UOHS S052/2001
Rozhodnutí: OF/S052/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Icopal A/S a AssiDomän Štúrovo, a.s.
Účastníci AssiDomän Štúrovo, a.s., se sídlem Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika Icopal A/S, Mileparken 38, DK-2730 Herlev, Dánsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 7. 9. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


Č.j. S 52/01-1251/01-OF V Brně dne 20.8.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 52/01-OF, zahájeném dne 29. června 2001, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníka řízení, kterým je společnost Icopal A/S, se sídlem Mileparken 38, DK-2730 Herlev, Dánsko, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Karlem Zuskou, advokátem, se sídlem Advokátní kancelář Holec a partneři, Václavské nám. 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení podniků soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, ke kterému dochází na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností Icopal A/S, se sídlem Mileparken 38, DK-2730 Herlev, Dánsko jako kupujícím a společností AssiDomän Štúrovo, a.s., se sídlem Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika jako prodávajícím, převodem akcií společnosti JCP Izolácie, a.s., se sídlem Továrenská 1, 94303 Štúrovo, Slovenská republika, na společnost Icopal A/S, se sídlem Mileparken 38, DK-2730 Herlev, Dánsko,
n e p o d l é h á p o v o l e n í
ve smyslu § 8a odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Odůvodnění :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 29. června 2001 na návrh společnosti Icopal A/S, se sídlem Mileparken 38, DK-2730 Herlev, Dánsko (dále jen "Icopal"), ve správním řízení právně zastoupené JUDr. Karlem Zuskou, advokátem, se sídlem Advokátní kancelář Holec a partneři, Václavské nám. 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 52/01-OF ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž dochází podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže získáním akcií, stávají se jimi ty podniky, které získávají přímou nebo nepřímou kontrolu nad jiným podnikem. Uvedené správní řízení má proto výše uvedeného účastníka, společnost Icopal.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona, a to tím způsobem, že společnost Icopal na základě Smlouvy o koupi akcií, kterou uzavřela se společností AssiDomän Štúrovo, a.s., se sídlem Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika (dále jen "AssiDomän"), kupuje 241 akcií společnosti JCP Izolácie, a.s., se sídlem Štúrovo, Továrenská 1, PSČ 94303, Slovenská republika (dále jen "JCP Izolácie"), což představuje 100% podíl všech akcií této společnosti.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
plné moci k zastupování účastníka řízení,
informací o spojovaných společnostech,
Smlouvy o koupi akcií,
výpisů z obchodního rejstříku.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Icopal je akciovou společností, založenou dle dánského práva a je mezinárodně činná. Je majoritním akcionářem společnosti Materialy Izolacyjne "IZOLACJA" S.A., se sídlem Laska 169-197, 98-220 Zduňska Wola, Polská republika (dále jen "IZOLACJA"), která je tak její dceřinou společností. IZOLACJA je dále vlastníkem 100% podílu všech akcií akciové společnosti SIZ Horní Benešov a.s., se sídlem Leskovská 487, 793 12 Horní Benešov (dále jen "SIZ"). Rozhodující část podnikatelské činnosti společnosti SIZ spočívá ve výrobě a prodeji asfaltových střešních a hydroizolačních materiálů.
Společnost JCP Izolácie je akciovou společností, založenou dle slovenského práva. Její hlavní podnikatelskou aktivitou je výroba a prodej asfaltových střešních a hydroizolačních materiálů. Je vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti JCP Bohemia spol. s r.o., se sídlem Veverkova ul. 1343/1, Hradec Králové (dále jen "JPC Bohemia"). Hlavním předmětem činnosti JCP Bohemia je prodej výrobků své mateřské společnosti JCP Izolácie na trhu na území České republiky.
Relevantní trh
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového:
Pro posuzované spojení byl relevantní výrobkový trh vymezen jako trh asfaltových střešních krytin a izolačních pásů.
Tento trh zahrnuje asfaltové pásy z oxidovaných nebo modifikovaných asfaltů a asfaltové střešní krytiny (šindele), všechny tyto výrobky se uplatňují ve stavebnictví. Hlavní vlastností těchto výrobků je odolnost proti vodě. Všechny asfaltové pásy jsou natavitelné. Modifikované asfaltové výrobky vynikají proti klasickým oxidovaným mnohonásobně větší průtažností, vyšším bodem měknutí, nízkým bodem lomu a vysokou mechanickou odolností při záporných teplotách. Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltovaných pásů je homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuku (styren-butadien-styren, ze skupiny elastomerů-termoplastických kaučuků). Má výborné mechanické vlastnosti za běžných teplot, ale při teplotě hoření propanbutanu (používá se k nahřátí pásů při natavování) kaučuk měkne a vykazuje plastické chování. Díky tomu je možné tyto pásy natavovat stejným způsobem jako klasické asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu. Jsou předurčeny k širokému použití v oboru hydroizolací staveb, zvláště pak ve střešních konstrukcích plochých střech, ale i v izolaci podzemí. Střešní asfaltové krytiny (šindele) jsou tvarované výseky z asfaltovaného pásu. Používají se na zhotovení krytiny šikmých střech o sklonu od cca 15, což je malý sklon neumožňující použití jiných druhů krytin.
Všechny tyto výrobky jsou z materiálově stejného základu předurčujícího jejich vlastnosti, kterými se odlišují od ostatních hmot používaných zvláště ve stavebnictví pro stejný účel hydroizolace. Způsobem použití (natavování asfaltových pásů, příp. přibíjení šindelů) i cenou se odlišují od ostatních materiálů. Úřad konstatuje, že vzhledem k výše uvedenému nemá toto zboží z pohledu spotřebitele adekvátní náhradu a tudíž tvoří samostatný výrobkový relevantní trh. -vymezení relevantního trhu z hlediska geografického:
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Vzhledem k homogennosti soutěžních podmínek na celém území České republiky Úřad konstatuje, že po geografické stránce vymezil relevantní trh jako území celé České republiky. -vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Dodávky asfaltových pásů a střešních krytin jsou vzhledem k použití ve stavebnictví realizovány hlavně v období duben až říjen, kdy probíhá podstatná část stavební výroby, ale dodávají se i v zimních měsících, i když v menším množství. V daném případě se tedy jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Úřad v rámci správního řízení zjišťoval podíl soutěžitelů na shora vymezeném relevantním trhu, tedy na trhu asfaltových střešních krytin a pásů. Na základě údajů, poskytnutých účastníkem řízení a na základě vlastního šetření stanovil Úřad podíl spojovaných společností následujícím způsobem.
Podíl společností, ovládaných společností Icopal, na vymezeném relevantním trhu, nepřesahuje 30% celkového obratu. Podíl společnosti JCP Izolácie, resp. JCP Bohemia, na stejném trhu také nedosahuje 30% celkového obratu. Po uskutečnění spojení společný podíl obou stran spojení taktéž nepřesáhne 30% celkového obratu.
Právní rozbor
Ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií.
Úřad konstatuje, že předmětná fúze je spojením podniků dle uvedeného ustanovení, neboť koupí akcií na základě výše zmíněné Smlouvy o koupi akcií společnost Icopal získá kontrolu nad jiným podnikem, a to na společností JCP Izolácie, resp. nad její dceřinou společností JCP Bohemia.
Dále ve smyslu § 8a odst. 1 zákona spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení Úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na trhu daného zboží.
K tomu Úřad konstatuje, že předmětným spojením nepřesáhne podíl spojovaných podniků 30% celkového obratu na vymezeném relevantním trhu, a proto se nejedná o takové spojení podniků, které podléhá povolení Úřadu.
Vzhledem k tomu, že nebyly naplněny podmínky, stanovené k tomu, aby navrhované spojení podléhalo povolení, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Karel Zuska
Advokátní kancelář Holec a partneři Václavské nám. 4, 110 00 Praha 1