hromadné dopravy ve městě Písek, a ke vzniku dominantního postavení spojením vzniklého subjektu na relevantních trzích příměstské linkové dopravy v jihočeském regionu, pravidelné dálkové linkové dopravy vnitrostátní v České republice, pravidelné dálkové linkové dopravy zahraniční v České republice a nepravidelné zahraniční dopravy. Posuzované spojení soutěžitelů tak nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc: 14. dubna 2004
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
AK c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
1 Jedná se především o rozhodnutí č.j. S 108/02-2058/02 ze dne 10. června 2002 ve věci spojení soutěžitelů CONNEX TRANSPORT AB a BUS Slezsko, a.s., rozhodnutí č.j. S 23/03-887/03 ze dne 20. března 2003 ve věci spojení soutěžitelů ČSAD Praha Vršovice a.s. a Connex Praha, s.r.o., a rozhodnutí č.j. S 240/03-4601/03 ze dne 15. prosince 2003 ve věci spojení soutěžitelů KEOLIS SA a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
2 Nabývaný soutěžitel provozuje dopravu na trasách Písek-Praha-Brno, Prachatice-Praha-Klatovy, Český Krumlov-Praha-Pardubice-Hradec Králové-Trutnov-Pec pod Sněžkou.
3 Většinou se jedná o spoj z "domovského" města do většího zahraničního města, jež je vyhledáváno obyvateli dané oblasti.