UOHS S052/2003
Rozhodnutí: OF/S052/03-1610/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Harpen ČR, s.r.o. a ČEZ, a.s.-Teplárna Náchod
Účastníci Harpen ČR, s.r.o., Truhlářská 13-15, Praha 1 ČEZ, a.s.-Teplárna Náchod
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 52/03-1610/03 V Brně dne 12. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 52/03, zahájeném dne 26. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 18. března 2003 mezi společnostmi ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, jako prodávajícím, a Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá část podniku prodávajícího tvořící samostatnou organizační složku Teplárna Náchod, na adrese Plhovská 544, Náchod, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výročních zpráv spojujících se subjektů a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/03 ze dne 9. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále je "zákon"), na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 18. března 2003 mezi společnostmi ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 (dále jen "ČEZ"), jako prodávajícím, a Harpen ČR, s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1 (dále jen "Harpen ČR"), jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá společnost Harpen ČR část podniku společnosti ČEZ, která představuje samostatnou organizační složku Teplárna Náchod, na adrese Plhovská 544, Náchod (dále jen "Teplárna").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů v posledním účetním období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost Harpen ČR se zabývá provozováním teplárenských soustav nebo jejich pronájmem a okrajově i výrobou elektrické energie z kogeneračních zdrojů. Společnost Harpen ČR zajišťuje výrobu a rozvod tepelné energie v lokalitě měst a obcí Odolena Voda, Louny, Břeclav, Přelouč a prostřednictvím své dceřiné společnosti TEPLO Rumburk, s.r.o. v lokalitě Rumburk. Dále je investorem do centrální soustavy zásobování tepelnou energií v lokalitách Svitavy, Votice, Jáchymov, Valašské Meziříčí a Blansko.
Společnost Harpen ČR je dceřinou společností německé společnosti Harpen AG, která působí v oblasti energetiky, a to především v teplárenství a ve výrobě elektrické energie, a dále pak v oblasti investic do nemovitostí a dopravy. Její mateřskou společností je RWE AG, která jakožto holdingová společnost je prostřednictvím jí kontrolovaných společností činná v oblastech elektroenergetiky, plynárenství, vodního hospodářství, služeb v oblasti životního prostředí a služeb a produktů pro tisk.
RWE AG je v České republice kromě společnosti Harpen ČR dále činná prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti plynárenství, nakládaní s odpadem, finančních služeb (poskytování leasingu) a prostřednictvím minoritního podílu ve společnosti Pražská energetika Holding a.s., který jí umožňuje vykonávat s ostatními akcionáři společnou kontrolu nad touto společností, i v elektroenergetice.
Předmětem činnosti převáděné části podniku Teplárna je výroba a prodej tepelné energie a elektrické energie, přičemž tepelnou energii vyrábí a rozvádí prostřednictvím vlastních rozvodných sítí na území města Náchod a jí vyrobenou elektrickou energii dodává společnosti Východočeská energetika, a.s.
Při vymezování relevantních trhů Úřad vycházel z trhů, na nichž se činnost spojujících se subjektů překrývá nebo na něž nabyvatel, tedy společnost Harpen ČR, v důsledku případného uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů vstoupí.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti výroby elektrické energie a v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie. Proto z věcného hlediska vymezil Úřad následující relevantní trhy:
trh dodávek dálkového tepla,
trh výroby elektrické energie.
Z hlediska geografického Úřad považuje za relevantní trh výroby elektrické energie území České republiky , a za relevantní trh dodávek dálkového tepla území města Náchod . Takto úzké vymezení geografického relevantního trhu dodávek dálkového tepla Úřad učinil, přestože společnost Harpen ČR, jak bylo již výše zmíněno, působí na trhu dodávek dálkového tepla v jiných lokalitách České republiky. Důvodem pro takové vymezení je skutečnost, že zásobování tepelnou energií je síťovým odvětvím, které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť, která obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo vzájemně konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele (např. že by teplo vyrobené ve městě Rumburk mohlo zásobovat spotřebitele ve městě Náchod).
Při vymezování relevantních trhů Úřad vycházel ze své předcházející rozhodovací praxe, převážně s ohledem na jeho rozhodnutí S 147/02-4363/02 ve věci spojení soutěžitelů Dalkia Morava, a.s. a Zásobování teplem Ostrava, a.s. a S 145/02-4304/02 ve věci spojení soutěžitelů ČEZ, a.s. a REAS, když zjistil, že závěry učiněné při vymezení relevantních trhů v těchto rozhodnutích platí i pro toto posuzované spojení.
Na relevantním trhu výroby elektrické energie v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení bude nižší než 5 %. Na tomto trhu jako dominantní výrobce elektrické energie působí společnost ČEZ a dále pak velké množství menších výrobců elektrické energie, z nichž ti nejvýznamnější svoji elektrickou energii vyrábí stejně jako spojující se soutěžitelé v kogeneraci s tepelnou energií (např. společnost Dalkia Morava, a.s., společnost International Power).
Na relevantním trhu dodávek dálkového tepla na území města Náchod působí ze spojujících se soutěžitelů pouze převáděná část podniku společnosti ČEZ-Teplárna, která na tomto trhu působí jako jediná, a tudíž její tržní podíl dosahuje 100 %. S ohledem na skutečnost, že společnost Harpen ČR doposud na tomto relevantním trhu nepůsobila, dochází pouze k výměně vlastníka převáděné části podniku.
Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nezpůsobí na relevantních trzích vzhledem k nepřekrývání činností spojujících se soutěžitelů, resp. vzhledem k jeho nízké úrovni, vznik nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doruční rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Monika Novotná
Advokátka
AK Rödl & Partner, v.o.s
Platnéřská 2
110 00 Praha 1