UOHS S052/2002
Rozhodnutí: OF/S052/02-1404/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-DEMOAUTOPLAST s.r.o., Čelákovice a TRW Volant, a.s.,
Účastníci DEMOAUTOPLAST s.r.o. TRW Volant a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 9. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 52/02-1404/02 V Brně dne 8. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 52/02, zahájeném dne 26. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost DEMOAUTOPLAST s.r.o., se sídlem Staňkovského 40/č.p. 675, Čelákovice, okres Praha-východ, IČO: 26 51 09 87, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Radimem J. Marušákem, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů DEMOAUTOPLAST s.r.o., se sídlem Staňkovského 40/č.p. 675, Čelákovice, okres Praha-východ, IČO: 26 51 09 87, a TRW Volant, a.s., se sídlem Náchodská 116/208, Praha 9-Horní Počernice, IČO: 61 86 09 05, podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dochází v souvislosti se "smlouvou o organizaci obchodních vztahů", uzavřenou společnostmi TRW Automotive Safety Systems GmbH & Co KG, se sídlem Hefner-Alteneck-Strasse 1, Aschaffenburg, SRN, a TRW Volant a.s., se sídlem Náchodská 116/208, Praha 9-Horní Počernice, IČO: 61 86 09 05, na straně jedné, a DEMO SA, se sídlem Les Portes de L´Oise, Chambly, Francie, na straně druhé, a v jejímž důsledku budou uzavřeny příslušné kupní smlouvy, na základě kterých společnost DEMOAUTOPLAST s.r.o., se sídlem Staňkovského 40/č.p. 675, Čelákovice, okres Praha-východ, IČO: 26 51 09 87, získá možnost kontrolovat část podniku společnosti TRW Volant, a.s., se sídlem Náchodská 116/208, Praha 9-Horní Počernice, IČO: 61 86 09 05, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 14/02 ze dne 3. dubna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě "smlouvy o organizaci obchodních vztahů", v jejímž důsledku budou uzavřeny příslušné kupní smlouvy, kterými společnost DEMOAUTOPLAST s.r.o., se sídlem Staňkovského 40/č.p. 675, Čelákovice, okres Praha-východ, IČO: 26 51 09 87 (dále jen "DEMOAUTOPLAST"), získá dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") možnost přímo kontrolovat část podniku společnosti TRW Volant, a.s., se sídlem Náchodská 116/208, Praha 9-Horní Počernice, IČO: 61 86 09 05 (dále jen "TRW Volant"). Částí podniku, nad kterou získá DEMOAUTOPLAST kontrolu je samostatná provozovna TRW Volant a.s. v Čelákovicích, která je organizační složkou podniku dle obchodního zákoníku, a splňuje tak kriterium samostatnosti, požadované v případech kdy jednou ze stran spojení je podstatná část podniku.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů, ve smyslu § 14 zákona, přesáhl v minulém účetním období částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost DEMOAUTOPLAST je společností s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je společnost DEMO SA, se sídlem Les Portes de L´Oise, Chambly, Francie (dále jen "DEMO"). Jejím předmětem podnikání je výroba plastových výrobků a výroba pryžových výrobků, doposud však nevykonávala žádnou činnost neboť do obchodního rejstříku byla zapsána dne 13.2.2002. Jak DEMOAUTOPLAST tak i DEMO náleží do skupiny AFE, která působí v oblasti výroby nástaveb a karoserií nákladních a užitkových automobilů, převážně kovových. V České republice je tato skupina zastoupena prostřednictvím společnosti CARGO VAN s.r.o., se sídlem Heršpická 13, Brno, IČO: 63 47 27 32.
Společnost TRW Volant je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je společnost TRW Inc., se sídlem 1900 Richmond Rd., Cleveland, Ohio, USA. Společnost TRW Volant vyrábí technické plastové komponenty vyráběné vstřikováním a používané v automobilovém průmyslu, zejména volanty a součásti bezpečnostních systémů, jako jsou kryty na airbagy, spínací zařízení houkaček, páčky směrovek apod. Stejný sortiment výrobků je vyráběn i v provozovně TRW Volant, kterou převádí TRW Volant na DEMOAUTOPLAST. Důvodem pro tento převod je záměr skupiny TRW ukončit výrobu plastových komponentů pro automobily.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, spojením je ovlivněna oblast plastových komponentů pro automobilový průmysl, konkrétně trh volantů a bezpečnostních systémů, na kterém ze spojovaných subjektů působila dosud pouze společnost TRW Volant. Jedná se tedy o spojení konglomerátní, neboť činnosti spojujících se soutěžitelů se na trhu ČR nepřekrývají.
Podíl společnosti TRW Volant na relevantním trhu je nižší než , navíc jen v ČR existuje řada dalších společností vyrábějících či schopných vyrobit obdobné plastové díly jako vyrábí TRW Volant. Vzhledem k malé velikosti tuzemského trhu je TRW i většina ostatních výrobců uvedených komponentů orientována na export, a DEMOAUTOPLAST zamýšlí v tomto trendu pokračovat.
Posuzovaným spojením nedochází k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a proto s ohledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad konstatuje, že v důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Radim J. Marušák, advokát
Dářská 964/60
198 00 Praha 9